Δ. Λέντζης, Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών, 2017


Δ. Λέντζης, Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών, 2017

Η Οδηγία 2004/38 (που έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το ΠΔ 106/2007) ρυθμίζει την άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής των ευρωπαίων πολιτών και των μελών των οικογενειών τους στην επικράτεια των κρατών-μελών. Πρόκειται για ένα βασικό νομοθέτημα του παράγωγου δικαίου της Ένωσης. Πολλές διατάξεις της είναι προϊόν συμβιβασμού μεταξύ του ευρύτερου συμφέροντος της Ένωσης, το οποίο συνίσταται στην απρόσκοπτη άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, και σε μια σειρά συμφερόντων των κρατών-μελών, όπως η διαφύλαξη της εθνικής αρμοδιότητας σε θέματα ιθαγένειας και οικογενειακού δικαίου, η αποτροπή της καταστρατήγησης των εθνικών μεταναστευτικών πολιτικών, η καταπολέμηση του φαινομένου του «κοινωνικού τουρισμού» και, φυσικά, η προστασία της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας και της δημόσιας υγείας.

Στο παρόν βιβλίο ανιχνεύονται και αξιολογούνται οι συμβιβασμοί αυτοί, καθώς και οι προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ελεύθερη κυκλοφορία ευρωπαίων πολιτών και εθνικά συμφέροντα κρατών-μελών
Οι εύθραυστοι συμβιβασμοί της Οδηγίας 2004/38
© 2017
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-544-7
Σελίδες
XVIII + 208
Τιμή
€ 26,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Π. Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Εισαγωγή

Α. Αντικείμενο της μελέτης

Β. Διάρθρωση της μελέτης – Ορολογικές και λοιπές αποσαφηνίσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Εθνικό συμφέρον και φορείς του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Πολίτες της Ένωσης

Ι. Η αρμοδιότητα των κρατών-μελών να καθορίζουν το περιεχόμενο της

έννοιας…

ΙΙ. …και η δυνατότητα ελέγχου από την Ένωση των όρων άσκησής της

1. Αναγνώριση της εθνικής ιθαγένειας

2. Προϋποθέσεις κτήσης και απώλειας της εθνικής ιθαγένειας

α. Απώλεια της εθνικής ιθαγένειας

i. Απώλεια από μεμονωμένα άτομα

ii. Απώλεια από ομάδα ατόμων

β. Κτήση της εθνικής ιθαγένειας

i. Κτήση από μεμονωμένα άτομα

ii. Κτήση από ομάδα ατόμων

Β. Μέλη των οικογενειών πολιτών της Ένωσης

Ι. Μέλη των οικογενειών stricto sensu

1. Οι σύζυγοι

α. Εικονικοί γάμοι

β. Γάμοι μεταξύ προσώπων του ίδιου φύλου

2. Οι σύντροφοι σε σχέση καταχωρισμένης συμβίωσης

3. Οι κατιόντες και ανιόντες

ΙΙ. Μέλη της οικογένειας lato sensu

1. Τα λοιπά συγγενικά πρόσωπα

2. Οι σύντροφοι σε σταθερή σχέση δεόντως αποδεδειγμένη

Καταληκτικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εθνικό συμφέρον και όροι άσκησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Δικαίωμα (ελεύθερης) κυκλοφορίας

Ι. Δικαίωμα εξόδου από το κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσης

ΙΙ. Δικαίωμα εισόδου στο κράτος-μέλος υποδοχής

1. Απαίτηση θεώρησης εισόδου

2. Δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων

ΙΙΙ. Παρέκβαση: Η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των

κρατών-μελών και η δυνατότητα επαναφοράς τους

1. Γενικά

2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο

Β. Δικαίωμα (ελεύθερης) διαμονής

Ι. Δικαίωμα βραχυχρόνιας διαμονής

1. Γενικά

2. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης

ΙΙ. Δικαίωμα μακροχρόνιας διαμονής

1. Οικονομικά ενεργοί πολίτες της Ένωσης

α. Γενικά

β. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης

2. Οικονομικά ανενεργοί πολίτες της Ένωσης

α. Γενικά

β. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης

3. Σπουδαστές

α. Γενικά

β. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης

ΙΙΙ. Δικαίωμα μόνιμης διαμονής

1. Γενικά

2. Αποκλίσεις από την αρχή της ίσης μεταχείρισης

Καταληκτικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Εθνικό συμφέρον και εξαιρέσεις

από το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Α. Οι λόγοι εξαίρεσης

Ι. Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια

1. Δύο αυτοτελείς έννοιες…

α. Δημόσια τάξη

β. Δημόσια ασφάλεια

2. …σε τροχιά σύγκλησης

α. Το πρώτο βήμα: η απόφαση Τσακουρίδης

β. Το δεύτερο βήμα: η απόφαση Ι.

ΙΙ. Δημόσια υγεία

Β. Ουσιαστικές και διαδικαστικές εγγυήσεις

Ι. Ουσιαστικές εγγυήσεις

1. Η υποχρέωση θεμελίωσης του μέτρου στην προσωπική συμπερι-

φορά του ατόμου

α. Γενικά

β. Ειδικά για τις προηγούμενες ποινικές καταδίκες

2. Η υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της

αρχής της αναλογικότητας

ΙΙ. Διαδικαστικές εγγυήσεις

1. Η υποχρέωση κοινοποίησης του μέτρου

2. Η υποχρέωση παροχής δυνατότητας άσκησης προσφυγής εναντί-

ον του μέτρου

Καταληκτικές παρατηρήσεις

Επίλογος

Βιβλιογραφία

I. Ελληνική

II. Ξένη

III. Επίσημα έγγραφα

Νομολογία

Ι. Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης / των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΙΙ. Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΙΙΙ. Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

IV. Ελληνικών δικαστηρίων.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως