Α. Σκιαδά, Η ενεργητική νομιμοποίηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού στην αίτηση ακύρωσης, 2016


Α. Σκιαδά, Η ενεργητική νομιμοποίηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού στην αίτηση ακύρωσης, 2016

Η ακυρωτική δίκη συνιστά πάγια ένα από τα αγαπημένα πεδία μελέτης των θεωρητικών της διοικητικής δικονομίας, το δε έννομο συμφέρον ίσως την πιο κλασική και πολυαναλυμένη προϋπόθεση του παραδεκτού της. Δε συμβαίνει, ωστόσο, το ίδιο με μια άλλη, εξίσου σημαντική σύμφωνα με τα διδάγματα της εν γένει δικονομικής επιστήμης, διαδικαστική προϋπόθεση: αυτή της ενεργητικής νομιμοποίησης. Κι όμως, βάσει της δικονομικής θεωρίας –η οποία ως προς τους βασικούς της πυλώνες είναι κοινή σε όλους τους κλάδους του δικαίου-, αλλά και της λογικής πορείας της σκέψης, η ενεργητική νομιμοποίηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε δίκης που αναγνωρίζει την ύπαρξη διαδίκων και μάλιστα συνιστά στάδιο ελέγχου του διοικητικού δικαστή προγενέστερο σε σχέση με το έννομο συμφέρον. Παρά, λοιπόν, την προαναφερόμενη σημασία της ενεργητικής νομιμοποίησης, η θεωρία του διοικητικού δικαίου (και δη της ακυρωτικής δίκης) στέκεται μάλλον αμήχανη μπροστά στην ύπαρξή της, κι ενώ το ερώτημα της διάκρισής της από το έννομο συμφέρον έχει διατυπωθεί, έστω διστακτικά, αρκετές φορές, πάντα προσπερνάται βιαστικά, χωρίς οποιαδήποτε προσπάθεια απάντησής του.

Με δεδομένη την ανωτέρω έλλειψη ανάλυσης της ενεργητικής νομιμοποίησης ως μιας ακόμη προϋπόθεσης του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης, το παρόν βιβλίο επιχειρεί να καλύψει αυτό το κενό και να την (επανα)φέρει στο προσκήνιο. Άξονα της μελέτης συνιστά το άρθρο 47 παρ. 1 π.δ. 18/1989 και βάσει αυτού γίνεται προσπάθεια τόσο να καθορισθεί πρωτογενώς το περιεχόμενό της, όσο και να οριοθετηθεί αυτή με σαφήνεια από τον κύριο «ανταγωνιστή» της: το έννομο συμφέρον. Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας επικεντρώνεται σε ζητήματα ουσιαστικού δικαίου (δηλαδή στον προσδιορισμό της έννοιάς της και στην αναζήτηση των διαφορετικών κατηγοριών της), ενώ στο τέλος θίγονται και θέματα που σχετίζονται με τη δικονομική αντιμετώπισή της. Παράλληλα, όπως είναι λογικό, μέσα από την ανάλυση τέτοιων θεμελιωδών δικονομικών θεσμών, διατυπώνονται απόψεις και εξάγονται συμπεράσματα ως προς γενικότερα ερωτήματα της ακυρωτικής δίκης, όπως είναι η φύση της (υποκειμενική ή αντικειμενική) και ο σκοπός της.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η ενεργητική νομιμοποίηση ως προϋπόθεση του παραδεκτού στην αίτηση ακύρωσης
© 2016
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-526-3
Σελίδες
ΧΙΧ + 201
Τιμή
€ 22,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

Ελληνικές

Ξενόγλωσσες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙΤΛΟΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ

ΑΠΟ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Η ενεργητική νομιμοποίηση ως αυτοτελής έννοια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Διάκριση της ενεργητικής νομιμοποίησης από συναφείς έννοιες του (διοικητικού) δικονομικού δικαίου

1. Γενικά

2. Η ιδιότητα του διαδίκου

3. Η ικανότητα του διαδίκου

4. Η ικανότητα δικαστικής παράστασης

5. Η ικανότητα προς το δικολογείν

6. Το έννομο συμφέρον

ΤΙΤΛΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ

ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Ουσιαστικό έννομο συμφέρον, δικονομικό έννομο συμφέρον και νομιμοποίηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Διακρίσεις του ουσιαστικού εννόμου συμφέροντος (ατομικό, συλλογικό, δημόσιο, εξατομικευμένο και γενικό)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η πραγματική φύση της αίτησης ακύρωσης ως ενδίκου μέσου

ΤΙΤΛΟΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Το τιθέμενο ερώτημα και η σημασία του για την ακυρωτική δίκη συνολικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η κατά κανόνα νομιμοποίηση βάσει του νόμου (άρθρο 47 παρ. 1 π.δ. 18/1989)

1. Η νομιμοποίηση του προσβαλλόμενου σε έννομα συμφέροντά του (β΄ σκέλος άρθρου 47 παρ. 1 π.δ. 18/1989)

α) Γενικά

β) Τα προστατευόμενα στην ακυρωτική δίκη έννομα συμφέροντα

i. Ο άμεσος αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ διοικητικής πράξης κι εννόμου συμφέροντος

ii. Το στοιχείο του «προσωπικού» εννόμου συμφέροντος

iii. Ο κρίσιμος χρόνος προσβολής του εννόμου συμφέροντος

iv. Η βλάβη του εννόμου συμφέροντος

γ) Συμπέρασμα

2. Η νομιμοποίηση του αποδέκτη της πράξης και του μετέχοντος στη διοικητική διαδικασία (α΄ σκέλος άρθρου 47 παρ. 1 π.δ. 18/1989)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Η διεύρυνση του περιεχομένου της ενεργητικής νομιμοποίησης από τη νομολογία

1. Η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση

α) Γενικά

β) Η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση προς προστασία ίδιου συμφέροντος του αιτούντος

γ) Η κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση προς προστασία του φορέα του επίδικου συμφέροντος

2. Η αντικειμενική δίκη (προς προστασία συγκεκριμένου αντικειμενικού συμφέροντος)

ΤΙΤΛΟΣ

Η ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: Βάρος προβολής και βάρος θεμελίωσης του ισχυρισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Η απόδειξη της νομιμοποιητικής ιδιότητας εντάσσεται στο παραδεκτό της αίτησης ακύρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Κρίσιμος χρόνος εξέτασης της νομιμοποίησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Νομιμοποίηση για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και για την προβολή των λόγων ακύρωσης

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Εγχειρίδια, Μονογραφίες, Συλλογικά έργα

Άρθρα, Μελέτες, Σχόλια νομολογίας

Αλλοδαπή βιβλιογραφία και αρθρογραφίαΤύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας
Γενική Επιτροπεία της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, Διοικητική Δικονομία, 2022
Συστηματική παράθεση και επεξεργασία όλων των διατάξεων περί την αρμοδιότητα των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων
Β. Μπουκουβάλα, Το δίκαιο της απόδειξης στις διοικητικές διαφορές ουσίας, 2022
Μία ευσύνοπτη παρουσίαση του δικαίου της απόδειξης στη διοικητική δίκη για τον νομικό της πράξης