Ι. Σαρμάς, Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, 2019


Ι. Σαρμάς, Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας, 2019

Το θέμα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας στην Ελλάδα έχει απασχολήσει επανειλημμένως την επιστήμη από συστάσεως του νεώτερου ελληνικού κράτους. Παρά το πλήθος των μονογραφιών και μελετών που έχουν γραφεί, δεν μπορεί, παρά ταύτα, να θεωρηθεί εξηντλημένο.
Κατά συνέπεια, η μετά χείρας μελέτη του κ. Ιωάννη Σαρμά, ανώτατου δικαστικού λειτουργού, με διεθνείς μάλιστα περγαμηνές, ο οποίος έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με την ίδια θεματική, αποτελεί μια αληθώς ευπρόσδεκτη συμβολή.
Πολλώ μάλλον, όταν, όπως υποδηλώνει ήδη ο υπότιτλός της, η μελέτη αυτή εστιάζει στα ζητήματα που δημιουργούνται ενόψει της επικείμενης αναθεώρησης των σχετικών διατάξεων στη μέλλουσα να προκύψει από τις προσεχείς εκλογές της 7ης Ιουλίου Αναθεωρητική Βουλή. Ειδικότερα, μάλιστα, ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα, πώς το άρθρο 3 του Συντάγματος μπορεί να αναθεωρηθεί συναινετικά.

Edition info

Title
Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας
Πώς μπορεί να αναθεωρηθεί συναινετικά το άρθρο 3 του Συντάγματος;
© 2019
Series director
Author
Series
ISBN
978-960-568-988-9
Pages
VIII + 129
Price
€ 18.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Εισαγωγή

Κεφάλαιο Α’

Το πλαίσιο της συναίνεσης

§1. Η επάλληλη συναίνεση, βάση της διαπραγμάτευσης

§2. Η κεντρική αξία στις δύο πλευρές της διαπραγμάτευσης

§3. Η αφετηρία για την αναζήτηση της επάλληλης συναίνεσης

Κεφάλαιο Β’

Παρεξηγήσεις περί το άρθρο 3 οι αναγκαίες διευκρινίσεις

§4. Σύγχυση και παρεξηγήσεις περί το άρθρο 3

§5. Προκαταρκτικές διευκρινίσεις

Κεφάλαιο Γ’

Η διάταξη για την επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα

§6. Γενεαλογία της διάταξης περί «επικρατούσης θρησκείας»

§7. Η θέση της διάταξης περί «επικρατούσης θρησκείας» στα ελληνικά Συντάγματα

§8. Κανονιστικό φορτίο της διάταξης περί την επικρατούσα θρησκεία.

§9. Η συναίνεση ως προς τη διάταξη περί την επικρατούσα θρησκεία.

Κεφάλαιο Δ’

Η αυτοκεφαλία και το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Ελλάδος

§10. Η γενεαλογία των εδαφίων περί την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος

§11. Τί μεσολάβησε μέχρι το Σύνταγμα του 1975;

§12. Έννοια των εδαφίων περί το αυτοκέφαλο και το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας της Ελλάδος

Κεφάλαιο Ε’

Δικαιωματιστές, κρατικιστές, και οι δύο πλευρές του Κλήρου

§13. Ιδεαλιστές και πραγματιστές σε κάθε πλευρά της διαπραγμάτευσης

§14. Η δογματική ένωση με την Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης

§15. Η συναίνεση ως προς το εδάφιο περί το αυτοδιοίκητο

Κεφάλαιο ΣΤ’

Τα ιδιαίτερα εκκλησιαστικά καθεστώτα, η μετάφραση της Αγίας Γραφής

§16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 για τα ειδικά εκκλησιαστικά καθεστώτα

§17. Γιατί είναι περιττή η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 3;

§18. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 για τη μετάφραση της Αγίας Γραφής

Επίλογος

Η κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Το συναινετικό κείμενο

§19. Τελική αποτίμηση, τελικές αποφάσεις

Επιλογή βιβλιογραφίας

Content type

Categories

Add to cartAdd to cart Add to wishlistAdd to wishlist

Related editions

Γ. Ανδρουτσόπουλος, Το νομικό καθεστώς Μονών και Hσυχαστηρίων στην ελληνική επικράτεια, 2023
Series: Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου - Σειρά Β: Μελέτες, #10
Προσέγγιση θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων στο πλαίσιο του ειδικού νομικού καθεστώτος των Μονών και των Ησυχαστηρίων
Ι. Κονιδάρης, Η διαπάλη νομιμότητας και κανονικότητας και η θεμελίωση της εναρμονίσεώς τους, 2η έκδ., 2022
Ζητήματα, προβληματισμοί και λύσεις γύρω από τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας
Δ. Νικολακάκης, Ο τόμος του 1850 και η φαλκίδευσή του με τους νόμους Σ' και ΣΑ΄/1852, 2022
Εξαντλητική ανάλυση των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, ιδίως στην περίοδο της βασιλείας του Όθωνος
Σ. Αδάμ-Μαγνήσαλη/Α. Αλεξάκης/Ν. Αναστασόπουλος..., Αρετήν την Καλλίστην, 2021
Τιμητικός τόμος για το ακαδημαϊκό και συγγραφικό έργο αλλά και τον δημόσιο βίο της Καλλιόπης Μπουρδάρα
Γ. Ανδρουτσόπουλος/Β. Μάρκος, Το δίκαιο της ταφής και της αποτέφρωσης, 2021
Series: Νομοκανονικά Παράφυλλα, #3
Συστηματική παρουσίαση του δικαίου της ταφής και της αποτέφρωσης με έμφαση στην τρέχουσα νομοθεσία