Δ. Σιδέρης, Επίσχεση εργασίας, 2019


Δ. Σιδέρης, Επίσχεση εργασίας, 2019

Στην ελληνική νομολογία, όπως και στην επιστήμη, η κρατούσα άποψη παραδέχεται την εφαρμογή της ΑΚ 325 στη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, γεγονός που έχει συμβάλλει στην ευρεία επίκλησή της από την πλευρά των εργαζομένων. Πέρα όμως από την ορθότητα της παραπάνω άποψης, η αλήθεια είναι πως δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα της δέουσας προσοχής κι επεξεργασίας η συλλογική άσκησή της, δηλαδή η επίσχεση από περισσότερους εργαζομένους, όπως και η άσκησή της στις τριμερείς εργασιακές σχέσεις. Τα παραπάνω ζητήματα θέτουν επιπλέον προβληματισμούς ως προς τις προϋποθέσεις, τον τρόπο αλλά και τα αποτελέσματα της επίσχεσης, όταν η εξέλιξη της σύμβασης εργασίας δεν είναι ομαλή.

Στην παρούσα μελέτη, εξετάζεται η λειτουργία της ένστασης επίσχεσης στο αστικό δίκαιο, στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ανάδειξης της συμβατότητάς της με τη σύμβαση εργασίας. Η σημασία αυτής της έρευνας αναδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από την επιφυλακτικότητα που επικρατεί ως προς τη συμβατότητά της με τη μίσθωση της εργασίας, κυρίως λόγω των δυσμενών συνεπειών που συνεπάγεται για τη λειτουργία της επιχείρησης. Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για ένα δάνειο του εργατικού από το ενοχικό δίκαιο, όμως είναι ζητούμενο η καταλληλότητα και αποτελεσματικότητά του στη σύμβαση εργασίας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Επίσχεση εργασίας
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-568-977-3
Σελίδες
XIIV + 246
Τιμή
€ 28,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Α. Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Έννοια.

ΙΙ. Νομική φύση.

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής.

IV. Προϋποθέσεις άσκησης

1. Ληξιπρόθεσμη αξίωση του δανειστή.

2. Ανταξίωση του οφειλέτη.

3. Συνάφεια μεταξύ της αξίωσης του δανειστή και της ανταξίωσης του οφειλέτη.

V. Η άσκηση της επίσχεσης.

1. Η δικαστική άσκηση.

α) Τρόπος άσκησης.

β) Έννομες συνέπειες.

2. Η εξώδικη άσκηση.

α) Τρόπος άσκησης.

β) Έννομες συνέπειες.

3. Η καταχρηστική άσκηση.

4. Δικονομικά.

5. Η ποινική προστασία.

VI. Τα αποτελέσματα της άσκησης.

VII. Η παροχή ασφάλειας.

Β. Η ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Το εργατικό δίκαιο ως ξεχωριστός κλάδος του αστικού δικαίου.

ΙΙ. Η σύμβαση εργασίας ως ανταλλακτική σχέση.

1. Ο ανταλλακτικός χαρακτήρας της σύμβασης εργασίας.

2. Σύμβαση ακριβόχρονης εκπλήρωσης.

α) Οι απόψεις.

β) Η ΑΚ 655.

γ). Συμπέρασμα.

ΙΙΙ. Η έννοια της επίσχεσης εργασίας.

1. Επίσχεση εργασίας και απεργία.

2. Επίσχεση και άρνηση παροχής της εργασίας.

α) Η έννοια της άρνησης παροχής της εργασίας.

i). Κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία του εργαζομένου.

ii). Συνειδησιακοί λόγοι.

iii). Το ελληνικό δίκαιο.

β) Διάκριση από την επίσχεση εργασίας.

ΙV. H νομική θεμελίωση της επίσχεσης εργασίας.

1. Ο απόλυτα ακριβόχρονος χαρακτήρας της σύμβασης εργασίας.

2. Η ΑΚ 325.

3. Η ΑΚ 374.

4. Η κρατούσα άποψη στη νομολογία.

5. Κριτική.

V. Οι προϋποθέσεις άσκησης της επίσχεσης εργασίας.

1. Ενεργός κι έγκυρη σύμβαση εργασίας.

α) Ενεργός σύμβαση εργασίας.

β) Έγκυρη σύμβαση εργασίας.

2. Ληξιπρόθεσμη απαίτηση.

3. Εκκαθαρισμένη απαίτηση.

α) Μισθολογικές απαιτήσεις.

β) Άδεια αναψυχής.

4. Η υποχρέωση πρόνοιας του εργοδότη.

α) Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

β) Η προστασία της προσωπικότητας του μισθωτού.

i). Ηθική παρενόχληση.

ii). Σεξουαλική παρενόχληση.

iii). Προστασία των προσωπικών δεδομένων.

iv). Περισσότερες αξιώσεις του εργαζομένου.

5. Η μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της εργασίας.

6. Έλλειψη παραίτησης.

7. Επίσχεση εργασίας στο Δημόσιο.

α) Δημοσίου δικαίου σχέση.

β) Ιδιωτικού δικαίου σχέση.

VI. Η άσκηση της επίσχεσης εργασίας.

1. Δικαστική και εξώδικη άσκηση της επίσχεσης εργασίας.

α) Ατομική άσκηση.

β) Ομαδική άσκηση.

i). Η ομαδική σύμβαση εργασίας.

ii). Η ομαδική επίσχεση εργασίας.

γ). Συλλογική άσκηση.

δ) Η συλλογική επίσχεση εργασίας ως μέσο εργατικού αγώνα.

2. Η επίσχεση από την πλευρά του εργοδότη.

VII. Οι συνέπειες της επίσχεσης εργασίας.

1. Η υπερημερία του εργοδότη.

2. Διακοπή της υπερημερίας.

VIIΙ. Ο δικαστικός έλεγχος.

1. Νόμιμη άσκηση.

2. Καταχρηστική άσκηση.

α) Καλόπιστη άσκηση.

β) Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας.

3. Οι συνέπειες της καταχρηστικής άσκησης.

α) Η νομική πλάνη του εργαζομένου.

β) Η αξίωση του εργοδότη για αποζημίωση.

4. Δικονομικά.

α) Το βάρος της απόδειξης.

β) Το δεδικασμένο.

γ). Η προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεων (ΚΠολΔ 728).

δ) Η διαταγή πληρωμής για καθυστερούμενες δεδουλευμένες αποδοχές.

ΙΧ. Η παροχή ασφάλειας από τον εργοδότη.

X. Η επίσχεση εργασίας στις τριμερείς σχέσεις εργασίας.

1. Η σύμβαση εργασίας στο δανεισμό και στον κατ’ επάγγελμα δανεισμό των εργαζομένων

α) Η έννομη σχέση μεταξύ δανείζοντος και δανειζόμενου εργοδότη.

β) Η έννομη σχέση μεταξύ δανείζοντος εργοδότη και δανειζόμενου εργαζο­μένου

γ). Η έννομη σχέση μεταξύ του δανειζόμενου εργοδότη και του δανειζόμε­νου εργαζομένου

2. Η επίσχεση εργασίας στο δανεισμό εργαζομένων.

α) Επίσχεση εργασίας για τις ανεξόφλητες αποδοχές.

β) Επίσχεση για την ασφάλεια στο χώρο της εργασίας.

γ). Περιορισμοί της επίσχεσης εργασίας στις τριμερείς σχέσεις εργασίας.

i). Η υποχρέωση γνωστοποίησης.

ii). Η κατάλληλη στιγμή.

δ) Το ζήτημα της υπερημερίας του εργοδότη.

i). Η υπερημερία του άμεσου εργοδότη.

ii). Η υπερημερία το έμμεσου εργοδότη.

3. Κριτική.

Συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Λημματικός κατάλογος

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου