Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022


Ε. Δρούγκα, Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται τα ζητήματα που ανακύπτουν αναφορικά με την εκχώρηση στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Έμφαση δίνεται στην ιδιάζουσα πρακτική σημασία και στις εντελώς πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως προς την έννομη σχέση της εκχώρησης απαιτήσεων στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο.

Ξεκινώντας από μία σύντομη παρουσίαση της εκχώρησης κατά το Ελληνικό Αστικό Δίκαιο σε διάκριση με άλλα αλλοδαπά αστικά δίκαια, εξετάζεται η εξέλιξη της προσέγγισης από τη Θεωρία και Νομολογία της επίλυσης των ζητημάτων εφαρμοστέου δικαίου στην εκχώρηση, καταλήγοντας στην αναλυτική επισκόπηση και ερμηνεία των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Δικαίου και συγκεκριμένα του Κανονισμού Ρώμη Ι, αλλά και της πρόσφατης πρότασης Κανονισμού της Ένωσης για το εφαρμοστέο δίκαιο στα αποτελέσματα της εκχώρησης έναντι τρίτων. Ειδική μνεία γίνεται σε διάφορες συμβάσεις της σύγχρονης οικονομίας που αποτελούν μορφές εκχώρησης, όπως το Factoring, συμβάσεις τιτλοποίησης κ.ά. και στα ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου που προκύπτουν σε αυτές, ενώ παρουσιάζονται συνοπτικά οι διεθνείς συμβάσεις, όπως τούτες ρυθμίζουν την έννομη σχέση υπό τις μορφές που αυτή λαμβάνει πλέον στις σύγχρονες συναλλαγές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η εκχώρηση κατά το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο
Σύγχρονες νομοθετικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Assignment in international law Current legislative developments in European and international law
© 2022
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-533-6
Σελίδες
XIV + 247
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. Η έννοια της εκχώρησης απαίτησης στα επί μέρους Εθνικά Αστικά Δί­καια. Συγκριτική επισκόπηση

1.1. Η εκχώρηση στο Ελληνικό Αστικό Δίκαιο

1.2. Η εκχώρηση στο Κυπριακό Αστικό Δίκαιο

1.3. Η εκχώρηση στο Γερμανικό Αστικό Δίκαιο

2. Ειδικότερα η αναγγελία της εκχώρησης και η δημοσιότητα

2.1. Η αναγγελία της εκχώρησης και η δημοσιότητα στα επί μέρους εθνι­κά δίκαια

2.2. O Ν. 2844/2000 ως ανταπόκριση του Έλληνα Νομοθέτη

2.3. Ειδικές ρυθμίσεις του Ελληνικού Δικαίου

3. H ρύθμιση της εκχώρησης απαιτήσεων στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο

3.1. Η πορεία μέχρι την Σύμβαση της Ρώμης και τον Κανονισμό Ρώμη

3.2. Η ρύθμιση της έννομης σχέσης της εκχώρησης σύμφωνα με τις προ­βλέψεις της Σύμβασης της Ρώμης

3.3. Η ρύθμιση της έννομης σχέσης της εκχώρησης σύμφωνα με τις προ­βλέψεις του Κανονισμού Ρώμη Ι

3.3.1. Η σχέση εκχωρητή και εκδοχέα.

3.3.2. Δυνατότητα εκχώρησης (assignability) και σχέση εκδοχέα - οφει­λέτη.

3.3.3. Αντικείμενο της εκχώρησης.

4. Η Πρόταση Κανονισμού για το εφαρμοστέο δίκαιο στα έναντι τρίτων αποτελέσματα της εκχώρησης

5. Το factoring

5.1. Το εσωτερικό factoring κατά το Ελληνικό Δίκαιο

5.2. Το διεθνές factoring

5.3. Ζητήματα εφαρμοστέου δικαίου στις ειδικότερες μορφές Factoring με στοιχεία αλλοδαπότητας

5.3.1. Το ζήτημα προσδιορισμού του εφαρμοστέου δικαίου ελλείψει επιλογής στη σύμβαση factoring

5.3.2. Ειδικά ο προσδιορισμός εφαρμοστέου δικαίου στην σύμβαση Interfactors ελλείψει επιλογής των μερών

5.3.3. Ειδικότερα ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

6. Tο θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης της εκχώρησης στις διεθνείς συναλλαγές

6.1. Η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εκχώρηση των Απαιτή­σεων στο Διεθνές Εμπόριο

6.2. Η σύμβαση UNIDROIT της Οττάβα για το Διεθνές Factoring του

6.3. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής των διεθνών και ευρωπαϊκών νομο­θετικών κειμένων ρύθμισης της εκχώρησης

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΕ (-ΔΕΚ).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: UNITED NATIONS CONVENTION ON THE ASSIGNMENT OF RECEIVABLES IN INTERNATIONAL TRADE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: UNIDROIT CONVENTION ON INTERNATIONAL FACTORING (OTTAWA, 1988)

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Β. Καρατζιάς/Β. Ζαλίδης/Α. Λιούτας, Εγχειρίδιο Δικαίου Ενόπλων Συγκρούσεων, 2022
Το νέο Εγχειρίδιο του Δικαίου των Ενόπλων Συγκρούσεων τελεί υπό την έγκριση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και αποτυπώνει με σαφή και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο...
Β. Κούρτης, Οι Υποχρεώσεις Διατροφής στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 2022
Οι υποχρεώσεις διατροφής που απορρέουν από οικογενειακές και συγγενικές σχέσεις διατηρούν με σταθερό τρόπο υψηλή θέση μεταξύ των ζητημάτων που απασχολούν τον διεθνή και τον...
Π. Νάσκου-Περράκη/Ν. Ζάικος, Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, 2η έκδ., 2022
Η Διπλωματία, ως επιστήμη ή τέχνη ή και τα δύο, είναι τόσο παλαιά όσο τα έθνη και τα κράτη. Ο τρόπος ενάσκησης της Διπλωματίας, από πρόσκαιρος αρχικά, με τον χρόνο απέκτησε...
Ι. Παπαφλωράτος, Το νομικό καθεστώς των νήσων του Αιγαίου, 2η έκδ., 2022
Το θέμα του καθεστώτος των νήσων του Αιγαίου είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα των διμερών ελληνοτουρκικών σχέσεων και έχει απασχολήσει κορυφαίους νομικούς και από τις...
Δ. Κιλτίδου, Οι διεθνείς, υπερεθνικές και διεθνικές ρυθμίσεις του χρόνου ναυτικής εργασίας και οι επιπτώσεις του στη ναυτική ασφάλεια, 2021
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #8
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί το νομικό πλαίσιο του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς...