Ε. Πρεβεδούρου, Η σύνθετη διοικητική ενέργεια, 2005


Ε. Πρεβεδούρου, Η σύνθετη διοικητική ενέργεια, 2005

Πρόκειται για την πρώτη μονογραφία στην Ελλάδα αναφορικά με τη σύνθετη διοικητική ενέργεια, παρόλο που η σημασία του θέματος είναι πολύ μεγάλη και έχει απασχολήσει πολύ συχνά το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Στο έργο αυτό αναλύονται ο ορισμός της έννοιας, η διάκριση αυτής από συγγενείς πράξεις, καθώς και το δικονομικό καθεστώς της σύνθετης διοικητικής ενέργειας στην ελληνική και την κοινοτική έννομη τάξη.

Στα πλαίσια της ελληνικής έννομης τάξης αναλύονται ειδικότερα:

- Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

- Η σχέση μεταξύ των περισσοτέρων συστατικών αυτής πράξεων αλλά και οργάνων

- Διάκριση αυτής από τις συναφείς πράξεις, από το συνδυασμό εκτελεστών και μη εκτελεστών πράξεων, από την αλληλουχία πράξεων με χαλαρό δεσμό μεταξύ τους

- Ο ρόλος του δικαστή και του νομοθέτη στη διαμόρφωση της νομικής αυτής έννοιας

- Το δικονομικό καθεστώς (η προσβαλλόμενη πράξη, οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως ακυρώσεως, το βάσιμο της αιτήσεως ακυρώσεως, η σχέση αυτής με την παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας κ.λπ).

- Οι συνέπειες της ακυρωτικής απόφασης (ακύρωση ενδιάμεσης πράξεως, ακύρωση της τελικής πράξεως, ακύρωση αποσπαστών πράξεων).

Στα πλαίσια της κοινοτικής έννομης τάξης εξετάζονται μεταξύ άλλων:

-Η τυπολογία της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

-Η διάκριση αυτής από την διακρατική διοικητική πράξη

-Τα στοιχεία της στο κοινοτικό επίπεδο

-Το νομικό καθεστώς

-Η παρεχόμενη δικαστική προστασία.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύνθετη διοικητική ενέργεια
Εθνικό δίκαιο και κοινοτική προοπτική
© 2005
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-999-2
Σελίδες
482
Τιμή
€ 48,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. Το αντικείμενο της μελέτης

ΙΙ. Η θεωρητική ενασχόληση με θέμα

Α. Η ελληνική επιστήμη

Β. Η γαλλική επιστήμη

Γ. Η γερμανική επιστήμη

ΙΙΙ. Περίγραμμα της μελέτης

MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

TΜΗΜΑ 1°. Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

§ 1. Η διαδικασία συνάψεως διοικητικής συμβάσεως

§ 2. Η εκλογή και η μονιμοποίηση μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ΑΕΙ

§ 3. Η διαδικασία επιβολής κυρώσεων σε τηλεοπτικούς σταθμούς κατά το άρθρο 4 του νόμου 2328/1995

§ 4. Η προέγκριση χωροθετήσεως και η έγκριση περιβαλλοντικών όρων

Α. Το καθεστώς του νόμου 1650/1986

Β. Οι καινοτομίες του νόμου 3010/2002

§ 5. Η οικοδομική άδεια που εκδίδεται κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου

§ 6. Διαδικασίες εκλογής διοικητικών οργάνων ν.π.δ.δ.

§ 7. Διαδικασίες διορισμού και προσλήψεων

§ 8. Διαδικασία μετεγγραφής φοιτητών

TMHMA 2°. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ

§1. Τα συστατικά στοιχεία της έννοιας

Α. Δύο τουλάχιστον πράξεις

Β. Εκτελεστές πράξεις

Γ. Η φύση της αρχικής και των ενδιαμέσων πράξεων

§2. Η σχέση μεταξύ των πράξεων της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

Α. Η σχέση μεταξύ του περιεχομένου των πράξεων

1. Σχέση αναγκαιότητας

2. Σχέση αποκλειστικότητας

3. Χρονική εγγύτητα

4. Ταυτότητα νομικού ερείσματος

α. Η τελολογική ερμηνεία των όρων «στο πλαίσιο της ίδιας νομοθεσίας»

β. Ο κανόνας της ανεξαρτησίας των νομοθεσιών

γ. Κριτική αποτίμηση των δύο προσεγγίσεων

5. Αυτοτέλεια των πράξεων

Β. Η σχέση μεταξύ των αρμοδίων οργάνων

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

KEΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΤΜΗΜΑ 1°. ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

§ 1. Έννοια και προϋποθέσεις της συνάφειας

Α. Ταυτότητα σκοπού και σχέση αναγκαιότητας

Β. Ταυτότητα αιτιολογίας, νομικής και πραγματικής βάσεως

§ 2. Σχέση συναφών πράξεων και σύνθετης διοικητικής ενέργειας

ΤΜΗΜΑ 2°. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

§ 1. Οι προπαρασκευαστικές πράξεις

§ 2. Η γνωμοδοτική διαδικασία

§ 3. Η εγκριτική πράξη

§ 4. Οι πράξεις που εκδίδονται επί των τυπικών προσφυγών

TMHMA 3°. ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΧΑΛΑΡΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ

§ 1. Η πολλαπλή διοικητική πράξη

§ 2. Η «πολυσύνθετη» ενέργεια

§ 3. Η πράξη-συνέπεια (acte conséquence)

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΝΟΜΙΚΗ ΕΝΝΟΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1°. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ

§1. O λειτουργικός χαρακτήρας της έννοιας

Α. Ο σκοπός της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

Β. Η ένταξη της σύνθετης διοικητικής ενέργειας στο σύστημα θεωρητικών εργαλείων του διοικητικού δικαστή

§ 2. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της έννοιας

Α. Η εμπειρική προσέγγιση της έννοιας στα πλαίσια της γαλλικής νομολογίας

1. Χαλάρωση των κριτηρίων της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

2. Περιπτώσεις συσταλτικής ερμηνείας της έννοιας

Β. Η σχετική σταθερότητα της ελληνικής νομολογιακής πρακτικής

1. Το κλασσικό πεδίο εφαρμογής της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

2. Οι επιλογές σκοπιμότητας

α. Νομολογιακές μεταστροφές

β. Αποφυγή ρητού νομικού χαρακτηρισμού

Γ. Η χρησιμότητα της έννοιας

ΤΜΗΜΑ 2°. Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗ

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

Συμπέρασμα του τίτλου

BR>

TΙΤΛΟΣ

TΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΠΡΟΣΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ

ΤΜΗΜΑ 1°. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

§1. Η προσβολή ενδιάμεσης πράξεως

§2. Συμπροσβαλλόμενη η τελική πράξη

§3. Αναστολή εκτελέσεως ενδιάμεσης πράξεως

§4. Ανάκληση ενδιάμεσης πράξεως

ΤΜΗΜΑ 2°. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

§1. Παραδεκτή η προσβολή της τελικής πράξεως

§2. Το κατ’αρχήν απαράδεκτο της αυτοτελούς προσβολής ενδιαμέσων πράξεων

§3. Ο παρεμπίπτων έλεγχος νομιμότητας των ενδιαμέσων πράξεων

Α. Η κατ’αρχήν δυνατότητα παρεμπίπτοντος ελέγχου

Β. Οι περιορισμοί της δυνατότητας

1. Ενδοστρεφής δίκη

2. Αποδοχή της ενδιάμεσης πράξεως

α. Εκλογή μελών ΔΕΠ

β. Διαγωνισμοί για τη σύναψη διοικητικών συμβάσεων

αα. Η διακήρυξη του διαγωνισμού

ββ. Ο αποκλεισμός σε ενδιάμεσο στάδιο της διαδικασίας

§ 4. Αποσπαστές πράξεις

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1°. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

§ 1. Αυτοτελής κρίση της συνδρομής του εννόμου συμφέροντος για την προσβολή εκάστης πράξεως χωριστά

§ 2. Συνεκτίμηση της τελικής πράξεως

ΤΜΗΜΑ 2°. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

§ 1. Προθεσμία ασκήσεως αιτήσεως ακυρώσεως

§ 2. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

§ 3. Ζητήματα αρμοδιότητας του κρίνοντος δικαστηρίου

Α. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών δικαστηρίων

Β. Κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφορετικών σχηματισμών του ιδίου δικαστηρίου

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΤΟ ΒΑΣΙΜΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1°. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

§ 1. Πλημμέλειες εκτελεστών και μη εκτελεστών πράξεων

§ 2. Πλημμέλειες αναγόμενες στην εξωτερική νομιμότητα

ΤΜΗΜΑ 2°. METABOΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ

§ 1. Κρίσιμο το νομικό καθεστώς του χρόνου εκδόσεως της τελικής πράξεως

§ 2. Κρίσιμο το νομοθετικό καθεστώς του χρόνου εκδόσεως εκάστης πράξεως

ΤΜΗΜΑ 3°. ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ Ο-ΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

