Διοικητική Δίκη, 1 (2024)


Διοικητική Δίκη, 1 (2024)

Η Διοικητική Δίκη (ΔιΔικ), το περιοδικό της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, η περιοδική έκδοση για το δημόσιο δίκαιο με τη μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα στη χώρα μας, εκδίδεται από τις Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ (Αθήνα - Θεσσαλονίκη).

Δίνει έμφαση σε τρεις κατευθύνσεις:
1. Στην επιλογή και παρουσίαση περισσότερων πρόσφατων αποφάσεων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων.
2. Στο σύντομο σχολιασμό τους καθώς και στην προσθήκη σημαντικότατων επισημάνσεων ως προς την νομολογιακή εξέλιξη του ζητήματος που πραγματεύεται η απόφαση.
3. Στην παρουσία της ΔιΔικ στο διαδίκτυο, όπου θα καταχωρηθεί το πλούσιο υλικό που έχει δημοσιευθεί από το 1989.

Άρθρα και μελέτες σε σύγχρονα και επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν την πράξη καθώς και γνωμοδοτήσεις δεν θα λείπουν, όπως είναι αυτονόητο, από τις στήλες της ΔιΔικ, ενώ θα παρακολουθούμε και θα επισημαίνουμε τις νομοθετικές μεταβολές, προκειμένου οι συνδρομητές του περιοδικού να είναι άμεσα και αξιόπιστα ενημερωμένοι.

Από τα περιεχόμενα του τεύχους 1/2024:

Άν. Λιγωµένου: Το π.δ. 54/2018 και οι Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σ. 1

Β. Ζαροκανέλλου/Μ. Παλάρας: Η δέσµευση των καταθέσεων κατ’ άρθ. 46 § 5 εδ. γ΄ ΚΦΔ. De lege ferenda χρόνος διατήρησης του µέτρου µετά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος κατ’ άρθ. 31-32 ΚΕΔΕ, σ. 7

Κ. Τσική: Ο χρόνος των «ευκαιριών» για την αποσάθρωση του Ευρωπαϊκού πρωτογενούς δικαίου, σ. 16

Λ. Νίκα: Οι αποφάσεις I.S. και Φουρκιώτης κατά Ελλάδος και το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σύµφωνα µε το άρθ. 8 ΕΣΔΑ, σ. 21

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

-. ΟλΣτΕ 1531/2023: Πιλοτική δίκη. Διακοπή παραγραφής µε επίδοση αγωγής. (Παρατ. Ι. Καστανά,
Μ. Κιτσάκη
), σ. 55

- ΟλΣτΕ 1828/2023: Πιλοτική δίκη. Συνταγµατικότητα άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ, µε το οποίο θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής, λόγω απόρριψης της πρώτης για µη υπογραφή δικηγόρου, σ. 61

- ΣτΕ 278/2023: Παράλειψη οφειλόµενης νόµιµης ενέργειας. Παροχή από τον νόµο δυνατότητας καταβολής φόρου κληρονοµίας µε τη µεταβίβαση ακινήτου από τον κληρονόµο προς το Δηµόσιο (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή), σ. 75

- ΔΕφΑθ 501/2023: Επιβολή προστίµου για παράβαση διατάξεων του ΚΦΑΣ. Παραγραφή για επιβολή φόρου εισοδήµατος και των σχετικών κυρώσεων (Παρατ. Γρ. Μέντη), σ. 109

- ΜΔΕφΑθ 109/2023: Η λήψη των µέτρων διοικητικής εκτέλεσης δεν πρέπει να παραβιάζει τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της αναλογικότητας, σ. 41

- ΜΔΕφΑθ 532/2023: Υπεύθυνες δηλώσεις ν. 1599/1986. Μη νόµιµο αποδεικτικό µέσο, σ. 41

- ΔΠρΑθ 8872/2023: Συνταξιοδότηση επιζώντος συζύγου, σ. 125

- ΔΠρΑθ 13627/2023: Κριτήρια υπαγωγής στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα. Οδηγοί λεωφορείων, σ. 130

- ΜΔΠρΑθ 11267/2023: Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα. Ν. 2472/1997. Αγωγή άρθ. 105-106 ΕισΝΑΚ για χρηµατική ικανοποίηση λόγω προσβολής προσωπικότητας, σ. 152

- ΣτΕ 81/2023 (7µ): Εκτίµηση ζηµιών εταιρείας από πραγµατογνώµονες. Νόµιµο αποδεικτικό µέσο, σ. 29

- ΣτΕ 1244/2023 (7µ): Αστική ευθύνη. Συµψηφισµός κέρδους και ζηµίας, σ. 37

- ΟλΣτΕ 1829/2023: Πιλοτική δίκη. Συνταγµατικότητα άρθ. 70 § 1 ΚΔΔ, µε το οποίο θεσπίζεται δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής, λόγω απόρριψης της πρώτης ως αόριστης, σ. 68

Πληροφορίες έκδοσης

Περιοδικό
Έτος
2024
Αριθμός τεύχους
1
Τιμή
€ 24,99
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΑΡΘΡΑ – ΜΕΛΕΤΕΣ

Άν. Λιγωµένου: Το π.δ. 54/2018 και οι Έλεγχοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Β. Ζαροκανέλλου/Μ. Παλάρας: Η δέσµευση των καταθέσεων κατ’ άρθ. 46 § 5 εδ. γ΄ ΚΦΔ. De lege ferenda χρόνος διατήρησης του µέτρου µετά την επιβολή αναγκαστικής κατάσχεσης στα χέρια πιστωτικού ιδρύµατος κατ’ άρθ. 31-32 ΚΕΔΕ

Κ. Τσική: Ο χρόνος των «ευκαιριών» για την αποσάθρωση του Ευρωπαϊκού πρωτογενούς δικαίου

Λ. Νίκα: Οι αποφάσεις I.S. και Φουρκιώτης κατά Ελλάδος και το δικαίωµα σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής σύµφωνα µε το άρθ. 8 ΕΣΔΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αποσπασµατική Νµλγ ΣτΕ

Αποσπασµατική Νµλγ ΔΕφΑθ

Δικονοµικά θέµατα

Ακυρωτικές διαφορές

Φορολογικές διαφορές

Διαφορές άρθ. 7 ν. 702/1977

Διαφορές άρθ. 1 ν. 1406/1983

Προσωρινή δικαστική προστασία

Αποφάσεις ΔΕΕ

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

Αποφάσεις ΣτΕ

Έτος 2022.

870

1158

1371

1565

1646

Έτος 2023.

35 (ΕπΑν)

81 (7µ)

91 (7µ)

221 (7µ)

278 (Παρατ. Κ. Σαµαρτζή)

343 (7µ)

474

596

629

690

1244 (7µ)

1415

1531 (Ολ) (Παρατ. Ι. Καστανά, Μ. Κιτσάκη)

1528 (Ολ)

1529 (Ολ)

Αποφάσεις ΔΕφΑθ

Έτος 2022.

349

Έτος

14 (συµβ)

30 (Μ)

43

78 (συµβ)

109 (Μ)

153

204

327

501 (Παρατ. Γρ. Μέντη)

532 (Μ)

608 (ακυρ)

622 (ακυρ)

624 (ακυρ)

626 (ακυρ)

628 (ακυρ)

917(ακυρ)

1112 (Μ)

1113

Αποφάσεις ΔΠρΑθ

Έτος 2023.

5636 (Μ)

5892

8872

11267 (Μ)

13627

Αποφάσεις ΔΕΕ

C-313/22

C-344/22

Αποφάσεις ΕΔΔΑ

34151/13

417/15

215/19

63539/19

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών