Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011


Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011

Στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί εμπλουτισμένη και πρόσφατα ενημερωμένη, με τις νομοθετικές μεταβολές και τη νεοτέρα νομολογία, έκδοση του βιβλίου της συγγραφέως του έτους 2007, εξετάζεται ο ρόλος της ενημέρωσης και της συναίνεσης του ασθενούς κατά τη διαγνωστική διαδικασία, τη θεραπευτική διαδικασία και την ιατρική έρευνα. Εξετάζεται η σημασία της συναίνεσης του ασθενούς στην ιατρική πράξη και οι συνέπειες έλλειψης της συναίνεσης, όσο και αυτές της ελλιπούς συναίνεσης, γενικά στην ιατρική πράξη και ειδικότερα σε συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις.
Ενόψει των διατάξεων του Π.Δ. 39/2009 «Κώδικας Οδοντιατρικής Δεοντολογίας», εξετάζεται το θέμα της ενημερωμένης συναίνεσης του ασθενούς στην οδοντιατρική πράξη, συμπεριλαμβανομένης και της οδοντιατρικής αισθητικής παρέμβασης.
Επίσης, εξετάζεται, με παράλληλη αναφορά στην ενδιαφέρουσα πρόσφατη νομολογία, το ιατρικό σφάλμα κατά τη διαγνωστική και θεραπευτική διαδικασία (διαγνωστικά σφάλματα-θεραπευτικές αστοχίες) καθώς και η περίπτωση άρνησης παροχής ιατρικών υπηρεσιών. Ερευνάται η ποινική ευθύνη ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων, ως εκ της συχνότητας των εμφανιζομένων στην πράξη περιστατικών. Ειδικά επίσης ερευνάται η ποινική ευθύνη του ψυχιάτρου κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Περαιτέρω, εξετάζεται η ποινική ευθύνη του οδοντιάτρου κατά τη διενέργεια οδοντιατρικών πράξεων. Αντιμετωπίζεται η ποινική ευθύνη του ιατρού σε περιπτώσεις μαζικής καταστροφής, καθώς επίσης και το συχνά απασχολούν τη νομολογία θέμα της ποινικής ευθύνης ιατρών σχετικά με ενέργειες και παραλείψεις τους από τον χρόνο παραλαβής ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) στα νοσοκομεία. Επίσης, αντιμετωπίζεται το θέμα της ποινικής ευθύνης του νοσηλευτικού προσωπικού, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η δράση αυτού συγκλίνει με αυτήν των ιατρών.
Το βιβλίο αυτό είναι χρήσιμο για δικαστικούς λειτουργούς, δικηγόρους, φοιτητές Νομικής, σπουδαστές ΕΣΔι και οποιονδήποτε ασχολούμενο με θέματα ιατρικού ποινικού δικαίου.

Edition info

Title
Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος
Και η συναίνεση του ασθενούς στην ιατρική πράξη
© 2011
Collaborators
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-445-647-5
Pages
ΧΙΙΙ + 246
Price
€ 24.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος Β΄ έκδοσης

Πρόλογος Α´ έκδοσης

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

I. Ιστορική αναδρομή

II. Συγκριτική επισκόπηση

III. Φύση της σχέσης ιατρού – ασθενούς

IV. Κανόνες ιατρικής δεοντολογίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

I. Υποχρέωση ενημέρωσης

II. Συναίνεση του ενημερωμένου ασθενούς

III. H υποχρέωση ενημέρωσης και η συναίνεση του ενημερωμένου

ασθενούς σε κατ’ ιδίαν ιατρικές πράξεις

Α) Υποχρέωση ενημέρωσης και συναίνεση ιδίως επί χειρουργικών

επεμβάσεων

Β) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς για την ιατρική

αγωγή με μεταμόσχευση

Γ) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς για εξετάσεις για

τη διαπίστωση του συνδρόμου της επίκτητης ανοσοποιητικής

ανεπάρκειας (HIV ή AIDS)

Δ) Η υποχρέωση ενημέρωσης και η συναίνεση στη μαιευτική

Ε) Η υποχρέωση ενημέρωσης και η συναίνεση των μερών κατά την

εφαρμογή μεθόδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

ΣΤ) Ενημέρωση και συναίνεση στην αιμοδοσία

Ζ) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς που πάσχει από

ψυχικές διαταραχές

Η) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ασθενούς στην οδοντια-

τρική πράξη

Θ) Ενημέρωση και σύμφωνη γνώμη του ατόμου που υπόκειται σε

ιατρική έρευνα

Ι) Ενημέρωση του ασθενούς για τις ιδιότητες των φαρμάκων

IV. Περιπτώσεις στις οποίες δεν απαιτείται συναίνεση

V. Ποινική εκτίμηση των αυτογνωμόνων ιατρικών πράξεων

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

I. Άρνηση του ιατρού παροχής ιατρικών υπηρεσιών και ιατρικό

σφάλμα

Α) Άρνηση του ιατρού παροχής ιατρικών υπηρεσιών

Β) Ιατρικό σφάλμα

i. Υποχρεώσεις του ιατρού σε περιπτώσεις μαζικής καταστροφής

ii. Διάγνωση και διαγνωστικά σφάλματα

iii. Θεραπεία και θεραπευτικές αστοχίες

iv. Η ποινική ευθύνη του χειρουργού στις χειρουργικές

επεμβάσεις

v. Η ποινική ευθύνη του αναισθησιολόγου γενικά και ιδίως στις

χειρουργικές επεμβάσεις

vi. Ιατρική ευθύνη και Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.)

vii Η ποινική ευθύνη του ψυχιάτρου

viii. Η ποινική ευθύνη του οδοντιάτρου

ix. Κατανομή καθηκόντων στον τομέα της υγείας

α) Οριζόντια κατανομή

β) Κάθετη κατανομή

γ) Άλλες περιπτώσεις συντρέχουσας αμέλειας κατά την

ιατρική πράξη

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

I. Πραγματογνώμονες

Αντί επιλόγου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΘΕΜΙΣ ΙΔ´ αρ. 24

Ν. 3418 (ΦΕΚ Α´ 287/29.11.2005)

Π.Δ. 39 (ΦΕΚ Α´ 55/1.4.2009)

Π.Δ. 216/2001 (ΦΕΚ Α´ 167/25.7.2001)

Ν. 2619 (ΦΕΚ Α´ 132/1.6.1998)

Βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018
Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων...
Ε. Μαραγκάκη, Ιατρική Δεοντολογία & Ποινικό Δίκαιο, 2011
Η μέριμνα για την ανθρώπινη ζωή, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ιατρικό απόρρητο, το καθήκον βοήθειας, το καθήκον ενημέρωσης του ασθενούς, η ανεξαρτησία του...
H. Fuchs/E. Hilgendorf/Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι..., Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #10
Σ’ αυτό το τεύχος της σειράς «Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής» δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και...