Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020


Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020

Aντικείμενο της μελέτης είναι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως «ατυπική» μορφή απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα υπό το πρίσμα κυρίως της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία συνήφθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενσωματώθηκε στην Οδηγία 1990/70/ΕΚ. Με αφετηρία την διπλή παραδοχή αφενός ότι η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσει να είναι η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων, αφετέρου ότι, ωστόσο, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνεται σε ορισμένες περιστάσεις στις ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων, αναζητούνται τα όρια της έλλογης και σύννομης χρησιμοποίησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και επιχειρείται η συστηματική κατάταξη των αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν την επιλογή αυτού του συμβατικού τύπου. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται τόσο η επάρκεια του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ενωσιακού και εθνικού, όσο και οι θέσεις της νομολογίας, ελληνικής, γερμανικής και βεβαίως ενωσιακής, προκειμένου άλλοτε να αναδειχθούν ελλείψεις ή παλινωδίες, άλλοτε να αντληθούν χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ευκταία σύζευξη ευελιξίας και ασφάλειας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα
© 2020
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-234-2
Σελίδες
XV + 252
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πρόλογος Συγγραφέα

Ι. Εισαγωγή - Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως ελαστική μορφή εργασίας.

ΙΙ. Η προσέγγιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από το εθνικό και ενωσιακό Δίκαιο - Επισκόπηση των σχετικών ρυθμίσεων σε Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία

Α. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στον Αστικό Κώδικα και στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Δικαίου της Καταγγελίας - Η νομολογιακή προσέγγιση της αξιολογικής αντινομίας

Β. Η προσέγγιση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά το Ενωσιακό Δίκαιο (ΟΔΓ 1999/70/ΕΚ)

Γ. Η μεταφορά της κοινοτικής Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη - Ειδικότερα το π.δ. 81/2003 - Η απαγόρευση υποβάθμισης του γενικού επιπέδου προστασίας - Η ανάγκη αναθεώρησης της αντιμετώπισης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο μιας περαιτέρω νομολογιακής διάπλασης του δικαίου - Η μεταφορά της κοινοτικής Οδηγίας σε Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία

ΙΙΙ. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: Εννοιολογικά γνωρίσματα

Α. Ορισμένη διάρκεια ημερολογιακά καθορισμένη - “Dies certus an, certus quando”

Β. Ορισμένη διάρκεια συναγόμενη από το είδος ή το σκοπό της εργασίας - “Dies certus an, incertus quando”

Γ. Διπλός καθορισμός της ορισμένης διάρκειας

Δ. Σύμβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία (ΑΚ 670)

Ε. Η σιωπηρή «ανανέωση» της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΚ 671)

ΣΤ. Διάκριση από άλλες συμβατικές μορφές

1. Σύμβαση με διαλυτική αίρεση - “dies incertus an, (in)certus quando”

2. Σύμβαση με κατώτατο όριο (ελάχιστη διάρκεια)

3. Σύμβαση με ανώτατο όριο (ανώτατη διάρκεια)

4. Λύση της σύμβασης με (αντίθετη) συμφωνία (contrario consensu) - Οριοθέτηση από την εκ των υστέρων συνομολόγηση του όρου για την ορισμένη διάρκεια (nachträgliche Befristung)

5. Ορισμένη διάρκεια μεμονωμένων όρων της σύμβασης εργασίας

ΙV. Αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την συνομολόγηση του όρου για την ορισμένη διάρκεια

Α. Ο αντικειμενικός λόγος ως αόριστη νομική έννοια: Τα ερμηνευτικά κριτήρια του ΔΕΚ - Όρια και αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου (η συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης;) - Κρίσιμο χρονικό σημείο για την συνδρομή του αντικειμενικού λόγου - Η αναφορά του αντικειμενικού λόγου στην σύμβαση και ο επιβαλλόμενος έγγραφος τύπος - Σχέση με τα λοιπά μέτρα ελέγχου (τα τεκμήρια του άρ. 5 § 3)

- Η αναφορά του αντικειμενικού λόγου στη σύμβαση και ο επιβαλλόμενος έγγραφος τύπος

- Σχέση με τα λοιπά μέτρα ελέγχου - Τα τεκμήρια του άρ. 5 §

Β. Συστηματική κατάταξη των αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν την ορισμένη διάρκεια

ΒΑ. Εξαιρετικοί λόγοι που συντρέχουν στο πρόσωπο του εργοδότη ή ανάγονται στην επιχείρηση

1. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με σκοπό την δοκιμή του εργαζομένου - οριοθέτηση από την σύμβαση εργασίας (αορίστου χρόνου) με δοκιμαστική περίοδο

2. Παροδικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό

α. Εποχική εργασία

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας

• Τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα (εποχικής λειτουργίας)

• Επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων

β. Προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού

γ. Πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος

3. Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού

4. Η ιδιομορφία της θέσης εργασίας ιδίως στον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και της επιστήμης

ΒΒ. Εξαιρετικοί λόγοι που συντρέχουν στο πρόσωπο του εργαζομένου

1. Η επιθυμία του εργαζομένου

2. Ορισμένη διάρκεια σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση ή με σκοπό την διευκόλυνση μετάβασης σε συναφή απασχόληση

3. Ορισμένη διάρκεια σε συνάρτηση με την ηλικία του εργαζομένου - ρήτρες μονιμότητας - απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας

V. Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου: οριοθέτηση της λειτουργίας της ρήτρας 4 της ΟΔΓ 1999/70 από την ρήτρα 5 αυτής

VI. Τελικές παρατηρήσεις - Συμπέρασμα

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Το παρόν αποτελεί μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρη, παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει το εργατικό δίκαιο...
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021, αλλά και ορισμένοι άλλοι νόμοι που ψηφίσθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησαν αναγκαία την...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Π. Μπουμπουχερόπουλος, Mobbing: Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, 2η έκδ., 2022
Η διερεύνηση των συνεπειών της καθημερινής φθοράς στην υγεία όσων εργάζονται σε έντονα συγκρουσιακό, «αντισυναδελφικό» περιβάλλον βρίσκεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες...