Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015


Σ. Πανταζόπουλος, Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής, 2015

Η νομοθετική ρύθμιση, ισχύουσα αλλά και η τελείως πρόσφατη, που εισήχθη με το ν. 4335/2015 «επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4334/2015» (ΦΕΚ 87/23-7-2015, τ. Α), η οποία όμως θα εφαρμόζεται για τις ανακοπές και επομένως τους πρόσθετους λόγους που ασκούνται μετά την 1-1-2016 κατ' άρθρο ένατο παρ. 2, 3, 4 του ως άνω νόμου, παρουσιάζει σημαντικά δογματικά και πρακτικά προβλήματα, τα οποία είχαν αντιμετωπιστεί από τη θεωρία και νομολογία εντελώς αποσπασματικά. Σκοπός της ερευνητικής αυτής προσπάθειας είναι ο εντοπισμός και η επίλυση των θεωρητικών και πρακτικών αυτών προβλημάτων που αναφέρονται στους πρόσθετους λόγους ανακοπής.

Edition info

Title
Πρόσθετοι λόγοι ανακοπής
(Σύμφωνα και με το Ν. 4335/2015)
© 2015
Author
ISBN
978-960-568-288-0
Pages
XII + 136
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Πίνακας συντομογραφιών

μεροσ ΠΡΩΤΟ

ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

1. Έννοια, σκοπός, νομική φύση της ανακοπής

2. Η νομοθετική ρύθμιση της ανακοπής

3. Περιεχόμενο της ανακοπής

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΝΑΚΟΠΗΣ

1. Η νομοθετική ρύθμιση

2. Πεδίο εφαρμογής

α. Στο ημεδαπό δικονομικό δίκαιο

β. Στο διεθνές δικονομικό δίκαιο

3. Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής

4. Τρόπος άσκησης των πρόσθετων λόγων ανακοπής

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Ειδικότερα: ο τρόπος επίδοσης του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής

5. Η προθεσμία άσκησης των πρόσθετων λόγων ανακοπής

α. Η νομοθετική ρύθμιση

β. Η έννοια της συζήτησης της υπόθεσης

γ. Η νομική φύση της προθεσμίας

δ. Ειδικότερα: Η άσκηση πρόσθετων λόγων ανακοπής κατά της εκτέλεσης

6. Περιεχόμενο του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής

7. Ο παρακολουθηματικός χαρακτήρας του δικογράφου των πρόσθετων λόγων ανακοπής και οι συνέπειές του

8. Ερημοδικία των διαδίκων της ανακοπής

9. Διαδικαστικά ζητήματα

10. Η δικονομική μεταχείριση των πρόσθετων λόγων ανακοπής στα ένδικα μέσα

Βιβλιογραφία

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΛΗΜΜΑΤΩΝ

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Ασημακοπούλου, Η αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ, 2022
Series: Δημοσιεύματα ΕΠολΔ, #29
Η παρούσα μονογραφία πραγματεύεται το ορισμένο ή, κατά άλλη διατύπωση, την αοριστία των ανακοπών του ΚΠολΔ. Η προσέγγιση του θέματος καταστρώνεται μεθοδολογικά σε δύο...
Ν. Νίκας, Πολιτική δικονομία, τόμ. 3, 2η έκδ., 2022
Κυκλοφόρησε και ο τρίτος τόμος της «Πολιτικής Δικονομίας» του Ομότιμου Καθηγητή Νικολάου Θ. Νίκα, που αφορά στο δίκαιο των ενδίκων μέσων και ολοκληρώνει το όλο έργο. Οι άλλοι...
Σ. Πανταζόπουλος, Ένδικα Μέσα και Ανακοπές, 2η έκδ., 2022
Το έργο αποτελεί μια πλήρως ενημερωμένη και συστηματική ανάλυση του Τρίτου Βιβλίου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που αναφέρεται στα ένδικα μέσα κατά της δικαστικής...
Α. Παπαθεοδώρου, Η ανακοίνωση της δίκης κατά τον ΚΠολΔ, 2022
Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στην ανάδειξη της σπουδαιότητας και στην επισήμανση του τρόπου της λειτουργίας του θεσμού της ανακοίνωσης δίκης και των από την εφαρμογή αυτής...
Κ. Παραβάντης, Η διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης, 2022
Στο παρόν έργο παρατίθεται μία ερμηνευτική επεξεργασία των αναιρετικών διατάξεων (εκ των άρθρων 552 έως 582 ΚΠολΔ), οι οποίες αφορούν στη «διαδικασία της Αναιρετικής Δίκης»....