Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011


Ι. Κυριτσάκη, Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2011 Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της πολιτικής προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του εκδημοκρατισμού, που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική της ενσωμάτωσης μίας ρήτρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών αρχών σε διμερείς και πολυμερείς συμφωνίες που συνάπτει ο ιδιότυπος αυτός οργανισμός με τρίτα κράτη.

Edition info

Title
Ανθρώπινα δικαιώματα και εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-700-7
Pages
XV + 169
Price
€ 15.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Εξέλιξη του καθεστώτος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.1. Οι κατευθυντήριες γραμμές της Ουγκάντα του 1977

1.2. Η ανάγκη δημιουργίας μίας ρήτρας προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

1.3. Η βασική ρήτρα

1.3.1. Η διαμόρφωση της βασικής ρήτρας

1.3.2. Η αναποτελεσματικότητα της βασικής ρήτρας

2. Δημιουργία σύγχρονων ρητρών προστασίας ανθρωπίνων

δικαιωμάτων

2.1. Η ρήτρα του «ουσιαστικού στοιχείου»

2.2. Η ρήτρα μη εκτέλεσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1. Συμφωνίες εμπεριέχουσες προωθητικές ρυθμίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

1.1. Συμφωνία εταιρικής σχέσης του Κοτονού

1.2. Συμφωνίες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας

1.3. Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με τη Ρωσία

1.4. Συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με Κεντρική Ασία

1.5. Συμφωνίες με Λατινική Αμερική

1.6 Συμφωνίες Εμπορίου και Συνεργασίας

1.6.1. Συμφωνίες με χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του

Κόλπου

1.6.2. Συμφωνία με την Υεμένη

1.6.3. Διμερείς συμφωνίες με χώρες της Νότιας Ασίας

1.6.3.1. Ινδία

1.6.3.2. Πακιστάν

1.6.3.3. Μπανγκλαντές

1.6.3.4. Σρι Λάνκα

1.6.3.5. Νεπάλ

1.6.4. Συμφωνίες με χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας

1.6.5. Συμφωνίες με την Βόρεια και Νότια Κορέα

1.6.6. Συμφωνία με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

1.7. Συμφωνίες σταθεροποίησης και σύνδεσης με χώρες των

Δυτικών Βαλκανίων

2. Ανθρώπινα δικαιώματα και συμφωνίες της Ένωσης με τα αναπτυ-

γμένα κράτη

2.1. Οι σχέσεις ΕΕ–ΗΠΑ

2.2. Οι σχέσεις ΕΕ–Καναδά

2.3. Οι σχέσεις ΕΕ–Αυστραλίας

2.4. Οι σχέσεις ΕΕ–Ν. Ζηλανδίας

2.5. Οι σχέσεις ΕΕ–Ιαπωνίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

Η ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

1. Μηχανισμοί προώθησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες

1.1. Διεξαγωγή πολιτικού διαλόγου

1.2. Χρηματοδότηση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την προα-

γωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου

1.3. Εκλογική επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρίτες χώρες

1.4. Η λειτουργία του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ

1.5. Αναστολή χορήγησης προνομίων και ενισχύσεων

2. Εφαρμογή των ρητρών προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

3. Η θέση της ενωσιακής πρακτικής προώθησης των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων υπό αμφισβήτηση

3.1. Οι αντιρρήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών

3.2. Οι θέσεις των Οργανώσεων Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιω-

μάτων

3.3. Απόψεις του Φόρουμ της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

3.4. Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

3.5. Ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

3.6. Νομολογιακή τοποθέτηση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

3.6.1. Γνωμοδότηση σχετικά με την κοινοτική αρμοδιότητα σύ-

ναψης διεθνών συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα

3.6.2. Το νομικό κύρος της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1. Διατάξεις του πρωτογενούς δικαίου

1.1. Η αναγόρευση των αρχών του κράτους δικαίου και της προστασίας

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε θεμελιώδεις αξίες της Ένωσης

1.2. Οι αρχές του κράτους δικαίου και της προστασίας ανθρωπίνων

δικαιωμάτων ως πολιτικο-δικαιικά σημεία αναφοράς

1.3. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ως όρος για την

προσχώρηση κράτους μέλους

1.4. Η αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης

1.5. Η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας

2. Η θεσμική αναβάθμιση του συστήματος προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει της Συνθήκης της Λισσαβώνας

2.1. Η αναγνώριση της νομικής δεσμευτικότητας του Χάρτη Θεμε-

λιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ

2.2. Η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Α. Αλιγιζάκη, Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Θεμελιωδών Ελευθεριών-Δικαιωμάτων, 2024
Μια συστηματική διερεύνηση του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου των θεμελιωδών ελευθεριών, με έμφαση στην ελευθερία της έκφρασης
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Ζ. Παπασιώπη-Πασιά/Κ. Χρυσόγονος..., Τα θεμελιώδη δικαιώματα στον Ευρωπαϊκό χώρο, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #1
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Λ.-Α. Σισιλιάνος/Ε. Νίκα/Η. Μάζος..., Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Συμβούλιο της Επικρατείας σε διαρκή διάλογο, 2018
Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ), στην προσπάθεια της να φέρει σε δημόσια συζήτηση ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή νομική κοινότητα,...
Β. Σκουρής/Κ. Παπαδημητρίου/Γ. Λεβέντης..., Οικονομικές ελευθερίες, κοινωνικά δικαιώματα & η απαγόρευση των διακρίσεων στο δίκαιο της ΕΕ, 2010
Η εσωτερική αγορά μπορεί να αποτέλεσε τον πρώτο στόχο της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αλλά δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αργά αλλά σταθερά η κοινωνική διάσταση...