Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Το Εργατικό Δίκαιο στους ομίλους επιχειρήσεων, 2014


Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Το Εργατικό Δίκαιο στους ομίλους επιχειρήσεων, 2014

Αποτελεί πια κοινοτοπία η παρατήρηση ότι οι όμιλοι επιχειρήσεων, βασικά εξουσιαστικής δομής, εθνικοί και πολυεθνικοί, ως κυρίαρχη μορφή συνδεδεμένων επιχειρήσεων, δεσπόζουν στην οικονομική ζωή της χώρας. Ωστόσο, παρά τα σημαντικά ζητήματα που η δράση του, στερούμενου νομικής προσωπικότητας, σύνθετου επιχειρηματικού αυτού μορφώματος σε μια σειρά δικαιικών κλάδων, προκαλεί, το ελληνικό δίκαιο, πέραν αποσπασματικών ρυθμίσεων, παραμένει ουσιαστικά αδρανές. Και τούτο παρά το ότι η επιστήμη, ήδη από το τέλος της 10ετίας του ’80 έχει επιδείξει αξιόλογη δραστηριότητα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προβληματική αυτή στο εργατικό δίκαιο. Η de facto διάσπαση του εργοδότη προκαλεί το κρίσιμο ζήτημα της ευθύνης της μητρικής επιχείρησης για τις υποχρεώσεις της θυγατρικής έναντι των εργαζομένων της. Τούτο δε καθώς οι εργαζόμενοι σε θυγατρική επιχείρηση ως τρίτοι δεν είναι απλοί δανειστές, αλλά, πολύ περισσότερο, φορείς του δικαιώματος εργασίας και των συλλογικών θεσμικών εγγυήσεών τους. Η αποσταθεροποιητική των σχέσεων εργασίας δράση των ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως σήμερα, όπου το εργατικό δίκαιο διεξάγει αγώνα επιβίωσης, σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός συστηματικού συγγράμματος, αλλά και την αυξανόμενη δικαστικοποίηση των σχετικών διαφορών, αναδεικνύουν τη σημασία του παρόντος εκδοτικού εγχειρήματος. Βεβαίως δεν πρόκειται για ένα «εγχειρίδιο εργατικού δικαίου στους ομίλους επιχειρήσεων», εγχείρημα που σπανίζει και σε άλλες χώρες. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί, ωστόσο, να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο για τη διδασκαλία, την περαιτέρω έρευνα, κυρίως δε για τη δικαστηριακή πράξη εργαλείο. Το σκοπό αυτό υπηρετεί και η εκτενής εισαγωγή στην προβληματική, στην οποία, πέραν των θεωρητικών προσεγγίσεων, περιλαμβάνεται και ο κριτικός σχολιασμός σειράς δικαστικών αποφάσεων όλων των βαθμών, δημοσιευμένων ή όχι, καταφασκουσών εργοδοτική ευθύνη στη μητρική επιχείρηση ή όχι. Οι επιμέρους μελέτες επεξεργάζονται σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα του ατομικού και του συλλογικού εργατικού δικαίου χωρίς να παραμελούν και την ιδιαίτερη επίκαιρη διεθνική και εργατοδιεθνολογική διάσταση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο (γνήσιος) δανεισμός εργαζομένου, οι ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης ανταγωνισμού, η κατανομή του βάρους απόδειξης, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, η συμμετοχή των εργαζομένων (άρθρο 16 παρ. 1 Ν. 1767/1988) και η απεργία. Ο τόμος ολοκληρώνεται με τη διατύπωση συγκεκριμένων δικαιοπολιτικών σκέψεων και προτάσεων για την αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων που εμφανίζονται συχνά στην εργασιακή πράξη.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Το Εργατικό Δίκαιο στους ομίλους επιχειρήσεων
© 2014
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-197-5
Σελίδες
XIV + 342
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Η εργοδοτική ευθύνη στους ομίλους επιχειρήσεων μεταξύ θεωρίας και νομολογίας

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ

ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Μια πρώτη προσέγγιση

Ι. Εργασία και όμιλοι επιχειρήσεων

ΙΙ. Όμιλοι επιχειρήσεων και εργατικό δίκαιο. Μια σύντομη επισκόπηση του γαλλικού, ιταλικού και γερμανικού δικαίου

ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από το ελληνικό εργατικό δίκαιο

IV. Διάσπαση επιχειρήσεων και εργασία

Β. Ειδικότερα ζητήματα

Ι. Ο δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων

II. Οι ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού στους ομίλους επιχειρήσεων

ΙΙΙ. Ρήτρες μη ανταγωνισμού και μεταβίβαση επιχείρησης στο πλαίσιο ομίλου επιχειρήσεων

ΙV. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις στους ομίλους επιχειρήσεων. Επίκαι­ροι προβληματισμοί

Γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στις εργατικές διαφορές

Ι. Θέση του ζητήματος

II. Η ανάγκη ανατροπής του κανόνα κατανομής του βάρους απόδειξης του άρθρου 338 παρ.1 ΚΠολΔ στις εργατικές διαφορές

III. Ο εντοπισμός αφανούς κενού στη ρύθμιση του άρθρου 338 παρ.1 και η πλήρωσή του μέσω τελολογικής συστολής

IV. Η σημασία των δικαστικών τεκμηρίων στην αποδεικτική διαδικασία

V. Συμπερασματικές παρατηρήσεις

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΥΣ

ΟΜΙΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α. Μια πρώτη προσέγγιση

Ι. Η δεσπόζουσα θέση των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια οικονομία

II. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και εργασία

ΙΙΙ. Πολυεθνικές επιχειρήσεις και εργατικό δίκαιο

ΙV. Πληροφόρηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις

V. Εργατική συμμετοχή και πολυεθνικές επιχειρήσεις

Β. Ειδικότερα ζητήματα

Ι. Οι ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού στους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων από εργατικοδιεθνολογική σκοπιά

II. Η ρύθμιση του άρθρου 16 παρ. 1 του ν. 1767/1988 και η εφαρμογή της στους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων

III. Πολυεθνικές επιχειρήσεις, εθνικά κράτη, Ευρωπαϊκή Ένωση και απεργία

IV. Η απεργία αλληλεγγύης στους εθνικούς και πολυεθνικούς ομίλους επι­χει­ρή­σεων (άρθρο 19 παρ. 1β Ν. 1264/1982)

V. Τα συμβούλια εργαζομένων στις επιχειρήσεις και στους ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής (ευρωπαϊκής) κλίμακας. Μια πρώτη κριτική προσέγγιση

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Ομιλοι επιχειρήσεων, εργασιακές σχέσεις και εναλλακτική πολιτική δικαίου

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Καπιταλιστική αναδιάρθρωση καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και εργασία, 2023
Κρίσιμα και επίκαιρα ζητήματα γύρω από την αναπτυσσόμενη τεχνοεπιστήμη με επίκεντρο τις σχέσεις εργασίας και τις διαδοχικές καπιταλιστικές κρίσεις
Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Η πληρέστερη και εκτενέστερη έκδοση όλης της ύλης των ατομικών εργασιακών σχέσεων, πλήρως επικαιροποιημένη
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου