Α. Παπαδοπούλου, Η συγκέντρωση των λόγων ανακοπής στην Αναγκαστική Εκτέλεση, 2016


Α. Παπαδοπούλου, Η συγκέντρωση των λόγων ανακοπής στην Αναγκαστική Εκτέλεση, 2016

Η προβολή των αντιρρήσεων κατά της αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με τους ορισμούς του συγκεντρωτικού συστήματος του άρθρου 935 ΚΠολΔ αποτέλεσε αρκετές φορές αντικείμενο θεωρητικής επεξεργασίας, χωρίς όμως να επιλυθούν όλα τα σχετικά με τη διάταξη ερμηνευτικά ζητήματα. Η δε νομολογιακή επεξεργασία του θέματος από τα ελληνικά δικαστήρια εμφανίζεται ποσοτικά περιορισμένη σε σχέση με την ιδιαίτερη πρακτική του σημασία. Ενόψει, μάλιστα, της δημοσίευσης δύο σημαντικότατων νομοθετημάτων με πρωταρχικό στόχο την επιτάχυνση της διεξαγωγής της πολιτικής δίκης και την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, και συγκεκριμένα του ν. 4055/2012, που τροποποίησε την υπό μελέτη ρύθμιση, περιορίζοντας έτσι την προβολή των αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης, και ιδίως του ν. 4335/2015, με τον οποίο εισήχθησαν τροποποιήσεις σε πολλές διατάξεις του ΚΠολΔ, μεταβάλλοντας ριζικά την πρωτοβάθμια τακτική διαδικασία της διαγνωστικής δίκης και αλλάζοντας το ρυθμιστικό πλαίσιο άσκησης της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ, καθίσταται εναργής η ανάγκη ερμηνευτικής προσέγγισης των εν λόγω μεταβολών και των εξ αυτών αναφυόμενων πρακτικών ζητημάτων.

Η συστηματική μελέτη του άρθρου 935 ΚΠολΔ σε δογματικό και σε πρακτικό επίπεδο, η παραδεκτή προβολή των αμυντικών ισχυρισμών των διαδίκων στη διαγνωστική διαδικασία, κυρίως δε των λόγων ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ στο πλαίσιο της εκτελεστικής, όπως και η εξέταση του τρόπου λειτουργίας της μοναδικής ανακοπής ανά στάδιο εκτέλεσης επιχειρείται με την παρούσα μελέτη. Πρόκειται για ένα πλήρες ερμηνευτικό βοήθημα, απαραίτητο για κάθε ενδιαφερόμενο της θεωρίας και της πράξης, προσανατολισμένο στις σύγχρονες νομολογιακές τάσεις των ελληνικών δικαστηρίων και εναρμονισμένο με όλες τις νεοπαγείς ρυθμίσεις του ΚΠολΔ.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συγκέντρωση των λόγων ανακοπής στην Αναγκαστική Εκτέλεση
© 2016
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-448-8
Σελίδες
XX + 398
Τιμή
€ 38,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Η ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

§ 1. Η ΑΡΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΗ

Ι. Η έννοια της αρχής συγκέντρωσης στην πολιτική δίκη

1. Η ‘συγκέντρωση’ ως τεχνικός δικονομικός όρος του ΚΠολΔ

2. Η έννοια της συγκέντρωσης των ισχυρισμών στη διαγνωστική δίκη

α. Η έννοια της συγκέντρωσης των ισχυρισμών στη διαγνωστική δίκη του α’ βαθμού

i. Πριν από τον ν. 4335/2015: το αξίωμα του ‘άνευ επικουρίας δικάζεσθαι’ του άρθρου 269 ΚΠολΔ

ii. Μετά τον ν. 4335/2015: το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο συγκέντρωσης των ισχυρισμών στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη

β. Η έννοια της συγκέντρωσης των ισχυρισμών στη διαγνωστική δίκη του β’ βαθμού

i. Πριν από τον ν. 4335/2015: το κατ’ άρθρο 527 ΚΠολΔ απαράδεκτο προβολής νέων ισχυρισμών στην κατ’ έφεση δίκη

ii. Μετά τον ν. 4335/2015: η νέα ρύθμιση του άρθρου 527 ΚΠολΔ

3. Η έννοια της συγκέντρωσης των λόγων ανακοπής στην αναγκαστική εκτέλεση

ΙΙ. Η ratio της αρχής συγκέντρωσης στην πολιτική δίκη

1. Η ταχύτητα διεξαγωγής της διαδικασίας

2. Η οικονομία της δίκης

3. Η πληρέστερη ικανοποίηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας

ΙΙΙ. Η σχέση της αρχής συγκέντρωσης με τις λοιπές δικονομικές αρχές της πολιτική δίκης

1. Η αρχή συγκέντρωσης μεταξύ των θεμελιωδών δικονομικών αρχών της πολιτικής δίκης

2. Η σχέση της αρχής συγκέντρωσης με το σύστημα συζήτησης

3. Η σχέση της αρχής συγκέντρωσης με την αρχή της τήρησης προδικασίας

4. Η σχέση της αρχής συγκέντρωσης με την αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης

5. Η σχέση της αρχής συγκέντρωσης με την αρχή της καλόπιστης διεξαγωγής της δίκης, ιδίως με το καθήκον αλήθειας

§ 2. Η ΑΡΧΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Ι. Η νομοθετική κατοχύρωση της αρχής συγκέντρωσης στην αναγκαστική εκτέλεση

1. Οι αποσπασματικές ρυθμίσεις της ΠολΔ/1835 για τη χρονική συγκέντρωση των αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης

2. Οι νομοπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ/1968 για τη νομοθετική κατοχύρωση της αρχής συγκέντρωσης στην αναγκαστική εκτέλεση και η θέσπιση του άρθρου 935 ΚΠολΔ

3. Οι νεότερες τροποποιήσεις του άρθρου 935 ΚΠολΔ

ΙΙ. Ο δικαιολογητικός λόγος καθιέρωσης της αρχής συγκέντρωσης στην αναγκαστική εκτέλεση

1. Η λειτουργική σύνδεση του άρθρου 935 ΚΠολΔ προς την ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ

α. Επιχείρημα από τις νομοπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ και τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 935 ΚΠολΔ

β. Επιχείρημα από τον αποκλειστικό χαρακτήρα της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ ως μέσο ακύρωσης των ελαττωματικών πράξεων εκτέλεσης

γ. Επιχείρημα από τη φύση και τη λειτουργία της ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

2. Η κατ’ άρθρο 934 ΚΠολΔ σταδιακή εξέλιξη της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης και η ανάγκη συγκέντρωσης των λόγων ανακοπής

α. Η αρχή της σταδιακής προσβολής των πράξεων της αναγκαστικής εκτέλεσης

β. Η ανάγκη συγκέντρωσης των λόγων ανακοπής

3. Η λειτουργική αποσύνδεση του άρθρου 935 ΚΠολΔ από την ανακοπή του άρθρου 936 ΚΠολΔ

α. Επιχείρημα από τις νομοπαρασκευαστικές εργασίες του ΚΠολΔ και τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 935 ΚΠολΔ

β. Επιχείρημα από τη φύση και τη λειτουργία της ανακοπής του άρθρου 936 ΚΠολΔ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΟ ΑΡΘΡΟ 935 ΚΠΟΛΔ

§ 3. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 935 ΚΠΟΛΔ

Ι. Η προηγούμενη διεξαγωγή δίκης επί ανακοπής του άρθρου 933 ΚΠολΔ

1. Η ρύθμιση του νόμου

2. Η αποκλίνουσα άποψη

3. Περιπτωσιολογία: όταν προηγήθηκε η διεξαγωγή δίκης ανακοπής κατά της κατασχετήριας έκθεσης (άρθρα 954 § 4 και 993 § 2 ΚΠολΔ)

ΙΙ. Η ύπαρξη λόγων ανακοπής γεννημένων κατά τον χρόνο διεξαγωγής της προηγούμενης δίκης

1. Η ρύθμιση του νόμου

2. Ο χρόνος άσκησης των πρόσθετων λόγων της αρχικής ανακοπής

3. Η περίπτωση των οψιγενών λόγων ανακοπής

α. Η έννοια των οψιγενών λόγων ανακοπής

β. Πότε θεωρείται οψιγενής ο λόγος ανακοπής που στηρίζεται σε διαπλαστικό δικαίωμα

γ. Πότε προτείνονται οι οψιγενείς λόγοι ανακοπής

ΙΙΙ. Η δυνατότητα προβολής των λόγων ανακοπής στην αρχική δίκη ανακοπής και η παράλειψή τους

1. Η ρύθμιση του νόμου

2. Η περίπτωση των παραχρήμα αποδεικνυόμενων λόγων ανακοπής

α. Η λειτουργία της παραχρήμα απόδειξης στην αναγκαστική εκτέλεση (άρθρο 933 § 4 και ήδη 933 § 5 ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015)

β. Εκφεύγουν της εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ οι ισχυρισμοί που δεν μπορούσαν να αποδειχθούν παραχρήμα κατά την αρχική προβολή τους;

ΙV. Η διεξαγωγή μεταγενέστερης δίκης σχετικά με το κύρος της αναγκαστικής εκτέλεσης

1. Η ρύθμιση του νόμου

2. Η φύση της ‘μεταγενέστερης δίκης’

α. Οι μεταγενέστερες εκτελεστικές δίκες

β. Περιπτωσιολογία: όταν η μεταγενέστερη δίκη ανοίγει με ανακοπή κατά του πίνακα κατάταξης (άρθρα 979 § 2 και 1006 § 3 ΚΠολΔ)

γ. Περιπτωσιολογία: όταν η μεταγενέστερη δίκη ανοίγει με ανακοπή κατά της προσωπικής κράτησης (άρθρο 1054 ΚΠολΔ)

δ. Λοιπές μεταγενέστερες δίκες όπου εφαρμόζεται το άρθρο 935 ΚΠολΔ

3. Το αντικείμενο της ‘μεταγενέστερης δίκης’

α. Η αρχική ρύθμιση

β. Η τροποποίηση του ν. 4055/2012

V. Η ταυτότητα των διαδίκων μεταξύ αρχικής και μεταγενέστερης δίκης

1. Η ρύθμιση του νόμου

2. Η αποκλίνουσα άποψη

VI. Η εφαρμογή του άρθρου 935 ΚΠολΔ σε άλλες διαδικασίες

1. Η εφαρμογή του άρθρου 935 ΚΠολΔ στην ανακοπή κατά δια­ταγής πληρωμής (άρθρα 632-633 ΚΠολΔ)

2. Η ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 935 ΚΠολΔ στην ανακοπή κατά της διοικητικής εκτέλεσης (άρθρο 73 σε συνδ. με 89 ΚΕΔΕ)

3. Η ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 935 ΚΠολΔ στην ανακοπή κατά των πράξεων εκποίησης της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 152 § 1 ΠτΚ)

§ 4. ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 935 ΚΠΟΛΔ

Ι. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ σε σχέση με το απαράδεκτο των λόγων ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο

1. Το απαράδεκτο των λόγων ανακοπής που καλύπτονται από το δεδικασμένο (άρθρο 933 § 3 και ήδη 933 § 4 ΚΠολΔ μετά τον ν. 4335/2015)

α. Η έννοια του περιορισμού του άρθρου 933 § 4 ΚΠολΔ

β. Η παραπομπή στο άρθρο 330 ΚΠολΔ: καλυπτόμενοι και εξαιρούμενοι ισχυρισμοί

2. Το θεωρητικό υπόβαθρο του κατ’ άρθρο 330 ΚΠολΔ αποκλεισμού ισχυρισμών

α. Η έννοια του αποκλεισμού

β. Η μορφή του κατ’ άρθρο 330 ΚΠολΔ αποκλεισμού

γ. Το είδος του κατ’ άρθρο 330 ΚΠολΔ αποκλεισμού

3. Η ένταξη του άρθρου 935 ΚΠολΔ στην έννοια του αποκλεισμού

α. Η μορφή του κατ’ άρθρο 935 ΚΠολΔ αποκλεισμού

β. Το είδος του κατ’ άρθρο 935 ΚΠολΔ αποκλεισμού

4. Οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ σε σχέση με το άρθρο 933 § 4 ΚΠολΔ σε συνδ. με το άρθρο 330 ΚΠολΔ

ΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ σε σχέση με το κατ’ άρθρο 934 ΚΠολΔ απαράδεκτο των λόγων ανακοπής

1. Εφαρμογή του κατ’ άρθρο 935 ΚΠολΔ απαραδέκτου και όταν υπάρχει ακόμη προθεσμία του άρθρου 934 ΚΠολΔ για την άσκηση ανακοπής

2. Μη εφαρμογή του άρθρου 935, όταν ο λόγος ανακοπής είναι ήδη εκπρόθεσμος

ΙΙΙ. Το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ σε σχέση με το απαράδεκτο κατά τη γενική αρχή του ‘άνευ επικουρίας δικάζεσθαι’ της διαγνωστικής διαδικασίας

1. Πριν από τον ν. 4335/2015: σε σχέση με το άρθρο 269 ΚΠολΔ

α. Συγκλίσεις και αποκλίσεις των δύο διατάξεων

β. Μη εφαρμογή του άρθρου 935, όταν λειτουργούσε το απαράδεκτο κατά τη γενική αρχή του ‘άνευ επικουρίας δικάζεσθαι’ του άρθρου 269 ΚΠολΔ

2. Μετά τον ν. 4335/2015: σε σχέση με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο συγκέντρωσης των ισχυρισμών στην πρωτοβάθμια διαγνωστική δίκη

§ 5. ΟΙ ΕΝΝΟΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 935 ΚΠΟΛΔ

Ι. Το απαράδεκτο του λόγου ανακοπής που προβάλλεται κατά παράβαση του άρθρου 935 ΚΠολΔ

1. Η απόρριψη του λόγου ανακοπής ως απαραδέκτου

2. Η υποχρέωση σώρευσης όλων των αντιρρήσεων κατά της εκτέλεσης στο κύριο δικόγραφο της ανακοπής ή σ’ αυτό των πρόσθετων λόγων της

3. Η αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του απαραδέκτου

ΙΙ. Η απαγόρευση άσκησης νέας ανακοπής κατά της εκτέλεσης στηριζόμενης σε λόγο γεννημένο και δυνάμενο να προταθεί στην αρχική δίκη

1. Η απόρριψη της νεότερης ανακοπής ως απαράδεκτης

2. Η τύχη της παρέμβασης επί απόρριψης της νεότερης ανακοπής ως απαράδεκτης

3. Πότε μπορεί να ασκηθεί παραδεκτά νέα ανακοπή κατά της εκτέλεσης

4. Οριακά ζητήματα παραδεκτού της νεότερης ανακοπής

ΙΙΙ. Ο έλεγχος εφαρμογής του άρθρου 935 ΚΠολΔ με ένδικα μέσα

1. Έλεγχος από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της ανακοπής - Έφεση

2. Ακυρωτικός έλεγχος - Αναίρεση

§ 6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ν. Νίκας, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως ΙΙ, 3η έκδ., 2024
Όλα τα ζητήματα του Ειδικού Μέρους του Δικαίου Αναγκαστικής Εκτελέσεως σε μια πλήρως επικαιροποιημένη έκδοση
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Α. Βαθρακοκοίλης, Η έναρξη της εκτέλεσης κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Ανάλυση όλων των πράξεων που λαμβάνουν χώρα κατά την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης με παράθεση συστηματοποιημένης κρίσιμης περιπτωσιολογίας
Α. Βεζυρτζή, Ο ηλεκτρονικός αναγκαστικός πλειστηριασμός κατά τον ΚΠολΔ, 2023
Σειρά: Πραγματείες Πολιτικής Δικονομίας, #6
Διεξοδική ανάλυση του μηχανισμού της ηλεκτρονικής αναγκαστικής πλειστηρίασης με έμφαση στη νομολογία και τους λόγους ανακοπής
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως