Δ. Κόρσος, Διοικητικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2013


Δ. Κόρσος, Διοικητικό Δίκαιο, 4η έκδ., 2013 Η τετάρτη έκδοση του προσφάτως κυκλοφορήσαντος τόμου «Διοικητικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος» του καθηγητού Δημητρίου Κόρσου περιέχει συμπληρωμένη και ενημερωμένη κατά το δυνατόν την ύλη του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου. Στην ύλη αυτή περιέχεται και εκείνη των προηγειθησών επιμέρους εκδόσεων (Εισηγήσεις ΔιοικΔ, τόμος Α, τεύχος Α, 1977, τεύχος Β, 1985, ΔιοικΔ, Γενικό Μέρος, 1990). Ο τόμος διατρέχει τα κεφάλαια του Γενικού Μέρους του ουσιαστικού ΔιοικΔ και περιλαμβάνει ανάλυση των ουσιαστικών θεσμών του ΔιοικΔ (έννοια της Διοικήσεως, νομική της δράση, δικαιοπρακτικά μέσα, δηλαδή διοικητική πράξη και διοικητική σύμβαση, περιορισμοί εισαγόμενοι στη δράση της διοικήσεως, έννοια του ΔιοικΔ, πηγές αυτού, χρονικά και τοπικά όρια της ισχύος των πηγών, γενικές αρχές κ.λπ.). Επίσης στην έκδοση αυτήν περιλαμβάνονται οι σημειωθείσες μεταρρυθμίσεις με τον ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), οι αναφερόμενες όχι μόνο στην τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλά και σʼ αυτή του δεύτερου με την αντικατάσταση των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων με τις περιφέρειες.
Τέλος, στην ύλη του τόμου αυτού περιλαμβάνεται αφενός αναθεωρημένο και συμπληρωμένο το κεφάλαιο περί ασφαλιστικών μέτρων του ν. 3886/2010 του αντικαταστήσαντος τον ν. 2522/1997, αφετέρου δε η ειδική διαδικασία ενώπιον του ΣτΕ της πρότυπης πιλοτικής δίκης, του ν. 3900/2010, άρθρο 1, όπως αυτό αντικατεστάθη με το άρθρο 40 του ν. 4055/2012.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διοικητικό Δίκαιο
Γενικό Μέρος
© 2013
Επιστημονική επιμέλεια
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-950-6
Σελίδες
ΧΧΧΙ + 567
Τιμή
€ 54,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Ἀφιέρωση

Πρόλογος τετάρτης ἐκδόσεως

Πρόλογος τρίτης ἐκδόσεως

Πρόλογος δευτέρας ἐκδόσεως

Πρόλογος πρώτης ἐκδόσεως

Βραχυγραφίες

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

§1. Ἡ ἔννοια τῆς Διοικήσεως

§2. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα τῆς Διοικήσεως καί μορφές αὐτῆς. Ὁ δημόσιος τομεύς

1. Τά τυπικά χαρακτηριστικά τῆς Διοικήσεως

α. Δράση ἐστραμμένη πρός τό ἐννόμως ὠργανωμένο κοινωνικό σύνολο

β. Δράση ὑπέρ τῶν δημοσίων συμφερόντων

2. Μορφές τῆς Διοικήσεως

α. Δημοσία Διοίκηση καί Ἰδιωτική Διοίκηση

β. Διοίκηση ὑπό ὀργανική ἤ τυπική ἔννοια καί Διοίκηση ὑπό ἔννοια λειτουργική ἤ οὐσιαστική

γ. Ἐξουσιαστική (κυριαρχική) Διοίκηση καί συναλλακτική Διοίκηση

δ. Διοίκηση δεσμευμένη ἀπό τόν νόμο καί Διοίκηση ἀπολαύουσα διακριτικῆς εὐχερείας

ε. Στρατιωτική, Οἰκονομική, Κοινωνική κλπ. διοίκηση

στ. Δημόσιος Τομεύς

§3. Διάκριση τῆς Διοικήσεως ἀπό τῶν ἄλλων κρατικῶν λειτουργιῶν

α. Νομοθεσία

β. Δικαιοδοσία

§4. Μορφές τῆς Διοικήσεως στήν νεώτερη Ἱστορία

α. Ἡ Διοίκηση στό ἀπολυταρχικό κράτος τοῦ 17ου καί 18ου αἰῶνος

β. Ἡ Διοίκηση στό φιλελεύθερο κράτος δικαίου τοῦ 19ου αἰῶνος

γ. Ἡ Διοίκηση στό κοινωνικό κράτος δικαίου τοῦ 20οῦ αἰῶνος. Τό γνήσιο φιλελεύθερο κράτος

δ. Ἡ διοίκηση στά κράτη τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσιαλισμοῦ

§5. Σκοπός τῆς Διοικήσεως καί μέσα ἐνεργείας αὐτῆς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

§6. Ἔννοια τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου καί ἐφαρμογή τοῦ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου

α. Τό ΔιοικΔ εἶναι ἴδιο τῆς Διοικήσεως δίκαιο

β. Ἐφαρμογή τοῦ ἸδιωτΔ

§7. Διοικητικό Δίκαιο καί Ἰδιωτικό Δίκαιο. Κριτήρια διαστολῆς

§8. Ἐννοιολογική σχέση τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου πρός τό Συνταγματικό Δίκαιο

§9. Διοικητικό Δίκαιο καί Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο

§10. Διοικητικό Δίκαιο, Διοικητική Ἐπιστήμη, Διοικητική Πολιτική

§11. Ἡ ἐξέλιξη τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου καί ἡ κυριώτερη βιβλιογραφία του στήν Ἑλλάδα καί ἐκτός αὐτῆς

α. Στήν Ἑλλάδα

β. Στίς ξένες χῶρες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ

§12. Τά κύρια χαρακτηριστικά τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

α. Εὐμετάβολος χαρακτήρ τῶν κανόνων τοῦ ΔιοικΔ

β. Ἐπιχώριος χαρακτήρ τῶν κανόνων τοῦ ΔιοικΔ

γ. Κωδικοποίηση τῶν κανόνων τοῦ ΔιοικΔ

§13. Ἡ αὐτοτέλεια τοῦ δόγματος τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§14. Ἡ ἔννοια τῶν πηγῶν τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

α. Ὑπερσυνταγματικές ἤ ὑπερθετικές πηγές τοῦ ΔιοικΔ

β. Ἄλλες, ἄγραφες πηγές τοῦ ΔιοικΔ

γ. Γραπτά κείμενα μή θεσπίζοντα νομικούς κανόνες

δ. Ἡ νομολογία τῶν δικαστηρίων δέν ἀποτελεῖ πηγή τοῦ Διοικ.Δικαίου

ε. Ἡ νομική ἐπιστήμη δέν ἀποτελεῖ πηγή τοῦ διοικ. δικαίου

§15. Ὅ ἄγραφος νόμος ὡς πηγή τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

ΕΝΔΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

§16. Τό Σύνταγμα ὡς πηγή τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

α. Ἔννοια οὐσιαστική

β. Ἔννοια τυπική

§17. Οἱ ἄλλες συντακτικοῦ χαρακτῆρος πολιτειακές πράξεις. Ψηφίσματα καί Συντακτικές πράξεις

α. Ψηφίσματα

β. Συντακτικές πράξεις

§18. Ὁ τυπικός νόμος

1. Τακτική νομοθετική διαδικασία

2. Συνοπτικές νομοθετικές διαδικασίες

3. Εἰδικές νομοθετικές διαδικασίες

4. Ἔκτακτη νομοθετική διαδικασία

§19. Οἱ γενικές ἀρχές τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

§20. Οἱ κατά τό ἄρθρο 44 §1 τοῦ Συντάγματος Πράξεις Νομοθετικοῦ περιεχομένου τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας

§21. Οἱ κανονιστικές πράξεις τῆς Διοικήσεως

α. Τά κανονιστικά διατάγματα

β. Ἄλλες διοικητικές κατά τόν τῦπο, κανονιστικές δέ κατ' οὐσία πράξεις

§22. Τά Διατάγματα

α. Διοικητικά κατ' οὐσίαν διατάγματα

β. Κανονιστικά διατάγματα

§23. Ἡ νομοθετική ἐξουσιοδότηση

1. Περιορισμοί ἐκ τοῦ Συντάγματος στήν ἄσκηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως

2. Περιορισμοί ἐκ τῆς νομολογίας στήν ἄσκηση τῆς νομοθετικῆς ἐξουσιοδοτήσεως

§23Α. Διοικητική ἐξουσιοδότηση. Μεταβίβαση ὡρισμένων ἁρμοδιοτήτων καί μεταβίβαση ἐξουσίας ὑπογραφῆς μέ ἐντολή σέ ἱεραρχικῶς ὑφιστάμενα διοικητικά ὄργανα

§24. Οἱ κανονιστικές πράξεις ὑπό ἄλλο διοικητικό τύπο

§25. Οἱ ἐγκύκλιοι δέν ἀποτελοῦν πηγή τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

§26. Τό ἔθιμο ὡς πηγή τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

§27. Ἡ νομολογία τῶν δικαστηρίων εἶναι πηγή τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου;

§28. Ἡ νομική ἐπιστήμη δέν ἀποτελεῖ πηγή τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

§29. Ὁ Κῶδιξ Διοικητικῆς Διαδικασίας

ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

§30. Τό Διεθνές Δίκαιο

§31. Τό Ἑνωσιακό Δίκαιο

α. Τό πρωτογενές Ἑνωσιακό Δίκαιο

β. Τό δευτερογενές ἤ παράγωγο Ἑνωσιακό Δίκαιο

βα. Κανονισμοί

ββ. Ὁδηγίες

βγ. Ἀποφάσεις

§32. Ἡ ἑρμηνεία τῶν πηγῶν

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§33. Γενικά

§34. Δημοσίευση τῶν πηγῶν τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου στήν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως

§35. Ἡ ἔναρξη τῆς ἰσχύος τῶν νόμων, τῶν διαταγμάτων καί τῶν ἄλλων κανονιστικῶν πράξεων τῆς Διοικήσεως

α. Ἐπί νόμων

β. Ἐπί διαταγμάτων καί ἄλλων κανονιστικοῦ περιεχομένου πράξεων τῆς Διοικήσεως

§36. Ἡ ἀναδρομική ἰσχύς τῶν νόμων, τῶν διαταγμάτων καί τῶν ἄλλων κανονιστικῶν πράξεων τῆς Διοικήσεως

§37. Ἡ λήξη τῆς ἰσχύος τῶν νόμων, τῶν διαταγμάτων καί τῶν ἄλλων κανονιστικῶν πράξεων τῆς Διοικήσεως

α. Ἐπί κανόνων δικαίου τεθειμένων μέ νόμο

β. Ἐπί κανόνων δικαίου τεθειμένων μέ διοικητικές πράξεις

§38. Τοπικά ὅρια τῆς ἰσχύος τῶν πηγῶν τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΟΙ ΔΕΣΠΟΖΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

§39. Γενικές παρατηρήσεις

§40. Ἡ ἀρχή τῆς νομιμότητος τῆς Διοικήσεως

§41. Ἡ ἀρχή τῆς ἀδιαλείπτου λειτουργίας τῶν δημοσίων ὑπηρεσιῶν

§42. Ἡ ἀρχή της ἰσότητος

§43. Ἡ ἀρχή τῆς ἀμεροληψίας τῆς Διοικήσεως

§44. Ἡ ἀρχή τῆς αἰτιολογίας τῶν διοικητικῶν πράξεων

α. Ἐκ τοῦ νόμου ἐπιβαλλομένη αἰτιολογία

β. Ἐκ τῆς φύσεως τῆς πράξεως ἐπιβαλλομένη αἰτιολογία

§45. Ἡ ἀρχή τῆς ἀκροάσεως τοῦ διοικουμένου

§46. Ἡ ἀρχή τῆς μή ἀναδρομικῆς ἰσχύος τῶν διοικητικῶν πράξεων

α. Ἐπί ἀναγνωριστικῶν ἤ διαπιστωτικῶν πράξεων

β. Ἐπί διοικητικῶν πράξεων, ἐκδιδομένων σέ συμμόρφωση τῆς Διοικήσεως πρός τίς δικαστικές ἀποφάσεις

γ. Ἐπί ἀνακλήσεως διοικητικῶν πράξεων διά τῆς διοικητικῆς ὁδοῦ

§47. Ἡ ἀρχή τῆς εὐλόγου ἀναλογίας μέσου πρός σκοπό

§48. Ἄλλες γενικές ἀρχές τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

§49. Ποία ἡ νομική φύση καί ποῖο τό κῦρος τῶν γενικῶν ἀρχῶν τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου;

α. Νομική φύση τῶν γενικῶν ἀρχῶν τοῦ ΔιοικΔ

β. Νομικό κῦρος τῶν γενικῶν ἀρχῶν τοῦ ΔιοικΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

§50. Ἡ ἔννοια τῆς δημοσίας ἐξουσίας

§51. Ἡ γενική ἀρχή τῆς νομιμότητος τῆς Διοικήσεως

α. Τό πρωτεῖο τοῦ νόμου

β. Ἡ ἐπιφύλαξη ὑπέρ τοῦ νόμου

§52. Δεσμευμένη ἁρμοδιότης καί διακριτική εὐχέρεια τῆς Διοικήσεως

§53. Δικαιώματα τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου. (Δημόσια ἐξ ὑποκειμένου δικαιώματα)

§54. Ἔννομες σχέσεις τοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ

§55. Γενικές παρατηρήσεις

α. Τό συγκεντρωτικό σύστημα

β. Τό ἀποκεντρωτικό σύστημα

γ. Τό σύστημα τῆς ἀμέσου δι' αὐτεπιστασίας διαχειρίσεως τῆς κρατικῆς ὑπηρεσίας

δ. Τό σύστημα τῆς αὐτοδιοικήσεως

§56. Τό συγκεντρωτικό καί τό ἀποκεντρωτικό σύστημα

§57. Τό σύστημα τῆς αὐτοδιοικήσεως

§58. Διοικητικός ἔλεγχος ὑπό τά συστήματα συγκεντρωτικό, ἀποκεντρωτικό καί αὐτοδιοικήσεως

§59. Ἄλλα συστήματα διοικητικῆς ὀργανώσεως

1. Δημοσία ἐπιχείρηση

2. Ἐπιχείρηση μεικτῆς οἰκονομίας

3. Παραχώρηση δημοσίας ὑπηρεσίας

4. Οἰκονομικές κοινοπραξίες ἰδιωτῶν, ἀναγκαστικοί συνεταιρισμοί κλπ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΥΡΕΙΑ ΕΝΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§60. Γενικές παρατηρήσεις

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§61. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἐκτελεστικῆς λειτουργίας

α. Νομοθετικές ἁρμοδιότητες

β. Διοικητικές ἁρμοδιότητες

γ. Ἁρμοδιότητες ὡς διεθνοῦς παραστάτου

δ. Ρυθμιστικές ἁρμοδιότητες

ε. Δικαστικές ἁρμοδιότητες

§62. Κυβέρνηση, κυβερνητικά συμβούλια

1. Κοινοβουλευτική (πολιτική) εὐθύνη

2. Ποινική εὐθύνη

3. Ἀστική εὐθύνη

Συλλογικά κυβερνητικά ὄργανα

α. Κυβερνητικό συμβούλιο (ΚΥΣΥΜ)

β. Κυβερνητικό συμβούλιο ἐξωτερικῆς πολιτικῆς καί ἐθνικῆς ἀμύνης (ΚΥΣΕΑ)

γ. Ἀνώτατο συμβούλιο οἰκονομικῆς πολιτικῆς (ΑΣΟΠ)

δ. Ἐπιτροπή τιμῶν καί εἰσοδημάτων

§63. Κεντρικά συμβούλια τῆς Διοικήσεως

1. Τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας

2. Τό Ἐλεγκτικό Συνέδριο

α. Γνωμοδοτικές ἁρμοδιότητες

β. Διοικητικές ἁρμοδιότητες

γ. Δικαιοδοτικές ἁρμοδιότητες

3. Νομικό Συμβούλιο τοῦ Κράτους

4. Ἄλλα συμβούλια τῆς Κεντρικῆς Διοικήσεως

ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§64. Γενικές παρατηρήσεις

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΟΣ

§65. Ὁ ὑπουργός Μακεδονίας – Θράκης

§66. Ὁ ὑπουργός Αἰγαίου καί Νησιωτικῆς Πολιτικῆς

§67. Οἱ γενικοί γραμματεῖς περιφερείας

§68. Εἰδική αὐτοδιοίκηση

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§69. Γενικές παρατηρήσεις

§70. Τοπική Αὐτοδιοίκηση πρώτου βαθμοῦ. Δῆμοι

§71. Τοπική Αὐτοδιοίκηση δεύτερου βαθμοῦ. Περιφέρειες

§72. Καθ’ ὕλην αὐτοδιοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§73. Εἴδη Ἐλέγχου

§74. Διοικητικός Ἱεραρχικός Ἔλεγχος τῶν πράξεων τῆς Διοικήσεως

1. Προληπτικός ἱεραρχικός ἔλεγχος

α. Προληπτικός ἱεραρχικός ἔλεγχος νομιμότητος

β. Προληπτικός ἱεραρχικός ἔλεγχος σκοπιμότητος

2. Κατασταλτικός ἱεραρχικός ἔλεγχος

α. Κατασταλτικός ἱεραρχικός ἔλεγχος νομιμότητος

β. Κατασταλτικός ἱεραρχικός ἔλεγχος σκοπιμότητος

§75. Διοικητικές προσφυγές

1. Ἄτυπη διοικητική προσφυγή

2. Τυπική διοικητική προσφυγή

3. Ἐνδικοφανής διοικητική προσφυγή

§76. Διοικητική Ἐποπτεία

§77. Δημοσιονομικός Ἔλεγχος

1. Προληπτικός ἔλεγχος τῶν δαπανῶν

2. Προληπτικός ἔλεγχος συμβάσεων δημοσίων ἔργων καί προμηθειῶν

3. Κατασταλτικός ἔλεγχος τῶν λογαριασμῶν

§78. Διοικητικός Ἔλεγχος

§79. Κοινοβουλευτικός Ἔλεγχος

§80. Δικαστικός Ἔλεγχος

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ

ΤΑ ΜΕΣΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

§81. Εἰσαγωγικές παρατηρήσεις

§82. Ἀτομική διοικητική πράξη. Ἔννοια αὐτῆς

§83. Ἡ σπουδαιότης τῆς ἀτομικῆς διοικητικῆς πράξεως

§84. Ὁ διοικητικός καταναγκασμός

1. Ἡ αὐτοδύναμη ἱκανοποίηση ἰδίων ἀξιώσεων (αὐτοδικία) στό ἸδιωτΔ

2. Ἡ αὐτοδύναμη ὑπό τῆς Διοικήσεως ἱκανοποίηση ἰδίων ἀξιώσεων - αὐτοδικία - Ἡ ρύθμιση τοῦ ΔιοικΔ. Ὁ διοικητικός καταναγκασμός

3. Ἡ προηγουμένη ἔκδοση ἐκτελεστῆς διοικητικῆς πράξεως, προϋπόθεση κατ' ἀρχήν τοῦ διοικητικοῦ καταναγκασμοῦ

4. Δικαιολογία τῆς ἀρχῆς τῆς αὐτοδύναμης ὑπό τῆς Διοικήσεως ἱκανοποιήσεως ἰδίων αὐτῆς ἀξιώσεων

5. Τά νόμιμα μέσα τῆς αὐτοδύναμης ἐνεργείας τῆς Διοικήσεως, ἄλλως τοῦ διοικητικοῦ καταναγκασμοῦ

6. Περιορισμοί στήν ἄσκηση τῶν μέσων αὐτοδύναμης ἐνεργείας τῆς Διοικήσεως, ἄλλως τοῦ διοικητικοῦ καταναγκασμοῦ

§85. Κατηγορίες ἀτομικῶν διοικητικῶν πράξεων

1. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ τύπου

α. Πράξεις τῆς κρατικῆς Διοικήσεως καί πράξεις νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου

β. Προεδρικά Διατάγματα, πράξεις ὑπουργικοῦ συμβουλίου, πράξεις πρωθυπουργοῦ κλπ

2. Ἐπί τῇ βάσει τοῦ περιεχομένου

α. Διαταγές, ἐπιταγές, ἀπαγορεύσεις κλπ

β. Διοικητικές πράξεις συστατικές καί Διοικητικές πράξεις διαπιστωτικές

γ. Διοικητικές πράξεις δεσμευμένης ἁρμοδιότητος καί Διοικητικές πράξεις διακριτικῆς ἐξουσίας

δ. Διοικητικές πράξεις ἐπωφελεῖς καί Διοικητικές πράξεις ἐπαχθεῖς

3. Μονομερεῖς διοικ. πράξεις

4. Ἀρνητικές διοικ. πράξεις

5. Σύνθετες διοικΠρ. ἤ ἐνέργειες

§86. Πράξεις Ἰδιωτικῆς Διαχειρίσεως

§87. Κυβερνητικές πράξεις

§88. Πρόσθετοι ὁρισμοί (αἱρέσεις, προθεσμίες, ὅροι) στήν διοικητική πράξη

1. Ἔννοια καί εἴδη προσθέτων ὁρισμῶν

α. Αἵρεση ἀναβλητική, αἵρεση διαλυτική

β. Προθεσμία ἀναβλητική, προθεσμία διαλυτική

γ. Ὅρος ἤ τρόπος;

δ. Ἐπιφύλαξη ἀνακλήσεως τῆς διοικητικῆς πράξεως

2. Καταγωγή καί χρησιμότης τῶν προσθέτων ὁρισμῶν

3. Χαρακτήρ τῶν προσθέτων ὁρισμῶν καί ἐξ αὐτοῦ συνέπειες

4. Τό ἐπιτρεπτό τῶν προσθέτων ὁρισμῶν. Νομολογιακή ζύμωση καί θεωρητική σκέψη

5. Ἐπίδραση ἀκύρων προσθέτων ὁρισμῶν ἐπί του κύρους τῆς διοικητικῆς πράξεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ

Η ΝΟΜΙΜΟΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΕΩΣ

§89. Νόμιμοι ὄροι ἐκδόσεως τῆς ἀτομικῆς διοικητικῆς πράξεως

1. Τυπικές προϋποθέσεις

2. Οὐσιαστικές προϋποθέσεις

ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§90. Νόμιμη ὑπόσταση τοῦ ὀργάνου

§91. Νόμιμη ὑπόσταση τοῦ συλλογικοῦ ὀργάνου τῆς Διοικήσεως. Γενικές ἀρχές συναφεῖς πρός τήν σύσταση ἤ συγκρότηση, τήν σύνθεση καί τήν λειτουργία αὐτοῦ

1. Ἄσκηση ἁρμοδιοτήτων τῆς δημοσίας διοικήσεως

2. Ὁρισμός τῶν συλλογικῶν ὀργάνων

3. Νομικές ἀρχές συναφεῖς πρός τήν συγκρότηση τῶν συλλογικῶν ὀργάνων τῆς Διοικήσεως

4. Νομικές ἀρχές συναφεῖς πρός τήν σύνθεση τῶν συλλογικῶν ὀργάνων τῆς Διοικήσεως

5. Νομικές ἀρχές συναφεῖς πρός τήν λειτουργία τῶν συλλογικῶν ὀργάνων τῆς Διοικήσεως

§92. Ἁρμοδιότης τοῦ ἐκδίδοντος τήν διοικητική πράξη νομίμου ὀργάνου

1. Λειτουργική ἁρμοδιότης

2. Ἁρμοδιότης κατά κλάδον τῆς Διοικήσεως

3. Ἁπλῆ ἤ κοινή ἁρμοδιότης

§93. Ὁ τύπος τῆς διοικητικῆς πράξεως

α. Ἐσωτερικοί καί ἐξωτερικοί τύποι

β. Συστατικοί καί μή συστατικοί τύποι

γ. Οὐσιώδεις καί ἐπουσιώδεις τύποι

δ. Διατεταγμένοι καί μή διατεταγμένοι τύποι

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

§94. Συμφωνία τοῦ περιεχομένου τῆς διοικητικῆς πράξεως πρός τόν νόμο

§95. Συμφωνία τοῦ περιεχομένου τῆς διοικητικῆς πράξεως πρός τόν σκοπό τοῦ νόμου (ἀπαγόρευση τῆς καταχρήσεως ἐξουσίας)

§96. Χρονικά ὅρια ἰσχύος των διοικητικῶν πράξεων. Ἔναρξη καί λήξη τῆς ἰσχύος αὐτῶν

§97. Ἡ ἀνάκληση τῶν διοικητικῶν πράξεων

§98. Ἡ ἐλαττωματική διοικητική πράξη καί τά ἀποτελέσματα αὐτῆς. Τό τεκμήριο τῆς νομιμότητος

§99. Ἡ κλίμαξ τῶν βαθμῶν παρανομίας τῶν διοικητικῶν πράξεων

α. Ἀνυπόστατες (ἤ ἀνύπαρκτες) ΔιοικΠρ

β. Ἄκυρες ΔιοικΠρ

γ. Ἀκυρώσιμες ΔιοικΠρ

δ. Μετατροπή ἐλαττωματικῆς διοικ. πράξεως σέ ἔγκυρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΔ

§100. Ἡ σύμβαση τοῦ ΔιοικΔ

1. Εἰσαγωγικές ἔννοιες

2. Ἡ σπουδαιότης τῶν διοικητικῶν συμβάσεων

3. Κριτήρια διακρίσεως τῶν διοικητικῶν συμβάσεων ἀπό τῶν συμβάσεων τοῦ ἸδιωτΔ

4. Πρακτικές συνέπειες τῆς διακρίσεως τῶν συμβάσεων τῆς Διοικήσεως σέ συμβάσεις διοικητικές καί σέ συμβάσεις ἸδιωτΔ

5. Ὁ τύπος τῶν διοικητικῶν συμβάσεων

6. Τό νομικό καθεστώς τῶν διοικητικῶν συμβάσεων

6.1. Ἡ διοικητική σύμβαση στό πλαίσιο τοῦ ΑΚ

6.2. Εἰδικές νομικές ἀρχές ἐπί τῶν ὁποίων στηρίζεται ἡ σύμβαση τοῦ ΔιοικΔ

6.3. Οἱ κατά τήν ἐκτέλεση τῆς διοικητικῆς συμβάσεως «ἐξαιρετικές» ἐξουσίες τῆς συμβαλλομένης Διοικήσεως

6.4. Νομικοί περιορισμοί τῆς ἐξουσίας (μονομεροῦς) μεταρρυθμίσεως τῶν συμβατικῶν διατάξεων. Εὐθύνη πρός ἀποζημίωση

6.5. Ἡ θεωρία τῆς ζημιογόνου πράξεως τῆς ἀρχῆς (Fait du Prince). Ἔννοια

6.6. Ἡ θεωρία τοῦ ἀπροβλέπτου. Ἔννοια καί ἐξέλιξη αὐτῆς

6.7. Ἡ θεωρία τῶν ἀπροβλέπτων δυσχερειῶν

7. Ἡ ἑρμηνεία τῆς διοικητικῆς συμβάσεως

8. Ἁρμόδια δικαστήρια ἐπί ἐνδίκων διαφορῶν ἀπό διοικητικές συμβάσεις

9. Οἱ κυριώτερες κατηγορίες διοικητικῶν συμβάσεων

9.1. Σύμβαση παραχωρήσεως δημοσίας Ὑπηρεσίας

9.2. Σύμβαση Ἐκτελέσεως δημοσίου ἔργου

9.3. Σύμβαση διοικήσεως δημοσίου (ἤ δημοτικοῦ) ἔργου

9.4. Σύμβαση κρατικῶν προμηθειῶν

9.5. Σύμβαση μεταφορᾶς

9.6. Πρόσληψη δημοσίου ὑπαλλήλου ἐπί συμβάσει ΔιοικΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ

§101. Ἡ δημοσία κτήση

1. Ἰδιωτική περιουσία τοῦ κράτους

2. Δημοσία περιουσία τοῦ κράτους

§102. Τά κοινόχρηστα πράγματα

1. Χερσαία δημοσία κτήση

2. Θαλασσία δημοσία κτήση

3. Ὅρμοι

4. Ποταμία δημοσία κτήση

§103. Πράγματα ἐξυπηρετοῦντα δημοσίους σκοπούς

1. Ἐξυπηρετοῦντα δημοσίους σκοποῦς

3. Ἐξυπηρετοῦντα δημοτικούς, κοινοτικούς ἤ θρησκευτικούς σκοπούς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΛΠ

§104. Ἡ ἀστική εὐθύνη τοῦ κράτους, τῶν νπδδ καί τῶν ὀργάνων αὐτῶν

1. Οἱ πρό τοῦ ΕἰσΝΑΚ ρυθμίσεις

2. Ἡ ἰσχύουσα νομοθετική ρύθμιση

3. Βάσεις τῆς εἰσαχθείσης νομοθετικῆς ρυθμίσεως

4. Ὁ κύκλος τῆς κατά ΕἰσΝΑΚ 104 καί ΑΚ 71 ἀστικῆς εὐθύνης

5. Συνέπειες τῆς εὐθύνης

6. Ὁ κύκλος τῆς κατά ΕἰσΝΑΚ 105 ἀστικῆς εὐθύνης τοῦ κράτους

7. Ἔκταση τῆς εὐθύνης τοῦ κράτους

8. Ἡ ἀστική εὐθύνη τοῦ ὀργάνου τοῦ κράτους (ἤ τοῦ νπδδ) κατά ΕἰσΝΑΚ 105

9. Ἀστική εὐθύνη τῶν μελῶν τῆς Κυβερνήσεως καί τῶν ὑφυπουργῶν

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων (Ν. 4798/2021), 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #44
Ο Κώδικας Δικαστικών Υπαλλήλων κυρώθηκε με τον Ν. 4798/2021 (ΦΕΚ Α΄ 68/24.4.2021). Σκοπός του, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτού, «είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της...
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 7η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Α. Γέροντας/Π. Παυλόπουλος/Γ. Σιούτη..., Διοικητικό δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Ένα πλήρως ενημερωμένο έργο για το Διοικητικό Δίκαιο όπως εξελίσσεται σήμερα