Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Εργατικό Διεθνές Δίκαιο, 2017


Δ. Τραυλός-Τζανετάτος, Εργατικό Διεθνές Δίκαιο, 2017

Η διαρκώς ενισχυόμενη στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης διεθνοποίηση των οικονομικών σχέσεων, των αγορών, του εμπορίου και των μεταφορών, με όχημα την τέταρτη ψηφιακή τεχνολογική επανάσταση και πρωταγωνιστές τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των εργασιακών σχέσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας. Η δυναμική αυτή σε συνδυασμό με την αργόσυρτη και σε σημαντικό βαθμό καθηλωμένη διαδικασία διεθνοποίησης του εργατικού δικαίου, οφειλόμενη και στο παραπαίον ευρωενωσιακό εγχείρημα, έχει ενισχύσει την σημασία και επικαιρότητα του εργατικού διεθνούς δικαίου. Στην έρευνα και μελέτη της δύσβατης και βασικά αχαρτογράφητης, ιδίως στο επίπεδο των συλλογικών σχέσεων εργασίας, αυτής περιοχής του εργατικού διεθνούς δικαίου στη χώρα μας είναι αφιερωμένο το νέο βιβλίο του ομότιμου καθηγητή του εργατικού δικαίου Δημήτρη Τραυλού – Τζανετάτου. Όπως παρατηρεί ο προλογίζων την έκδοση αυτή καθηγητής ιδιωτικού διεθνούς δικαίου Χαράλαμπος Παμπούκης, «πέραν του εντυπωσιακά επιδέξιου χειρισμού δυσχερών μεθοδολογικών ζητημάτων, από έναν μη ειδικό ιδιωτικοδιεθνολόγο, ο συγγραφέας, ιδίως στον τομέα του εργατικού διεθνούς δικαίου, αναδεικνύεται σε πρωτοπόρο ερευνητή στην ελληνική βιβλιογραφία».

Το παρόν βιβλίο, όπως άλλωστε υποδηλώνει και ο υπότιτλός του, δεν ακολουθεί τη δομή και τη συστηματική του εγχειριδίου. Ωστόσο, καίτοι συντίθεται από σειρά μελετών, ήδη δημοσιευμένων και νεωτέρων αδημοσίευτων, εμπλουτισμένο από μια μεθοδολογικά χρήσιμη εισαγωγή και συμπληρωμένο από μια συνοπτική αναφορά στη διεθνή δικαιοδοσία (Κανονισμός 1215/2011), συγκροτεί «ένα σχεδόν ολοκληρωμένο εργατικό διεθνές δίκαιο», που εμφανίζει μια οργανική ενότητα και διατρέχεται από τη θεμελιώδη λογική του εργατικού διεθνούς δικαίου. Θεμελιώδη ζητήματα, όπως η συμμετοχή των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι απεργίες αποτελούν ιδιαιτέρως προσφιλή και δημιουργικά πεδία έρευνας του συγγραφέα. Άξια ιδιαίτερης έξαρσης και δεσπόζουσα στις αναλύσεις του συγγραφέα είναι η ανάδειξη ήδη από την 10ετία του 90 της σημασίας και του ρόλου των πολυεθνικών ομίλων επιχειρήσεων στην εργατικοδιεθνολογική προβληματική. Ωστόσο ιδιαίτερη επικαιρότητα έχουν και οι αναπτύξεις του συγγραφέα σχετικά με ζητήματα του ατομικού εργατικού διεθνούς δικαίου, όπως είναι οι μεταβιβάσεις επιχειρήσεων, οι ρήτρες μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού, οι διασυνοριακές αποσπάσεις εργαζομένων, ιδίως σε όμιλο επιχειρήσεων και ο δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων. Με δεδομένη δε την περιθωριακή διδασκαλία του επίμαχου γνωστικού αντικειμένου και την μη ευχερή πρόσβαση στην υφιστάμενη, περιορισμένη, άλλωστε, βιβλιογραφία, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη σημασία και περαιτέρω χειραφέτηση του εργατικού διεθνούς δικαίου από το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, το βιβλίο αυτό μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους φοιτητές όσο και για τους νομικούς, δικηγόρους, δικαστές, αλλά και ερευνητές.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Εργατικό Διεθνές Δίκαιο
Θεμελιώδη ζητήματα
© 2017
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-535-5
Σελίδες
XXX + 583
Τιμή
€ 55,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Εισαγωγή στην προβληματική των σχέσεων εργασίας

με στοιχεία αλλοδαπότητας

Α. Ατομικές σχέσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας

Β. Συλλογικές σχέσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας

Μέρος Δεύτερο

Ζητήματα ατομικού εργατικού διεθνούς δικαίου

Α. Εργασιακές σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας. Επίκαιροι εργατικοδιεθνολογικοί προβληματισμοί

Β. Εργατικοδιεθνολογικά ζητήματα από την υπερορία μεταφορά ή (και) μεταβίβαση εκμετάλλευσης. Η τύχη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας ειδικότερα

Γ. Εργατικοδιεθνολογικές όψεις των ρητρών μετασυμβατικής απαγόρευσης του ανταγωνισμού στο εργατικό δίκαιο

Δ. Καταγγελία σύμβασης εργασίας σε πολυεθνικό όμιλο επιχειρήσεων.

Εφαρ­μοστέο δίκαιο. Με αφορμή την ΕφΑθ 1702/2006

Μέρος Τρίτο

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚεφΑλαιο πρΩτο

Εργατικοδιεθνολογικα ζητηματα στο δικαιο

της συμμετοχης των εργαζομενων στις επιχειρΗσεις

Α. Εργατικοδιεθνολογικές όψεις της συμμετοχής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Β. Το δικαίωμα πληροφόρησης των συμβουλίων εργαζομένων και η υπερορία εφαρμογή του (άρθρο 13 παρ. 1 και 2 ν. 1767/1988)

Γ. Η ρύθμιση του άρθρου 16 § 1 του ν. 1767/1988 και η εφαρμογή της στους πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων

ΚεφΑλαιο δεΥτερο

Εργατικοδιεθνολογικα ζητηματα στο δικαιο

των συλλογικων συμβΑσεων εργασιας

Α. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με στοιχεία αλλοδαπότητας

Β. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στους ομίλους επιχειρήσεων με στοιχεία αλλοδαπότητας

ΚεφΑλαιο τρΙτο

ΕργατικοδιεθνολογικΑ ζητHματα στο δIκαιο της απεργIας

Α. Απεργίες με στοιχεία αλλοδαπότητας. Εργατικοδιεθνολογικά ζητήματα στο δίκαιο της απεργίας

Β. Η απεργία αλληλεγγύης στις πολυεθνικές επιχειρήσεις από εργατικοδιεθνολογική σκοπιά

Αντι επιμετρου

Η ΔιεθνΗς δικαιοδοσΙα των ελληνικΩν δικαστηρΙων σΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Παραρτημα

Ι. Σύμβαση της Ρώμης του 1980 σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές

ΙΙ. Ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του ΕΚ και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές - (Ρώμη I)

ΙΙΙ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

IV. Ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1215/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Αλφαβητικό Ευρετήριο

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου