Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016


Β. Χατζηϊωάννου, Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της, 2016

Η κήρυξη της πτώχευσης αποτελεί το επίσημο εναρκτήριο λάκτισμα της πτωχευτικής διαδικασίας. Δεδομένου ότι η πτώχευση μιας επιχείρησης δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο τον οφειλέτη αλλά και τις συναλλαγές του με τρίτα πρόσωπα, η εμπλοκή και ο ρόλος της δικαστικής λειτουργίας και του δικονομικού δικαίου στην κήρυξή της παρέχει ένα εγγυημένο πλαίσιο για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Από την ελληνική βιβλιογραφία έλειπε μια σύγχρονη μονογραφία σχετικά με τους ειδικούς δικονομικούς κανόνες των πτωχευτικών δικών. Στην κάλυψη του κενού αυτού αποσκοπεί το βιβλίο αυτό. Καθώς το ισχύον πτωχευτικό δικονομικό δίκαιο προκύπτει από τη συνδυασμένη εφαρμογή κανόνων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ) και του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ), ο συγγραφέας επικεντρώνει την έρευνά του στην ερμηνεία και στην πρακτική εφαρμογή των οικείων δικονομικών κανόνων στις δύο πρώτες χρονικά δίκες της πτωχευτικής διαδικασίας. Εντοπίζοντας κενά, αντινομίες και ζητήματα που ανακύπτουν από την ισχύ των ανωτέρω διατάξεων και ευρισκόμενος σε διαρκή διάλογο με τη θεωρία και τη νομολογία, ο συγγραφέας εφαρμόζει τους κανόνες της μεθοδολογίας του δικαίου και προτείνει στον διάδικο, στον δικηγόρο, στον δικαστή και στον μελετητή του δικαίου λύσεις σε πλείστα ζητήματα που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τη λειτουργία των δύο πρώτων χρονικά πτωχευτικών δικών, ως ειδικών δικών της εκουσίας δικαιοδοσίας, με την έναρξη της διαδικασίας, με το περιεχόμενο της αίτησης, με την αρμοδιότητα του πτωχευτικού δικαστηρίου, με την έννοια του διαδίκου, με τη νομιμοποίηση και το έννομο συμφέρον, με την εκκρεμοδικία, με τους τρόπους περάτωσης και κατάργησης της δίκης της πτώχευσης, με τις ενέργειες που η απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου αναπτύσσει και με τα ένδικα μέσα και βοηθήματα με τα οποία προσβάλλεται η απόφαση αυτή. Τέλος, ο συγγραφέας ασχολείται με τα ζητήματα που αφορούν στα προληπτικά μέτρα (άρθρ. 10 ΠτΚ). Εντοπίζει τις εφαρμοστέες διατάξεις του ΚΠολΔ, οριοθετεί το περιεχόμενο των μέτρων αυτών, αναλύει τα «επώνυμα» μέτρα που προβλέπει η διάταξη και εξετάζει και λοιπά μέτρα που θα μπορούσαν να διαταχθούν στο πλαίσιο της σχετικής διακριτικής ευχέρειας του δικαστηρίου.

Στην έκδοση έχουν ληφθεί υπόψη οι πρόσφατες τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα με το ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’ 240/22-12-2016). Το βιβλίο προλογίζει ο Μιχάλης Μαργαρίτης, Αρεοπαγίτης ε.τ., Πρόεδρος Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής ΠτΚ (ν. 3588/2007)

Edition info

Title
Η δίκη της πτώχευσης και των προληπτικών μέτρων της
© 2016
Series directors
Foreword
Author
Series
ISBN
978-960-568-543-0
Pages
XXXI + 432
Price
€ 45.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

§1. Η κήρυξη πτώχευσης ως υπόθεση εκουσίας δικαιοδοσίας

I. H δικαστική κήρυξη της πτώχευσης

ΙΙ. Υπαγωγή της πτώχευσης στην διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας

1. Η ελαστικότητα της διαδικασίας, ως βασικό χαρακτηριστικό της

2. Σκοπός υπαγωγής υποθέσεων στην εκουσία δικαιοδοσία

3. Ειδικώς η κήρυξη της πτώχευσης κατά την εκουσία δικαιοδοσία

ΙΙΙ. Γνήσιες και μη γνήσιες υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας

ΙV. Γιατί είναι σημαντική η διάκριση;

1. Εφαρμογή της ελαστικής διαδικασίας και στις μη γνήσιες

υποθέσεις;

2. Εφαρμογή διατάξεων του γενικού μέρους ΚΠολΔ και στις μη γνήσιες υποθέσεις;

V. Χαρακτηρισμός των υποθέσεων κήρυξης της πτώχευσης

1. To κριτήριο της «καθοριστικής - αποκαταστατικής λειτουργίας

δικαίου»

2. Χαρακτηρισμός των υποθέσεων: Η αίτηση οφειλέτη

3. Χαρακτηρισμός των υποθέσεων: Η αίτηση άλλου προσώπου

εκτός του οφειλέτη

(α) Αίτηση πιστωτή ή συνδίκου αλλοδαπής πτώχευσης

(β) Αίτηση εισαγγελέα

§2. Κίνηση της διαδικασίας κήρυξης της πτώχευσης

Ι. Η αίτηση ως διαδικαστική πράξη κίνησης της διαδικασίας

IΙ. Κήρυξη πτώχευσης πέρα από το περιεχόμενο της αίτησης;

1. Η πρακτική σημασία του ζητήματος

2. Οριοθέτηση του αντικειμένου της δίκης

(α) Στις δίκες που αρχίζουν με αίτηση του οφειλέτη

(β) Στις δίκες που αρχίζουν με αίτηση λοιπών προσώπων

(βα) Πλαίσιο της έρευνας

(ββ) Το αντικείμενο της διαπλαστικής διαγνωστικής δίκης

ως αφετηρία

(βγ) Το αντικείμενο των υπό εξέταση δικών

3. Εισαγωγή αντικειμένου δίκης με πρωτοβουλία του δικαστηρίου;

ΙΙΙ. Κήρυξη της πτώχευσης με άλλο ένδικο βοήθημα;

1. Με ανταίτηση και παρεμπίπτουσα αίτηση;

(α) Γενικά: Ανταίτηση ή παρεμπίπτουσα αίτηση στην εκουσία

δικαιοδοσία

(β) Ανταίτηση και παρεμπίπτουσα αίτηση στις υπό εξέταση

υποθέσεις

(βα) Νομιμότητα

(ββ) Ειδικώς η «τριτανταίτηση»

(βγ) Τήρηση προδικασίας;

(βδ) Χρονικό περιθώριο υποβολής

2. Κήρυξη πτώχευσης με παρέμβαση;

(α) Εισαγωγή: Διάκριση κύριας από πρόσθετη παρέμβαση

στην εκουσία δικαιοδοσία

(αα) Στις γνήσιες υποθέσεις

(αβ) Στις μη γνήσιες υποθέσεις

(β) Υποβολή αιτήματος με κύρια παρέμβαση;

(γ) Υποβολή αιτήματος με πρόσθετη παρέμβαση;

3. Κήρυξη πτώχευσης κατ’ ένσταση;

(α) Ο διαπλαστικός χαρακτήρας της απόφασης - Υποθέσεις

εργασίας

(β) Άσκηση δικαιώματος δικαστικής διάπλασης κατ’ ένσταση

(βα) Εισαγωγή στον προβληματισμό

(ββ) Κατ’ ένσταση κήρυξη πτώχευσης στην δίκη της εκουσίας

δικαιοδοσίας

(βγ) Κατ’ ένσταση κήρυξη πτώχευσης στην δίκη της

αμφισβητουμένης δικαιοδοσίας

4. Κήρυξη πτώχευσης με αποδοχή αίτησης από το εφετείο;

5. Λοιπά ένδικα βοηθήματα;

§3. Το αρμόδιο δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης

Ι. Καθ’ ύλην και λειτουργική αρμοδιότητα

ΙΙ. Κατά τόπον αρμοδιότητα και διεθνής δικαιοδοσία

ΙΙΙ. Αποκλειστική ή συντρέχουσα ειδική δωσιδικία;

ΙV. Παρέκταση αρμοδιότητας για την κήρυξη της πτώχευσης;

1. Εισαγωγή: Παρέκταση στις υποθέσεις της εκουσίας δικαιοδοσίας

2. Οι απόψεις περί αποκλεισμού της παρέκτασης

3. Κριτική των απόψεων αποκλεισμού της παρέκτασης

αρμοδιότητας

(α) Πρώτο επιχείρημα: Αποκλείεται η παρέκταση επειδή η απόφαση

αφορά στο πρόσωπο και στην περιουσία του πτωχεύσαντος

(β) Δεύτερο επιχείρημα: Αποκλείεται η παρέκταση επειδή η απόφαση

ισχύει έναντι πάντων κι έχει «βεβαιωτικό (δηλωτικό) και διαπλα-

στικό (δημιουργικό) χαρακτήρα»

(γ) Τρίτο επιχείρημα: H παρέκταση αποκλείεται λόγω του γενικότερου

ενδιαφέροντος της υπόθεσης

(γα) Αναγκαστικό δίκαιο, γενικότερο ενδιαφέρον κι εξουσία

διάθεσης

(γβ) Η εξουσία διάθεσης του οφειλέτη

(γγ) Η εξουσία διάθεσης του πτωχευτικού πιστωτή

(γδ) Η εξουσία διάθεσης του αλλοδαπού συνδίκου

(γε) Εξουσία διάθεσης του εισαγγελέα πρωτοδικών;

(δ) Τέταρτο επιχείρημα: Αποκλείεται η παρέκταση διότι με την κήρυξη

της πτώχευσης ανοίγεται το στάδιο της συλλογικής εκτέλεσης

4. Συμπέρασμα. Ιδία θέση

V. Πτωχευτικό δικαστήριο και διαιτησία

1. Εισαγωγή

2. Η επίδραση της εκουσίας δικαιοδοσίας στο διαιτητεύσιμο

3. Προϋποθέσεις υπαγωγής στην διαιτησία. Διαιτητεύσιμο των

πτωχευτικών υποθέσεων εν γένει

(α) Αντικειμενική εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου των

πτωχευτικών υποθέσεων

(β) Υποκειμενική εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου των

πτωχευτικών υποθέσεων

4. Διαιτητεύσιμο της κήρυξης της πτώχευσης ειδικώς. Δυνατή η

διαιτητική κήρυξη της πτώχευσης;

(α) Θέση του ζητήματος

(β) Εξουσία ελεύθερης διάθεσης του αντικειμένου των πτωχευτικών

υποθέσεων

(γ) Αποκλειστική αρμοδιότητα του πτωχευτικού δικαστηρίου;

5. Συμπέρασμα. Ιδία θέση

§4. Oι διάδικοι και η νομιμοποίησή τους

Ι. Η κτήση της ιδιότητας του διαδίκου

1. Διάδικος και τρίτος στην εκουσία δικαιοδοσία

2. Ειδικώς ο «εκ του νόμου διάδικος»

(α) Χρόνος και τρόπος απόκτησης της ιδιότητας του διαδίκου.

Σχετικές απόψεις

(β) Κριτική και ιδία θέση

3. Επιδρά ο χαρακτηρισμός της υπόθεσης στην κτήση της ιδιότητας

του διαδίκου;

4. Οι διάδικοι στην υπόθεση κήρυξης της πτώχευσης

ΙI. Σκέψεις για την «παθητική νομιμοποίηση»

1. Η θέση του οφειλέτη σε αίτηση λοιπών διαδίκων

2. Η έλλειψη ειδικής ρύθμισης του ΠτΚ

3. Ανάγκη ερμηνείας του άρθρ. 5 § 1 ΠτΚ;

4. Κριτική και ιδία θέση

5. Παθητική νομιμοποίηση προσώπων που συνδέονται με τον

οφειλέτη

6. Παθητική νομιμοποίηση στην αίτηση οφειλέτη

III. Ενεργητική νομιμοποίηση του οφειλέτη

1. Εισαγωγή

2. Αντικειμενικές προϋποθέσεις

(α) Παύση πληρωμών (3 § 1 ΠτΚ)

(β) Επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης (3 § 2 ΠτΚ)

(γ) Πιθανότητα αφερεγγυότητας

3. Υποκειμενική προϋπόθεση: Πτωχευτική ικανότητα

(α) Εισαγωγή

(β) Φυσικά πρόσωπα

(γ) Νομικά πρόσωπα

(δ) Ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα

(ε) Ενώσεις προσώπων χωρίς νομική προσωπικότητα

(εα) Σε ποιες ενώσεις αφορά

(εβ) Ποιος ασκεί την αίτηση στην περίπτωση της ένωσης

IV. Ενεργητική νομιμοποίηση του πιστωτή

1. Ιδιότητα πιστωτή και είδος απαίτησης

2. Ιδίως η νομιμοποίηση βάσει παραγεγραμμένης απαίτησης

3. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα πιστωτών

4. Το έννομο συμφέρον του πιστωτή

(α) Επιτελεί ή όχι νομιμοποιητική λειτουργία;

(β) Οι απόψεις περί της λειτουργίας του εννόμου συμφέροντος

(γ) Ειδικώς το έννομο συμφέρον των ενέγγυων πιστωτών

V. Ενεργητική νομιμοποίηση του εισαγγελέα πρωτοδικών

VI. Ενεργητική νομιμοποίηση του συνδίκου αλλοδαπής πτώχευσης

§5. Η αίτηση

Ι. Τρόπος άσκησης της αίτησης. Αναγκαία προδικασία

1. Γνήσιες υποθέσεις: Άσκηση της αίτησης με κατάθεση

2. Μη γνήσιες υποθέσεις: Eπιδρά η αντιδικία στην προδικασία;

(α) Λειτουργική ομοιότητα αίτησης και αγωγής

(β) Εκατέρωθεν ακρόαση έναντι ελαστικότητας

(γ) Eξέταση του ζητήματος σε παραδείγματα παρεμφερών

υποθέσεων

(δ) Ιδία θέση

3. Έννομες συνέπειες μη τήρησης της προδικασίας

(α) Απαράδεκτο της συζήτησης

(β) Κυρώσεις έλλειψης προδικασίας σύμφωνα με ειδικές νομοθετικές

διατάξεις

(γ) Θεραπεία παράλειψης διαταχθείσας κλήτευσης

ΙΙ. Ορισμένο περιεχόμενο της αίτησης

1. Μεταξύ συστήματος συζήτησης και ανακριτικού συστήματος

2. Εξισορρόπηση του ανακριτικού συστήματος στις μη γνήσιες

υποθέσεις;

3. Ορισμένο περιεχόμενο και προθεσμία της αίτησης

(α) Η αίτηση του οφειλέτη

(αα) Ελάχιστο νόμιμο περιεχόμενο κατ’ άρθρ. 5 § 3 ΠτΚ -

Συνέπεια παράλειψης

(αβ) Λοιπά απαραίτητα περιστατικά - Συνέπεια παράλειψης

(αγ) Επισυναπτόμενα στην αίτηση έγγραφα

(αδ) Η προθεσμία της αίτησης

(β) Η αίτηση πιστωτή, εισαγγελέα και συνδίκου αλλοδαπής πτώχευσης.

(βα) Ελάχιστο ορισμένο περιεχόμενο αίτησης - Έννομη συνέπεια

ελλείψεων

(ββ) Παραδεκτό της αίτησης

(βγ) Απρόθεσμη αίτηση

ΙΙΙ. Αντικειμενική σώρευση αιτήσεων

1. Αίτηση περισσοτέρων ή αίτηση κατά περισσότερων. Περιθώρια

ομοδικίας

2. Αίτηση από ή κατά Ο.Ε./Ε.Ε. και ομορρύθμων αυτής εταίρων

§6. Εκκρεμοδικία

Ι. Στην δίκη που αρχίζει με πρωτοβουλία του οφειλέτη

1. Ειδική σημασία του ζητήματος

2. Εκκρεμοδικία και αναστολή της δεύτερης δίκης

(α) Προϋποθέσεις

(β) Ταυτότητα αντικειμένου

(γ) Ταυτότητα διαδίκων

(δ) Χρόνος

(ε) Ουδεμία εκκρεμοδικία για διάγνωση της απαίτησης

ΙΙ. Εκκρεμοδικία στις δίκες που αρχίζουν με πρωτοβουλία λοιπών

προσώπων

1. Εφαρμογή του άρθρ. 222 ΚΠολΔ

2. Ταυτότητα αντικειμένου

3. Ταυτότητα διαδίκων

4. Εκκρεμοδικία επί του προδικαστικού ζητήματος;

§7. Επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα

I. Προφορική συζήτηση, πινάκιο και κατάθεση προτάσεων

ΙΙ. Ερημοδικία

ΙΙI. Απόδειξη. H κυριαρχία του ανακριτικού συστήματος

ΙV. Δικαστικά έξοδα

§8. Περάτωση και κατάργηση της δίκης

Ι. Εισαγωγή και διάρθρωση της ύλης

ΙΙ. Η απορριπτική απόφαση

1. Τυπικές παραλείψεις και κωλύματα

2. Μη συνδρομή των προϋποθέσεων κήρυξης της πτώχευσης

(α) Μη συνδρομή αντικειμενικών και υποκειμενικών προϋποθέσεων

(β) Μη συνδρομή «αρνητικών» προϋποθέσεων

(βα) Εξαιτίας έλλειψης (επαρκούς) περιουσίας

(ββ) Καταχρηστική άσκηση της αίτησης

(βγ) Αυτεπάγγελτη εφαρμογή ή κατόπιν ένστασης;

(i) Το ζήτημα εν γένει

(ii) Η ανεπάρκεια περιουσίας

(iii) Η καταχρηστική άσκηση αίτησης

(γ) Ερημοδικία του αιτούντος;

ΙΙΙ. Η απόφαση κήρυξης της πτώχευσης

1. Περιεχόμενο

2. Δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις

ΙV. Λοιποί τρόποι κατάργησης της δίκης χωρίς την έκδοση

απόφασης

1. Εξουσία διάθεσης των διαδίκων ως αφετηρία του προβληματι-

σμού

2. Δικαστικός συμβιβασμός

3. Αποδοχή αίτησης

4. Ανάκληση της αίτησης (παραίτηση από δικογράφου)

5. Παραίτηση από δικαιώματος

§9. Ενέργειες της απόφασης

Ι. Εισαγωγή: Ενέργειες αποφάσεων της εκουσίας δικαιοδοσίας

II. Διαπλαστική ενέργεια

1. Η διαπλαστική ενέργεια της απόφασης της εκουσίας

δικαιοδοσίας

2. Η διαπλαστική ενέργεια της απόφασης κήρυξης της πτώχευσης

(α) Διαπλαστική ενέργεια και δεδικασμένο

(β) Υποκειμενικά όρια

(γ) Αντικειμενικά όρια

(δ) Χρονικά όρια

ΙΙI. Δεδικασμένο

1. Δεδικασμένο της απόφασης της εκουσίας δικαιοδοσίας

2. Δεδικασμένο των αποφάσεων της πτώχευσης

(α) Υποστηριχθείσες απόψεις υπό το προϊσχύσαν δίκαιο

(β) Δεδικασμένο αποφάσεων μετά από αίτηση οφειλέτη

(γ) Δεδικασμένο αποφάσεων μετά από αίτηση λοιπών προσώπων

(γα) Αντικειμενική οριοθέτηση του δεδικασμένου

(γβ) Υποκειμενική οριοθέτηση του δεδικασμένου

(i) Εισαγωγή

(ii) Επέκταση στους διαδίκους

(iii) Επέκταση στους διαδόχους των αρχικών διαδίκων

(iv) Διαδοχικές αιτήσεις πιστωτή για πτώχευση πρωτοφειλέτη

κι εγγυητή

(v) Δεδικασμένο στα μέλη του νομικού προσώπου

3. Κρίσεις πτωχευτικού δικαστηρίου για παρεμπίπτοντα ζητήματα:

Δεσμευτικότητα σε άλλες δίκες

(α) Γενικά

(β) Αποφάσεις κατόπιν αίτησης οφειλέτη

(γ) Αποφάσεις κατόπιν αίτησης λοιπών προσώπων

IV. Eκτελεστότητα

§10. Προσβολή της απόφασης

Ι. Εισαγωγή: Το νομοθετικό πλαίσιο

ΙΙ. Η αίτηση μεταβολής του χρόνου παύσης πληρωμών

1. Η ημέρα παύσης πληρωμών

2. Υποβολή αίτησης και προθεσμία αυτής

3. Ενεργητικώς νομιμοποιούμενοι διάδικοι

4. Λειτουργία της αίτησης ως τριτανακοπής. Παθητικώς

νομιμοποιούμενοι διάδικοι

5. Αρμόδιο δικαστήριο

6. Παράλληλη άσκηση πτωχευτικής ανακοπής κι αίτησης

μεταβολής

7. Ένδικα μέσα

ΙΙΙ. Η πτωχευτική ανακοπή

1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις

2. Ενεργητικώς νομιμοποιούμενοι

(α) Σχέση του άρθρ. 56 ΠτΚ με το προϊσχύσαν άρθρ.

α.ν. 635/1937

(β) Απολειπόμενος διάδικος

(γ) Τρίτος

3. Έννομο συμφέρον ανακόπτοντος

(α) Έννομο συμφέρον απολειπόμενου οφειλέτη ή διαδίκου

(β) Έννομο συμφέρον τρίτου

4. Παθητικώς νομιμοποιούμενοι διάδικοι

(α) Ο σύνδικος

(β) Διάδικοι αρχικής δίκης

5. Υποχρέωση παραβόλου;

6. Αντικείμενο δίκης

7. Αρμόδιο δικαστήριο. Έννομη συνέπεια αναρμοδιότητας

8. Προθεσμία. Τρόπος κατάθεσης. Πρόσθετοι λόγοι

9. Μη αναστολή ισχύος προσβαλλόμενης απόφασης. Ανάγκη

τελολογικής συστολής

10. Ένδικα μέσα

11. Συνέπειες απόρριψης πτωχευτικής ανακοπής

12. Συνέπειες ευδοκίμησης πτωχευτικής ανακοπής

(α) Ανυπαρξία ειδικής ρύθμισης. Σχετικές απόψεις

(β) Ιδία θέση

IV. Η ανακοπή ερημοδικίας

V. Η αίτηση ανάκλησης της απόφασης

1. Εισαγωγή

2. Η αίτηση του οφειλέτη

(α) Η βασική προϋπόθεση: Ικανοποίηση ή συναίνεση των πιστωτών

(β) Αυστηρή απόδειξη περιστατικών ικανοποίησης ή συναίνεσης

των πιστωτών

(γ) Συμμετοχή στην δίκη τρίτων προσώπων και του συνδίκου

3. Αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή πρόταση του

εισηγητή

(α) Νομιμοποιούμενα πρόσωπα

(β) Προϋπόθεση ανάκλησης: Νέα πραγματικά περιστατικά ή

μεταβολή συνθηκών

(γ) Συμμετοχή στην δίκη τρίτων προσώπων και του συνδίκου

4. Κοινές ρυθμίσεις για όλες τις αιτήσεις ανάκλησης

(α) Αρμόδιο δικαστήριο. Έννομη συνέπεια αναρμοδιότητας

(β) Περιεχόμενο αίτησης

(γ) Προθεσμία

(δ) Υποχρέωση έκθεσης του εισηγητή

(ε) Δημοσίευση - Αποτελέσματα της ανακλητικής απόφασης

(στ) Ένδικα μέσα

(ζ) Παράλληλη άσκηση αίτησης ανάκλησης και έφεσης

VI. Η έφεση

1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις και λόγοι έφεσης

2. Ενεργητική νομιμοποίηση κι έννομο συμφέρον

3. Παθητική νομιμοποίηση

(α) Οι διάδικοι της πρωτοβάθμιας δίκης

(β) Ο σύνδικος

(γ) Η έννομη συνέπεια μη απεύθυνσης της έφεσης στον σύνδικο και

στους διαδίκους

4. Λοιπά διαδικαστικά θέματα

(α) Προθεσμία

(β) Μη αναστολή ισχύος απόφασης που κήρυξε την πτώχευση

(γ) Παράβολο

(δ) Πρόσθετοι λόγοι έφεσης κι αντέφεση

(ε) Νέοι ισχυρισμοί, μεταβολή αιτήματος

(στ) Έννομες συνέπειες εφετειακής απόφασης

VII. Αίτηση αναίρεσης

1. Προσβαλλόμενες αποφάσεις και λόγοι αναίρεσης

2. Νομιμοποιούμενοι διάδικοι

§11. Τα προληπτικά μέτρα στην περιουσία του οφειλέτη

Ι. Εισαγωγή

1. Σκοπός των προληπτικών μέτρων

2. Νομοτεχνική δομή της διάταξης του άρθρ. 10 ΠτΚ

ΙΙ. H αίτηση

1. Εισαγωγή

2. Τρόποι άσκησης της αίτησης

3. Νομιμοποίηση

(α) Ενεργητική

(β) Παθητική

ΙΙΙ. Προϋποθέσεις διαταγής προληπτικών μέτρων

ΙV. Aρμόδιο δικαστήριο

1. Στην σωρευμένη με την αίτηση πτώχευσης ή με τις προτάσεις

αίτηση

2. Στην αυτοτελώς ασκούμενη αίτηση

V. Φύση και λειτουργία των μέτρων

1. Σκοπιμότητα εξέτασης του ζητήματος

2. Απρόσφορο το τυπικό κριτήριο από το γράμμα της διάταξης

3. Λειτουργικό κριτήριο: Προληπτική ή προσωρινή δικαστική

προστασία;

(α) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωρινής προστασίας

(β) Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προληπτικής προστασίας:

Το παράδειγμα της δικαστικής αναστολής της αναγκαστικής

εκτέλεσης

(γ) Ομοιότητες και διαφορές των δύο μορφών προστασίας

4. Τι είδους (προσωρινά) μέτρα;

(α) Εισαγωγικές σκέψεις: Θέση του ζητήματος

(β) «Ρυθμιστικά μέτρα της εκουσίας δικαιοδοσίας» ή ασφαλιστικά

μέτρα;

VI. Εφαρμοστέες διατάξεις στην δίκη των προληπτικών μέτρων

1. Εισαγωγικές σκέψεις

2. Κρατούσες θέσεις στο πλαίσιο της εκουσίας δικαιοδοσίας

3. Υπαγωγή στις υπό εξέταση υποθέσεις

(α) Άσκηση αίτησης

(β) Άσκηση παρεμβάσεων

(γ) Άσκηση ανταίτησης

(γα) Γενική ρύθμιση - Προϋποθέσεις παραδεκτού

(γβ) Ειδικώς οι διάδικοι

(γγ) Τρόπος άσκησης

(δ) Ελάχιστο περιεχόμενο αίτησης. Συνέπειες παραλείψεων

(ε) Ένδικα μέσα και δυνατότητα ανάκλησης

(στ) Λοιπές μη εφαρμοστέες διατάξεις

VΙI. Περιεχόμενο των μέτρων

1. H γενική ρύθμιση του άρθρ. 10 ΠτΚ

(α) Αναγκαιότητα των μέτρων: Η ορθή ερμηνευτική οριοθέτηση

(β) Καταλληλότητα, αναγκαιότητα, σκοπιμότητα των μέτρων

(άρθρ. 692 §§ 1-3 KΠολΔ)

(γ) Ειδικώς η απαγόρευση ικανοποίησης δικαιώματος

(692 § 4 ΚΠολΔ)

2. Τα κατ’ ιδίαν ενδεικτικώς προβλεπόμενα μέτρα

(α) Απαγόρευση διάθεσης περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη

ή προς αυτόν

(β) Η αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών

(γ) Ορισμός μεσεγγυούχου

(γα) Μορφή δικαστικής μεσεγγύησης ή απλός ορισμός

μεσεγγυούχου;

(γβ) Νομιμοποιούμενοι αιτούντες - οριοθέτηση πεδίου

εφαρμογής - διάκριση από άλλα ασφαλιστικά μέτρα

(γγ) Η αίτηση

(γδ) Έννομες συνέπειες της απόφασης

3. Μη προβλεπόμενα στο νόμο μέτρα

(α) Εισαγωγή

(β) Σφράγιση της περιουσίας του οφειλέτη

(γ) Διορισμός προσωρινού συνδίκου

(δ) Αναστολή παραγραφής των απαιτήσεων των πιστωτών;

(ε) Αναστολή του συμψηφισμού και της τοκογονίας απαιτήσεων

πιστωτών

(στ) Απαγόρευση καταγγελίας συμβάσεων και διατήρηση θέσεων

εργασίας;

(ζ) Λοιπά προληπτικά μέτρα

VΙΙI. Ισχύς κι εκτέλεση των μέτρων

ΙΧ. Ειδικώς η προσωρινή διαταγή

§12. Συμπεράσματα της έρευνας σε θέσεις

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πτωχευτικός Κώδικας και Συναφή Νομοθετήματα, 14η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία / Βασική Εμπορική Νομοθεσία, #25
Είναι γνωστό πως με το νόμο 4738/2020, που φέρει τον μάλλον ψευδεπίγραφο τίτλο «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας», εισήχθη στη χώρα μας νέος Πτωχευτικός Κώδικας....
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων/Χ. Σεβαστίδης/Γ. Μιχαλόπουλος..., Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Ουσιαστικά και δικονομικά ζητήματα, 2021
Οι σαρωτικές αλλαγές του Νέου Πτωχευτικού Κώδικα και οι επιπτώσεις σε ουσιαστικό, δικονομικό και κοινωνικό επίπεδο
Σ. Κόκκινος, Η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών ως προϋπόθεση κήρυξης της πτώχευσης, 2020
Το παρόν έργο αποτελεί μια εκτενή μελέτη του θέματος της επαπειλούμενης αδυναμίας πληρωμών ως προϋπόθεσης κήρυξης της πτώχευσης. Μέσα από μια πλήρη νομοθετική και νομολογιακή...