Π. Πουλής, Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης, 2009


Π. Πουλής, Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης, 2009 Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η μελέτη και ανάλυση των κανόνων τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του ισχύοντος δικαίου επί θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας. Εξετάζονται επίσης το καθεστώς των κοινοτικών οδηγιών, το εκπαιδευτικό franchising, η έκδοση καταδικαστικών αποφάσεων των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, οι οποίες επισημαίνουν τις πράξεις ή παραλείψεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας.

Η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων και ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας επί διαφόρων θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξετάζεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ειδικότερα το ζήτημα αναγνώρισης τίτλων σπουδών εξωτερικού.

Edition info

Title
Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης
© 2009
Author
ISBN
978-960-445-455-6
Pages
215
Price
€ 22.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος 9
Συντομογραφίες 19

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ι. Ελευθερία της ιδιωτικής εκπαίδευσης 23
ΙΙ. Η συνταγματική απαγόρευση σύστασης ιδιωτικών ανώτατων σχο¬λών
28
ΙΙΙ. Εκπαίδευση και κοινοτικό δίκαιο 30
Α. Συνταγματική διάσταση της ελληνικής εκπαίδευσης 30
Β. Κοινοτική διάσταση της εκπαίδευσης 32

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ι. Συνταγματικό πλαίσιο 37
ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο 38
Α. Γενικά 38
Β. Οργάνωση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων 40
α. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 40
β. Επωνυμία – Προσωνυμία 41
γ. Εποπτεία 42
δ. Καθεστώς ιδιωτικών εκπαιδευτικών 42
ε. Πειθαρχικό δίκαιο 43
1. Μαθητών 43
2. Ιδιοκτήτων και Διευθυντών 43
ΙΙΙ. Ιδιωτικά σχολεία ισότιμα προς τα δημόσια 44
IV. Λειτουργία ξένων ιδιωτικών σχολείων 47
V. Φροντιστήρια 49

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ι. Ιδιωτικές επαγγελματικές σχολές 53
ΙΙ. Ιδιωτικές ειδικές σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης 55
ΙΙΙ. Κατώτερες και Μέσες επαγγελματικές σχολές 57
IV. Προϊσχύον καθεστώς Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών 58
V. Ανώτερες Τεχνικές Επαγγελματικές Σχολές 60
VI. Τεχνική και Επαγγελματική εκπαίδευση 61
Α. Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 61
Β. Ανώτερη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 62
Γ. Σχολικές Μονάδες Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης εποπτευομένων υπό άλλων Υπουργείων ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ιδιωτικών 63

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ι. Επαγγελματική και Τεχνική Εκπαίδευση 64
Α. Συνταγματικό πλαίσιο 64
Β. Νομοθετικό πλαίσιο 65
Γ. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 66
Δ. Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης 67
ΙΙ. Δευτεροβάθμια Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση 68
Α. Τχνική – Επαγγελματική Εκπαίδευση 68
α. Γενικά 68
β. Οργάνωση της Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 68
γ. Ιδιωτικές Σχολικές Μονάδες 69
Β. Επαγγελματική Εκπαίδευση 70
α. Γενικά 70
β. Δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια 70
γ. Ιδιωτική Επαγγελματική Εκπαίδευση 71
1. Ιδιωτικά Επαγγελματικά Λύκεια 71
2. Ιδιωτικές Επαγγελματικές Σχολές 72
Γ. Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 72

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ
ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Ι. Εισαγωγικά 77
ΙΙ. Εννοιολογικές παρατηρήσεις 78
ΙΙΙ. Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων 79
Α. Άδεια ίδρυσης 80
α. Φυσικά πρόσωπα 80
β. Ενώσεις προσώπων 80
γ. Νομικά πρόσωπα 81
δ. Ανάκληση άδειας ίδρυσης 83
Β. Άδεια λειτουργίας 83
α. Κριτήρια χορήγησης 83
β. Διοικητική στελέχωση 84
γ. Πρόγραμμα σπουδών 84
δ. Διδακτικό προσωπικό 85
ε. Αξιοπιστία και οικονομική δυνατότητα 85
στ. Διαδικασία χορήγησης 86
ζ. Διάρκεια 87
η. Ανανέωση 87
θ. Ανάκληση 87
Γ. Επωνυμία 88
IV. Λειτουργία Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών 88
Α. Άδεια λειτουργίας 90
α. Φυσικά πρόσωπα 90
β. Ενώσεις προσώπων 91
γ. Νομικά πρόσωπα 91
Β. Απαιτούμενα δικαιολογητικά 91
Γ. Διαδικασία έκδοσης 92
Δ. Διάρκεια και ανανέωση της άδεις λειτουργίας 93
Ε. Διοικητικό προσωπικό 93
ΣΤ. Διευθυντής Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών 93
Ζ. Διδακτικό προσωπικό 94
Η. Χορήγηση βεβαιώσεων σπουδών 94
Θ. Τήρηση βιβλίων και αρχείου 94
Ι. Επωνυμία 95
V. Γραφείο Κολλεγίων 95
Α. Ίδρυση και λειτουργία 95
Β. Μητρώο Κολλεγίων και Μητρώο Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών 96
Γ. Μητρώο διδασκόντων 97
VI. Σύμπραξη κολλεγίων με ιδρύματα αλλοδαπής 97
VII. Φοίτηση σπουδαστών εξωτερικού 98

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Ι. Όργανα διοίκησης 100
ΙΙ. Εσωτερικός κανονισμός 101
ΙΙΙ. Τήρηση βιβλίων και αρχείου 101
IV. Καταβολή παραβόλων 102

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Ι. Επιτροπή Αξιολόγησης και Ελέγχου 103
ΙΙ. Κυρώσεις 103

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΑΝΩΤΕΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ι. Εισαγωγικά 109
ΙΙ. Προϊσχύον Δίκαιο 109
ΙΙΙ. Ισχύον Δίκαιο 110
Α. Γενικά 111
Β. Η θεσμική μεταρρύθμιση της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 111
Γ. Θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 113
α. Γενικά 113
β. Θεσμικό πλαίσιο 114
γ. Οργανωτικό πλαίσιο 115
IV. Επαγγελματικά Δικαιώματα 116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ι. Εισαγωγικά 118
ΙΙ. Η αναβάθμιση της ανώτερης τεχνολογικής εκπαίδευσης σε καθεστώς ανώτατης 119


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. Κοινοτικές οδηγίες και εκπαίδευση 122
Α. Η Οδηγία 80/48/ΕΟΚ 122
Β. Η Οδηγία 92/51/ΕΟΚ 124
Γ. Η Οδηγία 2001/19/ΕΚ 126
Δ. Η Οδηγία 2005/36/ΕΚ 128
Ε. Η εναρμόνιση των Οδηγιών με την ελληνική νομοθεσία 129
ΙΙ. Οι συμφωνίες δικαιόχρησης 131
Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 131
Β. Η μέθοδος «δικαιόχρησης» 132
α. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 132
β. Αναγνώριση διπλωμάτων εξωτερικού 133
γ. Το εκπαιδευτικό franchising 135
δ. Η από 23 Οκτωβρίου 2008 απόφαση του ΔΕΚ 136
Γ. Τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών υπό το πρίσμα των Κοινοτικών Οδηγιών 138
α. Εισαγωγικά 138
β. Η επίδραση της κοινοτικής νομοθεσίας και νομολογίας στη λειτουργία των Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών 139
γ. Η νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων 141

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ
ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Ι. Η συνταγματική απαγόρευση σύστασης ιδιωτικών ανώτατων σχολών και η αμοιβαία αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής 145
ΙΙ. Η ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης και η παρέμβαση του Κοινοτικού δικαίου 148
ΙΙΙ. Η ευρωπαϊκή πραγματικότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων 150

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Προϊσχύσαντα Ελληνικά Συντάγματα (Σχετικές διατάξεις με την Παιδεία) 155
α. Σύνταγμα του Άστρους (1823) 155
β. Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827) 155
γ. Σύνταγμα του 1844 155
δ. Σύνταγμα του 1864 155
ε. Σύνταγμα του 1911 156
στ. Σύνταγμα του 1925 156
ζ. Σύνταγμα του 1927 157
η. Σύνταγμα του 1952 157
θ. Σύνταγμα του 1968/1973 158
2. Ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα (Σχετικές διατάξεις για την Παιδεία) 159
3. Νόμοι και Διατάγματα 161
α. Νόμοι 161
β. Προεδρικά Διατάγματα 162
4. Ενδεικτική Νομολογία 163
α. Αρείου Πάγου 163
β. Συμβουλίου Επικρατείας 163
γ. Διοικητικού Εφετείου Αθηνών 164
δ. Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 164
ε. Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 165
5. Γνωμοδοτήσεις Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 165

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
1. Σύνταγμα Αγγλίας 166
2. Σύνταγμα Αυστρίας 166
3. Σύνταγμα Βελγίου 167
4. Σύνταγμα Βουλγαρίας 168
5. Σύνταγμα Γαλλίας 169
6. Σύνταγμα Γερμανίας 170
7. Σύνταγμα Δανίας 171
8. Σύνταγμα Εσθονίας 171
9. Σύνταγμα Ιρλανδίας 172
10. Σύνταγμα Ισπανίας 173
11. Σύνταγμα Ιταλίας 174
12. Σύνταγμα Κύπρου 175
13. Σύνταγμα Λετονίας 176
14. Σύνταγμα Λιθουανίας 176
15. Σύνταγμα Λουξεμβούργου 177
16. Σύνταγμα Μάλτας 178
17. Σύνταγμα Ολλανδίας 178
18. Σύνταγμα Ουγγαρίας 179
19. Σύνταγμα Πολωνίας 180
20. Σύνταγμα Πορτογαλίας 181
21. Σύνταγμα Ρουμανίας 183
22. Σύνταγμα Σλοβακίας 184
23. Σύνταγμα Σλοβενίας 185
24. Σύνταγμα Σουηδίας 185
25. Σύνταγμα Τσεχίας 186
26. Σύνταγμα Φιλανδίας 187

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο 188
1. Άρθρο 1. Προστασία της Ιδιοκτησίας 188
2. Άρθρο 2. Δικαίωμα στην Εκπαίδευση 188

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΧΑΡΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
1. Άρθρο 13. Ελευθερία της τέχνης και της επιστήμης 189
2. Άρθρο 14. Δικαίωμα εκπαίδευσης 189

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
1. Συνθήκες ΕΟΚ/ΕΚ/ΕΕ 190
Άρθρο 2. ΣυνθΕΕ 190
Άρθρο 3. ΣυνθΕΚ 190
Άρθρο 10. ΣυνθΕΚ 190
Άρθρο 39. ΣυνθΕΚ 191
Άρθρο 40. ΣυνθΕΚ 191
Άρθρο 49. ΣυνθΕΚ 191
Άρθρο 126. ΣυνθΕΚ 191
Άρθρο 128. ΣυνθΕΚ 191
Άρθρο 149. ΣυνθΕΚ 192
Άρθρο 150. ΣυνθΕΚ 193
2. Πράξεις κοινοτικών οργάνων 193
α. Κανονισμοί 193
β. Κοινοτικές οδηγίες 194
3. Ενδεικτική Νομολογία 196
α. ΔΕΚ 196
β. ΠΕΚ 199
γ. Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα Yves BOT της 19ης Απρι-λίου 2007, Υπόθεση C-274/05, Οδηγία 89/48/ΕΟΚ 199

Αλφαβητικό ευρετήριο 205
Γενική Βιβλιογραφία 207

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014
Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους...
Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011, 2011
Ο νόμος 4009/2011, που ψηφίσθηκε στις 30.8.2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 195), επιφέρει αναμφισβήτητα καίριες αλλαγές στην...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρής, Δίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., 2009
Series: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #6
Η εκπαίδευση, ιδίως η «τριτοβάθμια», έχει καταλάβει στη χώρα μας περίοπτη θέση, εάν σκεφθούμε ότι απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, αποτελεί σταθερά αντικείμενο πολιτικών...
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Η συνταγματική προστασία της παιδείας του αποδήμου ελληνισμού, 2008
Η μελέτη αυτή εξετάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το θέμα της συνταγματικής προστασίας της παιδείας της ελληνικής ομογένειας, το σύνολο των νομοθετικών και διοικητικών...