Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021


Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021

Το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς αποτελεί έναν κλάδο δικαίου με ευρύτητα αντικειμένου, με ρυθμίσεις διάσπαρτες σε περισσότερα νομοθετήματα, χωρίς απαραίτητα συστηματική συνοχή και συνάφεια, διαπλεκόμενο με άλλους κλάδους δικαίου, ταυτόχρονα δε υποκείμενο σε συνέχεις νομοθετικές μεταβολές. Η ύλη του επεκτείνεται διαρκώς, με νέες πολυάριθμες και λεπτομερειακές ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, έχει επέλθει σημαντικός εξευρωπαϊσμός του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου. Οι περισσότεροι κανόνες του δικαίου της κεφαλαιαγοράς είναι πλέον όχι μόνο ενωσιακής προέλευσης αλλά και άμεσης εφαρμογής, με αποτέλεσμα ο Έλληνας νομοθέτης να έχει σε μεγάλο βαθμό απωλέσει τη δυνατότητα άμεσης κανονιστικής παρέμβασης στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, και η νέα Β’ έκδοση του παρόντος εγχειριδίου εξακολουθεί να προσεγγίζει την ύλη αφαιρετικά, με τη φιλοδοξία να διατηρήσει στο μέτρο του δυνατού μια διαχρονικότητα, ταυτόχρονα, όμως, προσπαθεί να εντάξει τους κανόνες της κεφαλαιαγοράς στο ευρύτερο και διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον που αυτοί εφαρμόζονται.

Η στόχευση παραμένει να αποτελέσει το παρόν εγχειρίδιο ένα χρηστικό εργαλείο όχι μόνο για τον σπουδαστή αλλά και τον θεωρητικό και τον εφαρμοστή του δικαίου της κεφαλαιαγοράς.

Edition info

Title
Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς
© 2021
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-648-291-5
Pages
ΧΧΧΙ + 648
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Β΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ Α΄ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

§ 1. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς ως αυτοτελής κλάδος δικαίου

Α. Έννοια δικαίου κεφαλαιαγοράς και βασικά του χαρακτηριστικά

Β. Σκοπός δικαίου κεφαλαιαγοράς

Ι. Αποτελεσματικότητα της κεφαλαιαγοράς

1. Κατανεμητική αποτελεσματικότητα

2. Θεσμική αποτελεσματικότητα

3. Επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα

4. Σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

ΙΙ. Προστασία των επενδυτών

1. Προστασία του επενδυτικού κοινού

2. Προστασία ατομικών συμφερόντων μεμονωμένων επενδυτών

Γ. Πηγές δικαίου κεφαλαιαγοράς

Ι. Ευρωπαϊκό δίκαιο κεφαλαιαγοράς

1. Οδηγίες/κανονισμοί με βάση το προγενέστερο καθεστώς

2. Ισχύουσες βασικές οδηγίες/κανονισμοί

3. Είδος εναρμόνισης

4. Εξελίξεις στο ευρωπαϊκό δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

ΙΙ. Εθνικό δίκαιο κεφαλαιαγοράς

ΙΙΙ. Διεθνές δίκαιο κεφαλαιαγοράς

Δ. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς και λοιποί κλάδοι δικαίου

Ι. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς και συνταγματικό δίκαιο

ΙΙ. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς και εταιρικό δίκαιο

ΙIΙ. Δίκαιο κεφαλαιαγοράς και δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού

ΙV. Εφαρμοστέο δίκαιο/Πεδίο εφαρμογής διατάξεων δικαίου κεφαλαιαγοράς

§ 2. Χρηματοπιστωτικά μέσα

A. Κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων

Β. Νέα προϊόντα ως χρηματοπιστωτικά μέσα;

Γ. Διακρίσεις χρηματοπιστωτικών μέσων

I. Ενσώματα και άυλα χρηματοπιστωτικά μέσα/κινητές αξίες

II. Πολύπλοκα (σύνθετα) και μη πολύπλοκα (μη σύνθετα) χρηματοπιστωτικά μέσα

§ 3. Αγορές

A. Τόποι διαπραγμάτευσης/πολυμερή συστήματα

Ι. Ρυθμιζόμενη αγορά

ΙΙ. Πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης

ΙΙΙ. Μηχανισμός οργανωμένης διαπραγμάτευσης

Β. Συστηματικός εσωτερικοποιητής

Γ. Ειδικές αγορές

Ι. Αγορές ανάπτυξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΙΙ. Αδιαφανείς δεξαμενές (dark pools)

ΙΙΙ. Αγορές χωρίς ρευστότητα

ΙV. Αγορές ενέργειας

V. Ηλεκτρονικές πλατφόρμες συμμετοχικής χρηματοδότησης

VΙ. «Γκρίζες» και «μαύρες» (κεφαλαι)αγορές

Δ. Οικονομικά μεγέθη της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Ε. Συγκεντρώσεις χρηματιστηρίων και διεθνοποίηση αγορών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

§ 4. Βασικοί φορείς

Α. Εκδότες – Εισηγμένη ανώνυμη εταιρεία

Ι. Ρυθμίσεις περί εισηγμένων εταιρειών στο ν. 4548/2018

ΙΙ. Ρυθμίσεις περί εισηγμένων εταιρειών στο ν. 4706/2020

1. Διοικητικό Συμβούλιο και Επιτροπές Διοικητικού Συμβουλίου

2. Kανονισμός λειτουργίας και εσωτερικός έλεγχος

3. Ενημέρωση επενδυτών

4. Κυρώσεις

ΙΙΙ. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Β. Επενδυτές

I. Διακρίσεις των επενδυτών με βάση ρυθμίσεις του δικαίου κεφαλαιαγο­ράς

1. Διάκριση των επενδυτών με βάση το ν. 4514/2018

1.1. Επαγγελματίες πελάτες

1.2. Πελάτες που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες

1.3. Επιλέξιμοι πελάτες

1.4. Ιδιώτες πελάτες

2. Διάκριση των επενδυτών με βάση τον κανονισμό 2017/1129

3. Θεσμικοί/μη θεσμικοί επενδυτές

4. Συνετοί/ορθολογικοί επενδυτές

II. Διακρίσεις των επενδυτών στη νομολογία των αστικών δικαστηρίων

1. Επενδυτές με εμπειρία (γνώσεις) και επενδυτές χωρίς εμπειρία (γνώ­σεις)

2. Επενδυτές ριψοκίνδυνοι (κερδοσκόποι) και επενδυτές συντηρητικοί

3. Επενδυτές που διενεργούν μεγάλο όγκο συναλλαγών και μικροεπεν­δυτές

ΙII. Οι διακρίσεις των επενδυτών με βάση το δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και η νομολογία των αστικών δικαστηρίων

ΙV. Ο επενδυτής ως καταναλωτής

§ 5. Χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές

Α. ΑΕΠΕΥ

Ι. Νομική μορφή ΑΕΠΕΥ και διάκριση ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρε­σίες

ΙΙ. Διοίκηση

ΙΙΙ. Μετοχές και μέτοχοι

ΙV. Οργανωτικές απαιτήσεις

1. Η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων

2. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου

3. Οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων

4. Συγκεντρωτικός κατάλογος αρχείων που πρέπει να τηρούν ΑΕΠΕΥ

5. Παράβαση των διατάξεων περί οργανωτικών απαιτήσεων

5.1. Διοικητικές συνέπειες

5.2. Αστικές συνέπειες – Το οργανωτικό πταίσμα στην ελληνική νομο­λογία

V. Παροχή υπηρεσιών με στοιχεία αλλοδαπότητας

Β. Δίκτυο των AΕΠΕΥ

Ι. Οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ)

1. Παρεχόμενες υπηρεσίες - οργάνωση και λειτουργία

2. Η νομική σχέση μεταξύ επενδυτή και ΑΕΕΔ κατά τη λήψη και διαβίβα­ση εντολών

3. Η νομική σχέση μεταξύ ΑΕΠΕΥ και ΑΕΕΔ

4. Έλεγχος της γνησιότητας διαβιβασθείσας εντολής από ΑΕΕΔ – Κα­τάχρηση πληρεξουσιότητας

ΙΙ. Οι συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι (άρθρο 29 ν. 4514/2018)

§ 6. Πληροφοριακοί διαμεσολαβητές

A. Χρηματιστηριακοί αναλυτές

Ι. Βασικοί κανόνες που διέπουν τη δράση των χρηματιστηριακών ανα­λυ­τών

1. Πρόσθετες υποχρεώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες χρηματιστη­ριακών αναλυτών

2. Διάδοση συστάσεων που παράγονται από τρίτους

ΙΙ. Οργανωτικές απαιτήσεις σε σχέση με την έρευνα στον τομέα των επενδύ­σεων ή τις διαφημιστικές ανακοινώσεις

ΙΙΙ. Έννομη σχέση προσώπων που εκδίδουν ή διαδίδουν αναλύσεις και απο­δε­κτών των αναλύσεων

ΙV. Αστική ευθύνη των προσώπων που εκδίδουν ή διαδίδουν αναλύσεις

B. Δημοσιογράφοι

Γ. Οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας

Ι. Βασικοί κανόνες λειτουργίας οργανισμών αξιολόγησης

ΙΙ. Έννομη σχέση μεταξύ οργανισμών αξιολόγησης και αξιολογούμενων

ΙΙΙ. Αστική ευθύνη των οργανισμών αξιολόγησης

Δ. Πάροχοι υπηρεσιών αναφοράς δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

§ 7. Η πρωτογενής αγορά/Εισαγωγή κινητών αξιών σε ρυθμιζόμενη αγορά

Α. Προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών οριζόμενες σε κανονιστικές διατάξεις

Β. Προϋποθέσεις εισαγωγής οριζόμενες σε κανονισμούς αγορών

Ι. Η νομική φύση των κανονισμών (ρυθμιζόμενων) αγορών

ΙΙ. Οι προϋποθέσεις εισαγωγής μετοχών στον κανονισμό του Χρηματιστη­ρίου Αθηνών

Γ. Αναστολή, διακοπή διαπραγμάτευσης και διαγραφή κινητών αξιών

Ι. Διαγραφή με αίτηση της εκδότριας

ΙΙ. Διαγραφή άνευ αιτήσεως της εκδότριας ως διοικητικό μέτρο

ΙΙΙ. Διαγραφή άνευ αιτήσεως της εκδότριας ως «συμβατικό» μέτρο

ΙV. Προσωρινή διακοπή και αναστολή

§ 8. Η δευτερογενής αγορά

A. Διαπραγμάτευση/κατάρτιση συναλλαγών

Ι. Άμεση και έμμεση πρόσβαση στη (ρυθμιζόμενη) αγορά

IΙ. Ιδιαιτερότητες συναλλαγών στην αγορά και μέθοδοι διαπραγμάτευσης

1. Ευθύνη των μελών για εντολές που διαβιβάζονται μέσω των συστημά­των τους

2. Εγγυητική/ex lege del credere ευθύνη

3. Ελαττώματα της υποκείμενης σχέσης/ακύρωση συναλλαγών

ΙII. Αλγοριθμικές συναλλαγές (υψηλής συχνότητας)

ΙV. Συναλλαγές δημιουργίας ρευστότητας/Ειδική διαπραγμάτευση

V. Aνοικτές πωλήσεις

VI. Υποχρεώσεις προσυναλλακτικής και μετασυναλλακτικής διαφάνειας

B. Εκκαθάριση και Διακανονισμός

Ι. Κεφάλαιο ασφαλειοδοτικού χαρακτήρα και παροχή ασφαλειών

ΙΙ. Αδειοδοτημένοι φορείς εκκαθάρισης και ΚΑΤ

Γ. Η απόκτηση κυριότητας επί τίτλων

Ι. Η προαντιφώνηση νομής

ΙΙ. Η επέλευση των αποτελεσμάτων της εμπράγματης δικαιοπραξίας απευ­θείας στο όνομα του παραγγελέα

ΙΙΙ. Η απόκτηση κυριότητας επί άυλων τίτλων

§ 9. Δημόσιες προτάσεις

Α. Έννοια και νομοθετικές πηγές

Β. Πεδίο εφαρμογής του ν. 3461/2006 περί δημοσίων προτάσεων

Γ. Βασικές αρχές

Ι. Ισότητα

ΙΙ. Δυνατότητα των μετόχων να αξιολογήσουν τη δημόσια πρόταση – Δια­φάνεια

ΙΙΙ. Προστασία της αγοράς

IV. Προστασία της υπό εξαγορά εταιρείας

V. Διασφάλιση της χρηματοδότησης της δημόσιας πρότασης

Δ. Προετοιμασία δημόσιας πρότασης

Ι. Νομικός και οικονομικός έλεγχος της εταιρείας στόχου

ΙΙ. Απόκτηση συμμετοχής πριν τη διενέργεια δημόσιας πρότασης

ΙIΙ. Κατάρτιση συμφωνιών με την εταιρεία στόχο ή τους μετόχους αυτής

Ε. Είδη δημοσίων προτάσεων

Ι. Προαιρετικές δημόσιες προτάσεις

ΙΙ. Υποχρεωτικές δημόσιες προτάσεις

1. Νομική φύση και χαρακτηριστικά υποχρεωτικών προτάσεων

1.1. Η πρόταση καταλαμβάνει το σύνολο των κινητών αξιών της υπό εξαγορά εταιρείας

1.2. Το αντάλλαγμα

1.3. Έλλειψη αιρέσεων - δυνατότητας ανάκλησης

2. Υπολογισμός των δικαιωμάτων ψήφου

3. Έννομες συνέπειες από την υπέρβαση των νομοθετικών ορίων

4. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης

5. Παραβίαση των διατάξεων περί υποχρεωτικών προτάσεων

ΙΙΙ. Προαιρετικές «υποχρεωτικές» προτάσεις

ΣΤ. Διαδικασία δημόσιας πρότασης

Ζ. Υποχρεώσεις οργάνων διοίκησης της εταιρείας στόχου

Η. Μέτρα άμυνας και εξουδετέρωση αυτών

Ι. Προληπτικά μέτρα άμυνας

ΙΙ. Κατασταλτικά μέτρα άμυνας

ΙΙΙ. Εξουδετέρωση μέτρων άμυνας

Θ. Ανταγωνιστική πρόταση, ανάκληση και αναθεώρηση δημόσιας πρότασης

Ι. Δικαίωμα εξαγοράς και εξόδου σε περίπτωση δημόσιας πρότασης

ΙΑ. Κυρώσεις

ΙΒ. Χρονοδιάγραμμα δημόσιας πρότασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΡΟΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

§ 10. Πληροφορίες στην κεφαλαιαγορά

A. Σκοπός των ρυθμίσεων

B. Χαρακτηριστικά των πληροφοριών

I. Πληροφορίες σημαντικές/ουσιώδεις

II. Πληροφορίες αξιόπιστες, ακριβείς και περιεκτικές

III. Πληροφορίες επίκαιρες

IV. Πληροφορίες προσβάσιμες σε όλους – Ισότητα στην πληροφόρηση

V. Πληροφορίες κατανοητές από τους επενδυτές – Γλώσσα πληροφόρησης

VΙ. Πληροφορίες συγκεντρωμένες και τυποποιημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Γ. Συρροή υποχρεώσεων πληροφόρησης στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς

Δ. Υποχρεώσεις πληροφόρησης υπό το πρίσμα του συνταγματικού δικαίου - όρια στην πληροφόρηση

Ε. Πληροφόρηση και μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΣΤ. Ερμηνεία διατάξεων περί πληροφόρησης

Ζ. Πληροφορίες στην κεφαλαιαγορά και λοιποί κλάδοι δικαίου

Η. Διακρίσεις των πληροφοριών

§ 11. Πληροφόρηση στην πρωτογενή αγορά – Ενημερωτικό δελτίο

Α. Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

Β. Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου

Ι. Εξαιρέσεις με βάση το πρόσωπο του αποδέκτη της προσφοράς

ΙΙ. Εξαιρέσεις με βάση την αξία της προσφοράς

ΙΙΙ. Εξαιρέσεις με βάση το αντικείμενο της προσφοράς

ΙV. Υποχρέωση έκδοσης πληροφοριακού δελτίου

Γ. Πρόσωπα υπεύθυνα για το ενημερωτικό δελτίο

Δ. Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου

Ε. Μορφές ενημερωτικού δελτίου (ενιαίο ενημερωτικό δελτίο - ενημερωτι- κό δελτίο με τη μορφή διακριτών εγγράφων - βασικό ενημερωτικό δελτίο)

ΣΤ. Διάρκεια ισχύος και συμπλήρωση ενημερωτικού δελτίου

Ζ. Έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου

Η. Κυρώσεις

Ι. Διοικητικές Κυρώσεις

ΙΙ. Αστικές κυρώσεις

1. Ακυρότητα των συναλλαγών;

2. Ευθύνη προς αποζημίωση

2.1. Η ευθύνη προς αποζημίωση κατά το άρθρο 61 ν. 4706/2020 υπό το πρίσμα της αρχής της διατήρησης του μετοχικού κεφαλαίου

2.2. Η ευθύνη προς αποζημίωση κατά το άρθρο 61 ν. 4706/2020 σε σχέση με τις γενικές περί αποζημίωσης ρυθμίσεις του ΑΚ

§ 12. Πληροφόρηση στη δευτερογενή αγορά

A. Περιοδική πληροφόρηση

I. Ετήσια οικονομική έκθεση

1. Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

2. Έκθεση διοικητικού συμβουλίου

3. Δηλώσεις

II. Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση

III. Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων

IV. Εκούσιες ανακοινώσεις διοικητικού συμβουλίου

V. Εξαιρέσεις

B. Διαρκής πληροφόρηση

I. Σκοπός διαρκούς πληροφόρησης

II. Περιεχόμενο υποχρεώσεων διαρκούς πληροφόρησης

1. Απόκτηση ή διάθεση μετοχών με δικαίωμα ψήφου (άρθρο 9 ν. 3556/ 2007)

2. Απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου (άρθρο 10 ν. 3556/2007)

3. Απόκτηση ή διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων (άρθρο 11 ν. 3556/ 2007)

4. Άθροιση δικαιωμάτων ψήφου.

5. Απόκτηση ή διάθεση ιδίων μετοχών

6. Εξαιρέσεις και απαλλαγές από την υποχρέωση ενημέρωσης

7. Διαδικασία ενημέρωσης

III. Υποχρεώσεις ενημέρωσης κατόχων κινητών αξιών που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά

Γ. Κυρώσεις

Ι. Διοικητικές κυρώσεις

1.1. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής

1.2. Υπαιτιότητα

ΙΙ. Αστικές κυρώσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ

§ 13. Κατάχρηση προνομιακών πληροφοριών

A. Υποκειμενικό πεδίο εφαρμογής της απαγόρευσης

Ι. Πρωτογενείς κάτοχοι πληροφοριών

ΙΙ. Δευτερογενείς κάτοχοι πληροφοριών

B. Προνομιακή πληροφορία

I. Πληροφορία συγκεκριμένη

II. Πληροφορία που δεν έχει δημοσιοποιηθεί

III. Πληροφορία που αφορά εκδότη ή χρηματοπιστωτικά μέσα

IV. Πληροφορία που η δημοσιοποίησή της θα μπορούσε να επιδράσει σημαντικά στην τιμή των χρηματοπιστωτικών μέσων

V. Προνομιακή πληροφορία και πρόσωπα που διαμεσολαβούν/δικαιώματα εκπομπής/παράγωγα μέσα

Γ. Κατάχρηση και παράνομη ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας

Ι. Κατάχρηση της προνομιακής πληροφορίας

1. Έννοια της (κατά)χρήσης

2. Σύννομη συμπεριφορά

ΙΙ. Ανακοίνωση προνομιακής πληροφορίας

1. Η παράνομη ανακοίνωση της προνομιακής πληροφορίας

2. Ειδικά οι βολιδοσκοπήσεις της αγοράς

ΙΙΙ. Σύσταση ή παρότρυνση τρίτου με βάση την πληροφορία

Δ. Ζητήματα απόδειξης

Ε. Κυρώσεις

Ι. Διοικητικές κυρώσεις

ΙΙ. Ποινικές κυρώσεις

ΙΙΙ. Αστικές κυρώσεις

1. Ακυρότητα συναλλαγών

2. Δικαίωμα αποζημίωσης

§ 14. Χειραγώγηση αγοράς

A. Διάδοση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών

I. Εννοιολογικά χαρακτηριστικά

II. Ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε οικονομικές καταστάσεις, ενημερωτικά δελτία ή άλλα δημοσιεύματα

ΙΙI. Γνώση ή υπαίτια άγνοια

B. Κατάρτιση συναλλαγών ή διαβίβαση εντολών

Ι. Συναλλαγές ή εντολές που αποτελούν χειραγώγηση κατά το άρθρο 12 παρ. 1 α κανονισμού 596/2014

1. Ψευδείς ή παραπλανητικές ενδείξεις για την προσφορά, την τιμή ή τη ζήτηση χρηματοπιστωτικού μέσου

2. Διαμόρφωση τιμής σε μη κανονικό ή τεχνητό επίπεδο

3. Ενδείξεις χειραγώγησης

4. Αποδεκτές πρακτικές μη αποτελούσες χειραγώγηση

II. Συναλλαγές ή εντολές που χρησιμοποιούν (παραπλανητικές) μεθοδεύ­σεις ή τέχνασμα κατά το άρθρο 12 παρ. 1 β κανονισμού 596/2014

Γ. Χειραγώγηση του υπολογισμού δεικτών αναφοράς

Δ. Παραδείγματα χειραγώγησης

Ε. Υπαιτιότητα και αιτιώδης συνάφεια

ΣΤ. Κυρώσεις

Ι. Διοικητικές και ποινικές κυρώσεις

ΙΙ. Αστικές κυρώσεις

1. Ακυρότητα συναλλαγών

2. Δικαίωμα αποζημίωσης

§ 15. Προληπτικά μέτρα

A. Υποχρεώσεις εκδοτών και διευθυντικών στελεχών

I. Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών

1. Αντικείμενο δημοσιοποίησης

2. Χρόνος δημοσιοποίησης

3. Τρόπος δημοσιοποίησης

4. Αναβολή δημοσιοποίησης

5. Σχέση με άλλες διατάξεις

6. Ευθύνη

II. Κατάρτιση καταλόγου προσώπων με πρόσβαση σε προνομιακές πληρο­φο­ρίες

III. Συναλλαγές διευθυντικών στελεχών

Β. Υποχρεώσεις κατ’ επάγγελμα διαμεσολαβητών

Ι. Θέσπιση αποτελεσματικών ρυθμίσεων και αναφορά ύποπτων συναλλα­γών

ΙΙ. Καταγραφή και αρχειοθέτηση εντολών

Γ. Υποχρεώσεις διαχειριστών

Δ. Υποχρεώσεις αναλυτών - προσώπων που εκδίδουν στατιστικά στοιχεία

Ε. Αναφορές παραβάσεων (Whistle blowing)

ΣΤ. Κανόνες για τους δείκτες αναφοράς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

§ 16. Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες

Α. Λήψη και διαβίβαση εντολών

Β. Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών

Γ. Διενέργεια συναλλαγών για ίδιο λογαριασμό

Δ. Διαχείριση χαρτοφυλακίου

Ε. Παροχή επενδυτικών συμβουλών

ΣΤ. Αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων/τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέ­σων με δέσμευση ανάληψης/τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέ­σμευ­ση ανάληψης

Ζ. Λειτουργία πολυμερούς μηχανισμού διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

Η. Λειτουργία μηχανισμού οργανωμένης διαπραγμάτευσης (ΜΟΔ)

§ 17. Παρεπόμενες υπηρεσίες

A. Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων

I. Φύλαξη - διαχείριση ενσώματων τίτλων

II. Φύλαξη - διαχείριση άυλων τίτλων

III. Συλλογικοί λογαριασμοί

B. Παροχή πιστώσεων ή δανείων

Γ. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις

Δ. Παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος

Ε. Έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές γενικών συστάσεων

ΣΤ. Παροχή υπηρεσιών σχετιζόμενων με την αναδοχή

Ζ. Παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με υποκείμενα μέσα των παραγώγων

§ 18. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς και παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

A. Υποχρεώσεις πριν την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών

I. Παροχή πληροφοριών – γενικοί όροι

II. Αξιολόγηση καταλληλότητας και συμβατότητας

1. Παροχή επενδυτικών συμβουλών - διαχείριση χαρτοφυλακίου = έλεγχος καταλληλότητας

2. Λοιπές επενδυτικές υπηρεσίες = έλεγχος συμβατότητας

3. Οι επιχειρήσεις που αρκούνται μόνο στη λήψη και εκτέλεση εντολών (execution only)

III. Δημιουργία και διάθεση χρηματοπιστωτικών μέσων

B. Υποχρεώσεις κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

I. Εκτέλεση των εντολών

II. Βέλτιστη εκτέλεση

III. Κεκαλυμμένες αμοιβές (αντιπαροχές)

Γ. Υποχρεώσεις μετά την παροχή των επενδυτικών υπηρεσιών

Ι. Ενημέρωση εκτός πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίου

ΙΙ. Ενημέρωση εντός πλαισίου διαχείρισης χαρτοφυλακίου

ΙΙΙ. Λοιπές υποχρεώσεις ενημέρωσης

IV. Προβολή αντιρρήσεων

Δ. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή πιστώσεων

Ε. Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς και ΑΚ

§ 19. Συστήματα Εγγύησης και Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Α. Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Β. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ

ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

§ 20. Κρατική εποπτεία

Α. Σε εθνικό επίπεδο

Ι. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ)

1. Οργάνωση της ΕΚ

2. Αρμοδιότητες

2.1. Κανονιστικές

2.2. Γνωμοδοτικές

2.3. Προληπτικής εποπτείας

2.4. Ελεγκτικές

2.5. Κατασταλτικής εποπτείας – Κυρωτικές

2.6. Παρέμβαση στη διοίκηση και λειτουργία εποπτευόμενων ή εισηγ­μένων εταιρειών

2.7. Παρέμβαση σε προϊόντα

3. Έννομη προστασία

4. Ευθύνη

ΙΙ. Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

ΙΙΙ. Χρηματιστήριο Αθηνών (ΕΧΑΕ)

Β. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ι. Ιστορική εξέλιξη (FESCO, CESR)

IΙ. Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ/ESMA)

§ 21. Ιδιωτική επιβολή των κανόνων της κεφαλαιαγοράς

Α. Ιδιωτική επιβολή και ενωσιακό δίκαιο

Β. Εργαλειοποίηση της αστικής ευθύνης με βάση την αρχή της αποτελεσματι­κό­τητας

Γ. Ειδικά ζητήματα ιδιωτικής επιβολής και αστικής ευθύνης

Ι. Φύση της ευθύνης

ΙΙ. Επιχειρηματική ή προσωπική ευθύνη;

ΙΙΙ. Ουσιαστικές προϋποθέσεις ευθύνης

1. Ζημία

2. Αιτιώδης συνάφεια

3. Υπαιτιότητα

ΙV. Λοιπά ζητήματα

1. Συλλογικές αγωγές

2. Πρόσβαση σε πληροφορίες

3. Δέσμευση των πολιτικών δικαστηρίων από αποφάσεις εποπτικών αρ­χών

4. Εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών

Ευρετηριο ορων

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Series: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....
Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012
Σή­με­ρα οι χώ­ρες παν­τού αν­τι­με­τω­πί­ζουν μια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που ε­πι­τα­χύν­θη­κε α­πό την πι­στω­τι­κή κα­τάρ­ρευ­ση του 2007-2008. Έ­τσι, δη­μό­σι­ες...