Α. Καζάκος, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2013


Α. Καζάκος, Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο, 3η έκδ., 2013

Το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο κυκλοφορεί σε τρίτη έκδοση, πλήρως ενημερωμένη, νομοθετικά, βιβλιογραφικά και νομολογιακά. Στην ύλη του συγγράμματος περιλαμβάνεται η αναλυτική πραγμάτευση όχι μόνο του ουσιαστικού αλλά και όλων των κρίσιμων ζητημάτων δικονομικού δικαίου που συνδέονται με την εφαρμογή του ισχύοντος Συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Στα περιεχόμενα του έργου περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:
1. Το αντικείμενο και η μέθοδος στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Έννοια, αντικείμενο, ιστορική διαδρομή, πηγές, αρχές και ερμηνεία του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου.
2. Συνδικαλιστικά δικαιώματα και δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων.
3. Δίκαιο της Εκμετάλλευσης: Η συμμετοχή των εργαζομένων και η καταστατική οργάνωση της εκμετάλλευσης - Η συνδικαλιστική δράση στην εκμετάλλευση - Συμβούλια εργαζομένων - Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις.
4. Οι ρυθμίσεις της Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και του ν. 4093/2012 για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τη διαιτησία.
5. Το Δίκαιο της απεργίας.


Οι επιμέρους κλάδοι του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου, πλην του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας, δεν έχουν υποστεί αλλαγές, επηρεάζονται ωστόσο από τη βίαιη νομοθετική επέμβαση στο σύστημα συλλογικών ρυθμίσεων. Π.χ. οι κανονισμοί εργασίας και οι διαδικαστικές και ουσιαστικές εγγυήσεις υπέρ των εργαζομένων που περιλαμβάνονται σ΄ αυτούς (διαδικασία ενώπιον υπηρεσιακών και πειθαρχικών συμβουλίων) επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις για τη διάρκεια των συλλογικών συμβάσεων / διαιτητικών αποφάσεων όσο και από τις ρυθμίσεις του άρθρου 5 της Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και του ν. 4093/2012 για την κατάργηση της ρήτρας μονιμότητας και των όμοιων ρητρών, καθώς και τις ρυθμίσεις για την αργία (αυτοδίκαιη και δυνητική), όπως και τις ρυθμίσεις για τη διαθεσιμότητα.

Αντικείμενο ανάλυσης, με αξιοποίηση της πυκνής και συχνά αντιφατικής νομολογίας των δικαστηρίων, αποτελούν, μεταξύ άλλων, οι ελαττωματικές αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων και ιδίως η δυσχερής διάκριση μεταξύ άκυρων και ακυρώσιμων αποφάσεων, τα ζητήματα της ενεργητικής νομιμοποίησης, της υλικής αρμοδιότητας, τα ζητήματα της προστασίας από τις απολύσεις για νόμιμη συνδικαλιστική δράση και της ειδικής προστασίας συνδικαλιστικών στελεχών, καθώς και της παραγόμενης από τις αποφάσεις της Επιτροπής Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών δέσμευσης. Στο δίκαιο της απεργίας αναλύονται και όλα τα ζητήματα δικονομικού δικαίου, όπως είναι εκείνα που αναφέρονται στον καταψηφιστικό ή αναγνωριστικό χαρακτήρα των εκδιδόμενων αποφάσεων, στην προσωρινή εκτελεστότητα, στην έμμεση εκτέλεση. Ιδιαίτερη ανάλυση γίνεται για το τεκμήριο νομιμότητας της απεργίας που παγιώθηκε με ομόφωνη απόφαση της πλήρους Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και της σημασίας του για τη θέση των απεργών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Η «πολιτική επιστράτευση» απεργών, η μεικτή πολιτική – εργασιακή απεργία, η ύπαρξη νόμιμου σκοπού (π.χ. νομικές διαφορές, ζητήματα επιχειρηματικής πολιτικής κ.ά.), οι καταλήψεις των χώρων εργασίας, η ενεργητική νομιμοποίηση τρίτων, τα κριτήρια δικαστικού ελέγχου και γενικά όλα τα θέματα του δικαίου της απεργίας υποβάλλονται σε πλήρη και τεκμηριωμένη ανάλυση.

Στο σύγγραμμα δεν περιλαμβάνεται η συστηματική πραγμάτευση του δικαίου των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας. Εξετάζονται ωστόσο όλα τα ζητήματα που θέτει η μνημονιακή νομοθεσία με κύριο άξονα την Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και το ν. 4093/2012, ενώ αναλύεται και η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας 668/2012 για το πρώτο Μνημόνιο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο
• Το αντικείμενο και η μέθοδος - Ερμηνεία στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Έννοια, αντικείμενο, ιστορική διαδρομή, πη¬γές, αρχές και ερμηνεία του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου • Συνδικαλιστικά δικαιώματα και δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων • Δίκαιο της εκμετάλλευσης: Η συμμετοχή των εργαζομένων και η καταστατική οργάνωση της επιχείρησης - εκμετάλλευσης - Η συν¬δικαλιστική δράση στην επιχείρηση - Συμβούλια εργαζομένων - Κανονισμοί εργασίας • Οι ρυθμίσεις της Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 και του ν. 4093/2012 για το δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της διαιτησίας • Δίκαιο της απεργίας
© 2013
Συγγραφέας
Έκδοση
3η έκδ.
ISBN
978-960-445-868-4
Σελίδες
XLVI + 807
Τιμή
€ 75,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Γ΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ

ΔΙΚΑΙΟ - ΕΝΝΟΙΑ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ, ΠΗΓΕΣ,

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Πρώτο κεφάλαιο

1. Προδιάθεση: Η κατάσταση της εργασίας και ο συνδικαλισμός σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης

2. Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο: Έννοια, αντικείμενο και μέθοδος

3. Συνοπτική ιστορική διαδρομή

4. Πηγές του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου - Ιεραρχία, διαδοχή και συρροή - Ο ρόλος της νομολογίας των δικαστηρίων και η αρχή της αποτελεσματικής προστασίας

Δεύτερο κεφάλαιο

1. Οι θεμελιώδεις αρχές του Εργατικού Δικαίου

2. Οι ειδικότερες αρχές του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου

Τρίτο κεφάλαιο

1. Το ζήτημα της ερμηνείας στο Εργατικό Δίκαιο

Τέταρτο κεφάλαιο

1. Βασικές έννοιες και ζητήματα νομικού χαρακτηρισμού στο Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο - Ο ελεύθερος νομικός χαρακτηρισμός από τα δικαστήρια

Πέμπτο κεφάλαιο

1. Προβλήματα σύγκρουσης νόμων: Συλλογικές εργασιακές σχέσεις με στοιχεία αλλοδαπότητας - Το Εργατικό Διεθνές Δίκαιο των συλλογι-κών εργασιακών σχέσεων

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Πρώτο κεφάλαιο

1. Δικαιώματα συμμετοχής στο Σύνταγμα και τον νόμο - Δυαδικό σύστημα συλλογικής εκπροσώπησης συμφερόντων των εργαζομένων με συνδικαλιστικές οργανώσεις και συμβούλια εργαζομένων

2. Έννοια, είδη και λειτουργία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

3. Συνταγματική προστασία και περιορισμοί των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

Δεύτερο κεφάλαιο

1. Δίκαιο των συνδικαλιστικών οργανώσεων - Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων

2. Συνδικαλιστικές οργανώσεις δημοσιογράφων, ναυτεργατών, δημοσίων υπαλλήλων, αστυνομικών υπαλλήλων, αξιωματικών του στρατού και δικαστικών λειτουργών

3. Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργοδοτών

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ: Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ -

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Πρώτο κεφάλαιο

1. Συμβούλια εργαζομένων

2. Γενικό δικαίωμα των εργαζομένων για πληροφόρηση - διαβούλευση: Το π.δ. 240/2006 και η σχέση του με ειδικές ρυθμίσεις για πλη-ροφόρηση - διαβούλευση

3. Ευρωπαϊκά Συμβούλια Εργαζομένων (Οδηγία 2009/38/ΕΚ, άρθρα 49 επ. ν. 4052/2012) - Δικαίωμα των εργαζομένων στην ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων

4. Συμμετοχή των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Εταιρία (Societas Europaea)

5. Υγιεινή και ασφάλεια στην επιχείρηση - Τεχνικός ασφάλειας και γιατρός εργασίας

Δεύτερο κεφάλαιο

1. Η καταστατική οργάνωση της εκμετάλλευσης με κανονισμό εργασίας

2. Το πειθαρχικό δίκαιο της εκμετάλλευσης - επιχείρησης

3. Κανονισμοί εργασίας, πειθαρχικό δίκαιο και απολύσεις

ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ Π.Υ.Σ. 6 / 28.2.2012 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4093/2012

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

1. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση του περιεχομένου της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 - Από τις συλλογικές στις ατομικές συμβάσεις εργασίας

2. Πέραν της διερεύνησης της (αντι)συνταγματικότητας: Ανάλυση και ερμηνεία α) των πάγιων και β) των προσωρινής ισχύος διατάξεων της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012

3. Ζητήματα (αντι)συνταγματικότητας των ρυθμίσεων της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012

4. Προσβολή του δικαιώματος απεργίας – Παραβίαση του άρθρου 23 παρ. 2 Σ

5. Προσβολή της αξίας του ανθρώπου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 Σ)

6. Παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας

7. Αντίθεση των ρυθμίσεων της Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012 στο άρθρο 1 εδ. α΄ του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ε.Σ.Δ.Α.

8. Η ολοκλήρωση της αποδιάρθρωσης του συστήματος συλλογικών ρυθμίσεων με τον ν. 4093/2012 για την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (εγσσε)

9. Η κατάσταση του συστήματος συλλογικών ρυθμίσεων σήμερα - Από τη συλλογική στην ατομική σύμβαση εργασίας

ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Πρώτο κεφάλαιο

1. Έννοια και φυσιογνωμία του δικαιώματος απεργίας - Το δικαίωμα απεργίας ως δικαίωμα πρόκλησης ζημίας

2. Η πολιτικοοικονομική λειτουργία της απεργίας

3. Η απεργία στη νεότερη ελληνική ιστορία

Δεύτερο κεφάλαιο

1. Τα νομικά θεμέλια του δικαιώματος απεργίας

2. Η διπλή νομική φύση του δικαιώματος απεργίας

3. Φορείς του δικαιώματος απεργίας

4. Απεργία με στοιχεία αλλοδαπότητας

Τρίτο κεφάλαιο

1. Προϋποθέσεις νόμιμης άσκησης του δικαιώματος απεργίας

Τέταρτο κεφάλαιο

1. Οι έννομες συνέπειες της απεργίας στις ατομικές εργασιακές σχέσεις των απεργών - Η αναστολή υποχρεώσεων των μερών

2. Θέματα ευθύνης, συμβατικής και αδικοπρακτικής, απεργών και συνδικαλιστικών οργανώσεων λόγω συμμετοχής / κήρυξης παράνομης απεργίας

3. Ρύθμιση των εννόμων συνεπειών της απεργίας με συλλογική σύμβαση εργασίας

4. Οι έννομες συνέπειες της απεργίας για απεργούς και μη απεργούς στη σχέση κοινωνικής ασφάλισης

Πέμπτο κεφάλαιο

1. Ο δικαστικός έλεγχος της άσκησης του δικαιώματος απεργίας - Τα άρθρα 25 παρ. 3 Σ και 281 ΑΚ

Έκτο κεφάλαιο

1. Δικονομικά ζητήματα στις απεργιακές διαφορές και συνήθη αγωγικά αιτήματα

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Προσθήκη στο καλάθιΠροσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητώνΠροσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Δ. Ζερδελής/Δ. Γούλας, Επίτομο Εργατικό Δίκαιο, 2022
Το παρόν αποτελεί μια ευσύνοπτη, αλλά πλήρη, παρουσίαση των κρισιμότερων ζητημάτων του εργατικού δικαίου. Στόχος του παρόντος βιβλίου είναι να παρουσιάσει το εργατικό δίκαιο...
Δ. Ζερδελής, Εργατικό Δίκαιο, 5η έκδ., 2022
Οι σημαντικές μεταβολές που επέφερε στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021, αλλά και ορισμένοι άλλοι νόμοι που ψηφίσθηκαν στο διάστημα που μεσολάβησε, κατέστησαν αναγκαία την...
Δ. Ζερδελής, Εφαρμογές Εργατικού Δικαίου, τόμ. 1, 2022
Οι σημαντικές τροποποιήσεις που επέφεραν στην εργατική νομοθεσία ο ν. 4808/2021 και ορισμένοι προγενέστεροι νόμοι κατέστησαν αναγκαία την παρούσα νέα έκδοση των «Εφαρμογών...
Κ. Μπακόπουλος, Η ελαττωματική καταγγελία και οι συνέπειές της, 2022
Με τον ν. 4808/2021 το ελληνικό δίκαιο της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου απέκτησε ανανεωμένη όψη. Πέρα από τον θεσμικό εκσυγχρονισμό σε επιμέρους πεδία...
Π. Μπουμπουχερόπουλος, Mobbing: Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, 2η έκδ., 2022
Η διερεύνηση των συνεπειών της καθημερινής φθοράς στην υγεία όσων εργάζονται σε έντονα συγκρουσιακό, «αντισυναδελφικό» περιβάλλον βρίσκεται τις τελευταίες δύο δεκαετίες...