Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024


Χ. Βρύνιου, Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο, 2024

Ως γνωστόν, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας αξιόπιστης βάσης δεδομένων, η οποία θα καταστεί πολύτιμο εργαλείο καταχώρισης, ενημέρωσης και ανεύρεσης πληροφοριών αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα γεωμετρικά στοιχεία των ακινήτων της Χώρας μας, σχεδιάστηκε το Σύστημα Πληροφοριών Εθνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ).

Η Επιθεώρηση Ακινήτων φιλοξενεί στην παρούσα έκδοση των δημοσιευμάτων της (όγδοος κατά σειρά τόμος, σελίδες XV + 155) την εργασία της Προϊσταμένης του Κτηματολογικού Γραφείου Τρίπολης, κ. Χριστίνας Βρύνιου, στην οποία περιγράφονται οι μέθοδοι ηλεκτρονικής υποβολής και καταχώρισης πράξεων, όπως επίσης και τρόποι αναζήτησης των πληροφοριών, μέσω του ΣΠΕΚ. Αναπτύσσονται, μεταξύ πολλών άλλων, τα έντονα προβλήματα που δημιουργήθηκαν διαχρονικά (ιδίως στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του άρθρου 16 ν. 2664/1998) στην πράξη κατά την καταχώριση πράξεων στα κτηματολογικά φύλλα, αλλά και ο τρόπος που επιχειρήθηκε η επίλυσή τους.

Η διεθνής τάση ψηφιοποίησης των πληροφοριών των ακινήτων και εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών ήδη αποτυπώνεται στον ν. 4961/2022, δυνάμει του οποίου η νομοθεσία μας εναρμονίστηκε με την Ευρωπαϊκή Οδηγία INSPIRE (2007/2/ΕΚ). Η τελευταία επιδιώκει τη διασύνδεση των γεωχωρικών πληροφοριών των κρατών-μελών της ΕΕ, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των φυσικών και νομικών προσώπων αναφορικά με την ακίνητη περιουσία τους, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη της οικονομίας.
Ιδιαίτερες αναπτύξεις αφιερώνονται, τέλος, στην επιρροή της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Κτηματολόγιο, τόσο αναφορικά με τον διενεργούμενο νομικό έλεγχο, όσο και με τα οφέλη που αυτή επιφέρει στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου εν γένει.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ηλεκτρονική υποβολή και καταχώριση πράξεων στο λειτουργούν Κτηματολόγιο
© 2024
Επιμέλεια Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-846-7
Σελίδες
ΧV + 156
Τιμή
€ 20,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας περιεχομένων

Πρόλογος

Κυριότερες συντομογραφίες

Εισαγωγικά

Μέρος Πρώτο

Ο σχεδιασμός του ελληνικού κτηματολογίου

1. Ο ν. 2305/1995 περί κτηματογράφησης

2. Η δημιουργία μίας ενιαίας Βάσης Δεδομένων

3. Σύστημα Πληροφοριών του Ελληνικού Κτηματολογίου (ΣΠΕΚ)

4. Δασολόγιο και Γεωχωρικές πληροφορίες

5. Τα Κτηματολογικά Στοιχεία

6. Οι αρχές που διέπουν το Ελληνικό Κτηματολόγιο

7. Τα κτηματολογικά φύλλα

8. Οι καταχωριστέες-μεταγραπτέες πράξεις

9. Ο θεσμός της μεταγραφής

10. Η νομική φύση της μεταγραφής

Μέρος Δεύτερο

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ελληνικού κτηματολογίου σε λειτουργία

1. Η Ηλεκτρονική Καταχώρηση Πράξεων στο Κτηματολόγιο

2. Καταχώριση πράξεων στο Σύστημα Μεταγραφών και Υποθηκών του Κτηματολογίου δια ζώσης

3. Καταχώριση πράξεων λειτουργούντος κτηματολογίου δια ζώσης

Μέρος Τρίτο

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων στο λειτουργούν κτηματολόγιο

1. Δικαιολογητικά για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων αναλόγως με το είδος τους

Μέρος Τέταρτο

Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης της πράξης στο ΣΠΕΚ

1. Ένδειξη στον ΚΑΕΚ ΑΙΤΗΣΗ στο ΣΠΕΚ

2. Διενέργεια νομικού ελέγχου της πράξης

3. Προσωρινή καταχώριση της αίτησης στο ΣΠΕΚ

4. Οριστική Καταχώριση της αίτησης στο ΣΠΕΚ. Δημοσιότητα της καταχώρισης

5. Έκδοση αιτούμενου πιστοποιητικού καταχώρισης

6. Απόρριψη αίτησης καταχώρισης πράξης από τον Προϊστάμενο του ΚΓ/Υποκαταστήματος

7. Αμφισβήτηση κτηματολογικών εγγραφών

8. Παρακολούθηση της κατάστασης επεξεργασίας του φακέλου - της υποβληθείσας αίτησης καταχώρισης από τον αιτούντα

Μέρος Πέμπτο

Η επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στη λειτουργία του κτηματολογίου

1. Εννοιολογικός προσδιορισμός της Τεχνητής Νοημοσύνης

2. Η χρήση ΤΝ στον Δημόσιο Τομέα

3.Η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στον νομικό έλεγχο των πράξεων του Κτηματολογίου

4. Η χρήση της ΤΝ στο Κτηματολόγιο γενικότερα

5. Οφέλη από τη χρήση ΤΝ στο Κτηματολόγιο

Συμπεράσματα

Παραρτήματα

Πηγές

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ε. Μπέκα, Η διάρρηξη καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης στο Εθνικό Κτηματολόγιο, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #10
Παρουσίαση των σημαντικότερων θεμάτων της αγωγής διάρρηξης στο πλαίσιο του συστήματος βιβλίων μεταγραφών και υποθηκών και του Εθνικού Κτηματολογίου
Ν.-Κ. Παπαστοΐτσης, Η κληρονομική διαδοχή στο κτηματολογικό δίκαιο, 2024
Σειρά: Βιβλιοθήκη Δικαίου Κτηματολογίου, #25
Ανάλυση των βασικότερων και ειδικότερων ζητημάτων κληρονομικής διαδοχής στο στάδιο της κτηματογράφησης και του λειτουργούντος Κτηματολογίου
Μ. Περτσελάκη, Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας, 2024
Σειρά: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #11
Συνολική προσέγγιση της μίσθωσης τραπεζικής θυρίδας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της στην πράξη
Κ. Πλιάτσικας, Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης κτηματολογικής εγγραφής, 2η έκδ., 2024
Η έννοια και η λειτουργία των πρώτων ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών – Ζητήματα ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου