Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ο. Χασάπης-Τασσίνης/Ι. Στριμπής..., H ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη, τόμ. 1, 2023


Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ο. Χασάπης-Τασσίνης/Ι. Στριμπής..., H ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη, τόμ. 1, 2023

Το παρόν αποτελεί τον πρώτο τόμο ενός δίτομου έργου που συγκεντρώνει εισηγήσεις από το διήμερο Συνέδριο με τίτλο «Η ευθύνη της ΕΕ στη διεθνή έννομη τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές», που έλαβε χώρα στις 5-6 Νοεμβρίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του προγράμματος Jean Monnet «EU Responsibility in the International System [EURIS]» που ολοκλήρωσε το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την Προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Στον τόμο αυτόν παρουσιάζονται εισηγήσεις πάνω σε σύγχρονα ζητήματα σχετικά με την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη και ειδικότερα αναλύονται ζητήματα γύρω από τους γενικούς κανόνες περί διεθνούς ευθύνης των διεθνών οργανισμών, την εσωτερική διάσταση της ευθύνης και τις προβολές της στο πεδίο της οικονομικής διακυβέρνησης.

Edition info

Title
H ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διεθνή έννομη τάξη
EU Responsibility in the International Legal Order
Γενικό πλαίσιο - Ενωσιακοί κανόνες και προβολές στη διεθνή έννομη τάξη General Framework - EU rules and projections in the international legal order
© 2023
Editor
Authors
Volume
vol. 1
ISBN
978-960-648-724-8
Pages
VIII + 266
Price
€ 35.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Ι. Ευρωπαϊκή Ένωση

και γενικοί κανόνες

περί διεθνούς ευθύνης

των διεθνών οργανισμών:

συγκλίσεις και παρεκκλίσεις

Το πρόβλημα της εφαρμογής του διεθνούς εθιμικού δικαίου στους διεθνείς οργανισμούς

Ορφέας Χασάπης Τασσίνης

Rex non potest peccare; Η συζήτηση μεταξύ των διεθνών οργανισμών.

Ιωάννης Στριμπής

Disconnection Clauses in International Law: Regional Integration and Multilateralism

Anna Ventouratou

ΙΙ. Η εσωτερική διάσταση

της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

μορφές λογοδοσίας

και σχετικά νομικά ζητήματα

Ο δικαστικός έλεγχος του ηπίου δικαίου από τον δικαστή της Ένωσης

Ευγενία Β. Πρεβεδούρου

Πολιτική λογοδοσία στο σύστημα διακυβέρνησης της ΕΕ

Γιάννης Παπαδόπουλος

Ensuring Accountability in the Context of the Multi-level European Administration: The Case of European Agencies

Charikleia Vlachou

ΙΙΙ. Η εσωτερική διάσταση

της ευθύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

προβολές στο πεδίο

της οικονομικής διακυβέρνησης

Ο μηχανισμός του Κανονισμού (ΕΕ) 912/2014 για τον καθορισμό της χρηματοδοτικής ευθύνης ανάμεσα στην EE και στα κράτη μέλη σε διεθνείς συμφωνίες με πρόβλεψη για επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους

Αικατερίνη Δεδούλη-Λαζαράκη

Η λογοδοσία και η εξωσυμβατική ευθύνη του Eurogroup

Μενέλαος Μαρκάκης

Η αποζημιωτική ευθύνη της ΕΚΤ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους στο πλαίσιο της Τραπεζικής Ένωσης

Ιωσήφ Κτενίδης

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #1
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
 

Related editions

Α. Αλαπάντας/Π. Αλικάκος/Α. Άνθιμος..., Ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων και διεθνής αναγκαστική εκτέλεση, 2023
Συμβολές έγκριτων νομικών σε κρίσιμα ζητήματα της διακρατικής κυκλοφορίας των αποφάσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης
Π. Γέσιου-Φαλτσή/Λ.-Μ. Πίψου, Δίκαιο αναγκαστικής εκτελέσεως, τόμ. 3β, 2η έκδ., 2023
Για πρώτη φορά στο ελληνικό δίκαιο συγκεντρωμένο το διαρκώς αυξανόμενης πρακτικής σπουδαιότητας δίκαιο της διεθνούς αναγκαστικής εκτελέσεως