Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011, 2011


Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011, 2011 Ο νόμος 4009/2011, που ψηφίσθηκε στις 30.8.2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 195), επιφέρει αναμφισβήτητα καίριες αλλαγές στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και άρα προκαλεί το ενδιαφέρον όχι μόνο των νομικών, αλλά και όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ταυτόχρονα ο νόμος αυτός αποτελεί πραγματική πρόκληση για σχολιασμό εκ μέρους της συνταγματικής θεωρίας, καθώς προκύπτει σειρά ολόκληρη ζητημάτων σε σχέση τόσο με το άρθρο 16 όσο και με άλλες διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος. Το ανά χείρας βιβλίο αποτελεί μία πρώτη και κατ’ ανάγκη κάπως εσπευσμένη προσπάθεια συμβολής στην επιστημονική συζήτηση η οποία ανοίγει τώρα για όλα αυτά. Για τη διευκόλυνση της κατανόησης εκ μέρους του μη ειδικού αναγνώστη παρατίθενται, υπό μορφή παραρτήματος, τα κείμενα του νόμου, της αιτιολογικής του έκθεσης και της σχετικής έκθεσης της επιστημονικής υπηρεσίας της Βουλής.

Edition info

Title
Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011
για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-721-2
Pages
ΙΧ + 333
Price
€ 20.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Περιεχόμενα

Ι. Το ιστορικό της θέσπισης του ν. 4009/2011

ΙΙ. Τα συνταγματικά δεδομένα

ΙΙΙ. Η αντισυνταγματικότητα διατάξεων του νόμου

1. Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου

2. Η διάσπαση της έννοιας του καθηγητή

3. Η συγκρότηση και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου

Διοίκησης

α. Γενικές παρατηρήσεις

β. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο προσώπων που δεν

ασκούν ακαδημαϊκό έργο

γ. Το έλλειμα αντιπροσωπευτικότητας του Συμβουλίου

(i) Έλλειμμα εκπροσώπησης των καθηγητών

(ii) Έλλειμα αντιπροσώπευσης των λοιπών ομάδων

της ακαδημαϊκής κοινότητας

(iii) Έλλειμα αντιπροσώπευσης των επιμέρους

ακαδημαϊκών μονάδων

δ. Το εύρος των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου

4. Τα προσόντα εκλογιμότητας του πρύτανη

5. Η σχολή ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα

6. Η επιλογή των κοσμητόρων

7. Η κατάργηση της φοιτητικής συμμετοχής

8. Οι εντεταλμένοι διδασκαλίας

9. Τα κωλύματα πρόσβασης σε πανεπιστημιακές θέσεις

10. Η επιλογή και εξέλιξη των καθηγητών

11. Η αξιολόγηση των καθηγητών

12. Οι παροχές σε υποψήφιους διδάκτορες

13. Οι απαγορεύσεις έρευνας

14. Η εκλογή καθηγητών με αυτοτελή κρίση

15. Τα προγράμματα σπουδών

16. Η υποχρεωτική ανάρτηση των παραδόσεων στο

διαδίκτυο

17. Η διαδικασία υποστήριξης διδακτορικών διατριβών

18. Τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών

19. Η μερική λειτουργική ιδιωτικοποίηση των Α.Ε.Ι.

20. Η παρακράτηση ποσοστού αμοιβών των καθηγητών

21. Η παρέμβαση της Α.ΔΙ.Π. στα προγράμματα σπουδών

22. Η αναστολή της κρατικής χρηματοδότησης

23. Η συγχώνευση ή κατάργηση των Ε.Π.Ι.

IV. Ο έλεγχος της αντισυνταγματικότητας και η μη

εφαρμογή του νόμου

Αιτιολογική Έκθεση

Α. Γενική παρουσίαση του νομοσχεδίου -

Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Το θεσμικό πλαίσιο

Η δύναμη της γνώσης

Η αναγκαία μεταρρύθμιση

Β. Ειδικότερα επί των άρθων

Νόμος 4009/2011

Δοµή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών

και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων

Έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής

επί του Νομοσχεδίου

Ι. Γενικές παρατηρήσεις επί του συνταγματικού πλαισίου

της ανώτατης εκπαίδευσης και επί του ισχύοντος

νομοθετικού πλαισίου

Α. Επί του συνταγματικού πλαισίου

Β. Επί του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

ΙΙ. Εισαγωγικές παρατηρήσεις επί του Νσχ

ΙΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επί μέρους άρθρων του Νσχ

1. Επί του άρθρου 5

2. Επί του άρθρου 8 παρ. 2 στοιχ. β και 5 στοιχ. α

3. Επί του άρθρου 8 παρ. 4 στοιχ. β

4. Επί του άρθρου 8 παρ. 10 σε συνδυασμό προς τις παρ.

2 στοιχ. β και 5 στοιχ. α΄

5. Επί του άρθρου 8 παρ. 14

6. Επί του άρθρου 8 παρ. 5

7. Επί του άρθρου 19 παρ. 1 και 2

8. Επί του άρθρου 19 παρ. 4

9. Επί του άρθρου 20 παρ. 2

10. Επί του άρθρου 77

11. Επί του άρθρου 80 παρ. 14 και 16 σε συνδυασμό προς

το άρθρο 42 παρ. 1

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014
Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρής, Δίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., 2009
Series: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #6
Η εκπαίδευση, ιδίως η «τριτοβάθμια», έχει καταλάβει στη χώρα μας περίοπτη θέση, εάν σκεφθούμε ότι απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, αποτελεί σταθερά αντικείμενο πολιτικών...
Π. Πουλής, Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης, 2009
Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η μελέτη και ανάλυση των κανόνων τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του ισχύοντος δικαίου επί θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας....
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Η συνταγματική προστασία της παιδείας του αποδήμου ελληνισμού, 2008
Η μελέτη αυτή εξετάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το θέμα της συνταγματικής προστασίας της παιδείας της ελληνικής ομογένειας, το σύνολο των νομοθετικών και διοικητικών...