Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022


Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 2, 2022

Το δίκαιο των κεφαλαιουχικών εταιριών βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη και συμπλήρωση. Έτσι, τα συγγράμματα που ασχολούνται με την ερμηνεία του έχουν κάθε φορά ανάγκη επικαιροποίησης. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται και το ανά χείρας έργο. Προσπαθεί να καλύψει τη σύγχρονη νομοθεσία και τη νομολογία των δικαστηρίων μας στο πεδίο του δικαίου των κεφαλαιουχικών εταιριών. Ειδικότερα, αντικείμενο του πρώτου κεφαλαίου του παρόντος έργου είναι η ανάλυση του δικαίου της ανώνυμης εταιρίας, το οποίο αναμορφώθηκε ριζικά με τον ν. 4548/2018, όπως ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε από τους ν. 4587/2018, 4601/2019, 4609/2019, 4635/2019, 4712/2020, 4714/2020, 4796/2021, 4799/2021 και 4811/2021. Η ανάπτυξη εστιάζει σε διατάξεις από τις οποίες ανακύπτουν ερμηνευτικά ζητήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται το δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, το οποίο υπέστη σημαντικές τροποποιήσεις με τον ν. 4541/2018 και μικρότερης έκτασης τροποποιήσεις με τους ν. 4601/2019, 4635/2019 και 4811/2021. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται το δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας, το οποίο υπέστη μικρής έκτασης τροποποιήσεις με τους ν. 4144/2013, 4155/2013, 4308/2014, 4314/2014, 4336/2015, 4403/2016, 4541/2018, 4601/2019 και 4712/2020. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως το δίκαιο των τελευταίων αναμορφώθηκε με τον ν. 4308/2014, και τους εταιρικούς μετασχηματισμούς, όπως το δίκαιο των τελευταίων αναμορφώθηκε ριζικά με τον ν. 4601/2019.

Κατά την ανάπτυξη όλων των κεφαλαίων της παρούσας έκδοσης, λήφθηκαν ασφαλώς υπ΄όψιν διατάξεις νόμων που δεν εντάσσονται συστηματικά στο εν στενή εννοία εταιρικό δίκαιο, αλλά ρυθμίζουν ζητήματα σχετικά με τις ως άνω εταιρικές μορφές, όπως ιδίως ο ν. 4308/2014, στον οποίο εντοπίζονται κυρίως οι κανόνες που διέπουν τη λογιστική οργάνωση των ως άνω εταιρικών μορφών, οι ν. 4336/2015 και 4449/2017, στους οποίους εντοπίζονται οι σχετικοί με τους ελεγκτές των ως άνω εταιρικών μορφών κανόνες, ο ν. 4635/2019, στον οποίο εντοπίζονται οι σχετικοί με το σύστημα δημοσιότητας στο οποίο υπάγονται οι ως άνω εταιρικές μορφές κανόνες, και ο ν. 4738/2020, με τον οποίο αναμορφώθηκε ριζικά το πτωχευτικό δίκαιο της χώρας μας.

Edition info

Title
Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών
© 2022
Authors
Volume
vol. 2
ISBN
978-960-648-329-5
Pages
XIV + 613
Price
€ 60.00
In stock

Table of contents   +

Περιεχόμενα

Συντομογραφίες

Κεφάλαιο Δεύτερο

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης

§ 34. Έννοια και χαρακτηριστικά. Νομοθετική ρύθμιση. Δημοσιότητα

§ 35. Σύσταση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

Α. Σύνταξη και περιεχόμενο του καταστατικού

Β. Κάλυψη και καταβολή του κεφαλαίου

Γ. Εγγραφή της ΕΠΕ στο Γ.Ε.ΜΗ

§ 36. Υπό ίδρυση - Ελαττωματική εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Α. Υπό ίδρυση ΕΠΕ

Β. Ελαττωματική ΕΠΕ

§ 37. Εταιρικό κεφάλαιο

§ 38. Εταιρικό μερίδιο και μερίδα συμμετοχής

§ 39. Αποθεματικά

§ 40. Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών περιορισμένης ευθύνης.

§ 41. Εταιρική ιδιότητα και νομική θέση του εταίρου

Α. Κτήση και απώλεια της εταιρικής ιδιότητας

Β. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των εταίρων

Γ. Ευθύνη των εταίρων

Δ. Δάνεια των εταίρων προς την ΕΠE

§ 42. Μεταβολές στα πρόσωπα των εταίρων

Α. Γενικά

Β. Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων

Γ. Έξοδος εταίρου

Δ. Αποκλεισμός εταίρου

Ε. Απόδοση της αξίας της μερίδας συμμετοχής

§ 43. Οργάνωση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

Α. Εισαγωγικά

Β. Διαχειριστές-Εκπρόσωποι της ΕΠΕ

Γ. Συνέλευση των εταίρων

Δ. Ελεγκτές

§ 44. Λογιστική οργάνωση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

Α. Γενικά

Β. Έγκριση και δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Γ. Διάθεση των κερδών

§ 45. Τροποποίηση του καταστατικού

§ 46. Αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου

§ 47. Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου

§ 48. Λύση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 49. Εκκαθάριση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 50. Αναβίωση της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης

§ 51. Η μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης

Κεφάλαιο Τρίτο

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία

§ 52. Εισαγωγή

§ 53. Γενικές διατάξεις

Α. Άρθρο 43 ν. 4072/2012 - Βασικά χαρακτηριστικά

Β.

Άρθρο 44 ν. 4072/2012 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 2 ν. 4541/2018, ΦΕΚ Α΄ 93/31.5.2018) - Επωνυμία

Γ. Άρθρο 45 ν. 4072/2012 - Έδρα

Δ. Άρθρο 46 ν. 4072/2012 - Διάρκεια εταιρείας

Ε. Άρθρο 47 ν. 4072/2012 - Εταιρική διαφάνεια

ΣΤ. Άρθρο 48 - Επίλυση διαφορών

§ 54. Ίδρυση της εταιρίας

Α. Άρθρο 49 - Η ιδρυτική πράξη

Β. Άρθρο 50 - Περιεχόμενο του καταστατικού

Γ. Άρθρα 51 & 52 - Διαδικασία σύστασης & Δημοσιότητα Γ.Ε.ΜΗ.

Δ. Άρθρα 53 - Κήρυξη ακυρότητας της εταιρίας

Ε. Άρθρο 54 - Ευθύνη ιδρυτών

§ 55. Διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας

Α. Άρθρο 55 - Ένας ή περισσότεροι διαχειριστές

Β. Άρθρο 56 - Διαχείριση εκ του νόμου

Γ. Άρθρο 57 - Καταστατική διαχείριση

Δ. Άρθρο 58 - Ποιος διορίζεται διαχειριστής

Ε. Άρθρο 59 - Ανάκληση διαχειριστή με απόφαση των εταίρων

ΣΤ. Άρθρο 60 - Διορισμός και ανάκληση διαχειριστή από εταίρο

Ζ. Άρθρο 61 - Ανάκληση διαχειριστή από το δικαστήριο

Η. Άρθρο 62 - Έλλειψη διαχειριστή

Θ. Άρθρο 63 - Δημοσιότητα

Ι. Άρθρο 64 - Εξουσίες διαχειριστή - Αμοιβή διαχειριστή

ΙΑ. Άρθρο 65 - Υποχρέωση πίστεως

ΙΒ. Άρθρο 66 - Τήρηση βιβλίων

ΙΓ. Άρθρο 67 - Ευθύνη διαχειριστή

§ 56. Αποφάσεις των εταίρων - Η συνέλευση των εταίρων

Α. Άρθρο 68 - Αρμοδιότητα εταίρων

Β. Άρθρο 69 - Συνέλευση των εταίρων

Γ. Άρθρο 70 - Σύγκληση

Δ. Άρθρο 71 - Τόπος συνέλευσης

Ε.

Άρθρο 72 - Συμμετοχή στη συνέλευση - Διεξαγωγή της συνέλευσης και λήψη αποφάσεων

ΣΤ. Άρθρο 73 - Αποφάσεις των εταίρων χωρίς συνέλευση

Ζ. Άρθρο 74 - Ελαττωματικές αποφάσεις των εταίρων

§ 57. Εταιρικά μερίδια και εισφορές εταίρων

Α. Άρθρο 75 - Εταιρικά μερίδια

Β. Άρθρο 76 - Είδη εισφορών

Γ. Άρθρο 77 - Κεφαλαιακές εισφορές

Δ. Άρθρο 78 - Εξωκεφαλαιακές εισφορές

Ε. Άρθρο 79 - Εγγυητικές εισφορές

ΣΤ. Άρθρο 80 - Λογιστική παρακολούθηση των εισφορών

Ζ. Άρθρο 81 - Επιστροφή εισφορών

Η.

Άρθρο 82 - Εξαγορά υποχρεώσεων από εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές

§ 58.

Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων - Άλλες μεταβολές στη σύνθεση της εταιρίας

Α. Άρθρο 83 - Ελευθερία μεταβίβασης

Β. Άρθρο 84 - Μεταβίβαση εν ζωή

Γ. Άρθρο 85 - Μεταβίβαση αιτία θανάτου

Δ. Άρθρο 86 - Δικαίωμα προαίρεσης

E. Άρθρο 87 - Ίδια μερίδια

ΣΤ. Άρθρο 88 - Κατάσχεση εταιρικών μεριδίων

Ζ.

Άρθρο 89 - Είσοδος νέου εταίρου - νέες εισφορές από υπάρχοντες εταίρους

Η. Άρθρο 90 - Αύξηση κεφαλαίου

Θ. Άρθρο 91 - Μείωση κεφαλαίου

Ι. Άρθρο 92 - Έξοδος εταίρου

ΙΑ. Άρθρο 93 - Αποκλεισμός εταίρου

§ 59. Σχέσεις εταίρων με την εταιρία και σχέσεις μεταξύ των εταίρων.

Α. Άρθρο 94 - Δικαιώματα και υποχρεώσεις εταίρων

Β. Άρθρο 95 - Συμβάσεις της εταιρίας με εταίρους ή το διαχειριστή

§ 60. Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις - Διανομή κερδών - Έλεγχος

Α. Γενικά επί των άρθρων

Β. Άρθρο 96 - Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Γ. Άρθρο 99 - Έλεγχος

Δ.

Άρθρο 100 - Έγκριση των καταστάσεων από τους εταίρους και διανομή κερδών

§ 61. Λύση και εκκαθάριση

Α.

Άρθρο 102 - Εταιρία σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας εκπλήρωσης

Β. Άρθρο 103 - Λόγοι λύσης

Γ. Άρθρο 104 - Εκκαθάριση και εκκαθαριστής

Δ. Άρθρο 105 - Εργασίες εκκαθάρισης

§ 62. Μετατροπή - Συγχώνευση

Α. Γενικά επί των άρθρων

Β.

Άρθρο 106 - Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε άλλη εταιρική μορφή

Γ.

Άρθρο 107 - Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία

Δ. Γενικά επί των άρθρων

E. Άρθρο 108 - Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών.

ΣΤ. Άρθρο 109 - Σχέδιο συγχώνευσης

Ζ. Άρθρο 110 - Προστασία των δανειστών

Η.

Άρθρο 111 - Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών

Θ.

Άρθρο 112 - Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης

Ι. Άρθρο 113 - Αποτελέσματα της συγχώνευσης

ΙΑ. Άρθρο 114 - Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης

IB. Άρθρο 115 - Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής

§ 63. Προσαρμογή διατάξεων στη νέα εταιρική μορφή

Α. Άρθρο 116 - Προσαρμογή στις γενικές διατάξεις

Β. Άρθρο 117 - Προσαρμογή στο ν. 3853/2010

Γ. Άρθρο 118 - Προσαρμογή στο Γ.Ε.ΜΗ

§ 64. Ποινικές, τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Α. Άρθρο 119 - Ποινικές διατάξεις

Β.

Άρθρο 120 - Διευκόλυνση μετατροπής υφιστάμενων εταιρειών περιορισμένης ευθύνης σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία - Έναρξη σύστασης Ι.Κ.Ε

Κεφάλαιο Τέταρτο

Ειδικά θέματα εταιρικού δικαίου

§ 65. Όμιλοι επιχειρήσεων

Α. Γενικά

Β. Μορφές σύνδεσης μεταξύ ομιλοποιημένων επιχειρήσεων

Γ. Νομοθετικό πλαίσιο

Δ. Η διαμόρφωση της ευθύνης στο πλαίσιο του ομίλου

§ 66. Εταιρικοί μετασχηματισμοί

Α. Εισαγωγή

Β.

Οι εταιρικοί μετασχηματισμοί ως αντικείμενο ρύθμισης του φορολογικού δικαίου μετά τον ν. 4601/2019

Γ. Συγχώνευση Εταιριών

Δ. Διάσπαση εταιρίας

Ε. Μετατροπή εταιρίας

Βιβλιογραφία

Λημματικό ευρετήριο

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist

Other volumes

Β. Αντωνόπουλος/Λ. Γρηγοριάδης, Δίκαιο Κεφαλαιουχικών Εταιριών, τόμ. 1, 2022
Όλα τα ζητήματα του Δικαίου Κεφαλαιουχικών Εταιριών σε ένα ενημερωμένο, πλήρες και συστηματικό δίτομο έργο
 

Related editions

Πολυκώδικας, 16η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #5
Κυκλοφορεί η νέα έκδοση του Πολυκώδικα με όλες τις νομοθετικές μεταβολές μέχρι και τον Ν. 5095/2024
Ν. Τέλλης/Β. Αντωνόπουλος/Λ. Αθανασίου..., Προσωπικές Εμπορικές Εταιρείες, 2024
Εκτεταμένη, σε βάθος ερμηνεία των διατάξεων του ν. 4072/2012 από έγκριτους νομικούς με πολυετή πρακτική εμπειρία
Β. Αντωνόπουλος/Π. Γερασίμου/Ρ. Γιοβαννόπουλος..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 77-181 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 2, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών
Ι. Βενιέρης/Ν. Βερβεσός/Μ. Γρηγοροπούλου..., Ανώνυμες Εταιρίες - Άρθρα 1-76 - Ερμηνεία Άρθρων Ν. 4548/2018, τόμ. 1, 2023
Κατ’ άρθρο ερμηνεία ν. 4548/2018 Το απαραίτητο, πλήρως ενημερωμένο, ερμηνευτικό εργαλείο για όλα τα ζητήματα του δικαίου των ανωνύμων εταιριών