Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης/Δήμος Θεσσαλονίκης/Ε. Πρεβεδούρου..., Πρακτικά ημερίδων για τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2020


Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια Θεσσαλονίκης/Δήμος Θεσσαλονίκης/Ε. Πρεβεδούρου..., Πρακτικά ημερίδων για τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 2020

Ο τόμος αυτός, αποτυπώνει με εμβληματικό τρόπο μία καινοτόμα δράση του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης με στόχο την επιμόρφωση των υπαλλήλων του Δήμου πάνω σε άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας με βάση τη θεωρία και την ειδική νομολογία που προέρχεται από την εφαρμογή του στην πράξη. Ακρογωνιαίο λίθο της ορθής εφαρμογής των κανόνων δικαίου είναι η εμπέδωσή τους από τους δημοσίους υπαλλήλους. Η δημόσια διοίκηση βασίζεται σε μια σειρά από αρχές οι οποίες διέπουν και νομιμοποιούν την δράσης της. Η δράση της μεταξύ άλλων ρυθμίζεται από την αρχή της νομιμότητας η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων. Οι κανόνες που ορίζουν τις προϋποθέσεις της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων συγκροτούν τη διοικητική διαδικασία που αναφέρεται στους κανόνες που οφείλει να εφαρμόζει η εκτελεστική λειτουργία του κράτους.

Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, σε συνδυασμό με την πολυνομία επέβαλλαν τη σύνταξη του Κώδικα Διοικητικών διαδικασιών, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι όροι για την επικοινωνία των πολιτών με τη διοίκηση και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πρώτων και τελικά να αναβαθμιστούν τόσο οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη όσο και η αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης.

Edition info

Title
Πρακτικά ημερίδων για τα άρθρα του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
© 2020
Foreword
Authors
ISBN
978-960-648-237-3
Pages
X + 194
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος Αντιδημάρχου Οικονομικών Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Μιχαήλ Γ. Κούπκα

Πρόλογος

Χαιρετισμός του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα

Ημερίδα

Άρθρα 5 & 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

- Σύγχρονες νομολογιακές εξελίξεις

11.10

Η διοικητική πράξη στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής ΑΠΘ

Εισαγωγή στο κατ’ άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα

Βαρβάρα Μπουκουβάλα, Πρωτοδίκης Δ.Δ., Δ.Ν.

Το κατ’ άρθρο 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης ενώπιον των διοικητικών αρχών

Βασιλική Καψάλη, Επίκουρη Καθηγήτρια Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου

Ημερίδα

Διοικητικές προσφυγές κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας

23.1

Η αίτηση θεραπείας και η ιεραρχική προσφυγή (Άρθρο 24 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - Ν. 2690/1999)

Αικατερίνη Σεραφείμη, Εφέτης Δ.Δ.

Ενδικοφανής προσφυγή

Δημήτρης Φινοκαλιώτης, Δικηγόρος

Η ειδική διοικητική προσφυγή και η αναφορά στις αρχές (Άρθρα 25 και 27 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας)

Χαρά Πόνη, Πρωτοδίκης Δ.Δ.

Ημερίδα

Τα συλλογικά όργανα της Διοίκησης και ιδίως των ΟΤΑ

1.7

Η συγκρότηση των συλλογικών διοικητικών οργάνων: Έννοια και πρακτικές εφαρμογές στη νομοθεσία των ΟΤΑ

Αναστάσιος Παυλόπουλος, Διδάκτωρ Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Συλλογικά όργανα των Δήμων - Φυσιογνωμία και κανόνες νόμιμης σύνθεσης

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Κανόνες λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των Δήμων

Βασίλης Π. Τσιγαρίδας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Δήμος Θεσσαλονίκης, Οργάνωση, Στελέχωση και λειτουργία των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ, 2022
Το παρόν κυκλοφορεί με αφορμή το Πανελλήνιο Συνέδριο Διαδημοτικής Συνεργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη από 7 έως 9 Νοεμβρίου 2021 με τίτλο «Οργάνωση, στελέχωση...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...
Μ. Στυλιανίδου/Χ. Κουκάκης, Προκαταρκτική Εξέταση - Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), 2021
Το εγχειρίδιο αυτό συνιστά ένα χρήσιμο εργαλείο για ελεγκτές, πειθαρχικούς ανακριτές, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων σε δημόσιους φορείς αλλά και εν γένει σε όσους...
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 4η έκδ., 2020
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με τον Ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 170/26.07.2013) θεσπίστηκε, μεταξύ άλλων, ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος αποτελείται...