Α. Τάχος, Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999), 4η έκδ., 2009


Α. Τάχος, Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999), 4η έκδ., 2009

Παρατίθεται το κείμενο και γίνεται συστηματική κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ΚΔΔ), όπως τροποποιήθηκε, με βάση:

- Tα επιστημονικά συμπεράσματα του συγγραφέα.

- Επίσημα ερμηνευτικά κείμενα (Αιτιολογική Έκθεση, Εισήγηση).

- Σχετικές ειδικές διατάξεις.

- Ειδική νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων.

- Γνωμοδοτήσεις του Ν.Σ.Κ.

- Πορίσματα του Συνηγόρου του Πολίτη.

- Εγκυκλίους του Υπ. Εσωτερικών.

Σε κάθε άρθρο παρατίθεται και η συναφής βιβλιογραφία.

Στην παρούσα τέταρτη έκδοση, έχει π ρ ο σ τ ε θ ε ί (στο Πέμπτο Κεφάλαιο του ΚΔΔ) αναλυτική « Ε ι σ α γ ω γ ή σ τ ι ς δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς π ρ ο σ φ υ γ έ ς » . Εξάλλου, έχει καταβληθεί και πάλι ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να ενισχυθεί η π ρ α κ τ ι κ ή κατεύθυνση του έργου, για να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ανθρώπους της πράξης, τόσο τους νομικούς όσο και τα όργανα της Διοίκησης.

Η έκδοση είναι β ε λ τ ι ω μ έ ν η ε ρ μ η ν ε υ τ ι κ ά , σ υ μ π λ η ρ ω μ έ ν η και ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν η, ενόψει των εξελίξεων, τόσο της νομοθεσίας και της νομολογίας όσο και της επιστήμης, που εμφανίσθηκαν από τα έτη 2005-2006 και εφεξής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί από τον συγγραφέα στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της αποδεικτικής και της κυρωτικής διαδικασίας, που δεν ρυθμίζονται από τον Κ.Δ.Δ.

Ειδικότερα, ο συγγραφέας αναλύει ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για την αντιμετώπιση κάθε ειδικότερου προβλήματος αναφορικά με τα ζητήματα αυτά.

Ακόμη, στο έργο γίνεται ιδιαίτερη ερμηνεία για τους Χάρτες Υποχρεώσεων της Διοίκησης προς τους πολίτες, που προβλέπονται από τον Ν 2690/1999.

Πληροφορίες έκδοσης

Τίτλος
Ερμηνεία κώδικα διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999)
Κατ' άρθρο συστηματική ερμηνεία, επίσημα ερμηνευτικά κείμενα, βιβλιογραφία, σχετικές διατάξεις, ειδική νομολογία και επιλογή βασικής νομολογίας, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, πορίσματα Συν. Πολίτη, βασικές εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ., οι χάρτες υποχρεώσεων
© 2009
Συγγραφέας
Έκδοση
4η έκδ.
ISBN
978-960-445-431-0
Σελίδες
XVII + 915
Εξαντλημένο

Πίνακας περιεχομένων   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Συντομογραφίες.

Αντί Προλόγου (στην 4η έκδοση).

Εισαγωγικά.

Άρθρο πρώτο: Κύρωση του Κώδικα.

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ

Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής των δια τά ξεων του Κώδικα.

Άρθρο 2: Αυτεπάγγελτη ενέρ γεια της Διοίκησης.

Άρθρο 3: Αιτήσεις προς τη Διοίκηση.

Άρθρο 4: Διεκπεραίωση υποθέσεων από τη Διοίκηση.

Άρθρο 5: Πρόσβαση σε έγγραφα.

Άρθρο 6: Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 7: Αμεροληψία των διοικητικών οργάνων.

Άρθρο 8: Αναπλήρωση των διοικητικών οργάνων.

Άρθρο 9: Μεταβίβαση αρμοδιότητας των διοικητικών ορ γά νων - Εξου-

σιοδότηση των διοικητικών ορ γά νων προς υπογραφή.

Άρθρο 10: Προθεσμίες προς ενέργεια.

Άρθρο 11: Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής - Επι κύ ρω ση των

αντιγράφων.

Άρθρο 12: Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας - Χορήγηση βε βαίω σης

για την καταχώριση εγγράφου.

Προσθήκη στον ΚΔΔ: Η αποδεικτική διαδικασία.

Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 13: Συγκρότηση.

Άρθρο 14: Σύνθεση - Συνεδριάσεις - Λειτουργία.

Άρθρο 15: Αποφάσεις.

Τ Ρ Ι Τ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Άρθρο 16: Περιεχόμενο και τύπος.

Τύπος περιεχομένου

Κατηγορίες

 
Προσθήκη στη λίστα επιθυμητών
 

Σχετικές εκδόσεις

Κώδικας φορολογικής διαδικασίας, 5η έκδ., 2023
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #31
Με το ν. 4987/2022 (ΦΕΚ Α’ 206/4.11.2022) κυρώθηκε ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ο οποίος συντάχθηκε από την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης (ΚΕΚ) σύμφωνα με το άρθρο 66...
Κώδικας διοικητικής διαδικασίας (Ν. 2690/1999) - Κώδικας Πρόσβασης στα Δημόσια Έγγραφα (Π.Δ. 28/2015), 4η έκδ., 2022
Σειρά: Σύγχρονη Νομοθεσία, #18
Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θεσπίστηκαν σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα, στο πλαίσιο της αποφυγής της διάδοσης του ιού SARS-COVID-19, οδήγησαν στη διάδοση της χρήσης...