Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα, 2012


Φ. Παναγοπούλου-Κουτνατζή, Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα, 2012

Ο έλεγχος επαγγελματικής συμπεριφοράς μέσω παγκοσμίου συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού (Global Positioning System-GPS).

Οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει στο χώρο εργασίας, διευκολύνοντας κατά πολύ την διεκπεραίωσή της, προκαλώντας όμως μεγάλη ανασφάλεια για την εισβολή του αόρατου ελεγκτή σε μη επιθυμητές σφαίρες της ιδιωτικής ζωής των εργαζομένων σε όλα τα επίπεδα της εργασίας, από το πιο χαμηλό έως το πιο ψηλό. Η ανασφάλεια αυτή πυροδοτείται και από το νεφελώδες νομοθετικό πλαίσιο στον τομέα της εισβολής των νέων τεχνολογιών στο χώρο εργασίας. Δημιούργημα του αέναου ελέγχου είναι ένα νέο μοντέλο εργαζομένου, ο οποίος θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως «γυάλινος εργαζόμενος, υπό την έννοια ότι τα πάντα αναφορικά με εκείνον δύνανται να είναι γνωστά. Ένα μεμονωμένο στοιχείο μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία, αλλά η σύνδεση και συσχέτιση όλων αυτών των στοιχείων καθίσταται προβληματική. Στο πλαίσιο της μελέτης εξετάζεται το ζήτημα της παρακολούθησης της θέσης του εργαζομένου μέσω παγκοσμίου συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS). Ζητούμενο, εν προκειμένω, είναι εάν ο εργαζόμενος χαίρει του δικαιώματος ιδιωτικότητας στο χώρο εργασίας και εάν ναι πώς αυτό έρχεται σε αρμονία με το αντιτιθέμενο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, να ελέγχει την πορεία της εργασίας, τη συμπεριφορά του εργαζομένου, την αποδοτικότητά του, αλλά και την ασφάλειά και ακεραιότητα της ιδιοκτησίας του. Μετά από την ανάλυση του ισχύοντος νομοθετικού και νομολογιακού καθεστώτος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, επιχειρείται η πρόταση συγκεκριμένων λύσεων, που απορρέουν από την αρχή της αναλογικότητας, αναφορικά με την τοποθέτηση συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού σε οχήματα, αλλά και σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι, όπως κινητά τηλέφωνα και φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με την ελπίδα οι προτάσεις αυτές να αποτελέσουν το έρεισμα για τη νομοθετική αντιμετώπιση του θέματος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ο έλεγχος των εργαζομένων με τεχνικά μέσα
Η περίπτωση του παγκοσμίου συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS)
© 2012
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-445-775-5
Σελίδες
ΧΙΙ + 139
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Ι. Eισαγωγή

ΙΙ. Εννοιολογικές διευκρινίσεις

Α. Σύστημα γεωγραφικού προσδιορισμού

Β. Έλεγχος ή παρακολούθηση εργαζομένων

Γ. Χώρος εργασίας

Δ. Εργοδότης

E. Εργαζόμενος

ΙΙΙ. Η εγκατάσταση του συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Α. Η τοποθέτηση συστήματος ως επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Β. Το ζήτημα της υποχρεώσεως ή όχι γνωστοποιήσεως του αρχείου

Γ. Η φύση των καταγεγραμμένων πληροφοριών ως απλά ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Δ. Το ζήτημα της συγκαταθέσεως του (υποψηφίου) εργαζομένου αναφορικά με την εγκατάσταση του συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού

ΙV. Η ιδιωτικότητα στον εργασιακό χώρο

Α. Η ιδιαιτερότητα της ιδιωτικότητας στην ηλεκτρονική εποχή

Β. Ανάγκη ελέγχου των εργαζομένων μέσω των εργοδοτών

Γ. Συνιστά η εργασία ιδιωτική υπόθεση χρήζουσα προστασίας;

1. Πρώτη θέση: Επέκταση της ιδιωτικότητας στο χώρο εργασίας

2. Δεύτερη θέση: Μη αναγνώριση της ιδιωτικότητας στο χώρο εργασίας

Δ. Το διεθνές και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο του δικαιώματος ιδιωτικότητας των εργαζομένων

1. Διεθνές επίπεδο προστασίας

2. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

3. Ευρωπαϊκή Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα

4. Τομεακή Σύσταση R (89) 2 σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που χρησιμοποιούνται για εργασιακούς σκοπούς

5. Οδηγία 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών

6. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

7. Κανονισμός 45/2001/ΕΚ σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα Όργανα και τους Οργανισμούς της Κοινότητας

8. Γνώμη 8/2001 Ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

9. Έγγραφο εργασίας 11750/02 Ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω βιντεοεπιτηρήσεως

10. Έγγραφο εργασίας 5401/01 Ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την επιτήρηση και παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο εργασίας

Ε. Η περίπτωση της παρακολουθήσεως μέσω συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού

1. Γνώμη 5/2005 Ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

2. Γνώμη 13/2011 Ομάδας προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που συστάθηκε βάσει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

3. Πρόταση Κανονισμού της 19.7.2011 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) 3821/85 σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και με την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

4. Η γαλλική θέση

5. Η βελγική θέση

6. Η γερμανική θέση

7. Η θέση των ΗΠΑ

8. Η καναδική θέση

9. Η ελληνική θέση

V. Η συνταγματικότητα της παρακολουθήσεως εργαζομένων μέσω συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού

Α. Τα συγκρουόμενα αγαθά

1. Η ανθρώπινη αξία

2. Η προστασία της ιδιωτικότητας

3. Η προστασία της προσωπικότητας των εργαζομένων

4. Δικαίωμα στην πληροφόρηση

5. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη

Β. Προσπάθεια σταθμίσεως των συγκρουoμένων αγαθών

VΙ. Προς τη θέσπιση βασικών αρχών για την εγκατάσταση συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού

Α. Oρισμός συστήματος γεωγραφικού εντοπισμού

Β. Η νομιμότητα της επεξεργασίας

Γ. Βασικές αρχές εγκαταστάσεως συστήματος γεωγραφικού προσδιορισμού σε επαγγελματικές συσκευές

Δ. Χρόνος τηρήσεως των δεδομένων

Ε. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

Στ. Υποχρέωση γνωστοποιήσεως

Ζ. Ασφάλεια δεδομένων

Η. Eνημέρωση και συγκατάθεση του εργαζομένου

Θ. Δικαίωμα προσβάσεως

Ι. Δικαίωμα αντιρρήσεως

ΙΑ. Απαγόρευση αξιολογήσεως του εργαζομένου βάσει δεδομένων συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού

VII. Επίλογος

VIII. Βιβλιογραφία

Ελληνική

Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο πληροφορικής & Διαδικτύου, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #40
Η ραγδαία νομοθετική παραγωγή επέβαλε την αναθεώρηση της παρούσας συλλογής νομοθεσίας του δικαίου πληροφορικής και διαδικτύου. Οι αλλαγές αφορούν όλα τα πεδία του δικαίου που...
Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Ι. Τρυψιάνη, Τεχνητή Νοημοσύνη και Αστική Ευθύνη, 2023
Ζητήματα αδικοπρακτικής ευθύνης από τη λειτουργία αυτόνομων οχημάτων και συναφή σύγχρονα θέματα
Γ. Ζέκος, Διαδίκτυο & τεχνητή νοημοσύνη στο Ελληνικό δίκαιο, 2022
Προβληματισμοί, θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικά ζητήματα από τη σύνδεση των σύγχρονων τεχνολογιών και του διαδικτύου με το δίκαιο
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου