Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 2002


Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου, Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, 2002 Για πρώτη φορά παρουσιάζεται στην ελληνική βιβλιογραφία με τέτοια πληρότητα τοθέμα της διεθνούς διακίνησης πολιτιστικών αγαθών που απασχολεί ιδιαίτερα έντονατη διεθνή κοινότητα. Το ενλόγω θέμα εμφανίζει επιπρόσθετο ενδιαφέρον, δεδομένουότι η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται συστηματικήαπογύμνωση από αντικείμενα που ανήκουν στην πολιτιστική της κληρονομιά. Η περίπτωσητων γλυπτών του Παρθενώνα αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα του φαινομένου,το οποίο η συγγραφέας αναλύει στο πλαίσιο της ιστορικής αναδρομής της παράνομηςδιακίνησης έργων τέχνης.

Η μελέτη καλύπτει τα ποικίλα ζητήματα που αφορούν τις νόμιμες και παράνομεςδιεθνείς συναλλαγές με αντικείμενο τα πολιτιστικά αγαθά. Αν και νομικός η κ.Γραμματικάκη-Αλεξίου, διαπραγματεύεται το θέμα της κατά τρόπο που κερδίζει τοενδιαφέρον και των μη νομικών, καθώς η γλαφυρή ανάπτυξη των επιμέρους θεμάτων,που συνοδεύεται από μεγάλο πλούτο παραπομπών στην ελληνική και κυρίως στην ξένηβιβλιογραφία, προσελκύει την προσοχή των αρχαιολόγων, συλλεκτών, κρατικών φορέωνκαι γενικότερα όλων όσων ασχολούνται με την αγορά έργων τέχνης.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Διεθνής διακίνηση πολιτιστικών αγαθών και ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
© 2002
Συγγραφέας
ISBN
978-960-301-645-4
Σελίδες
XV + 410
Τιμή
€ 42,50
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΙΣΜΟΙ

1. Η έννοια του πολιτιστικού αγαθού

2. Ο προσδιορισμός της έννοιας των πολιτιστικών αγαθών από τους κανόνες δικαίου

3. Πολιτιστικό αγαθό και πολιτιστική κληρονομιά

4. Πολιτιστικός εθνικισμός και πολιτιστικός διεθνισμός

5. Πολιτιστικός εθνικισμός, πολιτιστικός διεθνισμός και διεθνή συμβατικά κείμενα

6. Προσδιορισμός των εννοιών της προστασίας, της κλοπής, της παράνομης διακίνησης,των πλούσιων και των φτωχών σε πολιτιστικά αγαθά χωρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΙΣΤΟΡΙΚΑ

1. Αρχαίοι χρόνοι

2. Από το Μεσαίωνα μέχρι τη γαλλική επανάσταση

3. Η αρπαγή των γλυπτών του Παρθενώνα. "Ελγινισμός"

4.Η σύγχρονη προσπάθεια επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα

5. Η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών από τον 19ο αιώνα μέχρι το δεύτεροπαγκόσμιο πόλεμο

6. Η σύγχρονη κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ

Α.ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Β. ENOXΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1. Συνηθέστερα είδη ενοχικών σχέσεων

2.Αναζήτηση λύσεων

3. Ομοιόμορφοι ουσιαστικοί κανόνες στις συμβατικές ενοχές

α. Η Σύμβαση της Βιέννης του

β.Αρχές του Ευρωπαϊκού Δικαίου των Συμβάσεων

γ.Αρχές των Διεθνών Εμπορικών Συμβάσεων (UNIDROIT)

δ. Συμπέρασμα

4.Τα προβλήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις συμβατικές ενοχές

α.Δικονομικό διεθνές δίκαιο

i. Διεθνής δικαιοδοσία

ii.Παραγραφή

iii.Forum Shopping

iv.Διεθνής διαιτησία

β.Εφαρμοστέο δίκαιο

i.Νομικός χαρακτηρισμός

ii.Τo εφαρμοστέο δίκαιο

Γενικά

Καταναλωτικές συμβάσεις

Έλλειψη επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου από τα μέρη

Ουσιαστικό κύρος και τυπικό κύρος

Κανόνες αναγκαστικού δικαίου-αλλοδαποί κανόνες δημοσίου δικαίου

Πώληση σε δημοπρασία

Λοιπά είδη συμβάσεων

Συμβατικές ενοχές εκτός του πεδίου εφαρμογής της Σύμβασης της Ρώμης

5.Τα προβλήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στις αδικοπρακτικές ενοχές

α.Γενικά

β. Δικονομικό διεθνές δίκαιο: Διεθνής δικαιοδοσία

γ. Εφαρμοστέο δίκαιο

6. Αναγνώριση και εκτέλεση

Γ. ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

1.Το εμπράγματο δικαίωμα της κυριότητας και η μεταβίβασή του

α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β. Συγκριτική επισκόπηση ουσιαστικών ρυθμίσεων

γ. O ρόλος της καλής πίστης στην κτήση κυριότητας

δ. Αντικείμενα εκτός συναλλαγής

2. Οι ρυθμίσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου

α. Δικονομικό διεθνές δίκαιο

i. Διεθνής δικαιοδοσία

ii. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση. Πρόκριμα

iii.Αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων

β.Εφαρμοστέο δίκαιο

i. Νομικός χαρακτηρισμός

Γενικά

Κινητά και ακίνητα

Κλοπιμαία

Η γενικότερη σημασία του νομικού χαρακτηρισμού

ii. O κανόνας της lex rei sitae

Lex rei sitae και conflits mobiles

Μια ειδικότερη μορφή της lex rei sitae: Lex originis

Lex rei sitae και αγαθά εκτός συναλλαγής

iii.Κεκτημένα δικαιώματα (vested rights)

iv.Πράγματα υπό διαμετακόμιση (res in transitu)

v. Xρησικτησία

vi.Παραγραφή

vii. Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

3.Ειδικά θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου: Σχέσεις όπου εμπλέκονται και κράτη

1.Προκρίματα

2.Κατασχέσεις έργων τέχνης από το κράτος, εθνικοποιήσεις και ιδιωτικό διεθνέςδίκαιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

1.Η Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σεπερίπτωση ένοπλης σύρραξης

α.Το δίκαιο του πολέμου και τα πολιτιστικά αγαθά

β.Κυριότερα χαρακτηριστικά της Σύμβασης της Χάγης του

γ.Γενική και ειδική προστασία

δ.Η εξαίρεση της αδήριτης ανάγκης

ε.Επιστροφή πολιτιστικών αγαθών

στ.Α΄ Πρωτόκολλο της Σύμβασης

ζ.Β΄ Πρωτόκολλο της Σύμβασης

η.Συμπεράσματα

2.H Σύμβαση UNESCO του

α.Εισαγωγικές παρατηρήσεις

β.Η έννοια του πολιτιστικού αγαθού και της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Σύμβαση

γ.Μέσα καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών

δ.Το άρθρο 7 της Σύμβασης

ε.Λοιπές διατάξεις

στ.Κριτικές παρατηρήσεις

3.Η Σύμβαση UNIDROIT του

α.Οι λόγοι δημιουργίας της Σύμβασης

β.Το άρθρο 1 της Σύμβασης

γ.Ο ορισμός των πολιτιστικών αγαθών κατά τη Σύμβαση

δ.Απόδοση των κλοπιμαίων πολιτιστικών αγαθών

i.Η παραγραφή των αξιώσεων επιστροφής

ii.Τα δικαιώματα του καλόπιστου αγοραστή

ε.Επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών

i. Εφαρμογή αλλοδαπών κανόνων δημοσίου δικαίου

ii. Προϋποθέσεις επιστροφής

iii.Παραγραφή

iv.Δικαιώματα του κατόχου

v.Λοιπά ζητήματα

στ.Γενικές διατάξεις

4. Κοινοτική νομοθεσία

α. Η προστασία των "εθνικών θησαυρών"

β. Ο Κανονισμός 3911/92

i. Πεδίο εφαρμογής

ii.Η άδεια εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών από χώρα μέλος σε τρίτη χώρα

iii.Επακόλουθα του Κανονισμού

γ.Η Οδηγία 93/7/ΕΟΚ

i.Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας

ii.Διαδικασία επιστροφής

iii.Αντιμετώπιση του καλόπιστου νομέα

iv.Κριτικές παρατηρήσεις

δ. Αξιολόγηση του Κανονισμού και της Οδηγίας

ε.Λοιπά διεθνή κείμενα

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Β. Ζαλίδης, Το νομικό καθεστώς των πυρηνικών όπλων και η Συνθήκη Απαγόρευσής τους, 2023
Σειρά: Σειρά Διεθνών Σπουδών, #9
Μια συστηματική ανάλυση των νομικών παραμέτρων γύρω από την κατοχή και χρήση των πυρηνικών όπλων υπό το πρίσμα των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, 4η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #39
Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει πολλές από τις διατάξεις που αφορούν σε αυτό το επιστημονικό αντικείμενο. Κατ’ αρχάς παρατίθενται οι...
Μ. Κανελλοπούλου-Μπότη, Μουσεία και Δίκαιο, 2023
Συστηματική παρουσίαση κρίσιμων και επίκαιρων ζητημάτων σχετικά με την ίδρυση και τη λειτουργία των μουσείων