Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018


Κ. Φράγκος, Ιατρική ευθύνη, 2018

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια ολοκληρωμένη και διεξοδική προσέγγιση του ισχύοντος ελληνικού δικαίου και της πρόσφατης νομολογίας των ελληνικών πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων και των ποινικών δικαστηρίων, για την ιατρική αστική ευθύνη, αδικοπρακτική και ενδοσυμβατική, και για την ιατρική ποινική ευθύνη.

Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται μια αναλυτική παρουσίαση των υποχρεώσεων που έχουν οι ιατροί γενικά, όλων των ειδικοτήτων, έναντι των ασθενών τους, από τον Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας και από την λοιπή ισχύουσα αστική και ποινική νομοθεσία· μια ανάλυση της ιατρικής ευθύνης, του ιατρικού σφάλματος, της ιατρικής αμέλειας και των συνεπειών, αστικών, ποινικών και πειθαρχικών, που επισύρονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με την πρόσφατη νομολογία των δικαστηρίων μας.

Περιέχει επαρκή ερμηνεία και νομολογία, με παράθεση περίληψης σκεπτικών ποινικών αποφάσεων, ιδία αποφάσεων του Αρείου Πάγου, με καταδίκη και με αθώωση ιατρών, όλων των ειδικοτήτων, σε όλα τα ποινικά αδικήματα που μπορεί άθελά του να διαπράξει ένας ιατρός κατά την άσκηση των ιατρικών καθηκόντων του, με ιατρική πράξη-ενέργεια ή και με ιατρική παράλειψη των υποχρεώσεών του. Επίσης παρατίθενται σχεδόν αυτούσιες, κατά το νομικό μέρος, οι πρόσφατες αποφάσεις Εφετείων, Αρείου Πάγου και ΣτΕ, που αφορούν σε δίκες αποζημιώσεων, όσο και σε ποινικές δίκες, σχεδόν το σύνολο των σχετικών αποφάσεων του Αρείου Πάγου, της τελευταίας οκταετίας, για τα νομικά ζητήματα και τα ουσιαστικά ζητήματα που ανακύπτουν, κατά την εκτέλεση ιατρικών πράξεων και παραλείψεων και ιατρικών σφαλμάτων.
Περιέχει, στο τέλος, αυτούσιο και το νέο Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Τεύχ. Α’/287/28-11-2005), περί Κώδικα Ιατρικής ∆εοντολογίας (ΚΙ∆), το Ν. 3089/2002, το Ν. 3305/2005, το Ν. 3984/2011 και τα Π∆ 26/2008 και Π∆ 10/2016, που αφορούν την Ιατρική Υποβοήθηση Αναπαραγωγής και τη Λειτουργία Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Σπέρματος, που αναλύουν γενικά τα καθήκοντα των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, για άμεση ενημέρωση των ιατρών μας.

Edition info

Title
Ιατρική ευθύνη
Αστική - Ποινική - Πειθαρχική
Ποινικά αδικήματα ιατρών
Συνεργασία - Επιμέλεια: Δήμητρα Κ. Φράγκου, Δικηγόρος, ΜΔΣ Δημοκριτείου Παν/μίου
© 2018
Editor
Author
ISBN
978-960-568-744-1
Pages
ΧΧIV + 873
Price
€ 68.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Μέρος πρώτο

Αστική Ιατρική Ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Αστική ιατρική ευθύνη

I. Ιστορική προέλευση - Είδη ιατρικής ευθύνης

Α. Αστική ευθύνη

Β. Ποινική ευθύνη

Γ. Πειθαρχική ευθύνη

II. Έννοια αστικής ιατρικής ευθύνης

III. Νομοθεσία επί αστικής ιατρικής ευθύνης

IV. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ιατρών εκτέλεσης καθηκόντων

V. Ιατρική αμέλεια (medical malpractice) - Ιατρικό σφάλμα (Behandlungsfehler, faute medicale)

VI. Δόλος - Βαρειά αμέλεια ιατρών

VII. Περιπτωσιολογία ιατρικών σφαλμάτων-λαθών

VIII. Αμέλεια σε επιχειρήσεις ινστιτούτων - Κέντρων κοσμητικής ιατρικής-αισθητικής-ομορφιάς, γυμναστηρίων και κέντρων αδυνατίσματος

IX. Εσφαλμένη διάγνωση ασθένειας-πάθησης

X. Υποχρεώσεις-ενέργειες άμεσες θεράποντος ιατρού

XI. Σύμβαση ιατρικής αγωγής-παροχής ιατρικών υπηρεσιών

XII. Καθήκον ενημέρωσης και αλήθειας προς ασθενείς

XIII. Συναίνεση και άρνηση ασθενών για θεραπεία

XIV. Ιατρικό απόρρητο - Προσωπικά δεδομένα ασθενών

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2016 Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

XV. Δικαιώματα του ασθενούς σε περίπτωση ιατρικού σφάλματος

XVI. Αποζημίωση - Χρηματική ικανοποίηση - Αγωγή - Ενάγοντες

Α. Έννοια ζημίας - αποζημίωσης

Β. Ορισμένο - Αοριστία αγωγής αποζημίωσης

Γ. Προδικασία - Ιστορική βάση αγωγής αποζημίωσης. Παραδεκτή συμπλήρωση, όχι μεταβολή, βάσης αγωγής

Δ. Ενάγοντες - Παθόντες

XVII. Έκταση αποζημίωσης - Χρηματικής ικανοποίησης. Αρχή αναλογικότητας

XVIII. Χρηματική ικανοποίηση αναπηρίας - Άρθρου 931 ΑΚ

XIX. Αιτιώδης σύνδεσμος - Αιτιώδης συνάφεια

XX. Η αστική ευθύνη του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ. - Εκπροσώπηση νοσοκομείων στα δικαστήρια

XXI. Απαλλακτικές ρήτρες ευθύνης ιατρών

XXII. Ευθύνη σε ολόκληρον συναίτιων ιατρών-κλινικής. Πρόστηση. Ιατρική ευθύνη προστησάντων ιατρούς

XXIII. Συντρέχουσα συνυπαιτότητα παθόντος ή τρίτου προσώπου

XXIV. Δικαιοδοσία δικαστηρίων

XXV. Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων - Ε.Σ.Υ

XXVI. Παράλληλη ευθύνη ΝΠΔΔ και των ιατρών υπαλλήλων επί διαφθοράς. Ν. 2957/2001

XXVII. Ευθύνη των νοσοκομειακών ιατρών, μελών ΔΕΠ ή μη, έναντι του νοσοκομείου.

XXVIII. Δεδικασμένο - Εκκρεμοδικία - Σημασία ποινικής απόφασης σε αστική δίκη

XXIX. Βάρος αποδείξεως σε αστική δίκη

XXX. Αποδεικτικά μέσα στην αστική-διοικητική δίκη

XXXI. Παραγραφή - Έναρξη - Διακοπή - Αναστολή ενοχικών αγωγικών αξιώσεων

Α. Παραγραφή αγωγικών αξιώσεων

Β. Παραγραφή αγωγικών αξιώσεων νοσοκομείου κατά ιατρών

XXXII. Ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης ιατρού. Προσεπίκληση στη δίκη της ασφαλιστικής εταιρείας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νομολογία πολιτικών-διοικητικών δικαστηρίων

επί αστικής ιατρικής ευθύνης - Αγωγές

I. Ευθύνη ιατρών-δημοσίων υπαλλήλων έναντι του Δημοσίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠ 294/2008 Πολιτική

II. Ευθύνη νοσοκομείου - Αμέλεια ορθοπεδικού ιατρού

III. Ευθύνη χειρουργού γυναικολόγου και αναισθησιολόγου - Αποζημίωση, σε ολόκληρον, για θάνατο εγκύου υποβληθείσας σε καισαρική τομή σε ιδιωτική μαιευτική κλινική

IV. Ευθύνη χειρουργού γυναικολόγου - Εγχείρηση αφαίρεσης ενδοτραχηλικού πολύποδα και πρόκληση ανοξαιμικής εγκεφαλοπάθειας

V. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου ιατρού - Γέννηση νεογνών με σοβαρές ασθένειες ή αναπηρίες

VI. Μη ευθύνη γυναικολόγου ΙΚΑ - Πρόκληση της υστερεκτομής της ενάγουσας και απώλεια του βρέφους

VII. Ευθύνη κλινικής - Αποζημίωση για αμέλεια μαιευτήρα γυναικολόγου ιατρού της

VIII. Ευθύνη μαιευτικής κλινικής - Αποζημίωση για αμέλεια γυναικολόγου-νευρολόγου.

IX. Ευθύνη πλαστικού χειρουργού-οφθαλμιάτρου νοσοκομείου - Εγχείρηση βλεφαροπλαστικής, εμφάνιση έλκους στον κερατοειδή

X. Ευθύνη πλαστικού χειρουργού - Πλαστική επέμβαση ανόρθωσης στήθους

XI. Ευθύνη πλαστικού χειρουργού, χωρίς τίτλο ειδικότητας πλαστικού

XII. Ευθύνη καρδιοχειρουργού ιατρού - Εγκατάλειψη βελόνας στο σώμα του ενάγοντος.

XIII. Ευθύνη Δημοσίου και ΝΠΔΔ - Εγκατάλειψη γάζας από ορθοπεδικό χειρούργο ιατρό νοσοκομείου

XIV. Ευθύνη αποζημίωσης παιδιού που γεννήθηκε ανάπηρο

Απόφαση Perruche (17 Νοεμβρίου 2008, Bull. civ. No 9) της Ολομέλειας του Γαλλικού Αρείου Πάγου

XV. Ευθύνη νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς

XVI. Ευθύνη νοσοκομείου - Μη ενημέρωση ασθενούς για εναλλακτική μέθοδο θεραπείας

XVII. Ευθύνη Δημοσίου - Αμέλεια οφθαλμιάτρου

XVIII. Έλλειψη ευθύνης ιδιώτη οφθαλμιάτρου - Βλάβη στον αμφιβληστροειδή λόγω ρωγμής

XIX. Ευθύνη ιατρών οφθαλμιάτρων-οφθαλμολογικής κλινικής - Αποτυχημένη επέμβαση με LEIZER διόρθωσης της μυωπίας

XX. Ευθύνη νοσοκομείου-χειρούργου ιατρού - Αιμορροϊδεκτομή και αφαίρεση αιμορροϊδικών όζων, λόγω ρήξης σφικτήρα

XXI. Ευθύνη γαστρεντερολόγου ιατρού - Ρήξη του οισοφάγου ασθενούς από εσφαλμένο χειρισμό γαστροσκοπίου

XXII. Ευθύνη κλινικής - Γαστρορραγία, μη διαγνωσθείσα και θάνατο ασθενούς συνεπεία υποξαιμίας

XXIII. Ευθύνη νοσοκομείου - Αμέλεια παιδιάτρου, θάνατος βρέφους

XXIV. Ευθύνη χειρούργου οδοντιάτρου - Βλάβη από εξαγωγή οδόντων-γέφυρα

XXV. Ευθύνη οδοντιάτρου - Απώλεια όρασης οφθαλμού ασθενούς

XXVI. Ευθύνη παθολογοανατόμου ιατρού - Εσφαλμένη ιατρική γνωμάτευση

XXVII. Ευθύνη αγγειοχειρουργών νοσοκομείου - Ακρωτηριασμός από αμέλεια λόγω θρόμβωσης

XXVIII. Ευθύνη ιατρών και εργαστηρίου μοριακού ελέγχου, γενετικής και βιοτεχνολογίας, σε χρηματική ικανοποίηση γονέων εμβρύου, για εσφαλμένα αποτελέσματα

XXIX. Ευθύνη ιατρού ιδιωτικού εργαστηρίου - Εσφαλμένα αποτελέσματα προγεννητικού χρωμοσωμικού ελέγχου αμνιακού υγρού εμβρύου

XXX. Ευθύνη από ελαττωματικό φάρμακο

Μέρος Δεύτερο

Ποινική Ιατρική Ευθύνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ποινική ευθύνη ιατρών

I. Έννοια ποινικής ευθύνης ιατρών

II. Μήνυση - Έγκληση αξιοποίνων πράξεων ιατρών

III. Αμέλεια - Είδη ποινικής αμέλειας, κατά το άρθρο 28 ΠΚ

IV. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση - Πηγές ποινικής ευθύνης ιατρών

V. Αποδεικτικά μέσα στην ποινική δίκη

VI. Παραγραφή ποινικών αδικημάτων ιατρών

VII. Δεδικασμένο. Όχι δεδικασμένο από την πολιτική δικαστική απόφαση

VIII. Πολιτική αγωγή στην ποινική διαδικασία

IX. Κλητήριο θέσπισμα κατά ιατρού - Ακυρότητες. Επίδοση κλητηρίου θεσπίσματος και κλήσης κατηγορουμένου εντός πενταετίας

X. Μεταβολή της κατηγορίας

XI. Παραβίαση δίκαιης δίκης - άρθρ. 6 ΕΣΔΑ - 14 του ΔΣΑΠΔ

XII. Δικαίωµα σιωπής και µη αυτοενοχοποίησης κατηγορουμένου

XIII. Αρχή της αναλογικότητας

XIV. Αίτημα αναβολής της ποινικής δίκης

XV. Έλλειψη ακροάσεως του Εισαγγελέα της έδρας

XVI. Τεκμήριο αθωότητας κατηγορουμένου

XVII. Συναιτιότητα πολλών ιατρών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ποινικά αδικήματα ιατρών

Α. Ανθρωποκτονία από αμέλεια ασθενούς (Άρθρο 302 ΠΚ)

1. Άρθρο 302 ΠΚ - Όροι. Έννοια Αμέλειας

2. Μεταβολή της κατηγορίας. Πότε είναι επιτρεπτή

3. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση - Πηγές ποινικής ευθύνης ιατρών

4. Αιτιώδης σύνδεσμος - Αιτιώδης συνάφεια

5. Πολιτική αγωγή σε ποινική δίκη κατά ιατρών-νοσοκομείων

6. Ευθύνη εφημερευόντων ιατρών για εσφαλμένη διάγνωση - Μη ορθή φαρμακευτική αγωγή ή επέμβαση στα ΤΕΠ νοσοκομείων

7. Ευθύνη νευρολόγου ιατρού - Θάνατος ασθενούς

8. Ευθύνη για μη έγκαιρη επέμβαση και μη αντιμετώπιση περιστατικού σε ασθενή

9. Ευθύνες εφημερευόντων χειρουργών ιατρών. Απορρίπτει - Δέχεται αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ κατά αθωωτικής πρωτόδικης απόφασης

10. Ευθύνη ανειδίκευτου αγροτικού-εφημερεύοντος ιατρού Κ.Υ. - κρατικού νοσοκομείου - Μη ορθή διάγνωση πάθησης

11. Ευθύνη ειδικού παθολόγου, Διευθυντή της ΜΕΘ και ειδικού χειρουργού νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς από ρήξη ανευρύσματος κοιλιακής αορτής

12. Ευθύνη αγγειοχειρουργού, επεμβατικού ακτινολόγου ιατρού - Παραβίαση καθήκοντος επιμέλειας. Ορθή η αθώωσή τους

13. Ευθύνη ΩΡΛ ιατρού νοσοκομείου

α. Ευθύνη εφημερεύοντος ΩΡΛ ιατρού νοσοκομείου - Θάνατος καρκινοπαθούς (υποφάρρυγγα) από αιμορραγία, μετά χημειοθεπείες-λαρυγγοσκόπηση

β. Ευθύνη ΩΡΛ και αναισθησιολόγου ιατρών νοσοκομείου - Επέμβαση πλαστικής επί του ρινικού διαφράγματος-ανακοπή καρδιάς

γ. Ευθύνη χειρουργού ΩΡΛ ιατρού κλινικής - Θάνατος χειρουργηθέντος με αμυγδαλεκτομή, καρδιακή ανακοπή και μη έγκαιρη ειδοποίηση ΕΚΑΒ για διακομιδή σε ΜΕΘ νοσοκομείου

14. Ευθύνη ιατρού παθολόγου νοσοκομείου - οικογενειακού ιατρού

α. Ευθύνη εφημερεύοντος ιατρού παθολόγου νοσοκομείου, για μη ορθή διάγνωση μηνιγγιτιδόκοκκου-μηνιγγίτιδας ασθενούς που απεβίωσε

β. Ευθύνη παθολόγου οικογενειακού ιατρού για θάνατο ασθενούς από καρδιολογικό πρόβλημα. Αναίρεση Εισαγγελέα ΑΠ. Αναιρεί αθωωτική απόφαση

15. Ευθύνη εφημερευόντων παθολόγων ιατρών νοσοκομείου - Απουσία από νοσοκομείο

α. Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση

β. Ευθύνη του εφημερεύοντος προϊσταμένου ειδικού παθολόγου-λοιμωξιολόγου - Θάνατος ασθενούς από έμφραγμα του μυοκαρδίου

γ. Ευθύνη εφημερευόντων ιατρών παθολόγων νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς από βαριά σηπτική καταπληξία

δ. Ευθύνη εφημερεύοντος ειδικού παθολόγου νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς από οξεία μηνιγγοεγκεφαλίτιδα και μικροβιακή σηψαιμία

ε. Ευθύνη εφημερεύοντος - Μη συνεκτίμηση έκθεσης πραγματογνωμοσύνης

στ. Ευθύνη εφημερεύοντος χειρουργού ιατρού της χειρουργικής κλινικής, παθόντος σε τροχαίο κρανιοεγκεφαλική κάκωση - Μη άμεση διενέργεια αξονικής τομογραφίας - Θάνατος ασθενούς

ζ. Ευθύνη εφημερεύοντος ιατρού παθολόγου νοσοκομείου - Λανθασμένη διάγνωση αμυγδαλίτιδας κυνάγχης

η. Ευθύνη παθολόγου ιατρού νοσοκομείου - Μη διάγνωση μηνιγγίτιδας

16. Ευθύνη αναισθησιολόγων ιατρών - Θανάτοι ασθενών

α. Επί θανάτου χειρουργούμενου για ρινικό διάφραγμα ασθενούς

β. Ευθύνη αναισθησιολόγου ιατρού - Σφάλμα κατά τη διασωλήνωση, εγχειρισθείσας για αμυγδαλεκτομή

γ. Ευθύνη ιατρού αναισθησιολόγου - Μη ορθή αντιμετώπιση αιφνίδιας διδυμίας σύντομης διάρκειας και αμέσως μετά βραδυκαρδίας

δ. Ευθύνη εφημερεύοντος ιατρού αναισθησιολόγου. Αναιρεί καταδικαστική απόφαση για μη συνεκτίμηση ιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης

ε. Ευθύνη αναισθησιολόγου ιατρού - Καρδιακή ανακοπή και μη αναστρέψιμη εγκεφαλοπάθεια

17. Ευθύνη χειρουργών ιατρών σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις

α. Γενικά

β. Ευθύνη χειρουργού ιατρού - Μη ολική μαστεκτομή ασθενούς και επανεμφάνιση καρκίνου

γ. Απόρριψη αναίρεσης Εισαγγελέα Αρείου Πάγου κατά αθωωτικής χειρουργών ιατρών απόφασης Εφετείου

δ. Ευθύνη χειρουργού ιατρού νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς επί εγχείρησης χολοκυστεκτομής με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης

ε. Ευθύνη χειρουργού ιατρού - Θάνατος ασθενούς κατά εγχείρηση με λαπαρασκόπηση πέτρας χολής

στ. Ευθύνη χειρουργού ιατρού - Θάνατος ασθενούς επί χολοκυστεκτομής με τη μέθοδο της λαπαροσκόπησης

ζ. Ευθύνη χειρουργού ιατρού στρατιωτικού νοσοκομείου - Θάνατος μετά από εγχείρηση αφαίρεσης εκκολπώματος του οισοφάγου, λόγω μη μετεγχειρητικής παρακολούθησης επιπλοκών

η. Ευθύνη ιατρού χειρουργού - Θάνατος ασθενούς από ενδοκοιλιακή αιμορραγία

θ. Ευθύνη χειρουργού ιατρού κ.λπ. - Θάνατος ασθενούς από αιμορραγία κατά το μετεγχειρητικό στάδιο

18. Ευθύνη καρδιολόγου και ιατρού ποδοσφαιρικής ομάδας - Θάνατος ποδοσφαιριστή

19. Ευθύνη καρδιολόγου ιατρού νοσοκομείου - Μη άμεση εισαγωγή της πάσχουσας από καρδιακή ανεπάρκεια ασθενούς σε κατάλληλη κλίνη

20. Ευθύνη καρδιολόγου ιατρού νοσοκομείου

α. Ευθύνη καρδιολόγου - Εσφαλμένη διάγνωση

β. Ευθύνη καρδιολόγου ιατρού νοσοκομείου - Θάνατος εγκύου που απεβίωσε από μυοκαρδιοπάθεια που εμφανίστηκε κατά την κύηση

21. Ευθύνη καρδιοχειρουργού - Θάνατος πάσχοντος από «νόσο στελέχους, τριών αγγείων»

22. Ευθύνη χειρουργού και αναισθησιολόγου ιδιωτικής κλινικής - Θάνατος επί εγχείρησης χολοκυστεκτομής

23. Ευθύνη χειρουργού ορθοπεδικού ιατρού - Θάνατος ασθενούς από βελονονυγμό της έσω σφαγίτιδας φλέβας αυχένα

24. Ευθύνη ορθοπεδικού χειρουργού - Θάνατος εγχειρισθέντος για νευρίνωμα και τεχνητή μήνιγγα, από μετεγχειρητική λοίμωξη

25. Ευθύνη ορθοπεδικού, χειρουργού ιατρού και αναισθησιολόγου - Θάνατος ασθενούς, υποβληθείσας σε εγχείρηση καταγμάτων με κυφοπλαστική, από τρώση αγγείου

26. Ευθύνη γυναικολόγων ιατρών νοσοκομείων-κλινικών

α. Ευθύνη εφημερεύουσας ιατρού μαιευτήρα-γυναικολόγου γενικού νοσοκομείου - Θάνατος νεογνού. Ο ΑΠ αναιρεί για ασαφή αιτιολογία

β. Ευθύνη μαιευτήρα γυναικολόγου ιδιωτικής κλινικής - Ολική υστερεκτομή

γ. Ευθύνη γυναικολόγου ιατρού ιδιωτικής κλινικής - Ινομύωμα - Καρκίνος μήτρας.

δ. Ευθύνη γυναικολόγου χειρουργού ιατρού Διευθυντή νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς από περιτονίτιδα

ε. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου ιατρού νοσοκομείου - Μη διάγνωση καρδιολογικού προβλήματος εγκύου

στ. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου ιατρού νοσοκομείου - Μη διάγνωση προβλήματος κιρσών θανούσας επιτόκου

ζ. Ευθύνη γυναικολόγου ιατρού και αναισθησιολόγου επί εγχείρησης υστερεκτομής-αφαίρεσης μήτρας παχύσαρκης

η. Ευθύνη γυναικολόγου ιατρού και μαιών

θ. Ευθύνη μαιευτήρα ιατρού-πτυχιούχου μαίας σε τοκετό - Θάνατος νεογνού λόγω περιγεννητικής ασφυξίας

ι. Ευθύνη δύο γυναικολόγων - Μη διάγνωση ότι έπρεπε να προβούν σε ολική υστερεκτομή εγκύου

κ. Ευθύνη γυναικολόγου - Θάνατος πρόωρων διδύμων κατά τον τοκετό, λόγω καθυστερημένης καισαρικής τομής. Αναιρεί και παραπέμπει σε νέα δίκη

λ. Ευθύνη γυναικολόγου ιδιωτικής κλινικής - Θάνατος νεογνού και επιτόκου κατά τον τοκετό

μ. Ευθύνη γυναικολόγου νοσοκομείου. Παράλειψη υποχρέωσης παρακολούθησης μετεγχειρητικής πορείας ασθενούς - Παράτυπη απουσία ιατρού στο εξωτερικό λόγω συνεδρίου

ν. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου ιδωτικής κλινικής - Θάνατος λόγω υπαραχνοειδούς αιμορραγίας του εγκεφάλου μετά από οξύ τοκετό της εγκύου

27. Ευθύνη γυναικολόγου-αναισθησιολόγου-καρδιολόγου - Θάνατος εγκύου από πνευμονικό οίδημα

28. Ευθύνη χειρουργού γυναικολόγου και αναισθησιολόγου - Θάνατος επιτόκου κατά την καισαρική τομή

29. Ευθύνη γυναικολόγου ιατρού - Μη διάγνωση λειομυοσαρκώματος μήτρας θανούσας

30. Ευθύνη μαιευτήρα - Θάνατος καρδιοπαθούς εγκύου. Ευθύνη γυναικολόγου - Θάνατος επιτόκου

α. Θάνατος καρδιοπαθούς εγκύου κατά τον τοκετό με καισαρική τομή, από αμελή αντιμετώπιση των σοβαρών επιπλοκών μετά την ανάνηψη της επιτόκου. Μετά από ορισμένη εισαγγελική έφεση κατά αθωωτικής πρωτόδικης απόφασης

β. Ευθύνη γυναικολόγου κλινικής - Θάνατος επιτόκου από ολιγαιμικό shock

31. Ευθύνες κέντρων αδυνατίσματος - κοσμητικής ιατρικής - ομορφιάς

α. Ευθύνες γενικά

β. Ευθύνη ειδικού χειρουργού ιατρού κάθετης γαστροπλαστικής

32. Ευθύνη αγγειοχειρουργού ιατρού νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς επί εγχείρησης κιρσών

33. Ευθύνη παθολόγου και καρδιολόγου ιδιωτών ιατρών θανούσας

34. Ευθύνη εφημερεύοντος ειδικού λοιμωξιολόγου ιατρού νοσοκομείου - Θάνατος ασθενούς λόγω μη διάγνωσης εμφράγματος μυοκαρδίου

35. Ευθύνη παιδιάτρων για θανάτους νηπίων

α. Ευθύνη ειδικευόμενου παιδιάτρου, που εκτελούσε υπηρεσία εφημερίας στην Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείου, για θάνατο νηπίου από μικροβιακή λοίμωξη-βαρεία βακτηριαιμία

β. Ευθύνη παιδιάτρου νοσοκομείου - θάνατος ανηλίκου από φαρμακευτική δηλητηρίαση από υπερδοσολογία αντιδότου - οίδημα εγκεφάλου

36. Ευθύνη ιατρού ΕΚΑΒ - Μη ορθή επιλογή διακομιδής νεογνού

37. Ευθύνη νοσηλευτικού προσωπικού και φύλακα ψυχιατρείου (ΨΝΑ) - Θάνατος ασθενούς - Ελλιπής επιτήρηση

