Β. Αντωνόπουλος/Ε. Παλουκίδου/Α. Δεσποτίδου..., Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 2, 2013


Β. Αντωνόπουλος/Ε. Παλουκίδου/Α. Δεσποτίδου..., Ανώνυμες Εταιρίες, τόμ. 2, 2013

Το παρόν έργο φιλοδοξεί να παρουσιάσει μία ολοκληρωμένη και επικαιροποιημένη προσέγγιση του κ.ν. 2190/1920 αλλά και του δικαίου των ανωνύμων εταιριών εν γένει. Προς τον σκοπό αυτόν έρχεται να παρακολουθήσει όλες τις εξελίξεις της νομοθεσίας και νομολογίας, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εξελίξεις αυτές, τόσο στα πλαίσια της ΕΕ όσο και στη χώρα μας, εξακολουθούν να λαμβάνουν εκρηκτικές διαστάσεις «παρασυρόμενες» από τη συνεχώς μεταβαλλόμενη οικονομική εξέλιξη, που διέρχεται πότε την ανιούσα και πότε την κατιούσα φάση του κύκλου. Ιδιαίτερα έχει αξιοποιηθεί η συχνά μεταβαλλόμενη νομολογία, που ανοίγει, και πάντως προσπαθεί να ανοίξει, νέους δρόμους για την επίλυση των προβλημάτων που παρουσιάζει η αγορά. Κυρίως δρόμους ανοίγει η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επηρεάζει και την ερμηνεία του εθνικού δικαίου, ακόμη και όταν τούτο δεν έχει κοινοτική προέλευση.

Σκοπός του έργου όμως δεν είναι να καταγράψει απλά τις θέσεις της νομολογίας και τις απόψεις της θεωρίας αλλά να εισφέρει στον μεταξύ τους διάλογο και κυρίως να προσφέρει πρακτικές λύσεις. Οι συνεργάτες των δύο ανά χείρας τόμων, καθώς διακρίνονται για το επιστημονικό τους ύψος, συχνά εκφράζουν καινοτόμες απόψεις, που καθοδηγούν τόσο τους νομικούς της πράξης όσο και εκείνους της θεωρίας. Οι απόψεις τους αυτές έχουν συνήθως ως γνώμονα την προστασία των συναλλασσομένων με την εταιρία, την προστασία της μειοψηφίας και την ενίσχυση της ευελιξίας, λειτουργικότητας και σταθερότητας της οντότητας αυτής.

Η κατάταξη της ύλης ακολουθεί την κλασική δομή ενός υπομνηματιστικού έργου: προτάσσεται το κείμενο του νόμου και ακολουθούν η βιβλιογραφία, τα περιεχόμενα και το αλφαβητικό ευρετήριο της οικείας συμβολής και έπεται το κείμενο της ερμηνείας.
Στον πρώτο τόμο του έργου ερμηνεύονται τα άρθρα 1 έως και 17β (Κεφάλαιο πρώτο, Γενικές διατάξεις) του κ.ν. 2190/1920, ενώ, σε εκτενή αυτοτελή κεφάλαια, αναλύεται το Ευρωπαϊκό Εταιρικό Δίκαιο και η νομολογία του ΔΕΕ για τις εταιρίες. Ο δεύτερος τόμος περιέχει την ερμηνεία των άρθρων 18 έως και 24 για το Διοικητικό Συμβούλιο, με ξεχωριστό κεφάλαιο αφιερωμένο στις αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, 25 έως και 35γ για τις Γενικές Συνελεύσεις, 36 έως και 40α για τους Ελεγκτές και τα δικαιώματα μειοψηφίας και 42ε § 5 για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις

Συνεργάτες του Έργου:

Βασίλης Αντωνόπουλος, Ομ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Χάρης Αποστολόπουλος, LL.M., mult., Δ.Ν., Δικηγόρος

Νικόλαος Βερβεσός, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών

Άννα Δεσποτίδου, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ., Δ.Ν., Δικηγόρος

Απόστολος Καραγκουνίδης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΔΠΘ

Θεόδωρος Γ. Κατσάς, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΔΠΘ, Δικηγόρος

Έφη Ι. Κινινή, Λέκτορας Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών, Δικηγόρος

Εύη Ματθαίου, LL.M., Δικηγόρος

Άννα-Όλγα Μήτσου, Δ.Ν., Δικηγόρος

Αχιλλέας Μπεχλιβάνης, Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Σπήλιος Αντ. Μούζουλας, Δ.Ν., Δικηγόρος

Ελευθερία Παλουκίδου, LL.M. Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών

Επιστημών Νομικής Σχολής ΑΠΘ, Δικηγόρος

Γεωργία Παναγιωτοπούλου, LL.M., Δικηγόρος

Ανθούλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Ευάγγελος Πολίτης, LL.M., Δικηγόρος

Ευάγγελος Στοϊκός, Δ.Ν., Δικηγόρος

Τατιάνα Συνοδινού, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Νομικής, Παν. Κύπρου

Έφη Τζίβα, Επίκ. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Αναστάσιος-Ιωάννης Φρέρης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Δημήτριος Χατζημιχαήλ, Δ.Ν., Δικηγόρος

Χρήστος Χρυσάνθης, Επίκ. Καθηγητής Νομικής Σχολής Παν. Αθηνών

Γιώργος Ψαρουδάκης, Δ.Ν., MJur (Oxford), Λέκτορας Νομικής Σχολής ΑΠΘ

Edition info

Title
Ανώνυμες Εταιρίες
Άρθρα 18-40α, 42ε παρ. 5 [Κατ' άρθρο ερμηνεία Ν. 2190/1920]
Ερμηνεία Άρθρων Κ.Ν. 2190/1920 - Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα
© 2013
Editors
Authors
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-568-018-3
Pages
VIII + 1218
Price
€ 90.00
In stock

Table of contents   +

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 18. Εκπροσώπηση της εταιρίας

Άρθρο 19. Θητεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 20. Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 21. Λήψη αποφάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 22. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 22α. «Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου»

Άρθρο 22β. «Άσκηση αξιώσεων της εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου»

Άρθρο 23. «Απαγόρευση ανταγωνισμού»

Παράρτημα Άρθρων 22α και 23 Κ.Ν. 2190/1920

Άρθρο 23α. Συμβάσεις της εταιρείας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο

Οι αμοιβές στις εισηγμένες εταιρίες και στις επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα

Πράξη Διοικητή αριθμ. 2650/19.1

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Απόφ. 28/606/22.12

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Εγκύκλιος υπ’ αριθμ.

Γενική Συνέλευση - Εισαγωγή στα άρθρα 25-35γ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

Γενικές Συνελεύσεις

Άρθρο 25. Τόπος όπου συνέρχεται η Γενική Συνέλευση

Άρθρο 26. Πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης

Άρθρο 26α

Άρθρο 27. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

Άρθρο 28. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές που δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο

Άρθρο 28α. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση εταιρείας με μετοχές εισηγμένες σε χρηματιστήριο

Άρθρο 29. Απαρτία

Άρθρο 30. Αρχή της ισότητος

Άρθρο 30α

Άρθρο 30β

Γενική Εισαγωγή Άρθρων

Άρθρο 31. Πλειοψηφία

Άρθρο 32. Πρακτικά της γενικής συνέλευσης

Άρθρο

Άρθρο 34. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 35. Απαλλαγή Διοικητικού Συμβουλίου

Γενική Εισαγωγή Άρθρων 35α-35γ

Άρθρο 35α. Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 35β. Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 35γ. Ανυπόστατες αποφάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο

Ελεγκταί και δικαιώματα μειοψηφίας (άρθρα 36-40α)

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Άρθρων 36-40α

Ι. Ο τακτικός έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρίας (ά. 36-38) - Γενική Εισαγωγή

Άρθρο 36. Τακτικός έλεγχος της εταιρίας από ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

Άρθρο 36α. Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από μη ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές

Άρθρο

Άρθρο 37α

Άρθρο

Ενότητα 20: Άρθρα 39-40α. Δικαιώματα μειοψηφίας και έκτακτος έλεγχος

Άρθρο 39. Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 39α. Άσκηση ελέγχου επί των ανωνύμων εταιριών

Άρθρο 40. Αίτηση έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 40α. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

Βιβλία, ισολογισμός και διάθεση κερδών (άρθρο 42ε § 5)

Άρθρο 42ε § 5. [Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις]

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών