Α.-Κ. Δημοπούλου, Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο, 2019


Α.-Κ. Δημοπούλου, Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο, 2019

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει πώς αντιμετωπίστηκαν τα κοινωνικά δικαιώματα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, που έπληξε την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα τις χώρες του ευρωπαϊκού νότου. Τα κοινωνικά δικαιώματα προσεγγίζονται στο συγκεκριμένο πλαίσιο ως σύνολο. Παράλληλα, όμως, παρατίθεται μια ειδικότερη περιπτωσιολογία προκειμένου να καταδειχθούν εναργέστερα οι περιορισμοί που επέφεραν τα μέτρα λιτότητας σε συγκεκριμένα κοινωνικά δικαιώματα.

Ο προβληματισμός, στον οποίο τείνει να απαντήσει η μελέτη αυτή, είναι αν η δημοσιονομική κρίση, που έπληξε την Ελλάδα και άλλες βαριά χρεωμένες χώρες της Ευρωζώνης, έχει καταδείξει ή όχι το κενό που υπάρχει ανάμεσα στη ρητορική και την πραγματικότητα της κοινωνικής Ευρώπης. Αντικείμενο εξέτασης αποτελεί ειδικότερα το ερώτημα αν οι διατάξεις του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου που κατοχυρώνουν τα κοινωνικά δικαιώματα μπορούν να αμβλύνουν τις κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας, προσδίδοντας ένα κοινωνικό πρόσημο στην ενωσιακή, οικονομική και κοινωνική πολιτική.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Τα κοινωνικά δικαιώματα την περίοδο της οικονομικής κρίσης στον Ευρωπαϊκό νομικό χώρο
WORKING PAPER
© 2019
Διεύθυνση Σειράς
Συγγραφέας
Σειρά
ISBN
978-960-648-027-0
Σελίδες
X + 130
Τιμή
€ 15,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

1. Η θέση του προβλήματος

2. Σκοπός της μελέτης-σχεδιάγραμμα

Μέρος Α΄

Τα κοινωνικά δικαιώματα στο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου

Κεφάλαιο I

Φύση και οριοθέτηση των κοινωνικών δικαιωμάτων

1. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά και διακρίσεις των κοινωνικών δικαιωμάτων

2. Το ζήτημα της αγωγιμότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων

3. Η διάκριση μεταξύ αγωγιμότητας και εκδικασιμότητας των κοινωνικών δικαιωμάτων

4. Η οριζόντια επικλησιμότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων

5. Η επιφύλαξη του εφικτού της προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων υπό το φως της δημοσιονομικής κρίσης

6. Οριοθέτηση της δυνατότητας επίκλησης του ανέφικτου

7. Η επιταγή για την εξασφάλιση ενός ελαχίστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσης

Κεφάλαιο II

Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων απο τους διεθνείς και υπερεθνικούς οργανισμούς

1. Ο ρόλος των διεθνών οργανισμών διακυβερνητικής συνεργασίας με παγκόσμια εμβέλεια

1.1 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) και η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας

1.1.1 Σκοποί και κανονιστικό έργο

1.1.2 Περιεχόμενο και αποτελεσματικότητα των Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας

1.1.3 Οι μηχανισμοί ελέγχου

2. Το Διεθνές Σύμφωνο του Ο.Η.Ε. για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα

2.1 Γενικά

2.2 Οι μηχανισμοί ελέγχου

3. Ο ρόλος των περιφερειακών οργανισμών διακυβερνητικής συνεργασίας: η περίπτωση του Συμβουλίου της Ευρώπης

3.1 H θέση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην Ε.Σ.Δ.Α

3.1.1 Η κοινωνική ανάγνωση της Ε.Σ.Δ.Α. από το Ε.Δ.Δ.Α

3.1.2 Η αποτελεσματικότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται άμεσα ή έμμεσα από την Ε.Σ.Δ.Α.

3.1.3 Ο έλεγχος εφαρμογής της Ε.Σ.Δ.Α. από το Ε.Δ.Δ.Α.

3.2 Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης

3.2.1 Γενικά

3.2.2 Το περιεχόμενο του Χάρτη

3.2.3 Η αποτελεσματικότητα του Ε.Κ.Χ. και η διαφοροποίησή του από την Ε.Σ.Δ.Α.

3.2.4 Ο έλεγχος εφαρμογής του Ε.Κ

3.2.5 Η θέση των διεθνών συμβατικών κειμένων που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα στην ελληνική έννομη τάξη

4. O ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως υπερεθνικού περιφερειακού οργανισμού

4.1 Η περιορισμένη θέση των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ενωσιακή έννομη τάξη κατά τα πρώτα στάδια λειτουργίας της Ε.Ο.Κ

4.2 Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.2.1 Γενικά

4.2.2 Η θέση των κοινωνικών δικαιωμάτων στο κείμενο του Χάρτη

4.2.3 Οι οριζόντιες διατάξεις του Χ.Θ.Δ.Ε.Ε.

4.2.4 Η αντιπαραβολή του Χ.Θ.Δ.Ε.Ε. με τα εθνικά κείμενα που κατοχυρώνουν κοινωνικά δικαιώματα

4.2.5 Η διάκριση δικαιωμάτων και αρχών ως τροχοπέδη στην εκδικασιμότητα και την οριζόντια επικλησιμότητα του Χ.Θ.Δ.Ε.Ε

4.3 Το ενωσιακό δίκαιο σε συνάρτηση με τον Ε.Κ.Χ. και την Ε.Σ.Δ.Α.: σχέση διαλεκτική ή απομάκρυνσης;

5. Η προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων στην ελληνική έννομη τάξη

Μέρος Β΄

Περιορισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων μέσω των Μνημονίων και αναφύοντα ζητήματα αντίθεσης τους με το ευρωπαϊκό δίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

Νομική αντιμετώπιση και δικαστικός έλεγχος

των μέτρων λιτότητας

1. Τα Σύμφωνα Συνεννόησης (Μνημόνια)

1.1 Το νομικό πλαίσιο των Συμφώνων Συνεννόησης (Μνημονίων)

1.2 Η νομική βάση σύναψης των Συμφώνων Συνεννόησης

1.3 Η νομική φύση των Συμφώνων Συνεννόησης

2. Τα μέτρα λιτότητας υπό το φως του δικαστικού ελέγχου των διεθνών δικαιοδοτικών οργάνων

2.1 Οι αποφάσεις των ελεγκτικών οργάνων της Δ.Ο.Ε. για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας

2.2 Η νομολογία της Ε.Ε.Κ.Δ για τα ελληνικά μέτρα λιτότητας

2.2.1 Οι συλλογικές προσφυγές 65/2011 και 66/2011

2.2.2 Η συλλογική προσφυγή 76/2012

2.2.3 Η συλλογική προσφυγή 111/2014

2.2.4 Συμπερασματικές παρατηρήσεις

2.3 Ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων λιτότητας από το Ε.Δ.Δ.Α.: η νομολογία της κρίσης

2.4 Ο δικαστικός έλεγχος των μέτρων λιτότητας από τα δικαστήρια της Ε.Ε.

2.4.1 Η άσκηση προσφυγής ακύρωσης κατά των Μνημονίων

2.4.2 Η ευθεία προσφυγή κατά νομοθετικής πράξης γενικής ισχύος από ιδιώτη διάδικο

2.4.3 Η χρήση της νομικής βάσης της εξωσυμβατικής ευθύνης της Ένωσης ως μέσο ελέγχου των μέτρων λιτότητας

2.4.4 Αποτίμηση των αποφάσεων

2.4.5 Η χρήση της έννοιας «οικονομική κρίση» κατά τον δικαστικό έλεγχο

2.4.6 Η προδικαστική παραπομπή ως μέσο δικαστικού ελέγχου

Κεφάλαιο II

Η ελληνική νομολογία της κρίσης

σε σχέση με το dictum των διεθνών οργάνων

1. O δικαστικός έλεγχος των μέτρων λιτότητας από τα ελληνικά δικαστήρια

1.1 Οι σημαντικότερες αποφάσεις της περιόδου της κρίσης

1.2 Τα μέτρα λιτότητας ως αντικείμενο του διάχυτου συνταγματικού ελέγχου

1.3 Κριτική αποτίμηση της ελληνικής νομολογίας

1.4 Η συμβολή του εθνικού δικαστή στην προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων

Καταληκτικές παρατηρήσεις

Βιβλιογραφία

Ελληνική βιβλιογραφία

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως