Β. Καραγιάννη, Ασφάλιση και οικογενειακά επιδόματα, 2002


Β. Καραγιάννη, Ασφάλιση και οικογενειακά επιδόματα, 2002

Η συγκρότηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα βασίστηκε στο γεγονός ότι η (λιγότερο ή περισσότερο ελεύθερη) λειτουργία των μηχανισμών κατανομής των οικονομικών πόρων, δηλ. η λειτουργία της «αγοράς», δεν εξασφαλίζει είτε αυτόματα είτε και άμεσα την εξαφάνιση των φαινομένων της ανεργίας και της φτώχειας. Μετά τις οικονομικές κρίσεις των δεκαετιών του 1970 και 1980, αμφισβητήθηκε έντονα όχι τόσο η αναγκαιότητα ύπαρξης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, όσο η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών. Θα μπορούσαμε να σχηματοποιήσουμε τη σχετική συζήτηση σε δύο πεδία:

Από τη μία μεριά, οι πόροι που χρηματοδοτούν τις πολιτικές αυτές αντλούνται από φόρους ή άλλες κοινωνικές εισφορές και συνεπώς επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα. Στο πεδίο αυτό, προέχουν τα θέματα της έκτασης και του τρόπου χρηματοδότησης των δαπανών αυτών.

Από την άλλη, η συζήτηση επικεντρώνεται στο πρόβλημα των στόχων των συστημάτων κοινωνικής προστασίας καθώς και στις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν τα διανεμόμενα εισοδήματα. Στο πεδίο αυτό εντάσσονται τα θέματα της αναδιανεμητικής πολιτικής και του χαρακτήρα των αντίστοιχων πολιτικών.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η προσοχή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατοπιστεί προς την σύνθεση και διάρθρωση της δημόσιας δαπάνης. Οι πολιτικές εστιάζονται, συνεπώς, στην αναδιάρθρωση των δαπανών και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους, παρά στη μείωση των υποχρεώσεων των κυβερνήσεων για την διασφάλιση υψηλών επιπέδων κοινωνικής προστασίας.

Τα οικογενειακά επιδόματα αποτέλεσαν μια από τις βασικές προτεραιότητες των νομοθετών στις διάφορες χώρες - μέλη της Ε.Ε. κυρίως από τα τέλη της 10ετίας του 1990 με έτος - σταθμό το 1999. Οι παροχές στις οικογένειες είχαν «καθηλωθεί» σε σταθερά επίπεδα την τελευταία 10ετία. Με την εκ νέου επίτευξη υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης, παρατηρείται η τάση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες ενίσχυσης των συγκεκριμένων παροχών, με στόχο κυρίως την αύξηση της γεννητικότητας όπως για παράδειγμα στη Σουηδία.

Οι παραπάνω εξελίξεις των τελευταίων ετών συνδέονται με το δημογραφικό πρόβλημα το οποίο έχει ενταθεί τελευταία και οφείλεται κύρια στην πτώση της γεννητικότητας. Για πολλά χρόνια, ο συντελεστής γονιμότητας (ο αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας 15-49 ετών) κινήθηκε μόλις επάνω από το όριο αναπλήρωσης των γενεών που είναι 2,1 παιδιά ανά γυναίκα. Με την έναρξη όμως, της δεκαετίας του 1980 ο συντελεστής γονιμότητας μειώθηκε κάτω από το κρίσιμο επίπεδο αναπλήρωσης των γενεών.

Στόχος της συγκεκριμένης μελέτης είναι η σύγκριση των επιπέδων κοινωνικής προστασίας στον κλάδο οικογενειακών επιδομάτων στις διάφορες χώρες της Ε.Ε σε σχέση με την Ελλάδα και η διαμόρφωση προτάσεων με στόχο τη βελτίωση της οικογενειακής πολιτικής στην στη χώρα μας.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί το δεύτερο τμήμα ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από τον ΟΑΕΔ. Η ανά χείρας έκδοση περιέχει και αρκετά επικαιροποιημένα δεδομένα. Το πρώτο τμήμα του έργου αυτού αναφέρεται στα επιδόματα ανεργίας.

Η ανάληψη και ολοκλήρωση του έργου αυτού από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας, έγινε επί προεδρίας του Δημήτρη Δενιόζου, ο ρόλος του οποίου υπήρξε καθοριστικός στην ανάπτυξη του συνόλου των ερευνητικών εργασιών του Ε.Ι.Ε. την τελευταία τριετία. Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα από τα απτά αποτελέσματα της περιόδου αυτής.

Ο σχεδιασμός και συντονισμός της υλοποίησης καθώς και η σύνταξη του μεγαλύτερου τμήματος της παρούσας έκδοσης έγινε από την κα Βιλελμίνη Καραγιάννη. Οι εξωτερικοί συνεργάτες κ. Χριστοφοράτος Χριστόφορος, Γενικός Διευθυντής του ΟΑΕΔ και ο κ. Σούλης Σωτήριος, Καθηγητής των Τ.Ε.Ι. Αθηνών, προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες ως επιστημονικοί σύμβουλοι, ανάλογες με την ειδικότητά τους, ώστε να ολοκληρωθεί αποτελεσματικά το παρόν έργο. Τη γραμματειακή υποστήριξη της μελέτης ανέλαβαν η κα Λήδα Αβούρη και η κα Αγλαΐα Τσουρέλη.

Ηλίας Κικίλιας Γενικός Διευθυντής

Από τον πρόλογο του βιβλίου

Edition info

Title
Ασφάλιση και οικογενειακά επιδόματα
Συγκριτική ανάλυση της επιδοματικής πολιτικής στην Ελλάδα και στις χώρες της Ε.Ε.
© 2002
Collaborators
Author
Series
ISBN
978-960-301-717-5
Pages
140
Price
€ 16.00
In stock

Table of contents   +

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟ-ΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

A. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕ-ΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1. Οι δημογραφικοί στόχοι

2. Ο στόχος αναδιανομής του εισοδήματος

Β. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ: ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Γ. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Α΄ ΜΕΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Α. ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1. Οικο-γενειακή πολιτική

2. Διανεμητικός λογαριασμός οικογενεια-κών επιδομάτων

3.Εξέλιξη του ΔΛΟΕΜ και το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα

Β. ΤΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

1. Η εξέλιξη των δημογραφικών δει-κτών και των δαπανών κοινωνικής προστασίας στην Ε.Ε.

2. Ανάλυση κατά χώρα

Γ.ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε.

Α. Τα θεσμικά κριτήρια

Β. Τα στατιστικά κριτήρια

Γ2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α. Τα θεσμι-κά κριτήρια

Β. Τα στατιστικά κριτήρια

Γ3. ΣΤΑΤΙΣΤΙ-ΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Γ4. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Β΄ ΜΕΡΟΥΣ

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟ

1. Οι-κογενειακά επιδόματα ΟΑΕΔ-ΔΛΟΕΜ

2. Προτεινόμενα μέτρα αναμόρφωσης του συστήματος Ο.Ε.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ΄ ΜΕ-ΡΟΥΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙ-ΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΟΙ ΘΕ-ΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΗ 10ΕΤΙΑ ΤΟΥ ’80

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΙΣΟΤΙΜΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

S. Devetzi, Minimum Income in Old Age, 2023
Questions on minimum income in old age from a comparative and European law perspective
Α. Στεργίου, Κοινωνικά Δικαιώματα, 2023
Μία πρωτότυπη προσέγγιση των κοινωνικών δικαιωμάτων με στόχο τη μείωση των οικονομικών ανισοτήτων
Α. Στεργίου, Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης, 4η έκδ., 2022
Συστηματική ανάπτυξη και ερμηνεία του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης
Α. Τσέτουρα, Το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας, 2022
Αναλύσεις και προτάσεις βελτίωσης γύρω από το θεσμικό πλαίσιο της κοινωνικής εργασίας και τον ρόλο του κοινωνικού λειτουργού