38. Ευθύνη εκπροσώπου ιδιωτικού ΚΑΠΗ, μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων ΑΕ - Θάνατος διαφυγούσας ασθενούς πάσχουσας από γεροντική άνοια, με τάσεις φυγής

39. Ευθύνη παθολόγου ιατρού Κέντρου Υγείας - Μη ορθή αξιολόγηση

40. Ευθύνη εφημερευόντων ειδικευόμενων ιατρών νοσοκομείου στα ΤΕΠ - Μη διάγνωση οξείας σκωληκοειδίτιδας ανηλίκου θανούσας ασθενούς, λόγω παραμελημένης περιτονίτιδας

41. Ευθύνη ειδικευόμενου ιατρού νοσοκομείου στα ΤΕΠ - Μη διάγνωση ρήξης του μίσχου του νεφρού

42. Ευθύνη εφημερευόντων ειδικευόμενων ιατρών στρατιωτικού νοσοκομείου - Θάνατος επιληπτικού στρατιώτη από αιμάτωμα

43. Ευθύνη νευροχειρουργών νοσοκομείου ΚΑΤ - Μη διάγνωση σε τραυματία θρόμβου που προκάλεσε πνευμονική εμβολή και θάνατο του ασθενούς

44. Ευθύνη εκπροσώπου νοσηλευτικού ιδιωτικού ιδρύματος - Ατύχημα θανούσας νοσηλευόμενης υπερηλίκου, από πτώση ελαττωματικού κρεβατιού

Β. Σωματική βλάβη ασθενούς από αμέλεια ιατρού

1. Γενικά

2. Έγκληση παθόντος

3. Ιατρική αμέλεια

4. Αμέλεια περί την ανάληψη εγχειρήματος

5. Επιτρεπόμενη κινδυνώδης δράση

6. Ιατρική ευθύνη - Γενικά

7. Πολιτική αγωγή παθόντος ασθενούς, σε ποινική δίκη ιατρού

8. Πολιτική αγωγή κατά ιατρού νοσοκομείου. Αστικώς υπεύθυνο είναι μόνο το ελληνικό Δημόσιο

9. Ευθύνη χειρουργού ιατρού

α. Ευθύνη του χειρουργού ιατρού - Παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς και μετά την εγχείρηση

β. Ευθύνη του χειρουργού ιατρού - Βλάβη από μη ενδεδειγμένη θεραπευτική ή χειρουργική επέμβαση ή πειραματισμό

γ. Ευθύνη χειρουργού ιατρού Διευθυντή - Μη ενδεδειγμένη λαπαροσκοπική εγχείρηση ιλεού

10. Ευθύνη μαιευτήρα γυναικολόγου ιατρού - Σωματικές βλάβες εγκύων, επιτόκων και γεννηθέντων νεογνών

α. Ευθύνη μαιευτήρα γυναικολόγου ιατρού - Πρόκληση σε επίτοκο κατά περινεοτομία μεγάλης λέπτυνσης του έσω σφιγκτήρα

β. Ευθύνη μαιευτήρα γυναικολόγου ιδιωτικής κλινικής - Νεφρική βλάβη εγκύου που ήταν αποτέλεσμα της επιβάρυνσης που προκλήθηκε από την κύηση

γ. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου ιδιωτικού μαιευτηρίου - Σωματική κάκωση νεογνού

δ. Ευθύνη και καταδίκη γυναικολόγου - Μη διάγνωση εγκυμοσύνης

ε. Ευθύνη γυναικολόγου επιμελητή νοσοκομείου - Παράλειψη αφαίρεσης του συρμάτινου οδηγού από τη φλέβα της ασθενούς

στ. Ευθύνη γυναικολόγου για σωματική βλάβη νεογνού κατά τον τοκετό

ζ. Ευθύνη μαιευτήρα-γυναικολόγου - Σωματική βλάβη νεογνού

11. Ευθύνη οφθαλμιάτρων

α. Ευθύνη οφθαλμιάτρου διενεργήσαντος επέμβαση καταρράκτη, αμελήσαντος σε παρακολούθηση της μετεγχειρητικής κατάστασης του ασθενούς, που υπέστη ενδοφθαλμίτιδα μη αντιμετωπισθείσα και εκ τούτου επήλθεν εξόρυξη οφθαλμού

β. Ευθύνη Ταγματάρχη (ΥΙ), ειδικότητας χειρουργού οφθαλμιάτρου, ενεργήσαντος επέμβαση laser διόρθωσης μυωπίας με τη μέθοδο φωτοδιαθλαστικής κερατοκτομής-μεταμόσχευσης κερατοειδούς

12. Ευθύνη παιδιάτρων επιμελητών παιδιατρικού τμήματος νοσοκομείου παίδων - Μη διάγνωση σκωληκοειδίτιδας ανηλίκου

13. Ευθύνη ουρολόγου χειρούργου ιατρού - Αφαίρεση νεφρού ασθενούς, ο οποίος ήταν καθόλα υγιής

14. Ευθύνη καρδιολόγου-καρδιοχειρουργού - Αορτοστεφανιαία παράκαμψη (μπάϊ-μπας)

15. Ευθύνη ιδιώτη ορθοπεδικού ιατρού - Πρόκληση σπαστικής παραπληγίας

16. Ευθύνη γαστρεντερολόγου ιατρού νοσοκομείου, αθωωθέντος - Πρόκληση με φαρμακευτική αγωγή αισθητικοκινητικής παραπληγίας

17. Ευθύνη αναισθησιολόγου ιατρού - Τοποθέτηση επισκληρίδιου καθετήρα μέσω ειδικής βελόνης στο μεσοσπονδύλιο διάστημα 03-04 κατά τρόπο μη ενδεδειγμένο

18. Ευθύνη νευροχειρουργού ιατρού - Εγχείρηση κρανιοτομίας με αφαίρεση κολλοειδούς κύστης λόγω υδροκεφαλίας αποφρακτικού τύπου. Οκταετής παραγραφή αδικήματος

19. Ευθύνη νευροχειρουργού σε χειρουργική επέμβαση σπονδυλοδεσίας σε ιδιωτική κλινική - Τοποθέτηση βιδών ενδοκαναλικά και όχι στο σώμα των σπονδύλων, προκαλώντας τραυματισμό, φλεγμονή και βλάβη των ριζών

20. Ευθύνη νευροχειρούργου - Βλάβη παράλυσης των κάτω άκρων και μερική αδυναμία των άνω άκρων ασθενούς, συνεπεία τρώσης της σκληράς μήνιγγας

21. Ευθύνη πλαστικού χειρουργού ιατρού - Σωματική βλάβη

Γ. Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης

1. Τεχνητή διακοπή κύησης

2. Προϋποθέσεις εγκλήματος

3. Το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της μητέρας

4. Αυτοτελείς ισχυρισμοί κατηγορουμένου

5. Συρροή με άλλα αδικήματα

6. Συμμετοχή τρίτων στο έγκλημα

7. Πολιτική Αγωγή

8. Ιατρική αμέλεια γυναικολόγου για μη διάγνωση προβλήματος υγείας του κυοφορούμενου

9. Άρνηση ιατρού σε άμβλωση

Ν. 1609/1986 (ΦΕΚ Α’ 86): Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης και προστασίας της υγείας της γυναίκας και άλλες διατάξεις

ΥΑ Α3β//1987 (ΥΑ Α3β/οικ {2799 ΦΕΚ Β’ 103 1987})Προστασία υγείας γυναίκας που υποβάλλεται σε τεχνητή διακοπή εγκυμοσύνης

Δ. Σωματική βλάβη εμβρύου-νεογνού. Άρθρο 304Α’ ΠΚ

Ε. Διαφήμιση μέσων τεχνητής διακοπής εκυμοσύνης

ΣΤ. Έκθεση σε κίνδυνο - Άρθρο 306 ΠΚ

1. Πλημμεληματική μορφή έκθεσης

2. Κακουργηματική μορφή έκθεσης

Ζ. Παράλειψη λύτρωσης από κίνδυνο ζωής - Άρθρα 307 και 288 ΠΚ

Νομολογία επί άρθρ. 307 ΠΚ

Η. Άρθρο 288 ΠΚ. Παρεμπόδιση αποτροπής κοινού κινδύνου και παράλειψη οφειλόμενης βοήθειας

Θ. Ευθανασία ασθενούς

Ι. Έναρξη - Παύση ανθρώπινης ζωής

1. Έναρξη

2. Παύση ανθρώπινης ζωής

Κ. Αυτοκτονία - Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Λ. Ανθρωποκτονία με συναίνεση - Άρθρο 300 ΠΚ

Μ. Συμμετοχή σε αυτοκτονία - Υποβοηθούμενη αυτοκτονία

Ν. Δωροδοκία υπαλλήλων-ιατρών

Ξ. Άρνηση ιατρών-μαίας σε εκτέλεση του έργου τους

Ο. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις άρθρου 221 ΠΚ

1. Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

2. Ψευδής βεβαίωση άρθρου 242 ΠΚ από δημόσιο υπάλληλο ιατρό

Π. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή και τις μεταμοσχεύσεις

Ρ. Ευθύνη ιατρών-ψευδοϊατρών για απάτη

Σ. Αντιποίηση επαγγέλματος

Τ. Παράνομη άσκηση επαγγέλματος (άρ. 414 ΠΚ)

Υ. Παραβίαση ιατρικού απορρήτου-εχεμύθειας (άρθρ. 371 ΠΚ-13 ΚΙΔ)

Φ. Μεταμόσχευση ιστών και οργάνων (άρ. 32 ΚΙΔ)

Χ. Άρθρο 20 Ν. 4272/2014. Αγοραπωλησία γενετικού υλικού - γονιμοποιημένων ωαρίων

Ψ. Κατάχρηση ιδιότητας ιατρών και φαρμακοποιών. Συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών (άρθρο 7 Ν. 1729/1987 περί ναρκωτικών)

Ω. Παράβαση καθήκοντος υπαλλήλου ιατρού - άρθρ. 259 ΠΚ

Ω1. Παράνομη συνταγογράφηση ναρκωτικών ουσιών

Ω2. Παράνομη κατακράτηση (άρ. 325 ΠΚ) και παράνομη βία (άρ. 330 ΠΚ) στις περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας ψυχικά πασχόντων ασθενών, με πιστοποίηση έγγραφη δύο Ψυχιάτρων και Εισαγγελική απόφαση, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο των άρθρων 95 έως 100 του Ν. 2071/1992

Μέρος Τρίτο

Πειθαρχική ιατρική ευθύνη

Πειθαρχική ευθύνη ιατρών. Νομοθεσία - Νομολογία

I. Πειθαρχικά αδικήματα - Πειθαρχικά συμβούλια - Πειθαρχικές ποινές

II. Β.Δ. 11.10/7.11

III. Πειθαρχική δικαιοδοσία κλάδου ιατρών E.Σ.Y. - (Άρθρο 34 του N. 1397/ 1983 ΦEK A’/143)

IV. Πειθαρχικές παραβάσεις και κυρώσεις σύμφωνα με τον ΚΙΔ - Ν. 3418/2005

V. Πειθαρχικές Ποινές

VI. Διαπιστώσεις έρευνας και προτάσεις Συνήγορου Πολίτη για καταγγελίες και αναφορές κατά ιατρών

VII. Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης, Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις». Εξορθολογισμός πειθαρχικού δικαίου ιατρών

VIII. Αρμοδιότητα-δικαιοδοσία πειθαρχικών συμβουλίων-δικαστηρίων ιατρών - Διαδικαστικά

IX. Νομολογία πειθαρχική γενικά

X. Παραγραφή πειθαρχικών αδικημάτων

XI. Περιπτωσιολογία πειθαρχικών παραβάσεων

Α. Συνταγογράφηση φαρμάκων εν αγνοία ασφαλισμένων

Β. Ιατροί Ε.Σ.Υ. - Πειθαρχικές ποινές

Γ. Πειθαρχικά παραπτώματα μονίμων νοσοκομειακών φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ

Δ. Πειθαρχική ποινή οριστικής παύσης σε ιατρό Ε.Σ.Υ. λόγω αδικαιολόγητης αποχής από την εκτέλεση των καθηκόντων του

Ε. Πειθαρχικές δίκες ιατρών Ε.Σ.Υ. - Αρμοδιότητα

XII. Δωροδοκία-δωροληψία ιατρού

XIII. Δωροληψία ιατρού Ε.Σ.Υ. για έκδοση ιατρικής γνωμάτευσης (βλ. ΣτΕ 1572/2010).

XIV. Δωροδοκία ιατρού για χορήγηση ιατρικής γνωμάτευσης προς έκδοση κάρτας αναπηρίας

XV. Πειθαρχική δικαιοδοσία και ποινή της οριστικής παύσης σε ιατρό του Ε.Σ.Υ

XVI. Πειθαρχικό παράπτωμα, χαρακτηριστικώς αναξιοπρεπούς ή ανάξιας για υπάλληλο ιατρό συμπεριφοράς, εντός ή εκτός της υπηρεσίας

XVII. Αρμοδιότητα του ΣτΕ επί πειθαρχικών υποθέσεων δημοσίων υπαλλήλων

XVIII. Αγωγή αποζημιώσεως ιατρού για ηθική βλάβη, λόγω προσβαλής προσωπικότητάς του, από άδικη εμπλοκή του στα πειθαρχικά συμβούλια

XIX. Απαγόρευση πλανοδιακής άσκησης της ιατρικής

Μέρος Τέταρτο

Νομοθετικά παραρτήματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Ν. 3418/2005 (ΦΕΚ Τεύχος Α’/287/28-11-2005),

περί Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας - ΚΙΔ

I. Περί Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας - ΚΙΔ

II. Εισηγητικές εκθέσεις επί ΚΙΔ

Α. Γενικές παρατηρήσεις

Β. Ειδικότερα κατ’ άρθρον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ν. 3089/2002 - Ν. 3305/2005 - Ν. 3984/2011

Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

I. Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΔ 26/2008

Περί Διακίνησης Ανθρωπίνων Ιστών και Κυττάρων

Προεδρικό Διάταγμα 26/2008 (ΦΕΚ 51/Α’/24.3.2008)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΔ 10/2016 (ΦΕΚ 20/Α/18-2-2016) περί άδειας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ)

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Ν. 4274/2014 περί ανταλλαγής οργάνων μεταξύ κρατών

για μεταμοσχεύσεις και ρύθμιση για ΙΥΑ

και τράπεζες κρυοσυντήρησης ανθρωπίνων ιστών

I. N. 4272/2014 (ΦΕΚ 145/Α/117/2014), με 55 άρθρα

II. Τράπεζα σπέρματος-κρυοσυντήρησης ωαρίων - Τράπεζα κρυοσυντήρησης εμβρύων.

III. Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης - Εξωσωματική Γονιμοποίηση

Δελτίο Τύπου ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α.)

Βασική βιβλιογραφία

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ν. Τάσκος/Σ. Παύλου, Φαρμακευτική κάνναβη και ο νόμος 4523/2018, 2019
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #30
Στον παρόντα τόμο παρουσιάζονται εισηγήσεις της εκδήλωσης που ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής συνδιοργάνωσε την 5η Δεκεμβρίου 2018 με το Διατμηματικό...
Ε. Μαραγκάκη, Ιατρική Δεοντολογία & Ποινικό Δίκαιο, 2011
Η μέριμνα για την ανθρώπινη ζωή, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το ιατρικό απόρρητο, το καθήκον βοήθειας, το καθήκον ενημέρωσης του ασθενούς, η ανεξαρτησία του...
Β. Σακελλαροπούλου, Η ποινική αντιμετώπιση του ιατρικού σφάλματος, 2η έκδ., 2011
Στο βιβλίο αυτό, το οποίο αποτελεί εμπλουτισμένη και πρόσφατα ενημερωμένη, με τις νομοθετικές μεταβολές και τη νεοτέρα νομολογία, έκδοση του βιβλίου της συγγραφέως του έτους...
H. Fuchs/E. Hilgendorf/Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι..., Ποινικό δίκαιο και βιοηθική, 2009
Series: Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής, #10
Σ’ αυτό το τεύχος της σειράς «Δημοσιεύματα Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής» δημοσιεύονται οι εισηγήσεις της εκδήλωσης που συνδιοργάνωσαν ο Όμιλος Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και...