Α. Γούλας/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή..., Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, 2010


Α. Γούλας/Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη/Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή..., Κλινικές μελέτες στον άνθρωπο, 2010

Το θέμα των κλινικών δοκιμών στον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Τούτο οφείλεται πρώτα απ’ όλα στο γεγονός ότι αφορά πειράματα που γίνονται σε εθελοντές, για να δοκιμαστεί η αποτελεσματικότητα των νέων ιατρικών μεθόδων και φαρμάκων, δεδομένο που από μόνο του θέτει μια σειρά καίριων ιατρικών, ηθικών και νομικών ζητημάτων. Από την άλλη πλευρά, η πρόοδος της ιατρικής σε συνδυασμό με αυτήν των βιολογικών επιστημών τροφοδοτεί ολοένα και περισσότερο την τάση για γρήγορες διαδικασίες δοκιμών και έγκρισης των νέων φαρμάκων, γεγονός που μπορεί να εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους εθελοντές όσο και για τους ασθενείς γενικότερα. Πρόκειται για κρίσιμες παραμέτρους ενός πολύπλοκου προβλήματος η διεπιστημονική προσέγγιση του οποίου καλείται να οδηγήσει σε αξιόπιστες λύσεις με κατευθυντήριο οδηγό την προστασία της υγείας και της ζωής του ανθρώπου

Πίνακας περιεχομένων   +

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Χαιρετισμός

Α. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Α. Γούλας, Ιατρικοί και δεοντολογικοί προβληματισμοί στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή προκλινικών μελετών

Δ. Κούβελας, Ιατρικοί και δεοντολογικοί προβληματισμοί στο σχεδιασμό και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών

Δ. Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Κλινικές δοκιμές: Νομοθετικό καθεστώς και ειδικά προβλήματα

Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Κ. Φουντεδάκη, Σκέψεις αναφορικά με την ιατρική έρευνα στο ανθρώπινο γεννητικό υλικό

Γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Ν. 2619/1998: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοιατρική – Άρθρα 1, 15-18

2. ΥΑ Φ. 0546/1/ΑΣ 723/4898/1998: Πρόσθετο Πρωτόκολλο απαγορεύον την κλωνοποίηση του ανθρώπου

3. Ν. 3418/2005: Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας – Άρθρα 1, 24-27

4. Ν. 3305/2005: Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής – Άρθρα 11-12

5. ΥΑ ΔΥΓ 3/89292/2003: Ορθή κλινική πρακτική κατά τις δοκιμές φαρμάκων στον άνθρωπο

6. ΥΑ ΔΥΓ 3(α)69150/2004: Σύσταση και κανονισμός λειτουργίας της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) για Κλινικές Μελέτες

7. ΥΑ ΔΥΓ 3α/79602/2007: Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία ΕΚ 2005/28 «Αρχές για δοκιμαζόμενα φάρμακα σε ανθρώπους»

8. ΥΑ ΔΥΓ 3α/Γ.Π. 125341/2007: Επέκταση αρμοδιοτήτων Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες Φαρμάκων

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Π. Φύτρου, Η αστική ιατρική ευθύνη στο πεδίο της ανθρώπινης αναπαραγωγής, 2022
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #8
Εξειδικευμένη ανάλυση της νομικής αντιμετώπισης όλων των αναφυόμενων ζητημάτων
Α. Σκουτέλη, Κλινικές δοκιμές φαρμάκων, 2021
Σειρά: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #5
Πολύπλοκα ζητήματα γύρω από το πλαίσιο των κλινικών δοκιμών, με έμφαση στις συμβατικές σχέσεις, την ευθύνη και την προστασία δεδομένων
Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Λ. Μήτρου/Γ. Νούσκαλης, Προστασία δεδομένων υγείας, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #29
Οι εισηγήσεις που δημοσιεύονται στον τόμο αυτό αναδεικνύουν τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η προστασία και η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στον...
Κ. Πάγκαλος/G. Pennings/Ι. Πέτρου..., Σύγχρονες προκλήσεις από την εφαρμογή του εκτεταμένου γονιδιακού ελέγχου, 2018
Σειρά: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #28
Σήμερα το επιστημονικό ενδιαφέρον, ή το επιστημονικό ζητούμενο, μετατοπίζεται από την ανάλυση του ανθρώπινου γονιδιώματος και τη χρήση αυτής της ανάλυσης στο πεδίο της...