Αστικό Δικονομικό Δίκαιο / Ασφαλιστικά Μέτρα


Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα
Εκδόσεις 11 έως 15 από 15
Δ. Κράνης, Προσωρινή Διαταγή, Ανάκληση και Μετενέργεια των Ασφαλιστικών Μέτρων, 2013
H διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων είναι αυτή που ο δικαστής θα κληθεί να εφαρμόσει, τις περισσότερες συγκριτικά φορές, αφού τα ασφαλιστικά μέτρα καλύπτουν το έλλειμμα στη...
Κ. Πολυζωγόπουλος, Η αρχή της μη ικανοποίησης του δικαιώματος (άρθρο 692 § 4 ΚΠολΔ), 2013
Στην παρούσα αντιμετωπίζεται το ερμηνευτικό πρόβλημα που προκύπτει, όσον αφορά στην έκταση εφαρμογής του κανόνα του άρθρου 692 § 4 ΚΠολΔ περί μη ικανοποίησης του δικαιώματος...
Β. Βαθρακοκοίλης, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, 2012
© 1994-2012. Η 9τομη Ερμηνεία ΚΠολΔ του Β. Βαθρακοκοίλη μαζί με το Συμπλήρωμα (Ν. 4055/2012).
Λ.-Μ. Πίψου, Δικαστική μεσεγγύηση, 2010
Η αποδέσμευση της δικαστικής μεσεγγύησης από τη συντηρητική κατάσχεση του προϊσχύσαντος δικαίου και η καθιέρωσή της ως επώνυμου ασφαλιστικού μέτρου με τον α.ν. 44/1967,...
Χ. Απαλαγάκη, Προσημείωση υποθήκης, 2005
Το νέο βιβλίο της αναπληρώτριας καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ, Χαρούλας Απαλαγάκη συστηματοποιεί και επιλύει τα κρίσιμα πρακτικά ζητήματα της προσημειώσεως...
Πρώτη σελίδα Προηγούμενη σελίδα