Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012


Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012

Σή­με­ρα οι χώ­ρες παν­τού αν­τι­με­τω­πί­ζουν μια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που ε­πι­τα­χύν­θη­κε α­πό την πι­στω­τι­κή κα­τάρ­ρευ­ση του 2007-2008. Έ­τσι, δη­μό­σι­ες υ­πη­ρε­σί­ες καταργούνται και κρα­τι­κές πε­ρι­ου­σί­ες πω­λούν­ται σε μια μά­ται­η προ­σπά­θεια να ι­σο­σκε­λί­σουν τους προ­ϋ­πο­λο­γι­σμούς που δεν μπο­ρούν πια να εί­ναι ι­σορ­ρο­πη­μέ­νοι, δι­ό­τι η προ­σφο­ρά χρή­μα­τος (mo­ney supply) έ­χει συρ­ρι­κνω­θεί.

Οι κυ­βερ­νή­σεις συ­νή­θως παίρ­νουν την ευ­θύ­νη για τις υ­περ­βο­λι­κές δα­πά­νες, αλ­λά οι κυ­βερ­νή­σεις δεν ξε­κί­νη­σαν την κρί­ση. Η κα­τάρ­ρευ­ση ή­ταν στο τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα και στην πί­στω­ση που δη­μι­ούρ­γη­σαν κα­θώς και στη δι­α­τή­ρη­σή της.

Σε αν­τί­θε­ση με δη­μο­φι­λή πε­ποί­θη­ση, τα πε­ρισ­σό­τε­ρα α­πό τα χρή­μα­τά μας σή­με­ρα δεν δη­μι­ουρ­γούν­ται α­πό τις κυ­βερ­νή­σεις. Δη­μι­ουρ­γούν­ται α­πό ι­δι­ω­τι­κές τρά­πε­ζες ως δά­νεια. Το ι­δι­ω­τι­κό σύ­στη­μα δη­μι­ουρ­γί­ας χρή­μα­τος έ­χει αυ­ξη­θεί στο πέ­ρα­σμα των χρό­νων και ως συ­νέ­πεια έ­χει έρ­θει να ε­ξου­σιά­σει τις κυ­βερ­νή­σεις σε παγ­κό­σμιο ε­πί­πε­δο. Το σύ­στη­μα, ό­μως, πε­ρι­έ­χει τους σπό­ρους της δι­κής του κα­τα­στρο­φής, ε­νώ η πη­γή της δύ­να­μής του εί­ναι ε­πί­σης μια α­νι­δι­ο­τέ­λεια του αρ­χι­κού του σχε­δια­σμού. Το πρό­βλη­μα εί­ναι ό­τι οι τρά­πε­ζες α­πο­δί­δουν «τρα­πε­ζι­κή πί­στω­ση» που πρέ­πει να ε­πι­στρα­φεί με τό­κο, ε­νώ πα­ράλ­λη­λα ε­πι­δι­ώ­κουν συ­νε­χώς την ε­πι­στρο­φή πε­ρισ­σό­τε­ρων χρη­μά­των α­πό όσα δη­μι­ουρ­γή­θη­καν αρ­χι­κά, ως δά­νεια. Έ­τσι, ο μό­νος τρό­πος για να πά­ρου­με ε­πι­πλέ­ον χρή­μα­τα α­πό το ι­δι­ω­τι­κό τρα­πε­ζι­κό σύ­στη­μα εί­ναι να πά­ρου­με α­κό­μη πε­ρισ­σό­τε­ρα δά­νεια, με ε­πι­βα­ρυ­μέ­νο ε­πι­τό­κιο.

Το βι­βλί­ο αυ­τό, λοι­πόν, έ­χει σχε­δια­στεί με τρό­πο ώ­στε να βο­η­θή­σει στην κα­τα­νό­η­ση βα­σι­κών στοι­χεί­ων της χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κής και τρα­πε­ζι­κής ε­πι­στή­μης σε δι­ε­θνές ε­πί­πε­δο αλ­λά και στην Ελ­λά­δα. Ση­μαν­τι­κός στό­χος του βι­βλί­ου εί­ναι ο α­να­γνώ­στης να κα­τα­νο­ή­σει τα βα­σι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά και προ­ϊ­όν­τα του δι­ε­θνούς χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κού και τρα­πε­ζι­κού συ­στή­μα­τος, να ο­ξύ­νει τη σκέ­ψη του κα­θώς και να α­πο­κτή­σει μια ευ­ρύ­τε­ρη αν­τί­λη­ψη των οι­κο­νο­μι­κών γε­γο­νό­των που δι­α­δρα­μα­τί­ζον­ται τη χρο­νι­κή αυ­τή πε­ρί­ο­δο στην Ελ­λά­δα αλ­λά και παγ­κο­σμί­ως.

Edition info

Title
Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές
Τράπεζες και προϊόντα
© 2012
Author
ISBN
978-960-445-878-3
Pages
XVIII + 303
Price
€ 30.00
In stock

Table of contents   +

Πρόλογος

Βασικοί όροι

Κεφάλαιο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Τα οφέλη των συναλλαγών

1.2 Αποταμίευση, επένδυση και δανειοδότηση

1.3 Συναλλαγές σε επίπεδο κινδύνου

1.4 Οι περιπλοκές των συναλλαγών

1.5 Συμπερασματικά

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 2. ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙ-ΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ

2. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

2.1 Μείωση του κόστους ρευστοποίησης

2.2 Άμεση δανειοδότηση-χρηματοδότηση και χρηματοπι-στω-

τικές αγορές

2.3 Έμμεση δανειοδότηση και χρηματοοικονομικοί

διαμεσολαβητές

2.4 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα άμεσης και έμμεσης

δανειοδότησης

2.5 Πώς το χρηματοοικονομικό σύστημα λειτουργεί

2.6 Τα χαρακτηριστικά μιας καλής αγοράς

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 3. ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ

3.1 Σύνθεση πολλαπλών επιτοκίων περιόδου

3.2 Υπολογισμός τοκομεριδίων ομολόγων

3.3 Αποπληρωμή και απόσβεση δανείου σε περιοδικές τοκοχρεο-

λυτικές δόσεις

3.4 Απόδοση αγοράς σε χρεόγραφα με πολλαπλές δόσεις

πληρωμών

3.5 Κίνδυνος επιτοκίων σε χρεόγραφα με εφάπαξ δόση

πληρωμών

3.6 Κίνδυνος επιτοκίων σε χρεόγραφα με πολλαπλές δόσεις

πληρωμών

3.7 Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 4. ΜΕΣΙΤΕΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

4.1 Στοιχεία ισολογισμού

4.2 Κέρδη και απόδοση ιδίων κεφαλαίων

4.3 Καθορίζοντας τα επιτόκια σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον

4.4 Κίνδυνοι των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών – ΧΔ

4.5 Καταθέσεις, αποθεματικά και ρευστότητα

4.6 Διαχείριση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

4.7 Ιδία κεφάλαια, κίνδυνοι και επιπτώσεις μόχλευσης

4.8 Η έννοια και επίδραση των μοχλεύσεων

4.9 Οικονομίες κλίμακας και φάσματος

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 5. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5. ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

5.1 Η εξέλιξη της διεθνούς τραπεζικής δομής

5.2 Η τραπεζική δομή στην Ελλάδα – εξελίξεις και προοπτικές

5.3 Η εξέλιξη της παγκόσμιας τραπεζικής δομής

5.4 Τραπεζικές δραστηριότητες εναλλακτικές της δικτύωσης

5.5 Διεθνής τραπεζική

5.6 Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της συγχώνευσης

τραπεζών

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 6. ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑ-ΛΑΙΑ

6. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

6.1 Η τιμολόγηση των ασφάλιστρων

6.2 Αποθεματικά και πριμοδότηση

6.3 Μάρκετινγκ - Εμπορία

6.4 Κίνητρα ασφάλισης

6.5 Ασφάλεια ζωής

6.6 Ασφαλιστικά συμβόλαια ζωής, συνταξιοδότησης και

ιατρικής περίθαλψης

6.7 Συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης

6.8 Ασφάλιση ιδιοκτησίας και αστικής ευθύνης

6.9 Αντασφάλιση

6.10 Εισόδημα συνταξιοδότησης

6.11 Συνταξιοδοτικά προγράμματα

6.12 Οι παγίδες των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

6.13 Επιπλοκές και πλεονεκτήματα

6.14 Αμοιβαία κεφάλαια – ΑΚ (Mutual Funds - MF)

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 7. ΑΓΟΡΑ ΤΙΤΛΩΝ: ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

7. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

7.1 Πώς μια αγορά τίτλων λειτουργεί

7.2 Η δομή μιας αγοράς χρεογράφων

7.3 Πώς λειτουργεί μια διαπραγματευτική αγορά

7.4 Πώς λειτουργεί μια αγορά δημοπρασιών

7.5 Πώς εκτελείται μια συναλλαγή

7.6 Η συμβολή και σημασία της πίστωσης στις αγορές

χρεογράφων

7.7 Οι βασικές λειτουργίες εταιριών διαχείρισης χρεογράφων

7.8 Οι ρυθμίσεις των αγορών χρεογράφων

7.9 Η υποδομή των αγορών χρεογράφων

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 8. ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

8.1 Η αγορά χρήματος

8.2 Τα οφέλη μιας αποτελεσματικής αγοράς χρήματος

8.3 Η αγορά κεφαλαίου

8.4 Προβλήματα κινήτρων στην ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών

8.5 Εταιρίες υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου (Venture Capital)

8.6 Οι δείκτες των αγορών χρήματος και κεφαλαίου

8.7 Σύγχρονες χρηματοοικονομικές τεχνικές, εργαλεία και

υποδείγματα

8.8 Η εναρμόνιση κανόνων ρύθμισης

8.9 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι θεσμικοί και ιδιώτες επενδυτές

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 9. ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

9. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

9.1 Τα είδη παραγώγων και τα γενικά τους χαρακτηριστικά

9.2 Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης – ΣΜΕ (Futures

Contracts)

9.3 Προθεσμιακά συμβόλαια/συναλλαγές – ΠΣ (Forward

Contracts)

9.4 Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης – ΣΔΠ (options

Contracts)

9.5 Συμβόλαια ανταλλαγής – ΣΑ (swaps contracts)

9.6 Ο ανταγωνισμός στην αγορά παράγωγων προϊόντων

Ερωτήσεις - Ασκήσεις

Κεφάλαιο 10. Η ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

10. ΕΝΝΟΙΑ ΕΝΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

10.1 Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος ως

στόχος

10.2 Ο ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας στη σταθεροποίηση του

χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι βραχυπρόθεσμες

οικονομικές προκλήσεις

10.3 Η χρηματοπιστωτική κατάσταση στην Ελλάδα

10.4 Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τους κινδύνους στις

αγορές κρατικών τίτλων – ομολόγων

10.5 Οι συστημικές συνέπειες του πιστωτικού κινδύνου των κρατών

10.6 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο ρόλος της στη

σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος

10.7 Η δημιουργία χρήματος στις αγορές

10.8 Νομισματική πολιτική

10.9 Οι στόχοι της πραγματικής οικονομίας στην νομισματική

πολιτική

10.10 Σταθεροποιώντας τα επίπεδα των τιμών

Ερωτήσεις - Ασκήσεις:

Παραρτήματα

Βιβλιογραφία-αρθρογραφία

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015
Series: Δίκαιο των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων, #3
Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....