Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020


Α. Μεντεσίδου, Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα, 2020

Aντικείμενο της μελέτης είναι η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ως «ατυπική» μορφή απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα υπό το πρίσμα κυρίως της συμφωνίας-πλαισίου, η οποία συνήφθη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενσωματώθηκε στην Οδηγία 1990/70/ΕΚ. Με αφετηρία την διπλή παραδοχή αφενός ότι η σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου είναι και θα συνεχίσει να είναι η γενική μορφή εργασιακών σχέσεων, αφετέρου ότι, ωστόσο, η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ανταποκρίνεται σε ορισμένες περιστάσεις στις ανάγκες εργοδοτών και εργαζομένων, αναζητούνται τα όρια της έλλογης και σύννομης χρησιμοποίησης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και επιχειρείται η συστηματική κατάταξη των αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν την επιλογή αυτού του συμβατικού τύπου. Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται τόσο η επάρκεια του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ενωσιακού και εθνικού, όσο και οι θέσεις της νομολογίας, ελληνικής, γερμανικής και βεβαίως ενωσιακής, προκειμένου άλλοτε να αναδειχθούν ελλείψεις ή παλινωδίες, άλλοτε να αντληθούν χρήσιμες κατευθυντήριες γραμμές για την ευκταία σύζευξη ευελιξίας και ασφάλειας.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου - Περιορισμοί της ελευθερίας σύναψης στον ιδιωτικό τομέα
© 2020
Διεύθυνση Σειράς
Πρόλογος
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-234-2
Σελίδες
XV + 252
Τιμή
€ 30,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Πρόλογος Συγγραφέα

Ι. Εισαγωγή - Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου ως ελαστική μορφή εργασίας.

ΙΙ. Η προσέγγιση της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου από το εθνικό και ενωσιακό Δίκαιο - Επισκόπηση των σχετικών ρυθμίσεων σε Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία

Α. Η σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου στον Αστικό Κώδικα και στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του Δικαίου της Καταγγελίας - Η νομολογιακή προσέγγιση της αξιολογικής αντινομίας

Β. Η προσέγγιση της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου κατά το Ενωσιακό Δίκαιο (ΟΔΓ 1999/70/ΕΚ)

Γ. Η μεταφορά της κοινοτικής Οδηγίας στην ελληνική έννομη τάξη - Ειδικότερα το π.δ. 81/2003 - Η απαγόρευση υποβάθμισης του γενικού επιπέδου προστασίας - Η ανάγκη αναθεώρησης της αντιμετώπισης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο μιας περαιτέρω νομολογιακής διάπλασης του δικαίου - Η μεταφορά της κοινοτικής Οδηγίας σε Γερμανία, Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία

ΙΙΙ. Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου: Εννοιολογικά γνωρίσματα

Α. Ορισμένη διάρκεια ημερολογιακά καθορισμένη - “Dies certus an, certus quando”

Β. Ορισμένη διάρκεια συναγόμενη από το είδος ή το σκοπό της εργασίας - “Dies certus an, incertus quando”

Γ. Διπλός καθορισμός της ορισμένης διάρκειας

Δ. Σύμβαση εργασίας που η διάρκειά της ορίζεται για ολόκληρη τη ζωή ενός προσώπου ή υπερβαίνει την πενταετία (ΑΚ 670)

Ε. Η σιωπηρή «ανανέωση» της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (ΑΚ 671)

ΣΤ. Διάκριση από άλλες συμβατικές μορφές

1. Σύμβαση με διαλυτική αίρεση - “dies incertus an, (in)certus quando”

2. Σύμβαση με κατώτατο όριο (ελάχιστη διάρκεια)

3. Σύμβαση με ανώτατο όριο (ανώτατη διάρκεια)

4. Λύση της σύμβασης με (αντίθετη) συμφωνία (contrario consensu) - Οριοθέτηση από την εκ των υστέρων συνομολόγηση του όρου για την ορισμένη διάρκεια (nachträgliche Befristung)

5. Ορισμένη διάρκεια μεμονωμένων όρων της σύμβασης εργασίας

ΙV. Αντικειμενικοί λόγοι που δικαιολογούν την συνομολόγηση του όρου για την ορισμένη διάρκεια

Α. Ο αντικειμενικός λόγος ως αόριστη νομική έννοια: Τα ερμηνευτικά κριτήρια του ΔΕΚ - Όρια και αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου (η συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης;) - Κρίσιμο χρονικό σημείο για την συνδρομή του αντικειμενικού λόγου - Η αναφορά του αντικειμενικού λόγου στην σύμβαση και ο επιβαλλόμενος έγγραφος τύπος - Σχέση με τα λοιπά μέτρα ελέγχου (τα τεκμήρια του άρ. 5 § 3)

- Η αναφορά του αντικειμενικού λόγου στη σύμβαση και ο επιβαλλόμενος έγγραφος τύπος

- Σχέση με τα λοιπά μέτρα ελέγχου - Τα τεκμήρια του άρ. 5 §

Β. Συστηματική κατάταξη των αντικειμενικών λόγων που δικαιολογούν την ορισμένη διάρκεια

ΒΑ. Εξαιρετικοί λόγοι που συντρέχουν στο πρόσωπο του εργοδότη ή ανάγονται στην επιχείρηση

1. Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με σκοπό την δοκιμή του εργαζομένου - οριοθέτηση από την σύμβαση εργασίας (αορίστου χρόνου) με δοκιμαστική περίοδο

2. Παροδικές ανάγκες της επιχείρησης σε εργατικό δυναμικό

α. Εποχική εργασία

• Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας

• Τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα (εποχικής λειτουργίας)

• Επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων

β. Προσωρινή αναπλήρωση μισθωτού

γ. Πραγματοποίηση συγκεκριμένου έργου ή προγράμματος

3. Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού

4. Η ιδιομορφία της θέσης εργασίας ιδίως στον χώρο της τέχνης, του πολιτισμού και της επιστήμης

ΒΒ. Εξαιρετικοί λόγοι που συντρέχουν στο πρόσωπο του εργαζομένου

1. Η επιθυμία του εργαζομένου

2. Ορισμένη διάρκεια σε συνάρτηση με εκπαίδευση ή κατάρτιση ή με σκοπό την διευκόλυνση μετάβασης σε συναφή απασχόληση

3. Ορισμένη διάρκεια σε συνάρτηση με την ηλικία του εργαζομένου - ρήτρες μονιμότητας - απαγόρευση διακρίσεων λόγω ηλικίας

V. Η απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου: οριοθέτηση της λειτουργίας της ρήτρας 4 της ΟΔΓ 1999/70 από την ρήτρα 5 αυτής

VI. Τελικές παρατηρήσεις - Συμπέρασμα

Βιβλιογραφία

Α. Ελληνική

Β. Αλλοδαπή

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Ε. Κομπατσιάρη, Εργατικό Ποινικό Δίκαιο, 2024
Η πρώτη πλήρης συστηματική ανάλυση της ποινικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο του Ατομικού και Συλλογικού Εργατικού Ποινικού Δικαίου
Εργατική νομοθεσία - Βασικά Νομοθετήματα, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #26
Ο πρόσφατος νόμος 5053/2023 επέφερε σημαντικές αλλαγές στο εργατικό δίκαιο και ειδικότερα στην ύλη των ατομικών εργασιακών σχέσεων, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την παρούσα...
Δ. Ζερδελής, Εγχειρίδιο Εργατικού Δικαίου - Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 8η έκδ., 2023
Ευσύνοπτη και συστηματική παρουσίαση της ύλης του εργατικού δικαίου - ενημερωμένο με τον νόμο 5053/2023
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2η έκδ., 2023
Πρακτικά θέματα με εκτενείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις στο πεδίο του Ατομικού Εργατικού Δικαίου