Ι. Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019


Ι. Δεληκωστόπουλος, Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ, 2019

Στο παρόν έργο εξετάζεται η προσωρινή διαταγή του ΚΠολΔ ως προς τη νομική της φύση και ως προς τη λειτουργία της. Αναλύονται, μέσα από την προβληματική της νομικής φύσης της προσωρινής διαταγής, τα εξής θέματα: η αρμοδιότητα του δικαστηρίου, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανάκλησης προσωρινών διαταγών, κατεξοχήν στα ασφαλιστικά μέτρα, στην αναγκαστική εκτέλεση, στην εκτέλεση αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, σε διαφορές οικογενειακού δικαίου, σε περιουσιακές διαφορές, στην πνευματική ιδιοκτησία, στην εκούσια δικαιοδοσία και στις διεθνείς διαφορές.

Δεν υπάρχει πρακτικά σημαντικό δικονομικό ζήτημα που να μην έχει πλούσιο δογματικό υπόβαθρο. Έτσι, η νομική φύση της προσωρινής διαταγής μπορεί να αμφισβητείται, τη χρησιμότητά της ουδείς αμφισβητεί. Αν δεν υπήρχε η προσωρινή διαταγή, θα έπρεπε να την είχαμε εφεύρει εκ νέου. Τα δογματικά όμως ζητήματα της δικαιοδοτικής λειτουργίας της προσωρινής διαταγής είναι που οριοθετούν τελικά την αποτελεσματικότητά της στη διαγνωστική δίκη, στην εκούσια δικαιοδοσία και επί αναστολών στην εκτέλεση. Η προσωρινή διαταγή, το ‘προσωρινό του προσωρινού’, δεν τέμνει, ασφαλώς, τη διαφορά, αλλά μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Edition info

Title
Η προσωρινή διαταγή κατά τον ΚΠολΔ
Δογματικά ζητήματα της δικαιοδοτικής της λειτουργίας
© 2019
Author
ISBN
978-960-568-944-5
Pages
ΧII + 190
Price
€ 25.00
In stock

Table of contents   +

§ 1. Εισαγωγή

§ 2. Νομική φύση της προσωρινής διαταγής

I. Δικαιοδοτική λειτουργία άμεσης ενέργειας της προσωρινής διαταγής

1. Οι απόψεις για τη νομική φύση της προσωρινής διαταγής

2. Το πρόβλημα της απαγόρευσης διάθεσης

3. Η ορθότερη άποψη

ΙΙ. Το παράδειγμα της προσωρινής διαταγής επί υποχρέωσης ανοχής πράξεως επικοινωνίας του γονέα

ΙΙΙ. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης ως μέτρο ρυθμιστικό της εκκρεμούς διαδικασίας

IV. Ευρεία χρησιμότητα της προσωρινής διαταγής

1. Διαφορές οικογενειακού δικαίου: οι περιπτώσεις της επιστροφής τέκνου επί παράνομης μετακίνησης και της μετοίκησης του συζύγου

2. Διαφορές με περιουσιακό αντικείμενο

§ 3. Σχέση προσωρινής διαταγής και ασφαλιστικών μέτρων

Ι. Προσωρινή διαταγή, ασφαλιστικά μέτρα και κύρια δίκη

ΙΙ. Σύνδεση της ακυρότητας της διάθεσης λόγω παράβασης προσωρινής διαταγής με την αίτηση στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων

1. Η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου υπ. αριθ. 20/2015: σύνδεση της ακυρότητας της διάθεσης λόγω παράβασης προσωρινής διαταγής με την τακτική διαδικασία παρά την απόρριψη της αίτησης στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Η παραμένουσα σχετική ακυρότητα ως ‘contempt of court’

2. Η κριτική μας στην απόφαση της ΟλΑΠ 20/2015

3. Η θέση του Καλαβρού

4. Σχέση ασφαλιστικών μέτρων και κύριας δίκης επί ανακλήσεως της αποφάσεως που διέταξε τα ασφαλιστικά μέτρα: μη ανατροπή εξ υπαρχής των γενομένων

5. Συμπέρασμα

§ 4. Διαδικαστικά θέματα της προσωρινής διαταγής

I. Αρμοδιότητα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και διάρκεια ισχύος της προσωρινής διαταγής

ΙΙ. Αρμοδιότητα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως

ΙΙΙ. Αρμοδιότητα για την έκδοση προσωρινής διαταγής: η διεθνής διάσταση

1. Αρμοδιότητα για την έκδοση προσωρινής διαταγής από Έλληνα δικαστή σε διαφορά με στοιχεία αλλοδαπότητας

2. Προσωρινή διαταγή αλλοδαπού δικαστηρίου σε περιουσιακές διαφορές

ΙV. Έκδοση προσωρινής διαταγής μετά την κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων. Η προβληματική της ικανοποίησης δικαιώματος

V. Επανάληψη, ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προσωρινής διαταγής του άρθρου 691Α ΚΠολΔ

§ 5. Η προσωρινή διαταγή στη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας

Ι. Ο ρόλος της ρύθμισης του άρθρου 781 ΚΠολΔ στο πλαίσιο της εκούσιας δικαιοδοσίας. Ένταξη της προσωρινής διαταγής στη δικαιοδοτική λειτουργία της εκούσιας δικαιοδοσίας

ΙI. Διαδικασία της προσωρινής διαταγής του άρθρου 781 ΚΠολΔ: εκκρεμοδικία, αρμοδιότητα, προϋποθέσεις, ανάκληση ή μεταρρύθμιση

1. Εκκρεμοδικία

2. Αρμοδιότητα

3. Προϋποθέσεις

4. Ανάκληση ή μεταρρύθμιση της προσωρινής διαταγής

ΙΙΙ. Περιπτωσιολογία

§ 6. Η προσωρινή διαταγή επί αναστολής εκτελέσεως

Ι. Αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης

ΙΙ. Αναστολή εκτέλεσης απόφασης ασφαλιστικών μέτρων

ΙΙΙ. Αναστολή της εκτελεστότητας της προσωρινά εκτελεστής απόφασης (άρθρα 912 επ. ΚΠολΔ)

§ 7. Συμπεράσματα

§ 8. Βιβλιογραφία

Ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Π. Αλικάκος/Ι. Δεληκωστόπουλος/Γ. Διαμαντόπουλος..., Ασφαλιστικά Μέτρα και Ακίνητα, 2024
Series: Δημοσιεύματα Επιθεώρησης Ακινήτων, #6
Συστηματική παρουσίαση όλων των ασφαλιστικών μέτρων επί ακινήτων, με πλούσιες νομολογιακές αναφορές και πρακτικά συμπεράσματα
Ν. Κλαμαρής/Ν. Κατηφόρης/Γ. Ράμμος, Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου, 3η έκδ., 2023
Συστηματική παρουσίαση όλη της ύλης στο πεδίο των Ειδικών Διαδικασιών, των Ασφαλιστικών Μέτρων και της Εκούσιας Δικαιοδοσίας
Σ.-Σ. Πανταζόπουλος, Η προσημείωση υποθήκης, 2022
Όλα τα σύγχρονα ζητήματα για την προσημείωση υποθήκης μετά τις νέες ρυθμίσεις των ν. 4842/2021 και 4871/2021
Β. Χατζηϊωάννου, Αυτοδύναμα Ασφαλιστικά Μέτρα, 2022
Ανάλυση των ζητημάτων εφαρμογής και ερμηνείας του άρθρου 724 ΚΠολΔ μέσα από τη θεωρία και τη νομολογία