Shopping cart
Ελληνικά English
| | | |

Books


Προστασία προσωπικότητας, 2008
Wishlist

Edition info

Title
Προστασία προσωπικότητας
Πρακτικά επιστημονικής φοιτητικής διημερίδας 10-11 Μαΐου 2005. Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Τέμα, Χρ.-Ν. Τσαταλάς.
© 2008
Collaborators
Editors
Foreword
ISBN
978-960-445-290-3
Pages
215
Price
€ 18.00
Out of print

Προστασία προσωπικότητας, 2008


Προστασία προσωπικότητας, 2008 Ο παρόν τόµος αποτελεί προϊόν της 1ης Επιστηµονικής Φοιτητικής ∆ιηµερίδας, η οποία οργανώθηκε από τον Τοµέα Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. και πραγµατοποιήθηκε στις 10-11 Μαίου 2005 στην Αίθουσα Τελετών της Παλαιάς Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., µε θέµα «Προστασία Προσωπικότητας».

Στο πλαίσιο της διηµερίδας ανακοινώθηκαν οκτώ εισηγήσεις, οι οποίες υλοποιήθηκαν, υπό την επίβλεψη µελών ∆ΕΠ, από προπτυχιακούς φοιτητές σε συνεργασία µε µεταπτυχιακούς φοιτητές της ειδίκευσης Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού και Εργατικού ∆ικαίου. Τα τελικά κείµενα των εν λόγω εισηγήσεων περιέχονται στο πρώτο και στο δεύτερο µέρος του παρόντος τόµου, υπό τους ειδικότερους τίτλους: «Προστασία Προσωπικότητας και Αστικό ∆ίκαιο» και «Προστασία Προσωπικότητας και Εργατικό ∆ίκαιο», αντιστοίχως. Το τρίτο µέρος του τόµου καταλαµβάνουν τα δικόγραφα και τα πρακτικά εικονικής δίκης, µε αντικείµενο την προσβολή της προσωπικότητας δια του τύπου. Η δίκη αυτή, µε την οποία περατώθηκε η διηµερίδα, διεξήχθη από προπτυχιακούς φοιτητές, υπό την καθοδήγηση µελών ∆.Ε.Π.

Η έκδοση του «ανά χείρας» τόµου αποτελεί την τελευταία πράξη της 1ης Επιστηµονικής Φοιτητικής ∆ιηµερίδας του Τοµέα Αστικού, Αστικού ∆ικονοµικού
και Εργατικού ∆ικαίου του Τµήµατος Νοµικής του Α.Π.Θ. Συγχρόνως, όµως, σηµατοδοτεί και την έναρξη νέας προετοιµασίας για επόµενη ανάλογη προσπάθεια.

(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Edition info

Title
Προστασία προσωπικότητας
Πρακτικά επιστημονικής φοιτητικής διημερίδας 10-11 Μαΐου 2005. Επιμέλεια έκδοσης: Ε. Τέμα, Χρ.-Ν. Τσαταλάς.
© 2008
Collaborators
Editors
Foreword
ISBN
978-960-445-290-3
Pages
215
Price
€ 18.00
Out of print

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

Καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη - Τσίπτσιου, Διευθύντρια Τομέα

Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου Τμήματος Νομικής

του Α.Π.Θ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Καθηγητή Ιωάννη Αντωνόπουλου, Πρύτανη του Α.Π.Θ

Καθηγητή Νικολάου Ιντζεσίλογλου, Κοσμήτορα Σχολής Ν.Ο.Π.Ε. του

Α.Π.Θ.

Καθηγητή Κωνσταντίνου Χατζηκωνσταντίνου, Προέδρου Τμήματος

Νομικής του Α.Π.Θ.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

I. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΟ

Επιβλέπων: Καθηγητής Παναγιώτης Λαδάς

Εισηγητές: Αλαφραγκής Εμμανουήλ, Κοτζαθανάση Παρασκευή,

Παπακωνσταντίνου Αλκμήνη, Παπανδρέου Μάριος, Τσομπανόπουλος

Αλέξανδρος

II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Επιβλέπων: Καθηγητής Δημήτριος Παπαστερίου

Εισηγητές: Γαλλιού Μαρία, Βαλαβάνη Αριστέα, Κόντος Κωνσταντίνος,

Μπεκιάρη Μαρία, Παπαδόπουλος Βασίλειος

III. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ KAI M.M.E.

Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Δέλλιος

Εισηγητές: Μαυρίδου Χρυσούλα, Γαρούφας Χρήστος, Γεωργόπουλος

Γεώργιος, Καλλίδου Αναστασία, Σκούρα Αικατερίνη, Χρήστου Αθηνά

IV. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Αικατερίνη Φουντεδάκη

Εισηγητές: Μπέκα Ανθή, Βλαχογεώργου Μαρία, Λυκοβίτη Λαμπρινή,

Ξουρής Χρήστος, Παπασταματίου Δήμητρα

V. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Κλαβανίδου

Εισηγητές: Γιοβανοπούλου Αφροδίτη, Δασκαλάκη Άννα-Μαρία,

Ζαπριάνος Νικόλαος, Καραφουλίδου Άννα-Μαρία, Ψύγκας Αθανάσιος-

Ευστράτιος

VI. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Επιβλέπουσα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοφανώ Παπαζήση

Συµµετοχή: Ειδικός Επιστήμων Ιωάννης Ιγγλεζάκης

Εισηγητές: Ρίζος Ευριπίδης, Αλεξανδρίδου-Γεωργίου Λουκία-Σμαράγδα,

Βαντσιούρη Αθανασία-Ιωάννα, Μεϊντάνη Αγγελική, Σύρος Γεώργιος,

Τσαξαρλή Βασιλική

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ι. Η ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης

Εισηγητές: Κουράκλη Ευτυχία,Καραγκούνης Δημήτριος, Κοτζαμάνη

Αμφιτρύτη, Παπαγιάννη Αικατερίνη

ΙΙ. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΕΒΑΣΜΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Επιβλέπων: Καθηγητής Ιωάννης Κουκιάδης

Εισηγητές: Μπουμπουχερόπουλος Παναγιώτης, Τσιάφη Σοφία, Χατζάκη

Δήμητρα, Κουκουλέτσου Βαΐα – Παρασκευή, Λαζαρίδης Νικόλαος, Πανδή

Δέσποινα

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΙΑ

ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΠολ∆ 681∆)

Επιβλέποντες: Καθηγήτρια Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Καθηγητής Πάρις

Αρβανιτάκης, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λήδα - Μαρία Πίψου,

Επίκουρος Καθηγητής Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Συµµετέχοντες φοιτητές:

Βλάχος Αλέξιος, Γανίδη Αικατερίνη, Δεληγιώργη Μαρίνα, Δήμα Αικατερί-

νη, Δρίτσα Δέσποινα, Καραγεωργίου Μαρία, Κορομηλά Ανδρονίκη,

Λουπεΐδου Κωνσταντίνα – Όλγα, Σπυρούδη Μαρία, Σταματόπουλος

Αλέξανδρος, Τερζή Ευαγγελία, Χατζηδημητρίου Δημήτριος

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Καθηγήτρια Γιαννούλα Καρύμπαλη - Τσίπτσιου

Content type

Categories

Add to wishlist

Related editions

Search

Sakkoulas-Online.gr

Shopping cart

Your shopping cart is empty

Login

Keep me signed in
Create account