Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015


Β. Βαθρακοκοίλης, Η έφεση, 2015

Η παρούσα έκδοση αποτελεί μια πλήρη ανάπτυξη της ερμηνείας του σπουδαίου κεφαλαίου της έφεσης. Στόχος του έργου είναι η αντιμετώπιση των θεμάτων που αναφύονται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της έφεσης, αν ληφθούν μάλιστα υπόψη και οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις σ’ αυτό του νομοθέτη, που με το πρόσχημα της επιτάχυνσης δήθεν της δικαιοσύνης, επήλθαν τροποποιήσεις επί τροποποιήσεων, ενώ στην ουσία προστίθενται δυσχέρειες και προβλήματα στην ερμηνεία. Στο βιβλίο έχουν ληφθεί υπόψη οι κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015.

Το έργο αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία

Edition info

Title
Η έφεση
(Ερμηνεία - Νομολογία - Βιβλιογραφία). Ειδικές διατάξεις. Ενημέρωση με τις κυριότερες τροποποιήσεις του Ν. 4335/2015
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-280-4
Pages
ΧΧV + 681
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κατάθεση ένδικων μέσων. Βιβλία ασκήσεων. Άσκηση αυτών

Προσδιορισμός δικασίμου

Χρόνος άσκησης ένδικων μέσων

Έναρξη αποτελεσμάτων ένδικων μέσων

Επικουρική έφεση

Ένδικα μέσα

Σε ποιες περιπτώσεις άσκηση;

Υποκείμενες σε έφεση αποφάσεις

Ανέκκλητες αποφάσεις

Προσβαλλόμενες με έφεση αποφάσεις

Απαράδεκτο δεύτερης έφεσης

Απαγόρευση άσκησης δεύτερης έφεσης

Νομιμοποίηση σε άσκηση έφεσης

Παθητική νομιμοποίηση

Επί καθολικών διαδόχων

Ομοδικία

Προσεπίκληση

Απλή ομοδικία

Έφεση Εισαγγελέα στις υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας

Εκούσια δικαιοδοσία

Προθεσμία έφεσης

Κατ' ιδίαν περιπτώσεις

Εκπρόθεσμη άσκηση έφεσης

Ανασταλτική δύναμη προθεσμίας έφεσης

Αίτηση αναστολής προσωρινής εκτελεστότητας

Στοιχεία δικογράφου έφεσης – πρόσθετοι λόγοι

Λόγοι έφεσης

Πρόσθετοι λόγοι έφεσης

Ανασταλτικό αποτέλεσμα άσκησης έφεσης

Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα έφεσης

Κατ’ ιδίαν περιπτώσεις

Συνέπειες έφεσης

Δεδικασμένο

Διαχρονικό δίκαιο

Δικαστικά έξοδα

Αρμοδιότητα

Αντέφεση

Διαδικασία στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο

Ερημοδικία

Απαράδεκτη υποβολή νέας αίτησης και άσκηση ανταγωγής

Απαράδεκτο μεταβολής βάσης, αντικειμένου και αιτήματος αγωγής

Νέοι πραγματικοί ισχυρισμοί στην κατ’ έφεση δίκη

Ισχυρισμοί ενώπιον του Εφετείου

Έφεση κατά ερήμην απόφασης. Νέοι ισχυρισμοί ερημοδικασθέντα

Συζήτηση έφεσης

Νέα αποδεικτικά μέσα (529)

Αποδεικτικά μέσα

Εξέταση διαδίκου. Ένορκη ή μη εξέταση (530)

Ερημοδικία εκκαλούντος (531)

Έρευνα παραδεκτού έφεσης (532)

Παραδεκτό και βάσιμο των λόγων έφεσης. Εφαρμοστέος νόμος (533)

Αντικατάσταση εσφαλμένων αιτιολογιών (534)

Αντικατάσταση αιτιολογιών

Έρευνα αγωγής από δευτεροβάθμιο δικαστήριο (535)

Απαγόρευση χειροτέρευσης της θέσης του εκκαλούντος (536)

Απαγόρευση χειροτέρευσης

Επεκτακτικό αποτέλεσμα έφεσης υπέρ απλών ομοδίκων (537)

Αποτελέσματα της έφεσης

Εκούσια δικαιοδοσία (761)

Γενικά επί έφεσης

Κατάργηση δίκης στο εφετείο

Κλήτευση διαδίκων

Εκκρεμοδικία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο...
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της «Πολιτικής Δικονομίας» του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Θ. Νίκα, που αφορά στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και ολοκληρώνει το όλο έργο. Οι άλλοι...
Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Το έργο αποτελεί μια πλήρως ενημερωμένη και συστηματική ανάλυση του Τρίτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής...
Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής...
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....