Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Η επιρροή του "Ορντο-Φιλελευθερισμού" στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού, 2022


Α. Δεδούλη-Λαζαράκη, Η επιρροή του

Στο παρόν έργο παρουσιάζονται με συστηματικότητα και περισσή ενάργεια οι απαρχές της εμφάνισης της θεωρίας του Ordoliberalism, στις σχέσεις που αναπτύσσει με συγγενείς ή και παρόμοιες θεωρίες, στην οριοθέτηση του δόγματος που εμπεριέχει, προπάντων στον τρόπο διαμόρφωσης και εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την ανάλυση αυτή προκύπτει η μεγάλη σημασία των κανόνων του ανταγωνισμού, όχι μόνο για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, αλλά και της εν γένει αειφορίας μιας πολιτείας. Η ιστορική ερμηνεία της γέννησης των κανόνων του ανταγωνισμού φωτίζει πολλές κεντρικές έννοιες που τους καθορίζουν, όπως και τον σκοπό που επιδιώκουν που συνέχεται προπάντων προς τη μεγιστοποίηση της ευημερίας των καταναλωτών. Χαρακτηριστικά σημεία του έργου αποτελούν η εμπεριστατωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη εξέταση των άρθρων 102 και 106 ΣΛΕΕ, με αναφορά σε αποφάσεις-σταθμούς του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η ανάδειξη της εξέλιξης του άρθρου 102 ΣΛΕΕ, κατά το πρότυπο του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, όπως και της οριοθέτησης της διακριτικής εξουσίας των κρατών μελών στην ανάθεση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος στις δημόσιες επιχειρήσεις, με συνεπακόλουθο την εξαίρεσή τους από τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Με το παραπάνω περιεχόμενο, και με πλούσιες και εμπεριστατωμένες αναλύσεις σε πλήθος άλλων κρίσιμων ζητημάτων, το παρόν έργο συνιστά πλαίσιο αναφοράς για την κατανόηση της δημιουργίας θεσμών που επιδιώκουν την αρμονική συνεργασία κράτους και οικονομίας, αγοράς και παρέμβασης, ανταγωνισμού και προστασίας του γενικού συμφέροντος.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η επιρροή του "Ορντο-Φιλελευθερισμού" στο ενωσιακό δίκαιο του ανταγωνισμού
© 2022
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-648-509-1
Σελίδες
XIII + 216
Τιμή
€ 24,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

Πίνακας Περιεχομένων

Πρόλογος

Συντομογραφίες

Εισαγωγή

Κεφάλαιο 1

Ο ρόλος του ανόθευτου ανταγωνισμού

στον ορντο-φιλελευθερισμό

1.1 Η ανάδυση του ορντο-φιλελευθερισμού

1.2 Σύντομη αναφορά στην έννοια του φιλελευθερισμού

1

Οι βασικές αρχές του ορντο-φιλελευθερισμού και ο κεντρικός ρόλος του ανταγωνισμού

1.3.1 Η έννοια του «δυνατού κράτους»

1.3.2 Το «δυνατό» κράτος και το τέλος της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης

1.3

Η «τάξη στον ανταγωνισμό» και η «κοινωνική οικονομία της αγοράς»

1.3.4 Ο ανόθευτος/ελεύθερος ανταγωνισμός και οι προϋποθέσεις του

1.4 Συμπέρασμα κεφαλαίου

Κεφάλαιο 2

Η επιρροή των ορντο-φιλελεύθερων ιδεών

στους ενωσιακούς κανόνες του ανταγωνισμού

2

Ορντο-φιλελεύθερες ιδέες διοχετεύονται στο ενωσιακό (κοινοτικό) δίκαιο του ανταγωνισμού μέσω των ΣΕΚΑΧ και ΣΕΟΚ

2.1.1 Η εποχή ΣΕΚΑΧ

2.1.2 Η εποχή ΣΕΟΚ

2.2 Οι κανόνες ανταγωνισμού στη ΣΕΚΑΧ

2.2.1 Απαγόρευση συμπράξεων και έλεγχος συγκεντρώσεων

2.2.2 Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και κρατικά προνόμια

2.3 Οι κανόνες ανταγωνισμού στη ΣΕΟΚ και στη ΣΛΕΕ

2.4 Ο ανόθευτος ανταγωνισμός κεντρική έννοια στη ΣΕΕ και ΣΛΕΕ

2.5 Συμπέρασμα κεφαλαίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Ανιχνεύοντας ορντο-φιλελεύθερα στοιχεία

στη νομολογία του ΔΕΕ σε ορισμένα ζητήματα

που εγείρονται στο πεδίο των άρθρων 102 και 106 ΣΛΕΕ

3.1 Ο ανόθευτος ανταγωνισμός κεντρική έννοια στη σχετική νομολογία

3

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης με τη μορφή αντι-ανταγωνιστικού αποκλεισμού.

3.2.1 Europemballage/Continental Can

3.2.2 Hoffmann-La Roche

3.2.3 Post Danmark

3.2.4 Intel

3.2.4

Απόφαση ΔΕΕ: αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και αναπέμπει

3.2.4.2 Απόφαση Γενικού Δικαστηρίου μετά την αναπομπή

3

Χορήγηση αποκλειστικών δικαιωμάτων από το κράτος σε επιχειρήσεις

3.3.1 Τηρώντας μια ευαίσθητη ισορροπία

3.3.2 Υπόθεση ΔΕΗ-λιγνίτες

3.3.2

Απόφαση ΔΕΕ: αναιρεί την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου και αναπέμπει

3.3.2.2 Απόφαση Γενικού Δικαστηρίου μετά την αναπομπή

3.4 Συμπέρασμα κεφαλαίου

Συμπέρασμα

Βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Αρθρογραφία

Ελληνόγλωσση

Ξενόγλωσση

Νομολογία

Άλλες πηγές

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως