Ελληνικά English
| | | |

Books


Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015

Edition info

Title
Η έφεση
(Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία). Ειδικές διατάξεις. Ενημέρωση με τις κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-280-4
Pages
ΧΧV + 681
Price
€ 65.00
In stock

Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015


Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια πλήρη ανάπτυξη της ερμηνείας του σπουδαίου κεφαλαίου της έφεσης. Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφύονται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της έφεσης, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη και οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις σ’ αυτό του νομοθέτη, που με το πρόσχημα της επιτάχυνσης δήθεν της δικαιοσύνης, επήλθαν τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων, ενώ στην ουσία προστίθενται δυσχέρειες και προβλήματα στην ερμηνεία. Στο βιβλίο έχουν ληφθεί υπόψη οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015.

Το έργο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία

Edition info

Title
Η έφεση
(Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία). Ειδικές διατάξεις. Ενημέρωση με τις κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-280-4
Pages
ΧΧV + 681
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατάθεση ένδικων μέσων. Βιβλία ασκήσεων. Άσκηση αυτών

Προσδιορισμός δικασίμου

Χρόνος άσκησης ένδικων μέσων

Έναρξη αποτελεσμάτων ένδικων μέσων

Επικουρική έφεση

Ένδικα μέσα

Σε ποιες περιπτώσεις άσκηση;

Υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις

Ανέκκλητες αποφάσεις

Προσβαλλόμενες με έφεση αποφάσεις

Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης

Απαγόρευση άσκησης δεύτερης έφεσης

Νομιμοποίηση σε άσκηση έφεσης

Παθητική νομιμοποίηση

Επί καθολικών διαδόχων

Ομοδικία

Προσεπίκληση

Απλή ομοδικία

Έφεση Εισαγγελέα στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Εκούσια δικαιοδοσία

Προθεσμία έφεσης

Κατ' ιδίαν περιπτώσεις

Εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης

Ανασταλτική δύναμη προθεσμίας έφεσης

Αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας

Στοιχεία δικογράφου έφεσης – πρόσθετοι λόγοι

Λόγοι έφεσης

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

Ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης έφεσης

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης

Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

Συνέπειες έφεσης

Δεδικασμένο

Διαχρονικό δίκαιο

Δικαστικά έξοδα

Αρμοδιότητα

Αντέφεση

Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Ερημοδικία

Απαράδεκτη υποβολή νέας αίτησης και άσκηση ανταγωγής

Απαράδεκτο μεταβολής βάσης, αντικειμένου και αιτήματος αγωγής

Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη

Ισχυρισμοί ενώπιον του Εφετείου

Έφεση κατά ερήμην απόφασης. Νέοι ισχυρισμοί ερημοδικασθέντα

Συζήτηση έφεσης

Νέα αποδεικτικά μέσα (529)

Αποδεικτικά μέσα

Εξέταση διαδίκου. Ένορκη ή μη εξέταση (530)

Ερημοδικία εκκαλούντος (531)

Έρευνα παραδεκτού έφεσης (532)

Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων έφεσης. Εφαρμοστέος νόμος (533)

Αντικατάσταση εσφαλμένων αιτιολογιών (534)

Αντικατάσταση αιτιολογιών

Έρευνα αγωγής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (535)

Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος (536)

Απαγόρευση χειροτέρευσης

Επεκτακτικό αποτέλεσμα έφεσης υπέρ απλών ομοδίκων (537)

Αποτελέσματα της έφεσης

Εκούσια δικαιοδοσία (761)

Γενικά επί έφεσης

Κατάργηση δίκης στο εφετείο

Κλήτευση διαδίκων

Εκκρεμοδικία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

Purchase

Add to cart  Add to cart
Add to wishlist  Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account