Ε. Κουτεντάκη, Τράπεζες βλαστοκυττάρων, 2010


Ε. Κουτεντάκη, Τράπεζες βλαστοκυττάρων, 2010

Από την πρώτη επιτυχημένη μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (εφεξής ΟπΑ) το 1988 μέχρι σήμερα, το ΟπΑ έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες πηγές αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, που χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία πλήθους αιματολογικών και ανοσολογικών ασθενειών.
Παρά το γεγονός ότι χρειάζεται ακόμη αρκετή έρευνα, τόσο προκαταρκτική όσο και βασική, τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων ΟπΑ αποτέλεσαν την αιτία για τη δημιουργία «τραπεζών» συλλογής και αποθήκευσης αυτών, με σκοπό τη χρήση τους για μελλοντική αλλογενή ή αυτόλογη μεταμόσχευση. Με τον τρόπο αυτό, οι εν λόγω «τράπεζες», δημόσιες και ιδιωτικές, μετατράπηκαν σε μία βασική συνιστώσα του προγράμματος μεταμόσχευσης ΟπΑ παγκοσμίως.
Η ίδρυση, ωστόσο, των «τραπεζών» ΟπΑ, και ειδικά των ιδιωτικών, εγείρει μια σειρά από κρίσιμα βιολογικά, ηθικά και νομικά ερωτήματα, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης επεξεργασίας και ανάλυσης.
Στη μελέτη αυτή, επιχειρείται ο εντοπισμός των κρίσιμων διεπιστημονικών προβλημάτων που εγείρονται από την αποθήκευση των βλαστικών κυττάρων ΟπΑ, και μέσα από την ανάλυση της ελληνικής περίπτωσης επιδιώκεται ο εμπλουτισμός του αντίστοιχου προβληματισμού που αναπτύσσεται ολοένα και περισσότερο στο διεθνή επιστημονικό χώρο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τράπεζες βλαστοκυττάρων
Ιδρυτής Σειράς: Γ. Παπαδημητρίου
© 2010
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-445-584-3
Σελίδες
248
Τιμή
€ 20,00

Τιμή με έκπτωση: € 16,00

Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

EΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο:

ΜΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΣΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΤΑ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΕΝ ΓΕΝΕΙ

1. Τι είναι τα βλαστικά κύτταρα;

2. Κατηγορίες βλαστικών κυττάρων

3. Διακρίσεις και πηγές των βλαστικών κυττά-

ρων

3.1. Εμβρυϊκά βλαστικά κύτταρα

(embryonic stem cells), γνωστά και ως

unlimited stem cells

3.2. Ενήλικα βλαστικα κύτταρα (adults

stem cells), γνωστά ως limited stem

cells

3.3. Βλαστικά κύτταρα εμβρύου (fetal

stem cells)

3.4. Βλαστικά κύτταρα αμνιακού υγρού

(amniotic stem cells)

3.5. Βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντι-

ακού αίματος (umbilical cord blood

derived stem cells)

4. Πιθανές εφαρμογές της έρευνας σε ανθρώ-

πινα βλαστικά κύτταρα

4.1. Ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών που

βασίζονται στα βλαστικά κύτταρα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

(ΟπΑ) – ΜΙΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

5. Εισαγωγικά

6. Μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών

βλαστικών κυττάρων (Haematopoietic

Stem Cells)

7. Μεταμόσχευση ΟπΑ

7.1. Ιστορική επισκόπηση για τις μεταμο-

σχεύσεις ΟπΑ

8. Πλεονεκτήματα ΟπΑ

9. Σύγκριση ΟπΑ (Umbilical Cord Blood) με

μυελό των οστών (Bone Marrow) και περι-

φερικό αίμα (Peripheral Blood)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

10. Μειονεκτήματα ΟπΑ

11. Πρόσθετοι προβληματισμοί πάνω στη χρή-

ση των βλαστικών κυττάρων ΟπΑ

12. Συνολική αποτίμηση της χρήσης ΟπΑ στις

μεταμοσχεύσεις

12.1. Αποτελέσματα μεταμοσχεύσεων ΟπΑ

σε ανηλίκους και ενηλίκους ασθενείς

13. Αυτόλογη versus αλλογενούς μεταμόσχευ-

σης ΟπΑ

13.1. Πιθανότητες αυτόλογης και αλλογε-

νούς μεταμόσχευσης

14. Μεσεγχυματικά κύτταρα ομφαλοπλακου-

ντιακού αίματος. Μια νέα προοπτική;

14.1. Εναλλακτικές πηγές μεσεγχυματικών

κυττάρων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο:

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΒΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ

ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Τράπεζες φύλαξης ομφαλικών μοσχευμά-

των

2. Δημόσια φύλαξη ΟπΑ

3. Τα σημαντικότερα παγκόσμια δίκτυα συλ-

λογής και αποθήκευσης ΟπΑ

3.1. NETCORD - FACT / NETCORD

3.2. Bone Marrow Donors Worldwide -

BMDW

3.3. World Marrow Donors Association -

WMDA

4. Ιδιωτική φύλαξη ΟπΑ

4.1. Ιδιωτική διαπίστευση/πιστοποίηση

5. Τράπεζες ΟπΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση

5.1. Ηνωμένο Βασίλειο

5.2. Ισπανία

5.3. Γαλλία

5.4. Γερμανία

5.5. Ιταλία

5.6. Ολλανδία

5.7. Βέλγιο

5.8. Ελβετία

5.9. Τσεχία

5.10. Δανία

5.11. Πολωνία

5.12. Αυστρία

6. Τράπεζες ΟπΑ στο λοιπό κόσμο

6.1. Η.Π.Α.

6.2. Ιαπωνία

6.3. Κίνα

6.4. Νότια Κορέα

6.5. Καναδάς

6.6. Αυστραλία

6.7. Βραζιλία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο:

ΗΘΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΟΜΦΑΛΟΠΛΑΚΟΥΝΤΙΑΚΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΕΡΟΣ Ι: ΗΘΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

1. Ηθικοί προβληματισμοί γύρω από τη συλ-

λογή και αποθήκευση ΟπΑ

2. Αναλογική εφαρμογή των βασικών αρχών

της βιοϊατρικής ηθικής

3. Ιδιοκτησιακό καθεστώς ΟπΑ - Αρχή της

μη εμπορευματοποίησης του ανθρώπινου

σώματος και των τμημάτων του

4. Αρχή της ενήμερης συγκατάθεσης (informed

consent)

5. Αρχή της αυτονομίας

6. Παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονο-

μία και την εγκυρότητα της συγκατάθεσης

6.1. Χρόνος λήψης της ενήμερης συγκατά-

θεσης

6.2. Υπεύθυνος για την ενημέρωση/πλη-

ροφόρηση των γονέων

7. Σεβασμός στην ιδιωτικότητα και υποχρέω-

ση εχεμύθειας (privacy and confi dentiality)

7.1. Το δικαίωμα στη μη-γνώση

8. Ιδιωτική versus δημόσιας αποθήκευσης

ΟπΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟMΕΝΩΝ

9. Δημόσια versus ιδιωτικής αποθήκευσης

ΟπΑ

10. Η αρχή της δικαιοσύνης

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟπΑ

11. Ιατρικές μη κερδοσκοπικές οργανώσεις

11.1. World Marrow Donors Association -

WMDA

11.2. American Society for Blood and

Marrow Transplantation - ASBMT

12. Ιατρικά σωματεία

12.1. American College of Obstetricians

and Gynecologists (U.S.A.)

12.2. American Academy of Pediatrics

(U.S.A.)

12.3. Royal College of Obstetricians and

Gynaecologists (United Kingdom)

13. Ευρωπαϊκές θέσεις γύρω από τις τράπεζες

ΟπΑ

13.1. Comité Consultatif National d’Ethique

164

13.2. European Group on Ethics in Science

and New Technologies - EGE (Opinion

Νο. 19, 16 March 2004)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ι: Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΦΥΛΑΞΗΣ ΟπΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Εισαγωγικά

2. Δημόσια φύλαξη ΟπΑ

2.1. Ελληνική Τράπεζα Ομφαλοπλακουντι-

ακού Αίματος Ι.Ι.Β.Ε.Α.Α.

2.2. Δημόσια Τράπεζα Ομφαλοπλακουντι-

ακών Μοσχευμάτων Γ. Νοσοκομείου

Παπανικολάου Θεσσαλονίκης

3. Ιδιωτική φύλαξη ΟπΑ

4. Ζήτηση μοσχευμάτων αιμοποιητικών κυτ-

τάρων στην Ελλάδα

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΥΡΩ

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΤΟΥ ΟπΑ

5. Επιτρεπτό της συλλογής, επεξεργασίας και

αποθήκευσης ΟπΑ

5.1. Η διάθεση του ΟπΑ και η εγκυρότητα

της συναίνεσης για τη διάθεσή του

5.2. Το επιτρεπτό της εμπορικής δραστη-

ριότητας

5.2.1. Τα δικαιώματα των άλλων

5.2.2. Επιφύλαξη υπέρ των χρηστών

ηθών: οικονομικό όφελος από

το ΟπΑ

6. Νομοθετικές διατάξεις που διέπουν το

ΟπΑ

6.1. Νόμος περί μεταμοσχεύσεων (Ν.

2737/1999 -ΦΕΚ Α’ 174/27-8-1999)

6.2. Νόμος περί προστασίας προσωπικών

δεδομένων (Ν. 2472/1997 – ΦΕΚ Α’

50/10-04-1997 & Ν. 3471/2006 – ΦΕΚ

Α΄ 133/28-06-2006)

6.2.1. Διακοπή λειτουργίας της τράπε-

ζας ΟπΑ

6.2.2. Ερευνητική χρήση των βλαστι-

κών κυττάρων

6.3. Αστικός Κώδικας

6.4. Νόμος περί προστασίας του κατανα-

λωτή (Ν. 2251/1994 – ΦΕΚ Α’ 191/16-

11-1994 & Ν. 3587/2007 – ΦΕΚ Α΄

152/10-07-2007)

7. Νόμιμοι όροι ίδρυσης και λειτουργίας

ΟπΑ

7.1. Νομική μορφή

7.2. Τύπος των συμβάσεων

7.3. Εγγυήσεις ποιότητας και ασφάλειας

- Προεδρικό διάταγμα 26/2008 (ΦΕΚ

51/24-03-2008)

ΕΠΙΛΟΓΟΣ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...