§ 1. Οι αρχές περί αυτοδεσμεύσεως της Διοικήσεως

§ 2. Ρητή υποχρέωση ενέργειας

Α. Εξέλιξη της διαδικασίας με πρωτοβουλία της Διοικήσεως

Β. Συμμετοχή των διοικουμένων

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ

ΤΜΗΜΑ 1°. ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

§ 1. Ακυρότητα των πράξεων που έπονται της ακυρωθείσας

§2. Υποχρέωση της Διοικήσεως να ολοκληρώσει τη σύνθετη διοικητική ενέργεια

Α. Σημείο αφετηρίας της επαναλήψεως της διαδικασίας

Β. Υποχρέωση ολοκληρώσεως της αρξαμένης διαδικασίας;

§ 3. Νομικό και πραγματικό καθεστώς των πράξεων αποκαταστάσεως

Α. Η νομική βάση

Β. Η πραγματική βάση

§ 4. Η διεξαγωγή νέας σύνθετης διοικητικής ενέργειας

Α. Νέα νομική βάση

Β. Νέα πραγματική βάση

TΜΗΜΑ 2°. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

§ 1. Ακύρωση του συνόλου ή από το σημείο εντοπισμού της πλημμέλειας και εντεύθεν;

Α. Η αρχική νομολογιακή προσέγγιση

Β. Οι νεώτερες νομολογιακές εξελίξεις

§ 2. Υποχρέωση ολοκληρώσεως της σύνθετης διοικητικής ενέργειας

TΜΗΜΑ 3°. AΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

§ 1. Η κρατούσα γνώμη ως προς τις συνέπειες της ακυρωτικής αποφάσεως επί της διοικητικής συμβάσεως

§ 2. Κριτική της θεωρίας και εναλλακτικές προτάσεις

Α. Η αυτοδίκαιη ακύρωση της συμβάσεως

Β. Οι αρνητικές συνέπειες της αυτοδίκαιης ακυρώσεως της συμβάσεως

Γ. Η εξομοίωση της διοικητικής συμβάσεως προς μονομερή πράξη

Δ. Επιστροφή στη θεωρία του αδιαιρέτου της συμβάσεως

Ε. Βελτίωση της θεωρίας των αποσπαστών πράξεων

§ 3. Το καθεστώς του νόμου 2522/1997

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

Συμπέρασμα του τίτλου

Συμπέρασμα του πρώτου μέρους

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΣΥΝΘΕΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ

ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡ-ΓΕΙΑΣ

TΜΗΜΑ 1°. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

§1. Η τελωνειακή διαδικασία

A. Διαδικασίες βεβαιώσεως εκ των υστέρων, επιστροφής και δια-γραφής

B. Η διαδικασία απαλλαγής από τελωνειακούς δασμούς

§2. Η διαδικασία χορηγήσεως άδειας αερομεταφοράς

A. Διαχείριση των δικαιωμάτων εναέριας κυκλοφορίας κατά τον κανονισμό 2408/1992

B. Χορήγηση αδειών εκμεταλλεύσεως κατά τον κανονισμό 2407/

§3. Η διαδικασία εποπτείας των κρατικών ενισχύσεων

A. Ο πολυεπίπεδος και σύνθετος χαρακτήρας της διαδικασίας

B. Τα προβλήματα που θέτουν οι επιταγές του κράτους δικαίου

§4. Διαδικασίες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος

Α. Η διαδικασία καταρτίσεως του οικολογικού συστήματος Νatura

Β. Η διαδικασία απελευθερώσεως γενετικά τροποποιημένων οργανισμών

1. Η διαδικασία διοικητικής συνεργασίας

2. Η έννομη προστασία

§5. Η διαδικασία καταχωρίσεως γεωγραφικών ενδείξεων και ονομασιών προελεύσεως

TΜΗΜΑ 2°. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΙΚΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

§1. Η διαδικασία διαχειρίσεως πόρων των κοινοτικών διαρθρωτικών ταμείων

A. Τα γενικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας

B. Η σύνθετη διοικητική ενέργεια της χορηγήσεως και ανακλήσεως των κοινοτικών ενισχύσεων

§2. Σύνθετες διοικητικές ενέργειες με μικτές αποφασιστικές αρμοδιότητες κατά τη διοίκηση των κοινοτικών ταμείων

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

TΜΗΜΑ 1°. Η TΥΠΟΛΟΓΙΑ THΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

TΜΗΜΑ 2°. TΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

TΜΗΜΑ 3°. TO ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

§1. Το εφαρμοστέο δίκαιο στις διακρατικές πράξεις

§2. Η συνταγματικότητα των διακρατικών πράξεων

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙ-ΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1°. Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

§1. Τα χαρακτηριστικά των σύνθετων διοικητικών ενεργειών σε κοινοτικό επίπεδο

§2. Σύγκριση με την εθνική σύνθετη διοικητική ενέργεια

ΤΜΗΜΑ 2°. ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ

§1. Η αντικειμενικοποίηση των διαδικασιών

§2. Μετάθεση της έννομης προστασίας στις εθνικές έννομες τάξεις

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

Συμπέρασμα του τίτλου

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙ-ΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 1°. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗ-ΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ 2°. Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

§1. Η αρχή της υπεροχής ως κανόνας συγκρούσεως υπέρ του κοινοτικού δικαίου της διοικητικής διαδικασίας

Α. Προϋπόθεση εφαρμογής του κανόνα της υπεροχής: η άμεση εφαρμογή των κοινοτικών διατάξεων

1. Η έννοια της άμεσης εφαρμογής των κοινοτικών διατάξεων

2. Κοινοτικά θεμελιώδη δικαιώματα ως άμεσα εφαρμοστέο δίκαιο

3. Δυνατότητα εφαρμογής στις γενικές αρχές της διοικητικής διαδικασίας

4. Δογματικές αντιρρήσεις

Β. Έμμεση σύγκρουση κανόνων. Η σχέση ουσιαστικού κοινοτικού δικαίου και εθνικού διαδικαστικού δικαίου

1. Η δικονομική αυτονομία των κρατών μελών κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου

2. Οι προσπάθειες περιορισμού της αρχής

3. Η θεωρία της απορροφήσεως: η δεσμευτική ισχύς γενικών αρχών διαδικαστικού χαρακτήρα μέσω ουσιαστικού κοινοτικού δικαίου με άμεσο αποτέλεσμα

§2. Η θεωρία της προτιμήσεως και οι κοινοτικές διαδικαστικές εγγυήσεις

Α. Οι δογματικές λειτουργίες της προτιμήσεως

1. Η οριοθέτηση μεταξύ συγκρούσεως κανόνων και συγκρούσεως αρμοδιοτήτων

2. Η δυνατότητα διαφοροποιήσεως των λύσεων αναλόγως των συγκρουομένων κανόνων και αρμοδιοτήτων

Β. Η εφαρμογή της θεωρίας της προτιμήσεως σε συγκρούσεις μεταξύ κοινοτικών διαδικαστικών προδιαγραφών και εθνικού διαδικαστικού δικαίου

1. Σύγκρουση μεταξύ κοινοτικών διαδικαστικών εγγυήσεων και εθνικού διαδικαστικού δικαίου νομοθετικής ισχύος

2. Σύγκρουση μεταξύ κοινοτικών διαδικαστικών εγγυήσεων και συνταγματικώς κατοχυρωμένων εθνικών διαδικαστικών προδιαγραφών

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. Η ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1°. O ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

§1. Σχέση διαδικαστικών εγγυήσεων και ενεργητικής νομιμοποιήσεως

§2. Η προστασία των διαδικαστικών εγγυήσεων στα πλαίσια του δικαστικού ελέγχου

ΤΜΗΜΑ 2°. H ΣΧΕΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΕΝΝΟΜΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

§1. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της έννομης προστασίας και το σύστημα του καταλογισμού στην Επιτροπή: η απόφαση Textilwerke Deggendorf

§2. Η αντίφαση μεταξύ της νομολογίας Textilwerke Deggendorf και της νομολογίας για τη σύνθετη διοικητική ενέργεια στην τελωνειακή διαδικασία

§3. Κατανομή δικαιοδοσίας: η απόφαση Oleificio Borelli

Συμπέρασμα του κεφαλαίου

Συμπέρασμα του τίτλου

Συμπέρασμα του δευτέρου μέρους

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

α) Ελληνική

1. Συλλογικά έργα, γενικά έργα, εγχειρίδια, μονογραφίες

2. Άρθρα

β) Ξενόγλωσση

1. Συλλογικά έργα, γενικά έργα, εγχειρίδια, μονογραφίες

2. Άρθρα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα