Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023


Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023

Το παρόν έργο αποτελεί την πληρέστερη κατ’ άρθρο ερμηνεία του ν. 4548/2018, καλύπτοντας όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας. Ο ν. 4548/2018 δημιούργησε ένα «νέο» δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας, αφού αντικατέστησε τον παλαιότερο αντίστοιχο ν. 2190/20. Βέβαια, διατάξεις αυτού του τελευταίου νόμου ενσωματώθηκαν στον πρώτο, συχνά με βελτιώσεις, ώστε να ληφθεί υπ’ όψιν η εμπειρία από την πολύχρονη εφαρμογή των προηγούμενων ισχυουσών διατάξεων. Ο ν. 4548/2018, επιπλέον, εισήγαγε καινοτομίες στο ελληνικό εταιρικό δίκαιο, τις περισσότερες φορές, πάντως, μεταφέροντας σε αυτό ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου. Αυτό το πλαίσιο ιδεών διαμορφώνει και το πεδίο που καλύπτει το παρόν έργο της ερμηνείας των άρθρων του ν. 4548/2018, ο οποίος παραμένει «νέος», σε συνάρτηση με τον «παλαιό» ν. 2190/20, πλην όμως ήδη έχει διανύσει κάποια έτη εφαρμογής, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, επιτρέποντας μια πλήρη και ασφαλή ερμηνευτική προσέγγιση όλων των επιμέρους ζητημάτων.

Το έργο, επομένως, αποσκοπεί να καταστεί, πρώτον, ένα πλήρες και απαραίτητο βοήθημα για αυτούς που ασχολούνται με το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας και, δεύτερον, πηγή περαιτέρω προβληματισμών, σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων του ν. 4548/2018 και των –πρακτικών και θεωρητικών– ζητημάτων που προκαλούν καθένα από αυτά. Υπό αυτό το πρίσμα, η ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, για τα επιμέρους ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη λειτουργία των ανωνύμων εταιριών, συνέστησαν έναν πρωταρχικό οδηγό, για τη διαμόρφωση των απόψεων καθενός από τους συγγραφείς. Από την άλλη πλευρά, συχνά, η κατανόηση και, κυρίως, η ερμηνευτική προσέγγιση ρυθμίσεων που βασίζονται στο ενωσιακό δίκαιο ή σε νομοθεσία άλλου κράτους κατέστησαν επιτακτική την προσφυγή και σε αλλοδαπή βιβλιογραφία και νομολογία. Ιδιαίτερα δε η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλούσια πλέον, συνιστά βασική πηγή για την άντληση λύσεων που μεταφέρονται στο επίπεδο των εθνικών δικαίων και, για αυτόν τον λόγο, κρίθηκε επιτακτικό να αναλυθεί σε χωριστό τμήμα του έργου, χάριν της πληρότητάς της.

Edition info

Title
Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018
© 2023
Editors
Authors
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-648-748-4
Pages
XII + 1554
Price
€ 120.00
In stock

Table of contents   +

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τμήμα Έκτο

Διοικητικό συμβούλιο

Κεφάλαιο Α΄

Διορισμός, αρμοδιότητες και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

Άρθρο 77. Γενικές διατάξεις για το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 78. Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου από τη γενική συνέλευση ή ορισμός στο καταστατικό

Άρθρο 79. Απευθείας διορισμός του διοικητικού συμβουλίου από μέτοχο

Άρθρο 80. Εκλογή του διοικητικού συμβουλίου βάσει καταλόγων

Άρθρο 81. Αναπληρωματικά μέλη

Άρθρο 82. Ελλιπές διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 83. Προϋποθέσεις εκλογιμότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Άρθρο 84. Ελαττώματα διορισμού των εκπροσώπων της εταιρείας

Άρθρο 85. Θητεία μελών διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 86. Αρμοδιότητες και έκταση εξουσιών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 87. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου σε μέλη του ή τρίτους

Άρθρο 88. Πράξεις εκπροσώπησης εταιρείας

Άρθρο 89. Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 90. Τόπος συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 91. Συχνότητα συνεδριάσεων και σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 92. Λήψη αποφάσεων από το διοικητικό συμβούλιο

Άρθρο 93. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 94. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 95. Ελαττωματικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου

Κεφάλαιο Β΄

Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου, συγκρούσεις συμφερόντων και ευθύνη

Άρθρο 96. Καθήκοντα διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 97. Υποχρέωση πίστεως - Συγκρούσεις συμφερόντων

Άρθρο 98. Απαγόρευση ανταγωνισμού

Άρθρο 99. Διαφάνεια και εποπτεία των συναλλαγών με συνδεδεμένα

μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/ 828/ΕΕ)

Άρθρο 100. Χορήγηση άδειας για την κατάρτιση συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 101. Δημοσιότητα των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη (Άρθρο 9γ της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 102. Ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 103. Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας

Άρθρο 104. Άσκηση των αξιώσεων της εταιρείας ύστερα από αίτημα της μειοψηφίας

Άρθρο 105. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για άσκηση της αγωγής

Άρθρο 106. Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 107. Ευθύνη για άμεση ζημία τρίτων

Άρθρο 108. Έγκριση συνολικής διαχείρισης

Κεφάλαιο Γ΄

Αμοιβές διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 109. Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης αμοιβών

Άρθρο 110. Πολιτική αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/ 36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 111. Περιεχόμενο της πολιτικής αποδοχών (Άρθρο 9α της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 112. Έκθεση αποδοχών (Άρθρο 9β της Οδηγίας 2007/36/ ΕΚ, Οδηγία 2017/828/ΕΕ)

Άρθρο 113. Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

Άρθρο 114. Δωρεάν διάθεση μετοχών σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό

Κεφάλαιο Δ΄

Μονομελές διοικητικό όργανο

Άρθρο 115. Δυνατότητα διορισμού μονομελούς διοικητικού οργάνου (σύμβουλος-διαχειριστής)

Τμήμα Έβδομο

Γενική συνέλευση

Κεφάλαιο Α΄

Αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης

και τρόποι λήψης των αποφάσεων

Άρθρο 116. H γενική συνέλευση ως ανώτατο εταιρικό όργανο

Άρθρο 117. Αποκλειστική αρμοδιότητα της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 118. Τρόποι λήψης αποφάσεων από τη γενική συνέλευση

Κεφάλαιο Β΄

Διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 119. Είδη γενικών συνελεύσεων - Εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ)

Άρθρο 120. Τόπος όπου συνέρχεται η γενική συνέλευση

Άρθρο 121. Πρόσκληση της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 122. Δημοσίευση της πρόσκλησης της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 123. Δικαιώματα μετόχων πριν από τη γενική συνέλευση

Άρθρο 124. Δικαιούμενοι συμμετοχής στη γενική συνέλευση

Άρθρο 125. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο

Άρθρο 126. Συμμετοχή στη γενική συνέλευση με επιστολική ψήφο

Άρθρο 127. Παράσταση στη γενική συνέλευση μη μετόχων

Άρθρο 128. Αντιπροσώπευση στη γενική συνέλευση

Άρθρο 129. Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 130. Απαρτία

Κεφάλαιο Γ΄

Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 131. Τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση

Άρθρο 132. Πλειοψηφία

Άρθρο 133. Αναγγελία του αποτελέσματος της ψηφοφορίας

Άρθρο 134. Πρακτικά συνεδριάσεων και αποφάσεων της γενικής συνέλευσης.

Κεφάλαιο Δ΄

Αποφάσεις της γενικής συνέλευσης χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 135. Λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία χωρίς συνεδρίαση

Άρθρο 136. Προσυπογραφή πρακτικού χωρίς συνεδρίαση

Κεφάλαιο Ε΄

Ελαττωματικές αποφάσεις της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 137. Ακυρωσία αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 138. Ακυρότητα αποφάσεων της γενικής συνέλευσης

Άρθρο 139. Ανυπόστατες αποφάσεις

Άρθρο 140. Ελαττώματα αποφάσεων που λαμβάνονται με άλλο τρόπο

Τμήμα Όγδοο

Δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 141. Συλλογικά και ατομικά δικαιώματα μειοψηφίας

Άρθρο 142. Αίτηση έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 143. Διενέργεια του έκτακτου ελέγχου

Άρθρο 144. Ενώσεις μετόχων

Τμήμα Ένατο

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις

και ετήσιες εκθέσεις

Άρθρο 145. Εφαρμοζόμενες διατάξεις

Άρθρο 146. Διενέργεια απογραφής - Γλώσσα βιβλίων - Εταιρική χρήση

Άρθρο 147. Υπογραφή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 148. Έγκριση ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 149. Δημοσίευση χρηματοοικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης

Άρθρο 150. Ετήσια έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 151. Μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Άρθρο 152. Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης

Άρθρο 153. Ετήσια έκθεση διαχείρισης και δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης επί ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Άρθρο 154. Ενοποιημένη μη χρηματοοικονομική κατάσταση

Άρθρο 155. Έκθεση πληρωμών προς κυβερνήσεις

Άρθρο 156. Ενοποιημένη έκθεση πληρωμών σε κυβερνήσεις

Άρθρο 157. Κριτήρια ισοδυναμίας

Τμήμα Δέκατο

Διάθεση κερδών

Άρθρο 158. Κράτηση αποθεματικού

Άρθρο 159. Προϋποθέσεις και περιορισμός διανομής ποσών

Άρθρο 160. Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών

Άρθρο 161. Ελάχιστο μέρισμα

Άρθρο 162. Προσωρινό μέρισμα και μεταγενέστερη διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών

Άρθρο 163. Επιστροφή παράνομα εισπραχθέντων ποσών

Τμήμα Ενδέκατο

Λύση και εκκαθάριση

Άρθρο 164. Λόγοι λύσεως της εταιρείας

Άρθρο 165. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον

Άρθρο 166. Λύση της εταιρείας με δικαστική απόφαση ύστερα από αίτηση των μετόχων

Άρθρο 167. Εκκαθαριστές

Άρθρο 168. Τρόπος διενέργειας της εκκαθάρισης

Άρθρο 169. Σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης

Άρθρο 170. Διαγραφή της εταιρείας

Άρθρο 171. Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας

Τμήμα Δωδέκατο

Αλλοδαπές εταιρείες

1479

Τμήμα Δέκατο Τρίτο

Ποινικές Διατάξεις

Άρθρο 176. Ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις προς το κοινό

Άρθρο 177. Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου

Άρθρο 178. Παραβάσεις ελεγκτών

Άρθρο 179. Παραβάσεις σχετικές με την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας

Άρθρο 180. Παραβάσεις σχετικές με τις συνελεύσεις μετόχων και ομολογιούχων

Άρθρο 181. Γενική διάταξη

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Π. Παναγιώτου, Η μικρή και κλειστή οικογενειακή ανώνυμη εταιρία, 2023
Εκτενής παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από την οικογενειακή ΑΕ με προτάσεις για επίλυση πρακτικών προβλημάτων
Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022
Όλα τα ζητήματα του Δικαίου Κεφαλαιουχικών Εταιριών σε ένα ενημερωμένο, πλήρες και συστηματικό δίτομο έργο