Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015


Σ. Μούζουλας, Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων, 2015

Η οδηγία 2011/61/ΕΕ ακολουθεί μία πραγματιστική προσέγγιση, αφού επιλέγει ως αντικείμενο ρύθμισης τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων, αφήνοντας τη διαμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των ίδιων των οργανισμών στην αγορά, ή και στην κρίση των εθνικών νομοθετών. Την αφορμή για το παρόν σύγγραμμα παρέσχε η ανάθεση του έργου της ενσωμάτωσης της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στο κυπριακό δίκαιο, από το Υπουργείο Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η έλλειψη μεγάλης εμπειρίας, εξαιτίας του περιορισμένου χρόνου εφαρμογής των διατάξεων της οδηγίας, η εξελικτική διεργασία της λειτουργίας των αγορών, αλλά και η δυναμική πορεία της τάσης προς θεσμοθέτηση του ευρύτερου δυνατού φάσματος των φορέων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα, τάση που αποκτά –υπό το πρίσμα της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης– ολοένα περισσότερους υποστηρικτές, τουλάχιστον στο επίπεδο των κέντρων παραγωγής ρυθμιστικών κανόνων, καθιστά το παρόν έργο ένα πρώτο ερμηνευτικό εργαλείο σε διεθνές επίπεδο.

Edition info

Title
Η Οδηγία 2011/61/ΕΕ για τους διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
© 2015
Author
Series
ISBN
978-960-568-208-8
Pages
XIV + 457
Price
€ 65.00
In stock

Table of contents   +

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ι. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΥΝ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α. Ο οργανισμός εναλλακτικών επενδύσεων

1. Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων που εμπίπτουν στο πεδίο ρύθμισης της Οδηγίας

α. Τα στοιχεία που προσδιορίζουν εννοιολογικά τον οργανισμό εναλλακτικών επενδύσεων

αα. Στοιχεία που ανάγονται στην άντληση κεφαλαίων

i. Η συγκέντρωση κεφαλαίων …

ii. … από αριθμό επενδυτών

ββ. Στοιχεία που ανάγονται στη διαχείριση κεφαλαίων

i. Η συλλογική διαχείριση χαρτοφυλακίου …

ii. … σύμφωνα με καθορισμένη επενδυτική πολιτική

β. Το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων ως κριτήριο εφαρμογής κανόνων της οδηγίας

αα. Ο υπολογισμός του ύψους των υπό διαχείριση κεφα­λαίων

ββ. Οι υποχρεώσεις του διαχειριστή κεφαλαίων κάτω από τα προβλεπόμενα όρια

2. Οντότητες που τίθενται εκτός του ρυθμιστικού πλαισίου της Οδηγίας

α. Οντότητες που δεν συγκεντρώνουν «εξωτερικά» κεφάλαια

αα. Οι εταιρίες κοινού σκοπού (joint ventures)

ββ. Οι φορείς διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

β. Οντότητες ειδικού σκοπού

αα. Οργανισμοί συνταξιοδοτικών παροχών

ββ. Σχήματα συμμετοχής εργαζομένων

γγ. Οχήματα τιτλοποίησης απαιτήσεων

γ. Οντότητες εξυπηρέτησης συγκεκριμένων συμφερόντων

αα. Φορείς εξυπηρέτησης δημοσίου συμφέροντος

ββ. Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης ενδοομιλικών συμφερόντων

Β. Ο διαχειριστής οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων

1. Η οριοθέτηση του αντικειμένου δραστηριότητας του διαχειριστή

α. Η διαχείριση ΟΕΕ ως δραστηριότητα που χαρακτηρίζει το δια­χειριστή

αα. Η εξειδίκευση της διαχείρισης ΟΕΕ ως δραστηριότητας

ββ. Ο χαρακτήρας της διαχείρισης ΟΕΕ ως ελάχιστης δραστηριότητας

γγ. Η αναγωγή της διαχείρισης ΟΕΕ σε συνήθη δραστηριό­τητα

β. Η παροχή άλλων υπηρεσιών που συνδέονται με τη διαχείριση οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων

αα. Οι υπηρεσίες που ανάγονται στην εσωτερική λειτουργία του οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων

ββ. Η προώθηση μεριδίων οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων

γ. Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

αα. Η «βασική» παρεπόμενη υπηρεσία

ββ. Οι παρεπόμενες σε δεύτερο βαθμό επενδυτικές υπηρεσίες

2. Η υπαγωγή του διαχειριστή σε καθεστώς προληπτικής εποπτείας

α. Η άδεια λειτουργίας του διαχειριστή

αα. Η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας

ββ. Η πλήρωση οργανωτικών απαιτήσεων για τη χορήγηση της άδειας

γγ. Η ανάκληση της άδειας

β. Ο συνδυασμός της άδειας της οδηγίας 2011/61/ΕΕ με άλλη άδεια παροχής επενδυτικών υπηρεσιών

αα. Η δυνατότητα συνδυασμού με την άδεια εταιρίας διαχείρισης της οδηγίας 2009/65/ΕΚ

ββ. Η απαγόρευση συνδυασμού με την άδεια επιχείρησης επενδύσεων της οδηγίας 2014/65/ΕΕ

Γ. Ο θεματοφύλακας οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων

1. Ο διορισμός θεματοφύλακα

α. Η υποχρέωση διορισμού

αα. Περιπτωσιολογική εξειδίκευση της υποχρέωσης διορισμού

ββ. Η υποχρεωτική κατάρτιση σύμβασης με τον θεματοφύ­λακα

β. Τα κριτήρια για την επιλογή του θεματοφύλακα

αα. Η οργανωτική δομή του θεματοφύλακα

ββ. Ο τόπος εγκατάστασης του θεματοφύλακα

2. Ο ρόλος του θεματοφύλακα

α. Ως υποκείμενο υποχρέωσης φύλαξης

αα. Η φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων που μπορούν να τεθούν σε θεματοφυλακή

ββ. Η φύλαξη των λοιπών περιουσιακών στοιχείων

β. Ως υποκείμενο υποχρέωσης ελέγχου

αα. Η παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΕΕ

ββ. Ο έλεγχος της νομιμότητας των αποφάσεων του ΔΟΕΕ

γ. Η ευθύνη του θεματοφύλακα από την ενάσκηση των καθηκόντων του

αα. Η ευθύνη του θεματοφύλακα σε περίπτωση απώλειας περιουσιακού στοιχείου

ββ. Η συμβατική απαλλαγή του θεματοφύλακα από την ευθύνη του

3. Η παρεμβολή τρίτων σε συνάρτηση με τα καθήκοντα του θεματοφύλακα

α. Υποχρεώσεις σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων του θεματοφύλακα

αα. Υποχρεώσεις κατά την ανάθεση καθηκόντων

ββ. Υποχρεώσεις μετά την ανάθεση καθηκόντων

β. Υποχρεώσεις σε σχέση με τη θέση του βασικού μεσίτη στην οργανωτική δομή του ΟΕΕ

αα. Η συσχέτιση του θεματοφύλακα με τον καθορισμό των υπηρεσιών του βασικού μεσίτη

ββ. Ο διορισμός του βασικού μεσίτη ως υπο-θεματοφύλακα

ΙΙ. ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑ­ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΟΕΕ

Α. Οι υποχρεώσεις του ΔΟΕΕ κατά την ενάσκηση της δραστηριότητάς του

1. Γενικές υποχρεώσεις

α. Υποχρεώσεις ορθής εταιρικής διακυβέρνησης

αα. Υποχρεώσεις καλής συμπεριφοράς

ββ. Υποχρεώσεις ως προς τις αποδοχές των στελεχών του ΔΟΕΕ

β. Υποχρεώσεις σε περίπτωση ανάθεσης λειτουργιών

αα. Οι προϋποθέσεις για την ανάθεση λειτουργιών

ββ. Τα όρια στην ανάθεση λειτουργιών

γγ. Η ευθύνη εξαιτίας της ανάθεσης λειτουργιών

2. Ειδικές υποχρεώσεις

α. Υποχρεώσεις ως προς τη δραστηριότητα που χαρακτηρίζει τον ΔΟΕΕ

αα. Υποχρεώσεις ως προς τη διαχείριση χαρτοφυλακίου

ββ. Υποχρεώσεις ως προς τη διαχείριση κινδύνων

β. Υποχρεώσεις ως προς τις άλλες υπηρεσίες που συνδέονται με τη διαχείριση ΟΕΕ

αα. Υποχρεώσεις ως προς την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ

ββ. Υποχρεώσεις ως προς τη διαχείριση ρευστότητας του ΟΕΕ

γγ. Υποχρεώσεις διαφάνειας

Β. Η ενάσκηση δραστηριότητας του ΔΟΕΕ σε διασυνοριακό επίπεδο

1. Η αναγνώριση του διαβατηρίου του διαχειριστή οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων

α. Οι υπηρεσίες που καλύπτει το διαβατήριο

αα. Η διαχείριση οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων

ββ. Η προώθηση μεριδίων οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων

β. Παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών χωρίς τη χρήση του δια­βατηρίου

αα. Η προώθηση μεριδίων οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων σε επαγγελματίες επενδυτές

ββ. Η προώθηση μεριδίων οργανισμού εναλλακτικών επενδύσεων σε ιδιώτες

γ. Οι μεταβατικές διατάξεις της οδηγίας

αα. Η προθεσμία συμμόρφωσης με την οδηγία

ββ. Το χρονοδιάγραμμα για την ισχύ του διαβατηρίου

γγ. Ειδικές εξαιρέσεις από την εφαρμογή υποχρεώσεων της οδηγίας

2. Η εποπτεία της χρήσης του διαβατηρίου

α. Η ενάσκηση εποπτείας από τις αρμόδιες αρχές

αα. Ο καταμερισμός των εξουσιών μεταξύ αρμόδιων αρχών

ββ. Ο ρόλος του κράτους μέλους αναφοράς

β. Η συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών

αα. Συνεργασία για την ενάσκηση εποπτείας από τις αρμόδιες εθνικές αρχές

ββ. Συνεργασία για την αντιμετώπιση συστημικού κινδύνου

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Β. Τουντόπουλος, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, 2η έκδ., 2021
Συστηματική και ευσύνοπτη παρουσίαση της ύλης του δικαίου της Κεφαλαιαγοράς
Κ. Ρήγας, Η Νομική Φύση και η Κατάσχεση των Άυλων Τίτλων, 2020
Το αναδυόμενο δίκαιο των ηλεκτρονικών αξιογράφων δεν έχει μέχρι τούδε αποτελέσει αντικείμενο συστηματικής έρευνας και επεξεργασίας στο πλαίσιο της ελληνικής νομικής επιστήμης...
Α. Κηπουργού, Η προστασία της μειοψηφίας στην περίπτωση  της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης  αγοράς κινητών αξιών, 2014
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η προστασία της μειοψηφίας εισηγμένης εταιρίας ως ζητούμενο της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης αγοράς του άρθρου 7 του Ν. 3461/2006....
Ι. Κοσκοσάς, Διεθνείς χρηματοοικονομικές αγορές, 2012
Σή­με­ρα οι χώ­ρες παν­τού αν­τι­με­τω­πί­ζουν μια οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση, που ε­πι­τα­χύν­θη­κε α­πό την πι­στω­τι­κή κα­τάρ­ρευ­ση του 2007-2008. Έ­τσι, δη­μό­σι­ες...