Ε. Ασημακοπούλου, Oι αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, 2018


Ε. Ασημακοπούλου, Oι αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, 2018

Η συγκεκριμένη μονογραφία αποτελεί μία πρώτη καταγραφή και ερμηνεία των δικονομικών διατάξεων του ν. 4529/2018, ο οποίος απετέλεσε τη νομοθετική προσαρμογή της Ελλάδας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου ανταγωνισμού. Όπως αναφέρεται στον πρόλογο του βιβλίου, από τον κ. Γιώργο Ζαββό: «Η παρούσα μελέτη αναδεικνύει τον τρόπο ένταξης των νέων διατάξεων του Ενωσιακού δικαίου στην πράξη και τη θεωρία του ελληνικού δικονομικού δικαίου. Για το λόγο αυτό, και μετά την προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο η εφαρμογή όσο και η ερμηνεία του νέου νόμου από τα ελληνικά δικαστήρια. Η κ. Ασημακοπούλου, Διδάκτωρ του Αστικού Δικονομικού Δικαίου του Α.Π.Θ., με την παρούσα μελέτη εντοπίζει εύστοχα τα σημαντικά πεδία ερμηνείας παρουσιάζοντας μεθοδικά την βασική καταγραφή των νέων διατάξεων, ανιχνεύοντας επιτυχώς το πλαίσιο ερμηνείας τους και τον τρόπο ένταξής τους στην ελληνική νομοθεσία. Η εξαιρετικά ενδιαφέρουσα μελέτη της κ. Ασημακοπούλου, μια από τις πρώτες στην Ελληνική νομική βιβλιογραφία, αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για τους νομικούς της πράξης και της θεωρίας που θα κληθούν να εφαρμόσουν τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες που εισάγει ο ν. 4529/2018».

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Oι αγωγές αποζημίωσης λόγω παραβίασης του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού
Δικονομικά ζητήματα. Ειδικότερα, επίκληση και απόδειξη πραγματικών περιστατικών, υπό τον νέο ν. 4529/2018 (Οδηγία 2014/104/ΕΕ)
Πρόλογος: Γιώργος Ζαββός, τ. Νομικός Σύμβουλος στη Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τ. Ευρωβουλευτής, Πρεσβευτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (1994 – 1997)
© 2018
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-793-9
Σελίδες
XVIII + 126
Τιμή
€ 18,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΒΒΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ελληνικές

Ξενόγλωσσες

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Οι στόχοι της μελέτης. Το πεδίο εφαρμογής του νέου νόμου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ και το νομοθετικό

και νομολογιακό πλαίσιο αυτής

§ 1 Το νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο

Α. Η δημόσια και ιδιωτική επιβολή του ευρωπαϊκού δικαίου

ανταγωνισμού

Ι. Η εφαρμογή του δικαίου ανταγωνισμού. Εννοιολογική

οριοθέτηση

ΙΙ. Οι στόχοι της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ περί της ιδιωτικής

εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού. Η σχέση με τη

δημόσια επιβολή

ΙΙΙ. Ο νομικός διάλογος πριν την ψήφιση της Οδηγίας 2014/

104/ΕΕ

Β. Η νομολογία του ΔΕΕ

Ι. Οι προσπάθειες κωδικοποίησης της Πράσινης και Λευκής

Βίβλου

ΙΙ. Η Οδηγία 2014/104/ΕΕ

§ 2 Η ρυθμιστική επέμβαση της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ σε ζητή-

ματα δικονομικού δικαίου

Ι. Τα δικονομικά ζητήματα της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ περί

επίκλησης και απόδειξης πραγματικών περιστατικών

IΙ. To βασικό πλαίσιο του ελληνικού δικαίου στο οποίο θα ενταχθούν οι δικονομικές διατάξεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ

ΙΙα. Ειδικότερα, το ζήτημα της αιτιώδους συνάφειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Οι επιμέρους διατάξεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ και η προσαρμογή του ελληνικού δικαίου

§ 1 Η απόδειξη των ισχυρισμών

Α. Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις-Το βάρος απόδειξης στην

ελληνική δικονομική επιστήμη

α. Ειδικότερα, η κατανομή του βάρους απόδειξης

β. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις διαφορές παραβία-

σης του δικαίου ανταγωνισμού

ΙΙ. Το γενικό πλαίσιο ερμηνείας των νέων αποδεικτικών κανό-

νων του ν. 4529/2018

Β. Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων

Ι. Οι νομοθετικές προβλέψεις της Οδηγίας 2014/104 και του ν. 4529/2018 περί κοινοποίησης αποδεικτικών στοιχείων 4529/2018

α. Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται

στη σφαίρα των διαδίκων ή τρίτων

β. Η κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων που βρίσκονται

στο φάκελο της αρχής ανταγωνισμού

ΙΙ. Ερμηνευτικά εργαλεία: Η συναφής ευρωπαϊκή νομοθεσία

και νομολογία

ΙΙΙ. Η ένταξη στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

§ 2. Η ισχύς των αποφάσεων περί παραβίασης του δικαίου αντα-

γωνισμού

Ι. Οι προβλέψεις της Οδηγίας και του εσωτερικού δικαίου

ΙΙ. Η ένταξη στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία

§ 3. Η ένσταση μετακύλισης

Οι προβλέψεις της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ και του ν. 4529/2018

§ 4. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4529/2018 (άρθρο 17 της Οδη-

γίας): Τεκμήριο ζημίας από καρτελικές συμπράξεις. Η ποσοτι-

κοποίηση της ζημίας

Ι. Οι προβλέψεις της Οδηγίας περί ποσοτικοποίησης της

ζημίας

ΙΙ. Ερμηνευτικά εργαλεία (κατευθυντήριες αρχές της Επιτρο-

πής, νομολογία)

ΙΙΙ. Η προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και νομολογίας.

α. Ως προς το τεκμήριο ύπαρξης ζημίας από καρτελικές

συμπράξεις

β. Ως προς την ποσοτικοποίηση της ζημίας

Συμπερασματικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφικός Πίνακας

Ελληνική Βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο κυριότερων εννοιών

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δίκαιο ανταγωνισμού (αθέμιτου & ελεύθερου) - Δίκαιο προστασίας καταναλωτή, 9η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #21
Η νέα έκδοση του παρόντος κρίνεται αναγκαία για να συμπεριλάβει τις τροποποιήσεις, που επέφερε στο Ν. 3959/2011, ο Ν. 4886/2022 (ΦΕΚ 12/Α/24.1.2022), ο οποίος με τα άρθρα...
Ν. Ζαπριάνος, Αστική ευθύνη λόγω παραβάσεων του δικαίου ελεύθερου ανταγωνισμού, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #2
Ανάλυση του ζητήματος της αστικής ευθύνης λόγω νόθευσης του ανταγωνισμού
Φ. Καρατζένης, Μελέτες Αστικού και Εμπορικού Δικαίου, 2021
Συλλογή μελετών και σχολίων με έμφαση σε κρίσιμα θέματα της νομικής πράξης, με προτεινόμενες λύσεις σε κρίσιμα ερωτήματα
Ν. Ζευγώλης, Η Διευθέτηση (settlement) μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4635/2019, 2020
Απώτερος στόχος του έργου είναι να γίνει κατανοητή –με όσο πιο απλό τρόπο γίνεται– η όλη διαδικασία κι αφετέρου να παροτρυνθούν μέσω της κατανόησης αυτής επιχειρήσεις που...
Ε. Λανταβού, Η συλλογική αγωγή, 2019
Η παρούσα μελέτη έχει ως αντικείμενο τον εντοπισμό των ορίων της ασκήσεως της συλλογικής αγωγής από τις ενώσεις καταναλωτών, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 10 ν....