Π. Πουλής, Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί, 7η έκδ., 2014


Π. Πουλής, Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί, 7η έκδ., 2014

Η Εκπαίδευση και στις τρεις βαθμίδες της, εξακολουθεί να νοσεί και να δυσλειτουργεί από τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των εκάστοτε Υπουργών Παιδείας προκειμένου να θεραπεύσουν το χρονίως πάσχον ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με νομοθετικές πράξεις και κανονιστικές διατάξεις, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν υπάρξει ικανοποιητικά αποτελέσματα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των υπευθύνων επιτελικών οργάνων της εκπαίδευσης.
Για τους ως άνω αναφερομένους λόγους κατέστη επιτακτική η ανάγκη επανέκδοσης του βιβλίου, με τη συμπλήρωση νέων στοιχείων και βιβλιογραφικών αναφορών, καθώς και νομοθετικών, νομολογιακών και κανονιστικών εξελίξεων και ιδίως, με την ίδρυση νέων θεσμών στην εκπαίδευση.

Edition info

Title
Εκπαιδευτικό Δίκαιο και Θεσμοί
Οργάνωση και διοίκηση της Σχολικής εκπαίδευσης, της Ευρωπαϊκής παιδείας, της διά βίου εκπαίδευσης, της Μειονοτικής και Ιδιωτικής εκπαίδευσης, της Ανώτατης Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης, της Στρατιωτικής, Παιδαγωγικής, Τεχνολογικής και Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης - Υπηρεσιακή κατάσταση και πειθαρχικό καθεστώς του προσωπικού - Θεσμοί της Εκπαίδευσης
© 2014
Author
Edition
7th ed.
ISBN
978-960-568-100-5
Pages
554
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος.

Συντομογραφίες.

Α΄. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

§ 1. Συνταγματικό πλαίσιο.

Ι. Ιστορική επισκόπηση.

II. Το Σύνταγμα του 1975.

III. Το δικαίωμα στη μόρφωση.

§ 2. Νομοθετικό πλαίσιο.

Ι. Η εξειδίκευση των σκοπών της παιδείας και της εκπαίδευσης και ο μετά τη μεταπολίτευση ν. 309/1976 για τη Γενική Εκπαί­δευ­ση.

II. Η θεσμική μεταρρύθμιση του 1985 και ο ν. 1566/1985 για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΙΙΙ. Η σχολική εκπαίδευση ως δημόσια υπηρεσία.

IV. Το θεσμικό πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης.

V. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Η οργάνωση της εκπαίδευσης σε κεντρικό επίπεδο.

Ι. Η Κεντρική Υπηρεσία.

Α. Ιστορική επισκόπηση.

Β. Διοικητική οργάνωση.

ΙΙ. Τα συλλογικά όργανα.

Α. Κανόνες λειτουργίας.

Β. Υπηρεσιακά και Γνωμοδοτικά Συμβούλια.

1. Υπηρεσιακά Συμβούλια.

α. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκ­παίδευσης (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.).

β. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.).

γ. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

δ. Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

2. Γνωμοδοτικά Συμβούλια.

3. Συμβούλια Επιλογής Στελεχών της Εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Βοηθητικοί Οργανισμοί της Εκπαίδευσης.

Α. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)

Β. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.).

§ 3. Η οργάνωση της εκπαίδευσης σε περιφερειακό επίπεδο.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Η οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφέρειας.

Α. Οργανωτικές δομές.

1. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης.

2. Η διάρθρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης

Β. Υπηρεσιακά Συμβούλια.

1. Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

2. Ανώτερο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

3. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

4. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προ­σωπικού (Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π.).

ΙΙΙ. Η οργάνωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Α. Οργανωτικές δομές.

1. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

2. Σχολικές μονάδες.

Β. Υπηρεσιακά Συμβούλια.

1. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.).

2. Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθ­μιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.).

IV. Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας.

Α. Τύποι σχολείων.

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

α. Νηπιαγωγείο.

β. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο.

γ. Δημοτικό Σχολείο.

δ. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο.

ε. Σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

στ. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

2. Πειραματικά σχολεία.

α. Ιστορική διαδρομή.

β. Σκοποί του νέου θεσμικού πλαισίου των πρότυπων πειραματικών σχολείων (Π.Π.Σ.).

γ. Εννοιολογικοί ορισμοί των Π.Π.Σ.

δ. Βαθμίδες σύνδεσης των Π.Π.Σ.

ε. Διοίκηση των Π.Π.Σ.

i. Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο.

ii. Διευθυντής.

iii. Υποδιευθυντής.

iv. Σύλλογος διδασκόντων.

στ. Ο θεσμός «Συμβούλιο Σχολείου».

ζ. Διδακτικό προσωπικό.

η. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

3. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

α. Εισαγωγικά.

β. Γυμνάσιο.

γ. Γενικό Λύκειο.

δ. Τεχνικά-Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια.

Β. Όργανα Διοίκησης της σχολικής μονάδας.

1. Διευθυντής.

2. Υποδιευθυντής.

3. Σύλλογος Διδασκόντων.

Γ. Η σχολική περιουσία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Τα στελέχη της σχολικής εκπαίδευσης.

§ 3. Διαδικαστικά στάδια επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης.

Ι. Σχολικοί Σύμβουλοι.

ΙΙ. Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊστάμενοι Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.

ΙΙΙ. Διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ.

IV. Προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων.

V. Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., Υπεύ­θυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. και Προϊστάμενοι ολιγοθέσιων νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

VI. Ζητήματα υπηρεσιακών μεταβολών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

§ 1. Η ένταξη των εκπαιδευτικών στο σώμα των δημοσίων υπαλλή- λων

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Το Σώμα των εκπαιδευτικών υπαλλήλων.

Α. Συνταγματικές ρυθμίσεις.

Β. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

1. Νηπιαγωγείων.

2. Δημοτικών σχολείων.

3. Ειδικοτήτων.

Γ. Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Η πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση.

Α. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

Β. Το σύστημα του γραπτού διαγωνισμού.

Γ. Η πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

§ 2. Η είσοδος στο σώμα των εκπαιδευτικών.

Ι. Διορισμός.

ΙΙ. Προϋποθέσεις διορισμού.

Α. Ύπαρξη νομοθετημένης οργανικής θέσης.

Β. Γενικά τυπικά προσόντα.

1. Ιθαγένεια.

2. Ηλικία.

Γ. Κωλύματα.

1. Μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων.

2. Ποινική καταδίκη ή παραπομπή για ορισμένα εγκλή­μα­τα.

3. Στερητική δικαστική συμπαράσταση.

4. Απόλυση από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους.

5. Υγεία.

Δ. Ειδικά τυπικά προσόντα.

§ 3. Ζητήματα υπηρεσιακής κατάστασης.

Ι. Περιορισμοί.

Α. Πολιτική ουδετερότητα.

Β. Συνδικαλιστική ελευθερία.

Γ. Ελευθερία της έκφρασης.

Δ. Οικονομική ελευθερία.

Ε. Διάφοροι περιορισμοί.

1. Απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

2. Απαγόρευση συμμετοχής του υπαλλήλου σε εταιρείες.

3. Απαγόρευση άσκησης έργου που είναι ασυμβί­βαστο με το βουλευτικό αξίωμα.

4. Απαγόρευση άσκησης δικηγορίας.

5. Απαγόρευση κατοχής δεύτερης θέσης.

ΙΙ. Δικαιώματα.

Α. Μονιμότητα.

Β. Αποδοχές.

Γ. Άδειες.

1. Κανονικές.

2. Διευκολύνσεις.

3. Αναρρωτικές.

4. Ειδικές.

i. Υπηρεσιακής εκπαίδευσης.

ii. Για επιμορφωτικούς ή επιστημονικούς λόγους.

iii. Εξετάσεων.

Δ. Υγειονομική περίθαλψη.

Ε. Υγιεινή και ασφάλεια.

ΙΙΙ. Καθήκοντα.

Α. Πίστη στο Σύνταγμα και αφοσίωση στην Πατρίδα.

Β. Εκτέλεση της Υπηρεσίας.

Γ. Νομιμότητα των υπηρεσιακών ενεργειών.

Δ. Αμεροληψία.

Ε. Υποχρέωση υπακοής.

ΣΤ. Εχεμύθεια.

Ζ. Αξιοπρεπής και καλή συμπεριφορά.

§ 4. Μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης.

Ι. Κινητικότητα.

Α. Τοποθέτηση.

Β. Μετακίνηση.

Γ. Μετάθεση.

Δ. Απόσπαση.

ΙΙ. Προαγωγή.

ΙΙΙ. Ένταξη.

IV. Μετάταξη.

V. Διαθεσιμότητα.

VI. Αργία.

§ 5. Λύση υπαλληλικής σχέσης.

Ι. Παραίτηση.

ΙΙ. Έκπτωση.

ΙΙΙ. Απόλυση.

Α. Επιβολή της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης.

Β. Σωματική ή πνευματική ανικανότητα.

Γ. Κατάργηση της θέσης στην οποία υπηρετεί.

Δ. Συμπλήρωση ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετίας.

Ε. Ακαταλληλότητα κατά το άρθρο 95 του Υ.Κ.

§ 6. Πειθαρχικός έλεγχος.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Διακρίσεις του πειθαρχικού δικαίου.

Α. Ουσιαστικό πειθαρχικό δίκαιο.

1. Πειθαρχικά παραπτώματα.

2. Πειθαρχικές ποινές κατά τον Υπαλληλικό Κώδικα.

3. Πειθαρχικές ποινές εκπαιδευτικών (Π.Δ. 47/2006).

4. Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων.

5. Διαγραφή πειθαρχικών ποινών.

Β. Διαδικαστικό πειθαρχικό δίκαιο.

1. Πειθαρχικά όργανα.

α. Πειθαρχικοί προϊστάμενοι.

β. Πειθαρχικά συμβούλια.

2. Στάδιο προδικασίας.

α. Προκαταρκτική Εξέταση.

β. Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

γ. Πειθαρχική ανάκριση.

δ. Κλήση σε απολογία.

ε. Έγερση πειθαρχικής αγωγής.

στ. Απολογία.

3. Εκδίκαση της πειθαρχικής υπόθεσης.

4. Ένδικα μέσα.

α. Ένσταση.

β. Προσφυγή.

5. Ένδικα μέσα των εκπαιδευτικών υπαλλήλων.

6. Εκτέλεση της πειθαρχικής απόφασης.

7. Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης.

§ 7. Διοικητικό προσωπικό της εκπαίδευσης.

§ 8. Επιμόρφωση και μετεκπαίδευση.

Ι. Εισαγωγικές και εννοιολογικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Επιμόρφωση.

ΙΙΙ. Οργανισμός επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

ΙV. Μετεκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Οι μαθητές.

Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Α. Δικαιώματα.

Β. Υποχρεώσεις.

ΙΙ. Οργάνωση της μαθητικής ζωής.

Α. Μαθητικές κοινότητες.

Β. Σχολικός Συνεταιρισμός.

§ 3. Οι γονείς.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ, ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Γενικά.

§ 2. Οργάνωση και διοίκηση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Ι. Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Α. Εκκλησιαστικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Β. Ιερατικά Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Γ. Εκπαιδευτικό Προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Δ. Εποπτικό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

Ε. Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Τριτοβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση.

Α. Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.).

Β. Οργανωτικές δομές των Α.Ε.Α.

1. Πρόσβαση.

2. Προγράμματα σπουδών.

3. Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο.

Γ. Όργανα διοίκησης των Α.Ε.Α.

1. Ακαδημαϊκό Συμβούλιο.

2. Πρόεδρος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου.

3. Διευθυντής Σπουδών.

Δ. Προσωπικό των Α.Ε.Α.

1. Διδακτικό Προσωπικό.

2. Διοικητικό Προσωπικό.

Ε. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Φοιτητών Α.Ε.Α.

ΣΤ. Μισθολογικό καθεστώς των μελών του Τακτικού Διδακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού.

§ 3. Ίδρυση Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης.

§ 4. Ίδρυση Σχολής Εκκλησιαστικής Διακονίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Διεθνή και Ελληνική έννομη τάξη.

Ι. Η Συνθήκη της Λωζάννης του 1923.

ΙΙ. Το Ελληνοτουρκικό Μορφωτικό Πρωτόκολλο του 1968.

§ 3. Συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο.

Ι. Συνταγματικό πλαίσιο.

ΙΙ. Νομοθετικό πλαίσιο.

§ 4. Το οργανωτικό πλαίσιο της Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Ι. Η οργάνωση και διοίκηση της Μειονοτικής Εκπαίδευσης στη Θράκη

Α. Το Συντονιστικό Γραφείο.

Β. Τα Γραφεία Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Γ. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Δ. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

ΙΙ. Η οργάνωση και διοίκηση των μειονοτικών σχολείων.

Α. Η ίδρυση μειονοτικού σχολείου.

1. Σκοπός.

2. Γλώσσα.

3. Εποπτεία.

4. Άδεια Ίδρυσης.

Β. Γυμνάσια και Λύκεια της Μειονοτικής Εκπαίδευσης.

Γ. Όργανα διοίκησης των μειονοτικών σχολείων.

1. Διευθυντής.

2. Υποδιευθυντής.

Δ. Διδακτικό προσωπικό.

Ε. Διοικητικό προσωπικό.

ΣΤ. Λειτουργία.

1. Το καθεστώς των διδάκτρων.

2. Η φοίτηση.

3. Τα αναλυτικά προγράμματα.

4. Τα διδακτικά βιβλία.

Ζ. Η Σχολική Εφορία.

§ 5. Η Ειδική Παιδαγωγική Ακαδημία Θεσσαλονίκης (Ε.Π.Α.Θ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Συνταγματικό πλαίσιο.

§ 2. Νομοθετικό πλαίσιο.

§ 3. Η νομολογία των δικαστηρίων.

§ 4. Ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων.

§ 5. Φοίτηση και εξετάσεις.

§ 6. Εκπαιδευτικό προσωπικό.

Ι. Πρόσληψη.

ΙΙ. Δικαιώματα και οι υποχρεώσεις.

ΙΙΙ. Πειθαρχική ευθύνη.

IV. Λύση της σχέσεως εργασίας.

§ 7. Ιδιωτικά σχολεία ισότιμα προς τα δημόσια.

§ 8. Ίδρυση και λειτουργία ξένων ιδιωτικών σχολείων.

§ 9. Ίδρυση και λειτουργία Φροντιστηρίων.

§ 10. Ίδρυση Κέντρων Ξένων Γλωσσών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Εισαγωγικά.

§ 2. Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης.

§ 3. Κολλέγια.

Α. Σύμπραξη Κολλεγίων με ιδρύματα της αλλοδαπής.

Β. Τμήμα Κολλεγίων.

§ 4. Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Μορφές οργάνωσης.

Ι. Εκπαιδευτικές μονάδες.

ΙΙ. Φορείς.

§ 2. Οργάνωση και λειτουργία.

Ι. Ίδρυση και κατάργηση εκπαιδευτικών μονάδων.

ΙΙ. Ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης.

ΙΙΙ. Παρεχόμενα προγράμματα σπουδών.

ΙV. Προγράμματα ανταλλαγών.

V. Εγγραφή Ελλήνων Ομογενών και αλλοδαπών σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

§ 3. Διοίκηση και εποπτεία.

Ι. Όργανα διοίκησης και εποπτείας.

ΙΙ. Όργανα συντονισμού.

ΙΙΙ. Διευθυντές εκπαιδευτικών μονάδων.

§ 4. Αξιολόγηση.

§ 5. Διοικητικά και συμμετοχικά όργανα.

Ι. Σχολικά Συμβούλια.

ΙΙ. Σχολικές Επιτροπές.

§ 6. Ζητήματα οικονομικής φύσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Εννοιολογικές παρατηρήσεις.

§ 2. Ιστορική επισκόπηση.

§ 3. Σκοπός.

§ 4. Οργάνωση και λειτουργία.

Ι. Ίδρυση διαπολιτισμικών σχολείων.

ΙΙ. Διοίκηση σχολείων.

ΙΙΙ. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

§ 1. Σκοπός ίδρυσης.

§ 2. Λειτουργία.

§ 3. Όργανα διοίκησης.

§ 4. Διδακτικό και Διοικητικό Προσωπικό.

§ 5. Λειτουργικές δαπάνες και διαχειριστικός έλεγχος.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

§ 1. Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

ΙΙ. Ίδρυση και σκοπός.

ΙΙΙ. Όργανα διοίκησης.

IV. Οργανωτικές δομές.

Α. Ο Διευθυντής.

Β. Το επιστημονικό προσωπικό.

Γ. Η επιστημονική υπηρεσία.

Δ. Η διοικητική υπηρεσία.

§ 2. Σχολικοί Σύμβουλοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΛΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

§ 1. Μορφωτικά Κέντρα Στήριξης της Εκπαίδευσης.

§ 2. Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

§ 3. Περιφερειακά Κέντρα Στήριξης Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού.

§ 4. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Εκπαιδευτικών.

Ι. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου.

ΙΙ. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών.

§ 5. Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών.

§ 6. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

§ 7. Συμβουλευτικοί Σταθμοί Νέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

§ 1. Ίδρυση.

§ 2. Σκοπός – Αρμοδιότητες.

§ 3. Όργανα διοίκησης.

I. Διοικητικό Συμβούλιο.

II. Διευθύνων Σύμβουλος.

III. Πόροι – Περιουσία.

Α. Πόροι.

Β. Περιουσία.

§ 4. Κανονισμός λειτουργίας.

Ι. Κανονισμός λειτουργίας.

ΙΙ. Προσωπικό.

§ 5. Οργανωτική δομή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

§ 1. Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.

§ 2. Νομαρχιακή και Επαρχιακή Επιτροπή Παιδείας.

§ 3. Δημοτική και Κοινοτική Επιτροπή Παιδείας.

§ 4. Σχολικό Συμβούλιο.

§ 5. Σχολική Επιτροπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Σκοπός και ίδρυση Επαγγελματικών Λυκείων.

Ι. Σκοπός.

ΙΙ. Ίδρυση.

§ 3. Διάρθρωση Σπουδών.

Ι. Κύκλοι σπουδών.

ΙΙ. Δευτεροβάθμιος κύκλος.

ΙΙΙ. Μεταδευτεροβάθμιος κύκλος.

ΙV. Ομάδες Προσανατολισμού.

§ 4. Προγράμματα Σπουδών.

Ι. Ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια.

ΙΙ. Αναλυτικά Προγράμματα.

§ 5. Τίτλοι σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Ι. Τίτλοι Σπουδών.

ΙΙ. Επαγγελματικά Δικαιώματα.

§ 6. Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

§ 1. Εννοιολογικές παρατηρήσεις.

Ι. Εισαγωγικά.

ΙΙ. Σκοπός.

ΙΙΙ. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί.

IV. Φορείς και λειτουργίες.

Α. Φορείς διοίκησης.

Β. Φορείς παροχής υπηρεσιών.

V. Φορείς άτυπης μάθησης.

VΙ. Φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Α. Εισαγωγικά.

Β. Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

§ 2. Οργάνωση και διοίκηση της διά βίου μάθησης.

Ι. Βασικές αρχές.

ΙΙ. Συλλογικά όργανα.

ΙΙΙ. Οργάνωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

§ 3. Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης.

§ 4. Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης.

§ 5. Οργάνωση και διοίκηση της επαγγελματικής κατάρτισης.

Ι. Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης.

§ 6. Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης.

Ι. Εθνικό Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης.

ΙΙ. Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

III. Μητρώα Δικτύου.

IV. Κίνητρα Διά Βίου Μάθησης.

V. Προγραμματικές συμβάσεις.

Β΄. ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

§ 1. Επιστημονική ελευθερία.

§ 2. Ελευθερία της έρευνας και διδασκαλίας.

§ 3. Ακαδημαϊκό άσυλο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

§ 1. Σύνταγμα και αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.

§ 2. Έννοια και περιεχόμενο της πλήρους αυτοδιοίκησης.

§ 3. Διοικητική αυτοτέλεια.

§ 4. Οικονομική αυτοτέλεια.

§ 5. Κρατική εποπτεία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

§ 1. Θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης.

§ 2. Οργανωτική και λειτουργική διάρθρωση του πανεπιστημιακού τομέα.

§ 3. Εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές μονάδες.

Ι. Σχολή.

ΙΙ. Τμήμα.

ΙΙΙ. Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών.

IV. Σχολή διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

§ 1. Όργανα διοίκησης.

Ι. Το Συμβούλιο.

ΙΙ. Ο Πρύτανης.

ΙΙΙ. Η Σύγκλητος.

§ 2. Όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών μονάδων.

Ι. Σχολής.

Α. Ο Κοσμήτορας.

Β. Η Κοσμητεία.

Γ. Η Γενική Συνέλευση.

ΙΙ. Τμήματος.

Α. Ο Πρόεδρος.

Β. Η Συνέλευση.

ΙΙΙ. Σχολής διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

§ 3. Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια.

§ 4. Βιβλιοθήκες Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Πανεπιστημιακό προσωπικό.

Ι. Διακρίσεις καθηγητικού προσωπικού.

ΙΙ. Προσόντα εκλογής.

ΙΙΙ. Διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης.

Α. Επιτροπές επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών.

Β. Επιλογή υποψηφίων.

Γ. Διορισμός.

Δ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις.

IV. Αξιολόγηση καθηγητών.

V. Ένταξη καθηγητών σε κατηγορίες.

VΙ. Ασυμβίβαστα - Αναστολή καθηκόντων.

VΙΙ. Αποδοχές.

VΙΙΙ. Παράλληλη απασχόληση καθηγητών σε ξένα και ελληνικά Α.Ε.Ι.

ΙΧ. Επιστημονικές άδειες.

Χ. Πειθαρχικό καθεστώς.

§ 3. Μετάκληση και μετακίνηση πανεπιστημιακού προσωπικού.

Ι. Μετάκληση καθηγητών.

ΙΙ. Μετακίνηση μελών διδακτικού προσωπικού.

§ 4. Λοιπό προσωπικό.

Ι. Ο γραμματέας του Ιδρύματος.

ΙΙ. Το διοικητικό προσωπικό.

ΙΙΙ. Ειδικές κατηγορίες διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού

§ 5. Ακαδημαϊκοί τίτλοι.

Ι. Ομότιμοι καθηγητές.

ΙΙ. Επίτιμοι Καθηγητές και Επίτιμοι Διδάκτορες.

§ 6. Άλλες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού.

Ι. Επισκέπτες Καθηγητές.

ΙΙ. Διδάσκοντες με το π.δ. 407/1980.

ΙΙΙ. Εντεταλμένοι διδασκαλίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Εισαγωγικά.

§ 2. Συστήματα επιλογής για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση

Ι. Το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων.

ΙΙ. Η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΙΙΙ. Το νέο καθεστώς εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (κατά τις διατάξεις των άρθρων 4 και 13 ν. 4186/2013).

§ 3. Μεταφορά θέσεων – Μετεγγραφή.

§ 4. Κατατάξεις πτυχιούχων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΣΠΟΥΔΕΣ

§ 1. Εισαγωγικά.

§ 2. Οργάνωση σπουδών.

Ι. Πρώτος κύκλος.

Α. Κατανομή διδακτικού έργου.

Β. Προγράμματα σπουδών.

Γ. Διάρθρωση σπουδών - Εξετάσεις.

Δ. Φοιτητικά θέματα.

Ε. Συγγράμματα.

ΙΙ. Δεύτερος κύκλος.

ΙΙΙ. Τρίτος κύκλος.

§ 3. Προγράμματα σπουδών συνεργασίας.

Ι. Μεταξύ Α.Ε.Ι.

ΙΙ. Με Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

ΙΙΙ. Με Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα.

§ 4. Προγράμματα σπουδών διά βίου μάθησης.

§ 5. Χρηματοδότηση προγραμμάτων σπουδών.

§ 6. Διοργάνωση σπουδών σε ξένη γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

§ 1. Η έρευνα στο χώρο του Πανεπιστημίου.

§ 2. Τα προγράμματα ερευνών.

§ 3. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

§ 1. Συνταγματικό πλαίσιο.

§ 2. Ακαδημαϊκό άσυλο.

§ 3. Νομοθετικό πλαίσιο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

§ 1. Θεσμικό πλαίσιο.

§ 2. Οργανωτική και λειτουργική δομή των Τ.Ε.Ι.

§ 3. Διάρθρωση Ακαδημαϊκών Εκπαιδευτικών Μονάδων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

§ 1. Όργανα του Τ.Ε.Ι.

Ι. Συνέλευση.

ΙΙ. Συμβούλιο.

ΙΙΙ. Πρόεδρος.

IV. Αντιπρόεδρος.

§ 2. Όργανα διοίκησης των ακαδημαϊκών μονάδων.

Ι. Όργανα Σχολής Τ.Ε.Ι.

Α. Διευθυντής.

Β. Διεύθυνση.

Γ. Γενική Συνέλευση.

ΙΙΙ. Όργανα του Τμήματος.

Α. Πρόεδρος.

Β. Συνέλευση.

Γ. Διευθυντής Τομέα.

Δ. Γενική Συνέλευση Τομέα.

§ 3. Ανάδειξη οργάνων.

Ι. Συμβούλιο.

ΙΙ. Πρόεδρος και λοιπά εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου.

ΙΙΙ. Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Το άρθρο 29 του ν. 4009/2011.

§ 3. Το ισχύον προσωρινό καθεστώς του προσωπικού των Τ.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Το νέο καθεστώς οργάνωσης και λειτουργίας του Τ.Ε.Ι.

Ι. Το πρόγραμμα σπουδών.

ΙΙ. Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.

§ 3. Το ισχύον μεταβατικό καθεστώς.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΘΕΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Οργανωτικές δομές.

§ 3. Διοίκηση του Ε.Α.Π.

§ 4. Όργανα σχολής.

§ 5. Όργανα του Τμήματος.

§ 6. Όργανα της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

§ 7. Πανεπιστημιακό προσωπικό.

§ 8. Οργάνωση σπουδών.

§ 9. Το ισχύον προσωρινό καθεστώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

§ 1. Εισαγωγικά.

§ 2. Οργανωτικές δομές.

§ 3. Μεταπτυχιακές Σπουδές.

§ 4. Όργανα Διοίκησης των Α.Σ.Ε.Ι.

Ι. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Η Ακαδημαϊκή Συνέλευση.

ΙΙΙ. Διοικητής.

IV. Υποδιοικητής.

V. Διευθυντής Στρατιωτικής Εκπαίδευσης.

VI. Κοσμήτορας.

VIΙ. Διευθυντές Τομέα.

§ 5. Συμβούλιο Ανώτατης Ακαδημαϊκής και Στρατιωτικής Εκπαίδευσης

§ 6. Διδακτικό και Εκπαιδευτικό Προσωπικό.

§ 7. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών Δ.Ε.Π.

§ 8. Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (Σ.Δ.Π.) και Στρατιωτικοί Εκπαιδευτές (Σ.Ε.).

§ 9. Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.).

§ 10. Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

§ 11. Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

§ 1. Εισαγωγικά.

§ 2. Ίδρυση.

§ 3. Οργάνωση και λειτουργία.

Ι. Οργάνωση.

ΙΙ. Όργανα διοίκησης.

Α. Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. Πρόεδρος και Αντιπρόεδροι.

Γ. Εκτελεστικές Επιτροπές.

ΙΙΙ. Ειδικοί Εισηγητές και Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι.

Α. Ειδικοί Εισηγητές.

Β. Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι.

IV. Αναγνώριση τίτλων σπουδών.

Α. Προϋποθέσεις.

Β. Διαδικασία.

V. Αναγνώριση τίτλων σπουδών ειδικών κατηγοριών.

VΙ. Επανεξέταση αναγνώρισης τίτλων σπουδών.

§ 4. Δεσμευτικότητα των αποφάσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

§ 5. Οργάνωση διοικητικών υπηρεσιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

§ 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις.

§ 2. Οργανωτική διάρθρωση.

§ 3. Διοίκηση – Όργανα διοίκησης.

§ 4. Εκπαιδευτικό προσωπικό.

§ 5. Οργάνωση σπουδών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

§ 1. Αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ι. Σκοπός της αξιολόγησης.

ΙΙ. Διαδικασία.

ΙΙΙ. Κριτήρια και δείκτες αξιολόγησης.

IV. Εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση.

V. Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Α. Νομικό καθεστώς – Σκοπός ίδρυσης.

Β. Αρμοδιότητες.

Γ. Το Συμβούλιο της Αρχής.

Δ. Επιστημονική και διοικητική υπηρεσία.

Ε. Πιστοποίηση της Ποιότητας.

ΣΤ. Κέντρο αριστείας.

§ 2. Σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων.

§ 3. Παράρτημα διπλώματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

§ 1. Σύσταση της Αρχής.

§ 2. Όργανα διοίκησης της Αρχής.

Ι. Το Συμβούλιο.

ΙΙ. Ο Πρόεδρος.

§ 3. Οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης της Αρχής.

§ 4. Ο Οργανισμός της Αρχής.

§ 5. Οργάνωση και λειτουργία της Αρχής.

Ι. Διεύθυνση Διοικητικής και Επιστημονικής Υποστήριξης.

ΙΙ. Τα Τμήματα.

ΙΙΙ. Το προσωπικό της Αρχής – Διακρίσεις.

IV. Το υπηρεσιακό και πειθαρχικό καθεστώς.

§ 6. Επιστημονική υποστήριξη της Αρχής.

§ 7. Επιτροπές Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου.

§ 8. Κριτήρια αξιολόγησης.

Ι. Εισαγωγικά.

ΙΙ. Γενικά κριτήρια αξιολόγησης.

ΙΙΙ. Συμπληρωματικά κριτήρια.

§ 9. Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

§ 1. Ίδρυση.

§ 2. Σκοπός – Αρμοδιότητες.

§ 3. Όργανα Διοίκησης.

Ι. Το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΙΙ. Διευθύνων Σύμβουλος.

IV. Πόροι – Περιουσία – Προσωπικό.

Α. Πόροι.

Β. Περιουσία.

Γ. Προσωπικό.

Γενική βιβλιογραφία.

Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Β. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ.

Αλφαβητικό ευρετήριο.

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Κουτίδου, Διά βίου μάθηση, 2014
Ο ερευνητικός στόχος αυτού του βιβλίου είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονται στην Ελλάδα οι κάθε είδους νομικοί κανόνες και ο βαθμός αποτελεσματικότητάς τους...
Κ. Χρυσόγονος, Το Σύνταγμα & ο Ν. 4009/2011, 2011
Ο νόμος 4009/2011, που ψηφίσθηκε στις 30.8.2011 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 6.9.2011 (ΦΕΚ Α’ 195), επιφέρει αναμφισβήτητα καίριες αλλαγές στην...
Ε. Κουτούπα-Ρεγκάκου/Β. Σκουρής, Δίκαιο της παιδείας, 4η έκδ., 2009
Series: Ειδικό Διοικητικό Δίκαιο, #6
Η εκπαίδευση, ιδίως η «τριτοβάθμια», έχει καταλάβει στη χώρα μας περίοπτη θέση, εάν σκεφθούμε ότι απασχολεί έντονα την κοινή γνώμη, αποτελεί σταθερά αντικείμενο πολιτικών...
Π. Πουλής, Δίκαιο ιδιωτικής εκπαίδευσης, 2009
Με την παρούσα έκδοση επιχειρείται η μελέτη και ανάλυση των κανόνων τόσο του προϊσχύσαντος όσο και του ισχύοντος δικαίου επί θεμάτων ιδιωτικής εκπαίδευσης στη χώρα μας....
Ι. Κριάρη-Κατράνη, Η συνταγματική προστασία της παιδείας του αποδήμου ελληνισμού, 2008
Η μελέτη αυτή εξετάζει, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, το θέμα της συνταγματικής προστασίας της παιδείας της ελληνικής ομογένειας, το σύνολο των νομοθετικών και διοικητικών...