Ε. Αλεξανδρίδου/Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, 2022


Ε. Αλεξανδρίδου/Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου/Π. Αλικάκος..., Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου, 2022

Το παρόν δίτομο έργο στεγάζει ενενήντα δύο μελέτες διακεκριμένων νομικών αφιερωμένες στην ομότιμη καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου.

Η ύλη καλύπτει ποικίλα γνωστικά αντικείμενα, περιλαμβάνοντας μελέτες Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου, όπως επίσης Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Δικαίου, Ενωσιακού και Εμπορικού Δικαίου, Δικαίου Προστασίας του Καταναλωτή, Δημοσίου και Ποινικού Δικαίου.

Edition info

Title
Τιμητικός Τόμος για την Καθηγήτρια Γιάννα Καρύμπαλη-Τσίπτσιου
© 2022
Authors
ISBN
978-960-648-494-0
Pages
ΧΙΙ + 2029
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Συντελεστές του έργου

Ελίζα Αλεξανδρίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Οδηγία (ΕΕ) 2020/1828 για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές. Κατά πόσο θα βελτιωθεί η προστασία των καταναλωτών της ΕΕ μέσω των νέων δικονομικού δικαίου ρυθμίσεων;

Ευγενία Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ΠΑΜΑΚ

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων: Σταθμίσεις συμφερόντων στον χώρο των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων

Πέτρος Αλικάκος, ΔΝ, Πρόεδρος Πρωτοδικών

Ο θεσμός της χρησικτησίας κατά την αγροτική και εποικιστική νομοθεσία

Χαρούλα Απαλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Υποκειμενικά και αντικειμενικά όρια δεδικασμένου στην εσωτερική αναγωγική σχέση μεταξύ των περισσότερων συνυποχρέων προς αποζημίωση και συνεναγομένων, όταν έχουν ασκηθεί κύριες αγωγές από διαφορετικούς ενάγοντες κατά των αυτών εναγομένων

Γεώργιος Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος Αρείου Πάγου ε.τ.

Ζητήματα από την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση των εταιρειών διαχειρίσεως απαιτήσεων από τραπεζικά δάνεια

Πάρις Αρβανιτάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ικανότητα δικαστικής παραστάσεως και νομιμοποίηση στη διαδικασία ειδικής διαχειρίσεως

Αναστάσιος Βαλτούδης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη κατοικία στο νέο οικογενειακό δίκαιο

Αναστασία Βεζυρτζή, ΔΝ, Δικηγόρος

Ζητήματα από τη ρύθμιση της εγγυοδοσίας στον ΚΠολΔ

Μαρία-Ευφραιμία Γερασοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος

Δικαίωμα αποζημίωσης και ευθύνη: Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 82 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων

Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή, Ομότιμη Καθηγήτρια ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών

Ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου ζητήματα στον πλειστηριασμό ακινήτου επί λανθασμένης καταχωρίσεως ιδιοκτήτη στο Κτηματολόγιο από πρόδηλο σφάλμα

Αθανάσιος Γεωργιάδης, Δικηγόρος παρ' Αρ. Πάγω, Πρόεδρος ΕΝΟΒΕ

Η επαγγελματική και ιδίως η αστική ευθύνη του Δικηγόρου υπό το πρίσμα της δικηγορικής δεοντολογίας

Απόστολος Σ. Γεωργιάδης, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός

Η αξίωση συμμετοχής στα «αποκτήματα» του συντρόφου μετά τη λήξη της ελεύθερης συμβίωσης

Γεώργιος Γεωργιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Οι ρήτρες εκπτώσεως στις διαθήκες

Γεώργιος-Αλέξανδρος Γεωργιάδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Επισκέπτης Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου NEAPOLIS Πάφου

Ευθύνη του πωλητή λόγω νομικού ελαττώματος - Ένταξη της ΑΚ 516 στο σύστημα ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Επιτρεπτό εκχώρησης της απαίτησης του υπερθεματιστή κατά του συμβολαιογράφου προς σύνταξη και παράδοση της κατακυρωτικής έκθεσης υπέρ τρίτου, μετά την καταβολή του πλειστηριάσματος. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 1005 § 1 ΚΠολΔ

Κωνσταντίνος Γώγος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η θεραπεία των σφαλμάτων της διοικητικής διαδικασίας

Ευγενία Δακορώνια, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ειδικά θέματα από την επικαρπία σε ιδανική μερίδα ακινήτου

Δημήτριος Δεβετζής, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Frederick University (Cyprus)

Η προβληματική της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος ως αυτοτελώς προστατευόμενου εννόμου αγαθού στο πλαίσιο της ΑΚ 57: Εισαγωγικοί προβληματισμοί

Γεώργιος Δέλλιος, Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ

Σύμβαση ομαδικής ασφάλισης μισθωτών και συνταξιούχων ασφαλιστικής εταιρίας - Ιδιαιτερότητες και επιμέρους ζητήματα ρύθμισης

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο κομβικός ρόλος του συμβολαιογράφου σε δικαιοπραξίες με αντικείμενο ακίνητη περιουσία

Βικτωρία Δούκα, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Άκυροι όροι της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του εργαζομένου

Φίλιππος Δωρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η επιφύλαξη «εφόσον δεν ορίστηκε διαφορετικά» στις ΑΚ 1166 και 1167 - Ένα παράδειγμα κακής νομοθέτησης στο υποσύστημα ρύθμισης της επικαρπίας και η αντιμετώπιση αυτού από τα δικαστήρια

Νικόλαος Ζαπριάνος, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ευρωπαϊκό κληρονομητήριο και εθνικά πιστοποιητικά κληρονομικών δικαιωμάτων: Πλειονότητα τίτλων και καταχώρισή τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Ελένη Ζερβογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Κοινωνική γονεϊκότητα και Οικογενειακό Δίκαιο

Δημήτρης Ζερδελής, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο περιορισμός της ευθύνης του εργαζομένου για ζημίες κατά την εκτέλεση της εργασίας (Α.Κ. 652)

Ελένη Θεοχαροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Φορολογία της ενδοομιλικής τιμολόγησης (transfer pricing) κατά την ισχύουσα αρχή των ίσων αποστάσεων του άρθρου 50 ΚΦΕ, υπό το φως της νομολογίας των δικαστηρίων και υπό το πρίσμα των κατευθυντήριων Οδηγιών του ΟΟΣΑ

Αναστασία Π. Θύμη, Δικηγόρος, ΜΔΕ Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις

Η διόρθωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής με τη διαδικασία του άρθρου 6 § 4 Ν. 2664/1998 ΕθνΚτημ

Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία προσωπικών δεδομένων (Data Protection Impact Assessment). Δικαιοπολιτική θεώρηση ενός καινοτόµου εργαλείου προστασίας της ιδιωτικότητας στον 21ο αιώνα

Διονυσία Καλλινίκου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Οι δημιουργοί των επιμέρους συμβολών στο οπτικοακουστικό έργο και η εύλογη αμοιβή για την ιδιωτική αναπαραγωγή

Αντώνιος Καραμπατζός, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Το κύρος συμβατικών ρητρών που υποχρεώνουν τον νομοθέτη ή την διοίκηση να απόσχει από ή να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια

Μαριάνος Καράσης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Αντεπιστέλλον μέλος Ακαδημίας Αθηνών

Η Μαθηματική των πλατωνικών «Νόμων»

Λάμπρος Κιτσαράς, Καθηγητής Νομικής ΔΠΘ

Ζητήματα Μοναστηριακών Απαλλοτριώσεων του Μεσοπολέμου

Δέσποινα Κλαβανίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Κατάρτιση συμβάσεων με ηλεκτρονικά μέσα

Νικόλαος Κλαμαρής, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, Επίτιμος Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Freiburg i. Br. (Γερμανίας), Μέλος του Συμβουλίου της Association internationale de Droit Processuel, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Wissenschaftliche Vereinigung für Internationales Verfahrensrecht

Η Δικονομική Νομική Φύση της Συμφωνίας/Ρήτρας Διαμεσολαβήσεως ως κατά νόμον διαρθρωμένης διαδικασίας προς επίλυση ιδιωτικών διαφορών

Παναγιώτης Κολοτούρος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Ανάκλησις δωρεάς, γενομένη μετά την συμπλήρωσιν του χρόνου της χρησικτησίας δωρηθέντος πράγματος, και αξίωσις αδικαιολογήτου πλουτισμού

Κομνηνός Κόμνιος, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙΠΑΕ, Μέλος της Ολομέλειας της PAE

Το σχέδιο Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες: Διασφάλιση ενός ασφαλούς και υπεύθυνου διαδικτυακού περιβάλλοντος

Ιωάννα Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Προς διεκδίκηση μιας νέας ταυτότητας: Της «κοινωνικής ηλικίας»

Τιμολέων Κοσμίδης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ, Εντ. Διδασκ. Νομικής Σχολής LMU München, Ερευνητής-Υπότροφος AvHumboldt-Stiftung

Το φυσικό αέριο ως πράγμα κατά την έννοια της ΑΚ

Αθηνά Κοτζάμπαση, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η παρένθετη κυοφορία ως υποβοήθηση στην αναπαραγωγή: Βιοηθικά διλήμματα και ερμηνευτικά ζητήματα

Σωτήριος Κοτρώνης, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Φύση και λειτουργία της εγγυοδοσίας κατά τον Αστικό Κώδικα

Dimitrios Koukiadis, Lecturer of Law, University of Nicosia; Adjunct Professor of Law, Goethe University Frankfurt/Main

The concept of Constitutionalism in the internet ecosystem: The paradigm of Facebook’s Oversight Board, and the normative conflict between self-regulation and statal regulation as an incentive towards a transnational digital constitution

Ιωάννης Κουκιάδης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Μεταρρύθμιση ή απορρύθμιση από τις ρυθμίσεις του Ν. 4808/2021; Γενική επισκόπηση

Σταμάτης Κουμάνης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η διάρρηξη της απαλλοτρίωσης από επαχθή αιτία κατ’ ΑΚ 939 επ. ως έσχατο μέσο, ιδίως στις επιχειρηματικές συναλλαγές

Σοφία Κυράνου-Τσίπτσιου, ΔΝ, Δικηγόρος

Ζητήματα από την ασφάλιση αστικής ιατρικής ευθύνης

Δημήτριος Λαδάς, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Συμβάσεις εργασίας και ανωτέρα βία

Εμμανουήλ Λασκαρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Υπότροφος Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τρόποι προστασίας πολιτιστικού περιβάλλοντος

Αστέριος-Νικόλαος Λιόντας, ΔΝ, Δικηγόρος

Προς μία διεύρυνση της έννοιας του έννομου συμφέροντος: Η περίπτωση της διόρθωσης ανακριβών κτηματολογικών εγγραφών

Ιάκωβος Μαθιουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων έναντι του Υπαλληλικού Κώδικα - Μια σύγκριση με αναφορά στο καθεστώς της δημοτικής υπαλληλίας

Καλλιόπη Μακρίδου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αγωγή παροχής διόδου (άρθρ. 1012 ΑΚ). Δικονομικά ζητήματα

Δημήτριος Μανιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Justitia ex machina. Αφορμή για προβληματισμό

Παναγιώτης Μαντζούφας, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η επιρροή των εταιριών του διαδικτύου στην ελευθερία του λόγου και στην πολιτική αντιπαράθεση. Πεδία σύγκρουσης και πιθανοί κίνδυνοι

Στυλιανός Μαυρίδης, ΔΝ, Δικηγόρος, Ειδικός Επιστήμων Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Κωνσταντίνα Σημαιοφορίδου, Δικηγόρος

Ιωάννα Συκούδη, Δικηγόρος

Η εφαρμογή των άρθρων ΑΚ 288 και 388 στις δημόσιες συμβάσεις έργων

Σωτήρης Μπαλτάς, Δικηγόρος

Το ζήτημα του ελέγχου από τα ποινικά δικαστήρια της υποκείμενης σχέσης στο έγκλημα της ακάλυπτης, επέχουσας θέση εγγυοδοσίας, καταπιστευτικής επιταγής σε σχέση με το προστατευόμενο έννομο αγαθό. (Με αφορμή την ΜΠλημΘεσ 21199/2017)

Γεώργιος Νάκος, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Περί του θεσμού του «πατρικού δικαιώματος» (baba-hakki) στο εθιμικό δίκαιο Θράκης κατά την τουρκοκρατία

Νικόλαος Νίκας, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η δωσιδικία της τοποθεσίας του ακινήτου (forum rei sitae)

Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Άσκηση αγωγής διατροφής μετά την έκδοση απόφασης ασφαλιστικών μέτρων.

Βάγιας Παναγιωτόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Παροχή εμπράγματης ασφάλειας εν αγνοία της παραγραφής της ασφαλιζόμενης απαίτησης

Καλλιρρό́η Δ. Παντελί́δου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η διακοπή της παραγραφής με εγγραφή υποθήκης (ΑΚ 1273) και προσημείωσης υποθήκης (ΑΚ 1280)

Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Εμπράγματα δικαιώματα στα εκκλησιαστικά μνημεία. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθ. 73 § 1 του Νόμου περί Αρχαιοτήτων (Ν. 3028/2002)

Δήμητρα Παπαδοπούλου-Κλαμαρή, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Νέα ρύθμιση για την προθεσμία αποποίησης κληρονομίας που επάγεται σε ανήλικο (άρθρο 35 ν. 4786/2021)

Θεοφανώ Παπαζήση, Ομότιμη Καθηγήτρια

Τύπος της αποδοχής κληρονομίας

Γεώργιος Παπαχρήστου, ΔΝ, Δικηγόρος

Η Οδηγία 2020/1828/ΕΕ για τις αντιπροσωπευτικές αγωγές

Konstantinos Papachristou-Dimitras, Lawyer

The Greek Cadastral Law as a Cluster of Rules of Substantive and Procedural Law and its Incorporation into the European Framework

Ανθή Πελλένη-Παπαγεωργίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ενδοοικογενειακή βία και οικογενειακό δίκαιο

Μαρία Περτσελάκη, ΔΝ, Πρωτοδίκης

Ενδοοικογενειακή βία και ιδιωτικό δίκαιο: Προεκτάσεις και προοπτική

Λήδα-Μαρία Πίψου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Διεθνής δικαιοδοσία σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και των καταχωρισμένων συντρόφων κατά τους Καν 2016/1103 και 2016/1104: Μια πρώτη προσέγγιση

Άννα Πλεύρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ΔΝ ΑΠΘ, Δικηγόρος

Περί της υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου σε χρηματικά αποτιμητές αναγνωριστικές αγωγές ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου μετά το ν.4640/2019

Κωνσταντίνος Πλιάτσικας, ΔΝ, Δικηγόρος, Επισκέπτης Λέκτορας Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Οι προϋποθέσεις γέννησης του δικαιώματος δημόσιας κατάθεσης

Ευαγγελία Ποδηματά,Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αποδεικτική διαπίστωση της πατρότητας ή της μητρότητας κατ’ άρθρ. ΚΠολΔ 607. Βασικά ερμηνευτικά ζητήματα

Ευγενία Πρεβεδούρου, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Οι ελαττωματικές διοικητικές πράξεις

Ευριπίδης Ρίζος, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η γέννηση ευθύνης (ιδίως αδικοπρακτικής) λόγω καταχρηστικής άσκησης συμβατικού δικαιώματος

Δημήτριος Ρούσσης, Δικηγόρος, Ειδ. Επιστήμονας Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Η εξαγορά του χρέους από τον οφειλέτη του. Η διαθετική λειτουργία της συγχύσεως (ΑΚ 453) και η αρχή αποτροπής του «ηθικού κινδύνου» ως έκφανση των χρηστών ηθών (ΑΚ 178)

Κλεάνθης Ρούσσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Οι λεγόμενες «ρήτρες μη εμφάνισης» στους ΓΟΣ των αεροπορικών εταιρειών και ο έλεγχός τους με βάση το Ν 2251/1994

Ιωάννης Σπυριδάκης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ιδιόμορφα δικαιώματα στη νομοθεσία για τα αρχαία μνημεία

Μιχάλης Σταθόπουλος, Επίτιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Ακαδημαϊκός

Ανάκληση δωρεάς - Αδικαιολόγητος πλουτισμός και χρησικτησία

Άγγελος Στεργίου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η αποζημίωση των θυμάτων εμβολιασμού. Με αφορμή την απόφαση ΣτΕ 622/2021

Εμμανουήλ Ταμιωλάκης, ΔΝ, Συμβολαιογράφος

Νόμιμο ενέχυρο του ξενοδόχου

Απόστολος Τασίκας, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ζητήματα από την κάθετη ιδιοκτησία

Έφη Τζίβα, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ζητήματα αναφορικά με την καταχρηστική εκμετάλλευση οικονομικής εξάρτησης (Άρθρο 18α του Ν. 146/1914)

Θεόδωρος Τροκάνας, ΔΝ, ΣΕΠ Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Ο σκοπός του σωματείου ως φραγμός στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι. (Με αφορμή την υπ. αριθμ. 185/2019 Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών)

Δημήτριος Τσάκος, Δικηγόρος

Αλεξάνδρα Μαύρου-Τσάκου, Δικηγόρος

Αυτοτελείς ισχυρισμοί και αρνητικοί της κατηγορίας ισχυρισμοί: Νομολογιακή αντιμετώπιση

Ζαφείριος Τσολακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Αποποίηση κληρονομίας από ανηλίκους μετά τον Ν. 4786/2021

Κωνσταντίνος Φινοκαλιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η εφαρμογή της ευνοϊκότερης κύρωσης στο φορολογικό δίκαιο κατά τη νομολογία των Δικαστηρίων

Κατερίνα Φουντεδάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Η τροποποίηση του άρθρου 56 ΑΚ για τη νόμιμη κατοικία του ανηλίκου με το Ν. 4800/2021

Χρήστος Χασάπης, Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Η θεωρητική προσέγγιση της σχέσης της κυριότητας με τα περιορισμένα εμπράγματα δικαιώματα

Ράνια Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Ομότιμη Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Το «ευεργέτημα» της απαλλαγής του έντιμου οφειλέτη πτωχού από τα χρέη του. Έναυσμα για δεύτερη ευκαιρία

Απόστολος Χελιδόνης, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Το αντάλλαγμα ως νόμιμη αιτία πλουτισμού

Θεόδωρος Χίου, ΔΝ, Δικηγόρος, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Διδάσκων Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η έννοια του υλικού φορέα προστατευόμενων από πνευματική ιδιοκτησία έργων στην εποχή των NFTs

Καλλιόπη Χριστακάκου-Φωτιάδη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Σκέψεις για τη δυνατότητα παραίτησης από την αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού (με αφορμή σχετικές ρήτρες σε συμβάσεις με το Δημόσιο)

Ελευθερία Χριστιανοπούλου, ΔΝ, Δικηγόρος

Μεταβολή του προσώπου του δανειστή και εγγύηση (συμβατική εκχώρηση απαιτήσεων και ευθύνη του εγγυητή)

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

Ευθύνη πλατφορμών μετά την Οδηγία 2019/ 790 για τα πνευματικά δικαιώματα στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Γιώργος Ψαρουδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ασφάλιση διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης και COVID

Εργογραφία Γιάννας Καρύμπαλη-Τσίπτσιου

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ε. Βόγκλης, Πιστωτική σύμβαση και προστασία της εμπιστοσύνης, 2024
Μεθοδολογική έρευνα και παρουσίαση της πιστωτικής σύμβασης στο πλαίσιο αλληλεπίδρασης ιδιωτικού δικαίου, δημοσίου δικαίου και οικονομίας
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Π. Κορνηλάκης, 130 Ασκήσεις Ειδικού Ενοχικού Δικαίου, 5η έκδ., 2024
130 ασκήσεις με επικαιροποιημένες λύσεις – Περιέχει και θέματα στο νέο δίκαιο της πώλησης
Ε. Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Οικογενειακό Δίκαιο, 9η έκδ., 2024
Όλη η ύλη του Οικογενειακού Δικαίου σε έναν πλήρως επικαιροποιημένο τόμο
Κ. Λέων, Η αποζηµίωση από την επιδείνωση της υγείας του παθόντος, 2024
Series: Συμβολές Αστικού Δικαίου, #14
Ανάλυση των περιπτώσεων επιδείνωσης στο μέλλον της ήδη επελθούσας ζημίας και της δικαστικής της επιδίωξης