Α. Γκιζάρη, Η συμβολή των ιδιωτών στην επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, 2013


Α. Γκιζάρη, Η συμβολή των ιδιωτών στην επιβολή  του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, 2013

Η μονογραφία επικεντρώνεται στην έμμεση επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ μέσω των δυνατοτήτων έννομης προστασίας των ιδιωτών και κυρίως της δυνατότητας ελέγχου των πράξεων ή παραλείψεων των δημοσίων αρχών που αντιβαίνουν στο ενωσιακό περιβαλλοντικό δίκαιο τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Η ανάλυση του θέματος αναπόφευκτα συνδέεται με την εξέταση της συμμόρφωσης της ΕΕ στις υποχρεώσεις της προς τη Σύμβαση του Άαρχους, η οποία προβλέπει διακριτή ρύθμιση του δικαιώματος πρόσβασης στη δικαιοσύνη ανάλογα με το εάν πρόκειται για θέματα περιβαλλοντικών πληροφοριών, θέματα συμμετοχής του κοινού σε διαδικασίες σχετικά με σχέδια και δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον και, τέλος, θέματα ελέγχου των πράξεων ή παραλείψεων των δημοσίων αρχών που αντιβαίνουν γενικά στις περιβαλλοντικές διατάξεις.

Η μονογραφία αναφέρεται επίσης και στην οδηγία 2004/35 σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη στο μέτρο που οι ιδιώτες μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα στην αρμόδια εθνική αρχή για ανάληψη δράσης, αλλά και να προσφύγουν στη δικαιοσύνη εναντίον των σχετικών πράξεων ή παραλείψεων αυτής.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η συμβολή των ιδιωτών στην επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ
© 2013
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-035-0
Σελίδες
XVI + 236
Τιμή
€ 25,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Παρέκβαση: Η αποτελεσματικότητα της άμεσης επιβολής

Α. Ο ελεγκτικός και κυρωτικός μηχανισμός κατά τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ

α) Η θεσμική διαδικασία ελέγχου και επιβολής κυρώσεων

β) Σχέση των διαδικασιών των άρθρων 258 και 260 ΣΛΕΕ

γ) H καινοτομία της Συνθήκης της Λισαβόνας ως προς τον κυρωτικό μηχανισμό

Β. Η διαχείριση του συστήματος των κυρώσεων

α) Σχετικά με το είδος των χρηματικών κυρώσεων

β) Η σωρευτική επιβολή των χρηματικών κυρώσεων

γ) Η επιβολή ενός εφάπαξ ποσού παρά την εκτέλεση της απόφαση του

Δικαστηρίου

Γ. Η ανεπάρκεια του μηχανισμού ως προς τον έλεγχο των περιβαλλοντικών πα­ραβάσεων

α) Τα θεσμικά κενά της διαδικασίας

β) Η διαχείριση των περιβαλλοντικών παραβάσεων από την Επιτροπή

1. Οι προτεραιότητες της Επιτροπής

2. Σχετικά με τις εξουσίες της Επιτροπής

3. H παραίτηση της Επιτροπής από την εκδίκαση της διαφοράς

4. Το μονοπώλιο της Επιτροπής και η πολιτική διάσταση

γ) Η ιδιαιτερότητα των περιβαλλοντικών οδηγιών

Δ. Η σκοπιμότητα του κυρωτικού μηχανισμού

Ε. H προσωρινή δικαστική προστασία στο πλαίσιο προσφυγής κατά κράτους

μέλους για παράβαση του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ

α) Η αναγκαιότητα συνδυασμού της προσωρινής δικαστικής προστασίας

με την προσφυγή κατά κράτους μέλους για περιβαλλοντικές παραβάσεις

β) Το νομικό πλαίσιο

γ) Η αποτελεσματικότητα

ΜΕΡΟΣ

Η συμβολή των ιδιωτών σε επίπεδο ΕΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Οι διοικητικές διαδικασίες ελέγχου

Α. Οι διοικητικές διαδικασίες εσωτερικής επανεξέτασης βάσει του κανονισμού 1367/2006

α) Η διαδικασία εσωτερικής επανεξέτασης των πράξεων ή παραλείψεων

των οργάνων, οργανισμών ή φορέων της ΕΕ για περιβαλλοντικά θέματα

1. Υποκειμενική έκταση του δικαιώματος

2. Η υποβολή του αιτήματος εσωτερικής επανεξέτασης

3. Αντικείμενο της εσωτερικής επανεξέτασης

3.1. Σχετικά με τις «διοικητικές» πράξεις που είναι νομικά δεσμευτικές

και έχουν εξωτερική ισχύ

3.2. Σχετικά με τις «διοικητικές πράξεις με ατομικό περιεχόμενο»

3.3. Πράξεις «δυνάμει του δικαίου περιβάλλοντος»

β) Η διαδικασία επιβεβαιωτικής αίτησης βάσει των διατάξεων περί πρόσβα­σης

του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες

1. Η αίτηση παροχής πληροφοριών

2. Οι εξαιρέσεις

2.1. Το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο

2.2. H πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που συγκεντρώνονται

στο πλαίσιο τυχόν έρευνας για παράβαση κράτους μέλους

2.3. Οι συνέπειες της άρνησης πρόσβασης σε πληροφορίες που συνδέονται

με τυχόν παράβαση κράτους μέλους

2.4. Σχετικά με τη δυνατότητα του κράτους να απαγορεύσει τη δημοσιο-

ποίηση πληροφοριών

3. Η άσκηση της επιβεβαιωτικής αίτησης

γ) Η διαδικασία εσωτερικής επανεξέτασης ως προς την προστασία των διαδικα­-

στικών δικαιωμάτων συμμετοχής του κοινού

Β. Άλλες διοικητικές διαδικασίες ελέγχου των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων, οργανισμών ή φορέων της ΕΕ

α) Ειδικές διαδικασίες ελέγχου βάσει ειδικών κανονισμών

1. Σε σχέση με τις πράξεις των ρυθμιστικών οργανισμών

2. Σε σχέση με τις πράξεις των εκτελεστικών οργανισμών

β) Διαδικασίες ελέγχου βάσει της Συνθήκης

1. Η πρόσβαση στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή

1.1. Το πεδίο παρέμβασης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε σχέση με

την εξουσία ελέγχου της Επιτροπής

1.2. Οι εξουσίες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή σε βάρος της Επιτροπής

1.3. Οι υποχρεώσεις της Επιτροπής

2. H άσκηση του δικαιώματος αναφοράς

Κριτική εκτίμηση

Κεφάλαιο ΙΙ. Η προσφυγή στο ΔΕΕ

Α. Ως προς τον άμεσο έλεγχο των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων, οργα­νισμών ή φορέων της ΕΕ

α) Στοιχειοθέτηση της ενεργητικής νομιμοποίησης των φυσικών και νομικών

προσώπων

1. Η πάγια νομολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ

2. Η καινοτομία της Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης

β) Η θέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων στην πάγια νομολογία του ΔΕΚ

Β. Οι εναλλακτικές προσφυγές έννομης προστασίας

α) H προδικαστική παραπομπή στο ΔΕΕ

– Σχετικά με την αυτοτέλεια της προδικαστικής παραπομπής

β) H προσφυγή αποζημίωσης κατά της ΕΕ

– Σχετικά με την προσφυγή αποζημίωσης κατά της ΕΕ λόγω παράλειψης

της Επιτροπής ως προς την κίνηση της διαδικασίας κατά κράτους μέλους

γ) Η προσφυγή κατά παράλειψης οργάνου της ΕΕ

– Σχετικά με την προσφυγή κατά παράλειψης της Επιτροπής να κινήσει

διαδικασία εναντίον κράτους μέλους

Γ. Η συμβολή του κανονισμού 1367/2006 ως προς μία αποτελεσματική

πρόσβαση ενώπιον του Δικαστηρίου

α) Ως προς την προσβολή των πράξεων ή παραλείψεων για περιβαλλοντικά

θέματα

1. Υποκειμενική έκταση του δικαιώματος

2. Η ενεργητική νομιμοποίηση της ΜΚΟ ως αποδέκτη της αρνητικής

απάντησης/απόφασης επί του αιτήματος εσωτερικής επανεξέτασης

3. Αντικείμενο της δικαστικής προσφυγής και έκταση του δικαστικού

ελέγχου

β) Ως προς την προσβολή πράξεων ή παραλείψεων σχετικά με την πρόσβαση

στην περιβαλλοντική πληροφορία και τη συμμετοχή του κοινού σε διαδι­-

κασία λήψης αποφάσεων

γ) Ως προς την προσωρινή δικαστική προστασία

δ) Σε σύγκριση με το άρθρο 263 παρ. 4 περ. 3 ΣΛΕΕ

Δ. Εκτίμηση της συμμόρφωσης της ΕΕ ως προς τον πυλώνα της Σύμβασης του

Άαρχους περί πρόσβασης στη δικαιοσύνη

α) Κριτική εκτίμηση του κανονισμού 1367/2006

β) Η νομολογία του ΔΕΚ/ΔΕΕ και η θέση της Επιτροπής Συμμόρφωσης της Σύμ-

βασης του Άαρχους

γ) Προς μία σύγκρουση μεταξύ της Συνθήκης και της Σύμβασης του Άαρχους?

δ) Η δεσμευτικότητα της Σύμβασης του Άαρχους στην ενωσιακή έννομη τάξη

1. Το άμεσο αποτέλεσμα της Σύμβασης ενώπιον του ΔΕΚ/ΔΕΕ

2. Σχέση μεταξύ του Δικαίου της ΕΕ και των Διεθνών Συνθηκών

ΜΕΡΟΣ

Η συμβολή των ιδιωτών σε εθνικό επίπεδο

Κεφάλαιο Ι. Οι ιδιώτες ως «ελεγκτές» των κρατών μελών ως προς την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ

Α. Το άμεσο αποτέλεσμα

α) Το άμεσο αποτέλεσμα του πρωτογενούς ενωσιακού δικαίου

β) Το άμεσο αποτέλεσμα των διατάξεων των περιβαλλοντικών οδηγιών

1. Το αντίστροφο άμεσο αποτέλεσμα

2. Σχετικά με τις οδηγίες πλαίσιο

3. Το άμεσο αντικειμενικό αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών οδηγιών

γ) Η νέα θεωρία περί «επικλησιμότητας»

1. Η υπό το φως της οδηγίας ερμηνεία της εθνικής νομοθεσίας ή έμμεσο

αποτέλεσμα της οδηγίας

2. H επικλησιμότητα με σκοπό τον έλεγχο της διακριτικής ευχέρειας

του εθνικού νομοθέτη

3. το «κεκαλυμμένο» οριζόντιο αποτέλεσμα της οδηγίας

– Η «τριγωνική σχέση»

– Η επίκληση της οδηγίας σε συνδυασμό με τις γενικές αρχές του δικαίου

– Το «συμπτωματικό» οριζόντιο αποτέλεσμα

Β. Η συμβολή της αρχής της υπεροχής στην αποτελεσματική επιβολή του

περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ

α) Η αυτεπάγγελτη εφαρμογή και ο παραμερισμός εθνικών δικονομικών

κανόνων δικαίου από τον εθνικό δικαστή

β) Η ευθύνη του κράτους

1. Οι προϋποθέσεις της ευθύνης του κράτους για παράβαση του περι-

βαλ­λοντικού δικαίου της Ένωσης

– Ως προς τη ζημία

– Ως προς το κριτήριο της απονομής δικαιωμάτων υπέρ των ιδιωτών

– Ως προς το κριτήριο της κατάφωρης παράβασης

– Ως προς το κριτήριο του αιτιώδους συνδέσμου

2. H καταλληλότητα του θεσμού της ευθύνης του κράτους ως προς την

αποτελεσματική επιβολή του περιβαλλοντικού ενωσιακού δικαίου

– Σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας στο περιβάλλον

γ) Η υποχρέωση των κρατών μελών ως προς τον προσδιορισμό των αναγκαίων

ενδίκων βοηθημάτων και μέσων αποτελεσματικής εφαρμογής του δικαίου

της ΕΕ

Κεφάλαιο ΙΙ. Πρόσβαση σε εθνικές διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες ελέγχου ως προς την εφαρμογή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ

Α. Ως προς την προστασία του δικαιώματος πρόσβασης στην περιβαλλοντική

πληροφορία

α) Η αίτηση παροχής περιβαλλοντικών πληροφοριών και οι υποχρεώσεις

των αρμοδίων αρχών κατά την οδηγία 2003/4

– Σχετικά με τις «δημόσιες αρχές»

β) Οι εξαιρέσεις

– Σχετικά με το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο

γ) Η υποχρέωση των κρατών μελών για τη συλλογή και διάδοση πληροφοριών

– Σχετικά με τη δημοσιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις περι-

βαλλοντικές επιδόσεις των επιχειρήσεων στα κράτη μέλη

– Σχετικά με την περιβαλλοντική πληροφόρηση του κοινού και την

«περιβαλλοντική διαφήμιση»

δ) Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβαλλοντικής πληροφόρησης

Β. Ως προς την προστασία του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασίες λήψης

αποφάσεων για το περιβάλλον

α) Γενικά περί της οδηγίας 2003/35

β) Υποκειμενική έκταση του δικαιώματος συμμετοχής

γ) Σχετικά με το οικονομικό κόστος της συμμετοχής

δ) Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο των διατάξεων περί συμμετοχής

του κοινού

1. Σχετικά με διοικητικές διαδικασίες ελέγχου

2. Ο προσδιορισμός του «ενδιαφερομένου κοινού» και τα όρια στη

διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών

– Σε σχέση με το «ενδιαφερόμενο κοινό»

– Σε σχέση με τις ΜΚΟ

3. Σχετικά με τις πράξεις που μπορούν να προσβληθούν

4. Σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα του εθνικού δικαίου

Γ. Το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα

α) Οι υποχρεώσεις των κρατών μελών ως προς το άρθρο 9 αριθ. 3 της

Σύμβασης. Έμμεσο αποτέλεσμα της Σύμβασης του Άαρχους

β) Η πρόταση οδηγίας της Επιτροπής

1. Υποκειμενική έκταση του δικαιώματος

– Μέλη του κοινού

– Νομιμοποιούμενοι φορείς

2.Το δικαίωμα εσωτερικής επανεξέτασης

3. Η αναγκαιότητα και η καταλληλότητα της πρότασης με βάση τις αρχές

της επικουρικότητας και αναλογικότητας

4. Κριτική εκτίμηση της πρότασης

γ) Το ζήτημα της αρμοδιότητας της Ένωσης ως προς την εφαρμογή του

άρθρου 9 αριθ. 3 της Σύμβασης του Άαρχους σε εθνικό επίπεδο

1. Η Δήλωση του άρθρου 19 της Σύμβασης

2. O προσδιορισμός της αρμοδιότητας από το Δικαστήριο

– Με βάση τα κριτήρια της νομολογίας του Δικαστηρίου

3. Συνέπειες της αναγνώρισης της αρμοδιότητας υπέρ της ΕΕ

– Ως προς την αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης του Άαρχους

και του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου

4. Το ζήτημα της διεθνούς ευθύνης ως προς την εφαρμογή σε εθνικό

επίπεδο του άρθρου 9 αριθ. 3 της Σύμβασης

Δ. Η κινητοποίηση του μηχανισμού της περιβαλλοντικής ευθύνης

1. Γενικά περί της οδηγίας 2004/35

2. Οι υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής

3. Η υποβολή αιτήματος από τα νομιμοποιούμενα πρόσωπα

4. Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

5. Σχετικά με την ευθύνη του κράτους ως προς τη μη αποτελεσματική

εφαρμογή της οδηγίας

6. Σχετικά με την ευθύνη του κράτους να αναλάβει τα μέτρα πρόληψης ή/και

αποκατάστασης

Κύρια συμπεράσματα

Βιβλιογραφία

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Γκιζάρη, Οι νέοι μηχανισμοί περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 2003
Αντικείμενο της μονογραφίας αποτελεί η ανάδειξη των νέων αντιλήψεων που κυριαρχούν στο δίκαιο περιβάλλοντος. Ειδικότερα, επισημαίνεται η «αλλαγή τακτικής» που παρατηρείται...
Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης