Ελληνικά English
| | | |

Βιβλία


Α. Αργυρός, Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης, 2015

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης
(Ν. 4055/2012, 4239/2014)
© 2015
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-245-3
Σελίδες
XVI + 683
Τιμή
€ 68,00
Σε απόθεμα

Α. Αργυρός, Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης, 2015


Α. Αργυρός, Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης, 2015

Η έκδοση του βιβλίου αυτού αφορά το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας και αποζημίωσης για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης. Περιλαμβάνει το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας, όλη την γνωστή Ελληνική νομολογία και τις χαρακτηριστικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ και του ΔΕΚ σε έναν εύχρηστο τόμο, που γίνεται εργαλείο του νομικού της πράξης. Έχει γίνει εκτενής ερμηνευτική προσέγγιση των σχετικών διατάξεων και περιλαμβάνεται ένα πλήρες, αναλυτικό, θεματικό ευρετήριο. Περιλαμβάνονται μεταξύ πολλών άλλων 43 αποφάσεις του ΣτΕ σε πλήρες κείμενο, που είναι το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων για αποζημίωση «για δίκαιη ικανοποίηση» των ετών 2012-2014. Επί τέλους ο Έλληνας πολίτης μπορεί να καταφύγει εύκολα στα Δικαστήρια, για να ζητήσει άμεσα την δίκαιη αποζημίωση του από την Ελληνική Πολιτεία, για την καθυστέρηση εκδίκασης της υπόθεσης του.

Από τον πρόλογο του τ. Πρωθυπουργού, Προέδρου ΣτΕ ε.τ., κ. Παναγιώτη Ο. Πικραμμένου:

Η Ελληνική Πολιτεία με τους ν. 4055/2012, 4239/2014 επιχείρησε να συμμορφωθεί προς τις διεθνώς ανειλημμένες υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από το Δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων και το πρωταρχικό δικαίωμα σε ταχεία κι αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Αποτέλεσμα να θεσπιστούν ένδικα βοηθήματα με τα οποία να είναι δυνατή πλέον η εύλογη αποζημίωση του για την καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης και μάλιστα για κάθε βαθμό δικαιοδοσίας.

Σκοπός του βιβλίου αυτού είναι:

1) να ενημερώσει αναλυτικά για το ειδικότερο ζήτημα της υπερβολικής διάρκειας των δικών στην Ελλάδα από τη σκοπιά της ΕΣΔΑ και την ατομική προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ όπως και για την νομολογία του ΕΔΔΑ κατά της Ελλάδας σε υποθέσεις υπερβολικής διάρκειας δίκης.

2) να παραθέσει αναλυτική ερμηνεία κατ’ άρθρον: α) του Ν 4055/2012 (άρθρα 53-60) για την Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης στα διοικητικά δικαστήρια με πλήρη νομολογιακή τεκμηρίωση στα νέα ένδικα βοηθήματα του προβλέπει, την Αίτηση δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης και την αίτηση επιτάχυνσης, β) του ν. 4239/2014 για την Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Η δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της δίκης
(Ν. 4055/2012, 4239/2014)
© 2015
Πρόλογος
Συγγραφέας
ISBN
978-960-568-245-3
Σελίδες
XVI + 683
Τιμή
€ 68,00
Σε απόθεμα

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Δικαιοσύνη το θεμέλιο της κοινωνίας

1. Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)

2. Το ενωσιακό δίκαιο και η ΕΣΔΑ – Προβλήματα προσχώρησης ΕΕ.

3. Η υπέρβαση της εύλογης διάρκειας της δίκης ενώπιον των δικαστηρίων της Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Α΄

1. Η ΕΣΔΑ και η ελληνική εμπειρία.

1.1. Η προϊστορία.

1.2. Η ατομική προσφυγή στο ΕΔΔΑ.

1.2.1. H παραβίαση του άρθρου 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ, που συνίσταται στην αδικαιολόγητη βραδύτητα απονομής της Δικαιοσύνης

1.2.2. Η παραβίαση του άρθρου 13 της ΕΣΔΑ.

1.2.3. Οι συνέπειες των παραβιάσεων της ΕΣΔΑ.

2. Το δικαίωμα δίκαιης δίκης κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 ΕΣΔΑ εφαρμοζόμενο στην Ελλάδα.

2.1. Η προσέγγιση του προβλήματος από το ΕΔΔΑ.

2.2. Πιλοτικές αποφάσεις του ΕΔΔΑ.

2.3. Η νομολογία του ΕΔΔΑ για τον «εύλογο χρόνο»

2.4. Τελικό συμπέρασμα.

3. Επισήμανση.

ΜΕΡΟΣ Β΄

Ν. 4055/2012

1. Μια αναγκαία απόπειρα με στόχο τη δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης

2. Η αποζημιωτική προσφυγή-αίτηση για δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπερβάσεως της εύλογης διάρκειας της διοικητικής δίκης

2.1. Η αποζημιωτική προσφυγή.

2.2. Διάδικοι (ν. 4055/2012, άρθρο 53)

2.3. Δικαιούμενοι προστασίας

2.4. Αντικείμενο της αιτήσεως

Α. Οι προϋποθέσεις του παραδεκτού της αιτήσεως

Β. Το περιεχόμενο της αιτήσεως

Γ. Αρμόδιο δικαστήριο (ν. 4055/2012, άρθρα 54, 55)

Δ. Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου (ν. 4055/2012, άρθρο 56)

Ε. Η Απόφαση.

3. Αίτηση Επιτάχυνσης - Προληπτική Προσφυγή.

Α. Αντικείμενο αίτησης

Β. Διάδικοι - Προϋποθέσεις

Γ. Διαδικασία.

Δ. Άρθρο 60 Ν. 4055/2012. Αίτηση επιτάχυνσης ενώπιον διοικητικών εφε­τείων και πρωτοδικείων

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Ν. 4239/2014 Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα Πολιτικά και Ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο (ΦΕΚ A΄ 43/20.2.2014)

1. Εισαγωγή.

2. Δικαιούμενοι στην άσκηση αιτήσεως (Ν. 4239/2014, άρθρο 1)

2.1. Διάδικοι

3. Περιεχόμενο – Αίτημα αιτήσεως

4. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου (Ν. 4239/2014, άρθρο 2)

5. Προϋποθέσεις παραδεκτού αίτησης (Ν. 4239/2014, άρθρα 1-5)

6. Παράβολο (Ν. 4239/2014, άρθρο 3 παρ. 6)

7. Διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου.

8. Ειδικά ζητήματα του Νόμου (Ν. 4239/2014, άρθρο 7 παρ. 3)

9. Απόφαση του ΕΔΑΔ στην υπόθεση «Ξυνός κατά Ελλάδας»: αδικαιολόγητη καθυστέ­ρηση στην απονομή της δικαιοσύνης – Κρίση του ΕΔΑΔ για Ν. 4239/2014.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

Νομοθεσία

Ι. 1. Nόμος 4055/2012 «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής» (άρθρα 53-60) (ΦΕΚ Α΄ 51/12.3.2012)

2. Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

3. Β΄ Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών, Τμήμα νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων Νόμων. Έκθεση επί του Νομοσχεδίου «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

ΙΙ. 1. Νόμος 4239/2014 «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρ­κειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 43/20.2.2014)

2. Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρ­βασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

3. Έκθεση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγμα­τος) στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί­νων Δικαιωμάτων «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρ­κειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

4. Ειδική Έκθεση (άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) στο σχέδιο νόμου «Δίκαιη ικανοποίηση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

5. Β΄ Διεύθυνση επιστημονικών μελετών. Τμήμα νομοτεχνικής επεξεργασίας σχεδίων και προτάσεων νόμων. Έκθεση επί του νομοσχεδίου «Δίκαιη ικανο­ποίη­ση λόγω υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της δίκης, στα πολιτικά και ποινικά δικαστήρια και στο Ελεγκτικό Συνέδριο»

ΜΕΡΟΣ Ε΄

Νομολογία

I. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

ΙΙ. Συμβούλιο της Επικρατείας

ΙΙΙ. Άρειος Πάγος

ΙV. Λοιπά Δικαστήρια.

EΠΙΛΟΓΟΣ.

BIBΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

ΑΡΘΡΑ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.

1. Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

2. Πίνακας αποφάσεων ΣτΕ για δίκαιη ικανοποίηση, με χρονολογική σειρά

3. Πίνακας αποφάσεων Διοικητικών Δικαστηρίων για δίκαιη ικανοποίηση.

4. Άρειος Πάγος

5. Συνοπτικός πίνακας αποφάσεων ΣτΕ 2012-2014 για δίκαιη ικανοποίηση.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

Αγορά

Προσθήκη στο καλάθι  Προσθήκη στο καλάθι
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών  Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών

Σχετικές εκδόσεις

Καλάθι αγορών

Το καλάθι αγορών είναι άδειο

Είσοδος στο σύστημα

Να παραμείνω συνδεδεμένος
Δημιουργία λογαριασμού