Ε. Σαχπεκίδου, Το δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995


Ε. Σαχπεκίδου, Το δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 1995 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε σε κίνηση τους μηχανισμούς μιας ακόμη στενότερης συνεργασίας των λαών της Ευρώπης προωθώντας τόσο την οικονομική και νομισματική ένωση, όσο και την πολιτική ένωση των ευρωπαϊκών κρατών. Τα αδιαμφισβήτητα κενά που άφησε η Συνθήκη της Ένωσης σε ποικίλους τομείς, κυρίως δε στο θεσμικό, παραπέμπονται για να αντιμετωπισθούν από τη διακυβερνητική διάσκεψη του 1996.

Οποιαδήποτε όμως συζήτηση για αναθεώρηση των συνθηκών και ενίσχυση των ομοσπονδιακών στοιχείων της ένωσης προϋποθέτει ένα άρτιο, συμπαγές και αποτελεσματικό πλαίσιο έννομης προστασίας. Ο ρόλος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις των νέων διαρθρωτικών μετασχηματισμών.

Στις προοπτικές βελτίωσης της σύνθεσης, οργάνωσης και λειτουργίας του Δικαστηρίου καθώς και στην αντιμετώπιση γενικότερα των ελλειμμάτων και ανεπαρκειών του κοινοτικού συστήματος ένδικης προστασίας των πολιτών αφιερώνεται το νέο αυτό βιβλίο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το δικαστήριο των ευρωπαϊκών κοινοτήτων και η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση
Κενά στην κοινοτική έννομη προστασία και προτάσεις βελτίωσης της
© 1995
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-216-5
Σελίδες
237
Τιμή
€ 13,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

ΜΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟ

Β. Θεσμικές ανακατατάξεις στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και έννομη προστασία ' Σχέδια και υλοποίησή τους

Ι. Οι πρώτες δεκαετίες ' Από την ίδρυση της ΕΚΑΧ στο σχέδιο Genscher-Colombo

ΙΙ. Οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ' Το Σχέδιο Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΙΙ. Από το Σχέδιο Συνθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

IV. Μετά τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση

V. Προσωρινά συμπεράσματα

ΜΕΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟ

Γ. Κοινοτικά δικαστήρια και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης

Ι. Προσωπικές και λειτουργικές εγγυήσεις ανεξαρτησίας των κοινοτικών δικαστών. Το ισχύον καθεστώς

ΙΙ. Κίνδυνοι για την ανεξαρτησία των δικαστών στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

ΙΙΙ. Ο διορισμός ανώτατων δικαστών κατά τα εθνικά συστήματα διαφόρων χωρών ' Συνοπτικές συγκριτικές παρατηρήσεις

IV. Σκέψεις de lege ferenda

Δ. Θεμελιώδη δικαιώματα και κοινοτική έννομη προστασία

Ι. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Κοινότητα μέχρι σήμερα ' Σχηματική παρουσίαση

1. Έλλειψη καταλόγου θεμελιωδών δικαιωμάτων και προσπάθειες κάλυψης του κενού

2. Η προοπτική της προσχώρησης των Κοινοτήτων στην ΕυρΣΔΑ

3. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι πρόσφατες αναθεωρήσεις των Συνθηκών

4. Αποτίμηση και αμφισβητήσεις της νομολογιακής συμβολής του ΔΕΚ

ΙΙ. Η ανάγκη θέσπισης καταλόγου θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ένωσης

ΙΙΙ. Η συνταγματική προσφυγή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

1. Το ενδεχόμενο καθιέρωσης συνταγματικής προσφυγής

2. Πρόσωπα νομιμοποιούμενα σε άσκηση συνταγματικής προσφυγής

3. Φύση των πράξεων που θα μπορούσαν να υπόκεινται σε συνταγματική προσφυγή

α) Πράξεις οργάνων της Ένωσης

β) Πράξεις οργάνων των κρατών μελών

Ε. Η αρχή της επικουρικότητας και η κοινοτική έννομη προστασία

Ι. Η εμφάνιση της αρχής της επικουρικότητας μεταξύ των συνταγματικών αρχών της Ένωσης

ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος της αρχής της επικουρικότητας

1. Έννοια δεκτική δικαστικών εκτιμήσεων

2. Τρόποι δικαστικού ελέγχου της τήρησης της επικουρικότητας

Στ. Προτάσεις βελτίωσης της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής

Ι. Διαδικαστικά ζητήματα

1. Ευχέρεια και υποχρέωση παραπομπής προδικαστικών ζητημάτων

2. Έλεγχος του παραδεκτού των προδικαστικών ερωτημάτων από το ΔΕΚ

3. Ανάθεση της έκδοσης προδικαστικών αποφάσεων στο Πρωτοδικείο

ΙΙ. Παραβάσεις του άρθρ. 177 ΣΕΚ από τα εθνικά δικαστήρια

1. Παράβαση του άρθρ. 177 ΣΕΚ εξαιτίας μη υποβολής προδικαστικού ερωτήματος

2. Παράβαση του άρθρ. 177 ΣΕΚ εξαιτίας μη συμμόρφωσης εθνικού δικαστηρίου προς προδικαστική απόφαση

Ζ. Επιλογικές παρατηρήσεις

Ι. Οι πρόσφατες προτάσεις του ΔΕΚ και του Πρωτοδικείου

ΙΙ. Τελικά συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως