Π. Πουλής, Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 3η έκδ., 2007


Π. Πουλής, Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 3η έκδ., 2007

Η μεγάλη ανταπόκριση του κοινού, που οδήγησε στην εξάντληση των δύο πρώτων εκδόσεων, αλλά και η ανάγκη ενημέρωσης της ύλης με τις συνεχείς νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις στην ανώτατη εκπαίδευση, τόσο στον πανεπιστημιακό όσο και στον τεχνολογικό τομέα, η ανωτατοποίηση γενικά της ανώτερης εκπαίδευσης, η εισαγωγή νέων θεσμών, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και μεταβολές στο Δίκαιο της Εκπαίδευσης, η προσθήκη νέων διατάξεων στο νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης οδήγησαν στη τρίτη έκδοση του βιβλίου αυτού.

Στην παρούσα έκδοση έχουν ενσωματωθεί και κωδικοποιηθεί, στις επιμέρους ενότητες, οι διατάξεις του νέου νόμου 3549/2007 για τη «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» που αφορούν στην αποστολή και διάρθρωση των ΑΕΙ, στις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το άσυλο, στην αυτοδιοίκηση και οικονομική διαχείριση των ΑΕΙ, σε θέματα που αφορούν στη διοικητική οργάνωση των ΑΕΙ και στις προπτυχιακές σπουδές, σε θέματα διαφάνειας και λογοδοσίας των ΑΕΙ, σε ρυθμίσεις για τα μέλη ΔΕΠ.

Στο έργο, το οποίο απευθύνεται σε όλα τα όργανα διοίκησης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό, στο διοικητικό προσωπικό, στις Γραμματείες των Ιδρυμάτων και γενικά σε όσους επιθυμούν να ενημερωθούν πάνω σε θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία των ΑΕΙ και ΤΕΙ, καταγράφονται, επιπλέον, διεξοδικά οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρουσιάζονται νέα νομοθετήματα αναφορικά με το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), τη διασφάλιση ποιότητας στην Ανώτατη εκπαίδευση, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, ενώ παρατίθεται -όπου υπάρχει- και η σχετική νομολογία.

Η ύλη του συμπληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας και πίνακα σημαντικότερων αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Edition info

Title
Το νομικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ΑΕΙ-ΤΕΙ (1982-2007). Νομοθεσία, νομολογία, νέοι θεσμοί, ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), Ανώτατα Στρ. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες
© 2007
Author
Edition
3rd ed.
ISBN
978-960-445-180-7
Pages
684
Price
€ 58.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος γ΄ έκδοσης

Πρόλογος β΄ έκδοσης

Πρόλογος α΄ έκδοσης

Συντομογραφίες

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

§ 1. Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης

§ 2. Αποστολή της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 3. Ακαδημαϊκές ελευθερίες και Ακαδημαϊκό άσυλο

§ 4. Συναφείς διατάξεις με τις ακαδημαϊκές ελευθερίες και το ακαδημαϊκό άσυλο

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ

§ 1. Γενικές διατάξεις

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 2. Εσωτερικοί Κανονισμοί Λειτουργίας

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 3. Οργάνωση Υπηρεσιών

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 4. Διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 5. Εθνική Ακαδημία Γραμμάτων και Επιστημών (Ε.Α.Γ.Ε.)

§ 6. Συμβούλιο Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.)

§ 7. Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.)

§ 8. Γνωμοδοτικά όργανα

§ 9. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.)

§ 10. Περιφερειακό Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

(Π.Σ.Τ.Ε.)

§ 11. Νομολογία σχετική με την αυτοδιοίκηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

§ 1. Γενικές διατάξεις

§ 2. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.)

§ 3. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

§ 4. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών (Δ.Π.Ε.Σ.)

§ 5. Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠAI.Τ.Ε.)

§ 6. Εργαστήρια, Κλινικές, Βιβλιοθήκες

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 1. Γενικές διατάξεις

§ 2. Ίδρυση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

§ 3. Συγκρότηση Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

§ 4. Υπηρεσίες Διοικητικής Μέριμνας

Γ. Νομολογία σχετική με τις οργανωτικές δομές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

§ 1. Όργανα του Τμήματος

§ 2. Όργανα του Τομέα

§ 3. Όργανα της Σχολής

§ 4. Όργανα των Α.Ε.Ι.

§ 5. Συμπληρωματικές διατάξεις για τα πανεπιστημιακά όργανα

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 1. Όργανα της Ομάδας Μαθημάτων (Τομέας)

§ 2. Όργανα του Τμήματος

§ 3. Όργανα της Σχολής

§ 4. Όργανα του Τ.Ε.Ι.

§ 5. Ανάδειξη και λειτουργία των οργάνων

Γ. Νομολογία σχετική με τα όργανα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

§ 1. Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.)

§ 2. Υπηρεσιακή κατάσταση μελών Δ.Ε.Π.

Ι. Έργο των μελών Δ.Ε.Π.

ΙΙ. Μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους και μερικής απασχόλησης

ΙΙΙ. Μέλη Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

ΙV. Έλεγχος

V. Αναστολή

VΙ. Ασυμβίβαστα

§ 3. Ακαδημαϊκός - Αναπτυξιακός Προγραμματισμός

§ 4. Θέσεις και βαθμίδες Δ.Ε.Π.

§ 5. Εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π.

Ι. Προγραμματισμός και προκήρυξη θέσεων

ΙΙ. Εκλογή διδακτικού προσωπικού

ΙΙΙ. Εισηγητικές Επιτροπές και Εκλεκτορικά Σώματα

ΙV. Εκλέκτορες - Ψηφοφορία

V. Ρυθμίσεις υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π.

VΙ. Αξιολόγηση διδακτικής ικανότητας

VΙΙ. Μετάκληση Καθηγητών

§ 6. Μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π.

§ 7. Λοιπές υποχρεώσεις και δικαιώματα μελών Δ.Ε.Π.

Ι. Απασχόληση

ΙΙ. Τόπος διαμονής

III. Εκπαιδευτικές άδειες

IV. Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για παροχή υπηρεσιών στο Δημόσιο

V. Άδεια απουσίας μέλους Δ.Ε.Π. για συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς

VI. Προϋπηρεσία

VII. Αποδοχές μελών Διδακτικού Προσωπικού

VIII. Αποδοχές μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης

IX. Απαλλαγή από διδακτικά καθήκοντα

X. Διδασκαλία σε Σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης

§ 8. Επισκέπτες Καθηγητές - Ειδικοί Επιστήμονες - Εντεταλμένοι Επίκουροι Καθηγητές

§ 9. Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι

§ 10. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

§ 11. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

§ 12. Διοικητικό Προσωπικό

§ 13. Γραμματέας του Α.Ε.Ι.

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 1. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Τ.Ε.Ι. (Ε.Π.)

Ι. Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.

ΙΙ. Επίκουρος Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΙΙΙ. Αναπληρωτής Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

IV. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

§ 2. Εκλογή και πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού

§ 3. Μονιμοποίηση, εξέλιξη μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού

§ 4. Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

§ 4A. Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

§ 5. Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων, Επισκέπτες Καθηγητές

§ 6. Καθήκοντα, Δικαιώματα, Υποχρεώσεις των μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π.

Ι. Διδακτικό έργο

ΙΙ. Ωράριο διδακτικής απασχόλησης

ΙΙΙ. Πρόσθετες υπηρεσίες

IV. Εκπαιδευτικές άδειες

V. Συγγραφή διδακτικών βιβλίων

VI. Προϋπηρεσία

VII. Θέματα ασφάλισης, περίθαλψης και ηλικίας αποχώρησης

VIII. Λοιπές υποχρεώσεις

IX. Αποδοχές μελών Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

§ 7. Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό (Ε.Τ.Π.)

§ 8. Διοικητικό Προσωπικό των Τ.Ε.Ι.

§ 9. Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού

Γ. Νομολογία σχετική με το πανεπιστημιακό προσωπικό και το προσωπικό των Τ.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Ι. Προπτυχιακές σπουδές

§ 1. Διδακτικό έργο

§ 2. Πρόγραμμα Σπουδών

§ 3. Κανονισμός Σπουδών

ΙΙ. Μεταπτυχιακές σπουδές

§ 1. Γενικές αρχές

§ 2. Διάρθρωση - Έγκριση προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

§ 3. Οργάνωση - Λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών

§ 4. Διδακτορική διατριβή

§ 5. Μεταβατικές ρυθμίσεις στις μεταπτυχιακές σπουδές

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 1. Διδακτικό έργο

§ 2. Περιεχόμενο σπουδών - Επαγγελματικά και Ακαδημαϊκά δικαιώματα

§ 3. Πρόγραμμα σπουδών

§ 4. Κανονισμός σπουδών

§ 5. Ειδικά προγράμματα

Γ. Νομολογία σχετική με τις σπουδές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

§ 1. Φοιτητική μέριμνα

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

§ 1. Σπουδαστικοί σύλλογοι

§ 2. Εκπαιδευτικά βοηθήματα

§ 3. Σπουδαστική μέριμνα

§ 4. Πειθαρχικά θέματα

§ 5. Προθεσμίες - Εσωτερικός Κανονισμός

§ 6. Αλλαγή Τμήματος

§ 7. Άρθρα 35-51 του Ν. 1404/1983

Γ. Νομολογία σχετική με τα φοιτητικά θέματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΕΡΕΥΝΑ

Α. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.)

Β. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Π.Δ. 407/1980, άρθρο 5. Διδάσκοντες με το Π.Δ. 407/1980

2. ΚΥΑ. Αριθμ. 2/19941/0022 (Β΄ 947/2004). Μηνιαία αποζημίωση του Επιστημονικού Προσωπικού του Π.Δ. 407/1980

3. Ν. 1268/1982, άρθρο 7. Εργαστήρια, Κλινικές και Βιβλιοθήκες (Α.Ε.Ι.)

4. Ν. 1404/1983, άρθρο 23. Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού (Τ.Ε.Ι.)

5. Π.Δ. 46/1989, άρθρα 2 και 3. Κριτήρια και διαδικασία για την εκλογή διευθυντή εργαστηρίου ή Κλινικής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

6. Ν. 2194/1994, άρθρο 3. Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.)

7. Ν. 2517/1997, άρθρο 5, παρ. 2. Σχετικές διατάξεις με την Ε.Σ.Δ.Υ.

8. Ν. 2413/1996, άρθρα 32-33. Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών

9. Αριθμ. ΚΑ/679/22.8.1996 (ΥΠΕΠΘ). «Τροποποίηση και αντικατάσταση της απόφασης με αριθμ. Β1/819», «σύσταση Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας»

10. Αριθμ. ΚΑ/680/22.8.1994 (ΥΠΕΠΘ). Σύσταση Ειδικού Λογαριασμού στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

11. Αριθμ. ΙΒ/10900/30.12.1997 (ΥΠΕΠΘ). Οργάνωση και Λειτουργία Ειδικών Λογαριασμών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Ν. 2530/1997

12. Ν. 2530/1997, άρθρα 7-12. Υπηρεσιακή κατάσταση μελών Ε.Π.Τ.Ε.Ι.

13. Ν. 2552/1997. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις

14. Ν. 2916/2001, άρθρο 6. Μεταβατικές ρυθμίσεις σε θέματα Τ.Ε.Ι.

15. Υ.Α. Αριθμ. 31364-Β7 (ΦΕΚ 411 Β΄/5.4.2002). Σύμπραξη τμημάτων Τ.Ε.Ι. στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των πανεπιστημίων

16. Ν. 3027/2002, άρθρα 3 και 4. «3. Θέματα Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.». «4. Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - Κατάργηση της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.»

17. Π.Δ. 117/2002. Βαθμολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

18. Π.Δ. 118/2002. Βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών του Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

19. Π.Δ. 127/2003. Συγκρότηση, Οργάνωση, Λειτουργία. Διοικητική Υποστήριξη και Έδρα του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (Ε.ΣΥ.Π.)

20. Π.Δ. 45/2003. Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων

21. Ν. 3149/2003, άρθρο 13. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Δημόσιες Βιβλιοθήκες και άλλες διατάξεις

22. Π.Δ. 092/2003. Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

23. Ν. 3187/2003. Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)

24. Ν. 3220/2004, άρθρο 10. Μέτρα αναπτυξιακής - κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικής φορολογίας κ.λπ. (Α΄ 15)

25. ΚΥΑ. 1004908/381 (Β΄ 185/2004). Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

26. Π.Δ. 83/2004. Ίδρυση Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

27. Π.Δ. 84/2004. Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Στερεάς Ελλάδας (Α΄ 63)

28. Ν. 3255/20004. Ρύθμιση θεμάτων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Α΄ 138)

29. Π.Δ. 211/2004. Ίδρυση Παραρτημάτων και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α΄ 189)

30. Π.Δ. 212/2004. Καθορισμός προσόντων και προϋποθέσεων για την εκλογή ή προαγωγή σε θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου και του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή και δημοσιεύσεων (Α΄ 190)

31. Ν. 3282/2004. Μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού και άλλες διατάξεις (Α΄ 190)

31Α. Υ.Α. ΥΠΕΠΘ Αριθμ. Φ. 2/121871/Β3 (Β΄ 1517/3.11.05). Κατάταξη πτυχιούχων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

32. Υ.Α. Φ1/126470/Β3 (Β΄ 1613/22.11.2005). Σύσταση Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ν. 3282/2004

33. Ν. 3328/2005. Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

34. Ν. 3374/2005. Διασφάλιση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων - Παράρτημα Διπλώματος

35. Ν. 3391/2005. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

36. Ν. 3432/2006. Δομή και λειτουργία της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες)

Πίνακας κυριότερων αποφάσεων του συμβουλίου της επικρατείας

Αλφαβητικό ευρετήριο

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014
Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους...
Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011, 2011
Ο νόμος 4009/2011, που ψηφίσθηκε στις 30.8.2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 195), επιφέρει αναμφισβήτητα καίριες αλλαγές στην...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρής, Δίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., 2009
Series: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #6
Η εκπαίδευση, ιδίως η «τριτοβάθμια», έχει καταλάβει στη χώρα μας περίοπτη θέση, εάν σκεφθούμε ότι απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, αποτελεί σταθερά αντικείμενο πολιτικών...
Π. Πουλής, Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης, 2009
Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η μελέτη και ανάλυση των κανόνων τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του ισχύοντος δικαίου επί θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας....