Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017


Θ. Τσιάτσιος, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2η έκδ., 2017

Σκοπός του έργου είναι να παρουσιάσει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώθηκε με τους ν. 3907/2011, ν. 4251/2014, ν. 4332/2015 και ν. 4375/2016 και αφορά σε ζητήματα μεταναστευτικού και προσφυγικού δικαίου, τα οποία εμφανίζουν πρακτικό ενδιαφέρον. Ειδικότερα, η δυνατότητα νομιμοποίησης αλλοδαπού για εξαιρετικούς-ανθρωπιστικούς λόγους με βάση τα άρ.19 και 19Α του ν.4251/2014, ως αυτά ισχύουν, η κάθε μορφής εξαναγκασμένη απομάκρυνση (επιστροφή, διοικητική και δικαστική απέλαση, επανεισδοχή, έκδοση), η κράτηση προς εκτέλεση εξαναγκασμένης απομάκρυνσης ή στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας, η ανάκληση ή απόρριψη νόμιμου τίτλου διαμονής, η διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης αλλοδαπού στην ελληνική επικράτεια, η υποβολή, καταγραφή και εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και οι εγγυήσεις που διέπουν τις σχετικές διαδικασίες είναι μόλις ένα μέρος των θεμάτων που πραγματεύεται το παρόν. Περαιτέρω, το έργο περιλαμβάνει εκτενή ερμηνεία όλων των ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση και κριτική θεώρηση της συμβατότητας των προβλεπόμενων κυρώσεων με την οδηγία 2008/115 ΕΚ. Ενώ παρατίθεται και επίκαιρη και -ως επί το πλείστον- αδημοσίευτη νομολογία του Ε.Δ.Δ.Α., του Δ.Ε.Ε., του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων σε ζητήματα αλλοδαπών και ιθαγένειας.

Το παρόν έργο απευθύνεται σε νομικούς, δικαστές, δικηγόρους, διοικητικούς υπαλλήλους, εργαζόμενους σε Μ.Κ.Ο. αλλά και σε όλους όσοι ασχολούνται με θέματα αλλοδαπών, σκοπώντας στο να αποτελέσει έναν ολοκληρωμένο και ασφαλή οδηγό στην ερμηνεία και την εφαρμογή του ελληνικού μεταναστευτικού και προσφυγικού δικαίου.

Το έργο διακρίνεται σε επτά μέρη:

Αναλυτικότερα, μετά τις εισαγωγικές επισημάνσεις, στο πρώτο μέρος καταγράφονται αυτούσιες οι διατάξεις των άρ. 16 επ. του νόμου 3907/2011 και κάτω από κάθε διάταξη ακολουθεί ερμηνεία της σε σχέση με τα πρακτικά ζητήματα που εγείρονται κατά την εφαρμογή της. Σημειωτέον ότι στο παρόν μέρος περιλαμβάνεται εκτενής ανάλυση των διατάξεων των άρ. 19 και 19Α του ν. 4251/2014, ως αυτές ισχύουν, σχετικά με τη χορήγηση αδειών διαμονής για εξαιρετικούς και ανθρωπιστικούς λόγους. Τέλος, επιχειρείται μία σύνοψη των κρίσιμων ζητημάτων του κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3907/2011 και αναφέρονται τα συμπεράσματα, από τα οποία διαφαίνεται η απόσταση μεταξύ του νομικού πλαισίου και την πρακτική εφαρμογή του.

Ακολούθως, στο δεύτερο μέρος του βιβλίο παρατίθενται, ομοίως, άπασες οι διατάξεις του ν. 4375/2016 (Διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης/ Υποβολή, καταγραφή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και η σχετική ανάλυση αυτών υπό το πρίσμα επίκαιρης διοικητικής νομολογίας, ερμηνευτικών εγκυκλίων αλλά και διοικητικών εγγράφων. Αντί επιλόγου, καταγράφονται σχηματοποιημένα τα κυριότερα ζητήματα κράτησης αλλοδαπών αιτούντων διεθνή προστασία και τελούντων υπό επιστροφή.

Το τρίτο μέρος αποτελείται από εμπεριστατωμένο σχολιασμό όλων των ποινικών διατάξεων που αφορούν στην την παράνομη μετανάστευση. Ειδικότερα, το εν λόγω μέρος περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν στην παράνομη είσοδο, έξοδο και επάνοδο αλλοδαπού, στη δικαστική απέλαση, στη διαδικασία έκδοσης κατ’ εφαρμογή ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, στην παραβίαση περιορισμών διαμονής, σε εγκλήματα μεταφορέων, σε εγκλήματα σχετικά με υπόμνημα, στην ψευδή ανωμοτί κατάθεση, στους εικονικούς γάμους αλλοδαπών με ημεδαπού και, τέλος, στην απασχόληση παρανόμως πολιτών τρίτων χωρών που στερούνται των νόμιμων διατυπώσεων.

Στη συνέχεια, το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει ταξινομημένες σε χρηστικές ενότητες, επίκαιρες και κατά κανόνα αδημοσίευτες αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., του Δ.Ε.Ε., του ΣτΕ και των τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας, και, συγκεκριμένα, αποφάσεις των Προέδρων Διοικητικών Πρωτοδικείων και των ακυρωτικών σχηματισμών Τριμελών Διοικητικών Πρωτοδικείων και Τριμελών Διοικητικών Εφετείων, σε ζητήματα αλλοδαπών και ιθαγένειας.

Με το πέμπτο μέρος το έργο συμπληρώνεται με υποδείγματα δικογράφων τα οποία καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα υποθέσεων που απασχολούν στην πράξη τους συναδέλφους που ασχολούνται με υποθέσεις αλλοδαπών και ειδικότερα υποδείγματα αιτήσεων ακύρωσης κατά αποφάσεων απόρριψης αιτήσεων για έκδοση άδειας διαμονής, αντιρρήσεων κατά της κράτησης ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου και ενώπιον του Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης, προσφυγής στο ΕΔΔΑ, αιτήσεων διαγραφής από τον ΕΚΑΝΑ, αντιρρήσεων εκτελεστότητας, αίτησης τροποποίησης εισαγγελικής διάταξης που επιβάλει τον όρο της υποχρεωτικής διαμονής στη χώρα καταγωγής, αίτησης επανόδου ή αναστολής εκτέλεσης δικαστικής απέλασης αλλά και υποδείγματα αστικών δικογράφων, όπως η αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης, η διόρθωση ληξιαρχικής πράξης, η ανάθεση επιμέλειας και η αίτηση χορήγησης άδειας γάμου.

Στο έκτο μέρος αναφέρονται, σχετικά νομοθετήματα, υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και εγκύκλιοι, σχετικά ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά κείμενα, αλλά και σχετικές ιστοσελίδες προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το δίκαιο αλλοδαπών.

Τέλος, την έκδοση πλαισιώνει στο έβδομο μέρος ένα εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, ικανό να κατευθύνει τον αναγνώστη σχετικά με τους όρους που τον ενδιαφέρουν.

Edition info

Title
Δίκαιο Αλλοδαπών
Κατ' άρθρο ερμηνεία
υπό το πρίσμα του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4251/2014), όπως ισχύει: • Ν. 3907/2011 (εξαναγκασμένη απομάκρυνση) • Ν. 4375/2016 (άσυλο) • Ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με την παράνομη μετανάστευση
– Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων σε ζητήματα δικαίου αλλοδαπών – Νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Υποδείγματα δικογράφων – Υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα, εγκύκλιοι – Ευρωπαϊκά και διεθνή νομοθετικά κείμενα
© 2017
Collaborator
Author
Edition
2nd ed.
ISBN
978-960-568-565-2
Pages
ΧΧΧVΙ + 1422
Price
€ 110.00
In stock

Table of contents   +

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3907 (ΦΕΚ Α΄ 7/26.01.2011)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2008/115/ΕΚ

Άρθρο 16. Σκοπός (Άρθρο 1 της Οδηγίας)

Σκοπός του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3907/2011 η ισορροπία μεταξύ του κυριαρχικού δικαιώματος ελέγχου της Ελλάδας αναφορικά με την είσοδο, διαμονή και απομάκρυνση παρανόμως διαμενόντων στην επικράτειά της υπηκόων τρίτων χωρών και του σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των εν θέματι αλλοδαπών

Άρθρο 17. Πεδίο Εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Πεδίο Εφαρμογής. Οι υπαγόμενοι στη διαδικασία επιστροφής

Α. Εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου μόνο σε υπηκόους τρίτης χώρας που στερούνται νόμιμου τίτλου παραμονής

Β. Διαδικασία απομάκρυνσης αλλοδαπών, κατόχων νόμιμου τίτλου παραμονής, υπό τον όρο συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης στο πρόσωπό τους

Γ. Έκδοση απόφασης απέλασης βάσει των άρ. 76 επ. ν. 3386/2005, όπως ισχύει, σε αλλοδαπούς οι οποίοι διαμένουν νόμιμα

Δ. Σύλληψη «επικίνδυνου» αλλοδαπού, που διαμένει νόμιμα στη χώρα, από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές – Ακολουθητέα διαδικασία για την έκδοση απόφασης επιστροφής

Ε. Η διαδικασία εξαναγκασμένης απομάκρυνσης στις περιπτώσεις των επικίνδυνων για τη δημόσια τάξη αλλοδαπών κατόχων τουριστικών θεωρήσεων εισόδου

ΣΤ. Διαπίστωση συνδρομής λόγων ανάκλησης άδειας ή απόρριψης αιτήματος κατά την είσοδο στην ελληνική επικράτεια αλλοδαπού, κατόχου τίτλου διαμονής

2. Οι εξαιρούμενοι από τις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου

Α. Εισαγωγή

Β. Αλλοδαποί που συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω κατά την είσοδό τους στην ελληνική επικράτεια

1. Εισαγωγικά – Οι υποχρεώσεις των Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης

2. Η ακολουθητέα διαδικασία κατά την Υποδοχή και Ταυτοποίηση σε περίπτωση επανεισδοχής/απέλασης

3. Η ακολουθητέα διαδικασία κατά την Υποδοχή και Ταυτοποίηση σε περίπτωση αιτούντος διεθνή προστασία

4. Ειδικότερα, το ζήτημα της de facto κράτησης κατά τη διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι προδιαγραφές των σχετικών εγκαταστάσεων παραμονής

Γ. Το μέτρο ασφαλείας της δικαστικής απέλασης (άρ. 74 και 75 ΠΚ)

Δ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή υπόκεινται σε διαδικασία έκδοσης

Ε. Υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μέλη οικογένειας αυτού

Άρθρο 18. Ορισμοί (Άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Ορισμός Υπηκόου τρίτης χώρας

2. Ορισμός μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη και πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. – Έννοια οικογένειας

Α. Ορισμός μέλους οικογένειας Έλληνα και μέλους οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη

Β. Ειδικότερα η διατήρηση της ιδιότητας του μέλους οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη, ανιόντος συζύγου Έλληνα, μετά τον θάνατο του Έλληνα πολίτη από τον οποίο έλκει τη νομιμοποίησή του

Γ. Η ειδικότερη κατηγορία των συντρόφων Ελλήνων ή πολιτών της Ε.Ε

Δ. Σύζυγοι Ελλήνων πολιτών ή πολιτών Ε.Ε. – Περίπτωση πλασματικού γάμου – Περίπτωση μη συγκατοίκησης συζύγων

Ε. Οι περιπτώσεις των ομόφυλων ζευγαριών

3. Πότε θεωρείται παρανόμως διαμένων ένας υπήκοος τρίτης χώρας

4. Διαφορές μεταξύ επιστροφής και απέλασης

5. Έννοια του κινδύνου διαφυγής ως δικαιολογητική βάση της κράτησης στο πλαίσιο

εκτέλεσης απόφασης διοικητικής επιστροφής (άρ. 18 περ. ζ΄ ν. 3907/2011)

Α. Ενδεικτική η απαρίθμηση των περιπτώσεων κινδύνου διαφυγής

Β. Περιπτώσεις κινδύνου διαφυγής που αναφέρονται στη διάταξη του άρ. 18 περ. ζ΄ του ν. 3907/2011

α. Μη συμμόρφωση με την υποχρέωση οικειοθελούς αναχώρησης

β. Κατοχή πλαστών εγγράφων

γ. Παροχή ψευδών πληροφοριών στις αρχές

δ. Ειδικότερα η περίπτωση απόδειξης της πλαστότητας ή της χρήσης ψευδών πληροφοριών βάσει επίσημου εγγράφου αρμόδιας ελληνικής αρχής αντί τελεσίδικης καταδίκης

ε. Ύπαρξη καταδικαστικών αποφάσεων για ποινικά αδικήματα, εκκρεμών ποινικών διώξεων ή σοβαρών ενδείξεων ότι έχει διαπραχθεί ή επίκειται η διάπραξη ποινικού αδικήματος από το συγκεκριμένο άτομο

1. Περιπτώσεις επιστροφής για λόγους δημόσιας τάξης ενόσω ο υπήκοος τρίτης χώρας βρίσκεται σε χρόνο δοκιμασίας

2. Περιπτώσεις επιστροφής για λόγους δημόσιας τάξης, που στηρίζονται σε

αξιόποινες πράξεις για τις οποίες ο αλλοδαπός καταδικάσθηκε με αναστολή και έχει παρέλθει λευκός ο χρόνος δοκιμασίας

3. Περιπτώσεις επιστροφής για λόγους δημόσιας τάξης, που αφορούν σε αλλοδαπούς για τους οποίους έχει κινηθεί ποινική δίωξη ή σε αλλοδαπούς οι

οποίοι καταδικάσθηκαν τελεσίδικα για κακούργημα ή πλημμέλημα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους

4. Περιπτώσεις αλλοδαπών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον Ε.Κ.ΑΝ.Α

5. Στάση του Ε.Δ.Δ.Α. σχετικά με το ζήτημα του κινδύνου για τη δημόσια τάξη

6. Περιπτώσεις αλλοδαπών σε βάρος των οποίων κινήθηκε ποινική δίωξη για κακούργημα και αφέθηκαν ελεύθεροι από τον ανακριτή χωρίς όρους

στ. Έλλειψη ταξιδιωτικών ή άλλων βεβαιωτικών της ταυτότητας εγγράφων

ζ. Μη συμμόρφωση με υφιστάμενη απαγόρευση εισόδου

6. Ορισμός ευάλωτων ατόμων

Άρθρο 19. Ευνοϊκότερες διατάξεις (Άρθρο 4 της Οδηγίας)

Αποτελέσματα εξομοίωσης του επιπέδου προστασίας των υπό απομάκρυνση αλλοδαπών που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του κεφαλαίου Γ΄ ν. 3907/2011 με τους υπό επιστροφή αλλοδαπούς

Άρθρο 20. Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή ζωή και κατάσταση της υγείας (Άρθρο 5 της Οδηγίας)

1. Περιπτώσεις μη έκδοσης απόφασης επιστροφής ακόμη και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της

2. Γνώμονας το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού

3. Προστασία της οικογενειακής ζωής

4. Η οικογενειακή ζωή και το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ως στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής

5. Η προηγούμενη παράνομη παραμονή ως λόγος απόρριψης αίτησης για χορήγηση θεώρησης εισόδου ή άδειας διαμονής σε μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

6. Η νομιμοποίηση των συζύγων υπηκόων τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στη χώρα σε περίπτωση γέννησης τέκνου στην Ελλάδα πριν τις 9-

7. Η αρχή της μη επαναπροώθησης

Άρθρο 21. Απόφαση Επιστροφής (Άρθρο 6 της Οδηγίας)

1. Αποφάσεις επιστροφής από τις αρμόδιες προς έκδοση του τίτλου διαμονής αρχές και από τα οριζόμενα στο άρ. 76 παρ. 2 ν. 3386/2005 όργανα (άρ. 1 παρ. 1 ν. 3907/2011)

Α. Περιπτώσεις στις οποίες εκδίδει απόφαση επιστροφής ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και ο Αναπληρωτής Υπουργός του Υπουργείου Εσωτερικών – Υποχρέωση στάθμισης δημοσίου συμφέροντος και βλάβης διοικουμένου (άρ. 1 παρ. 1 εδ. α΄ ν. 3907/2011)

Β. Δικαίωμα ακρόασης και απόφαση απόρριψης αιτήσεως έκδοσης άδειας διαμονής ή ανάκλησης του τίτλου διαμονής με επιστροφή χωρίς προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης

Γ. Καθολικό δικαίωμα ακρόασης στις περιπτώσεις έκδοσης απόφασης απόρριψης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής ή ανάκλησης, όταν εκδίδεται ως παρακολούθημα απόφαση επιστροφής

2. Αποφάσεις επιστροφής για λόγους μη νόμιμης παραμονής στην ελληνική επικράτεια, τις οποίες εκδίδουν αρμόδιες αστυνομικές αρχές σε βάρος αλλοδαπών, κατόχων

ισχυρής άδειας διαμονής από άλλο κράτος μέλος (άρ. 21 παρ. 2 ν. 3907/2011)

3. Χορήγηση άδειας διαμονής για λόγους φιλευσπλαχνίας, ανθρωπιστικούς ή άλλους κατά τη διαδικασία της επιστροφής (άρ. 21 παρ. 4 ν. 3907/2011)

4. Βεβαίωση κατάθεσης αίτησης και δικαίωμα νόμιμης διαμονής (άρ. 21 παρ. 5 ν. 3907/ 2011)

5. Περίπτωση που εκκρεμεί η εξέταση της αίτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση παρά το γεγονός ότι έχει λήξει ο προβλεπόμενος χρόνος ισχύος της υπό εξέταση

άδειας διαμονής

6. Δικαίωμα νόμιμης διαμονής αλλοδαπού ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης (βεβαίωσης τύπου Α), επί της οποίας έχει εκδοθεί εγκριτική απόφαση που δεν του επιδόθηκε ούτε έλαβε χώρα η διαδικασία έγγραφης ειδοποίησής του όπως αυτή προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 10 Μ.Κ

7. Περίπτωση σύλληψης κατόχου βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης επί της οποίας έχει εκδοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση, η οποία δεν επιδόθηκε ούτε τηρήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία για την επίδοσή της

8. Περίπτωση έκδοσης απορριπτικής ή ανακλητικής απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σε βάρος αλλοδαπού, η οποία, ωστόσο, δεν του είχε επιδοθεί έως τη σύλληψή του και δεν είχε ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία επίδοσης

Α. Ανάλυση στηριζόμενη στο νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε πριν τη θέση σε ισχύ του Μ.Κ

Β. Υποχρέωση εγκατάλειψης της Ελληνικής Επικράτειας λόγω έκδοσης απορριπτικής απόφασης σε βάρος κατόχου βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης υπό το πρίσμα του άρ. 8 του Μ.Κ

Γ. Περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα σε ελληνικό έδαφος, σε βάρος των οποίων εκδίδουν απόφαση επιστροφής τα αρμόδια, κατά το άρ. 76 παρ. 2 του ν. 3386/2005, όργανα (άρ. 21 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 3907/2011)

9. Γενικές περιπτώσεις ανάκλησης, μη ανανέωσης ή μη χορήγησης άδειας διαμονής βάσει του Μ.Κ.

Α. Ειδικές περιπτώσεις ανάκλησης, μη ανανέωσης ή μη χορήγησης άδειας διαμονής βάσει του Μ.Κ.

α. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και θυμάτων παράνομης διακίνησης ανθρώπων

β. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος αλλοδαπών ερευνητών

γ. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι ζητούν να λάβουν ή να ανανεώσουν ή έχουν ήδη λάβει άδεια διαμονής για οικογενειακή επανένωση

δ. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος μελών οικογένειας Έλληνα

ε. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, που υπάγονται ή ζήτησαν να υπαχθούν σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος

στ. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, που υπάγονται σε καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε

ζ. Περίπτωση ανάκλησης άδειας διαμονής ή απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος υπηκόων τρίτων χωρών, που είναι κάτοχοι «Μπλε κάρτας Ε.Ε.» ή αιτούνται την έκδοση της εν λόγω κάρτας

η. Περίπτωση απόρριψης αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής σε βάρος μεταναστών δεύτερης γενιάς λόγω απουσίας από την ελληνική επικράτεια για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών ετησίως

10. Περίπτωση σύλληψης αιτήσαντος τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους, κατόχου σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α

Άρθρο 22. Οικειοθελής αναχώρηση (Άρθρο 7 της Οδηγίας)

1. Κανόνας η χορήγηση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

2. Χορήγηση προθεσμίας τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών στις περιπτώσεις επιστροφής Ευρωπαίων Πολιτών ή μελών οικογένειας αυτών

3. Παράταση της αρχικώς χορηγηθείσας προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

4. Επιβολή περιοριστικών όρων στους υπό επιστροφή αλλοδαπούς, στους οποίους χορηγήθηκε προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης

5. Περιπτώσεις μη χορήγησης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης ή χορήγησης προθεσμίας έως και έξι ημερών λόγω συνδρομής κινδύνου διαφυγής ή κινδύνου για τη δημόσια τάξη

Α. Διαφορά μεταξύ κινδύνου διαφυγής και κινδύνου για τη δημόσια τάξη

Β. Εφαρμογή της διάταξης του άρ. 22 παρ. 4 ν. 3907/2011 λόγω συνδρομής κινδύνου διαφυγής ή κινδύνου για τη δημόσια τάξη

Γ. Απόφαση επιστροφής ως παρακολούθημα απορριπτικής απόφασης επί αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής, η οποία κρίθηκε προδήλως αβάσιμη και καταχρηστική

6. Δικαιώματα του υπό επιστροφή αλλοδαπού κατά το διάστημα της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

7. Το ειδικότερο ζήτημα της προσωρινής διαμονής και εργασίας αλλοδαπών κατόχων εθνικών θεωρήσεων εισόδου – Οι εξαιρετικά ρυθμιζόμενες περιπτώσεις των εποχικών εργαζομένων και των αλιεργατών

Α. Η χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου και η συνακόλουθη υποχρέωση αποχώρησης του κατόχου αυτής πριν τη λήξη της

Β. Οι περιπτώσεις των εποχικά εργαζομένων και των αλιεργατών

Άρθρο 23. Απομάκρυνση (Άρθρο 8 της Οδηγίας)

1. Ο ρόλος των αρμόδιων αστυνομικών αρχών στην εκτέλεση της απόφασης επιστροφής

2. Επιβολή προστίμου σε περίπτωση οικειοθελούς αναχώρησης μετά τη λήξη της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με τη διάταξη του άρ. 23 Μ.Κ

Άρθρο 24. Αναβολή της απομάκρυνσης (Άρθρο 9 της Οδηγίας)

1. Πότε αναβάλλεται η απομάκρυνση

2. Το ζήτημα της πρόσβασης στην εργασία των πολιτών τρίτης χώρας που βρίσκονται σε καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης

Άρθρο 25. Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων (Άρθρο 10 της Οδηγίας)

1. Προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων από την επιστροφή – Απομάκρυνσή τους μόνον αν εξυπηρετεί το συμφέρον τους

2. Απομάκρυνση των ανηλίκων εάν δεν ανευρεθούν οι γονείς ή οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα τους

3. Ακολουθητέα διαδικασία από τη στιγμή της σύλληψης του ασυνόδευτου ανηλίκου

Άρθρο 26. Απαγόρευση εισόδου (Άρθρο 11 της Οδηγίας)

1. Εισαγωγή – Προσπάθεια εξασφάλισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας στον ενιαίο χώρο Σένγκεν

2. Επιβολή εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. – απαγόρευσης εισόδου στη χώρα

3. Διάρκεια διατήρησης εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α

4. Περίπτωση αυτοδίκαιης άρσης της εγγραφής μετά την παρέλευση τριετίας από την καταχώρηση

5. Αυτοδίκαιη άρση της εγγραφής σε περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής βάσει του άρ. 6 περ. γ΄ ii Μ.Κ.

6. Δυνατότητες άρσης της εγγραφής

7. Ειδικότερα, η περίπτωση εγγραφής από άλλο κράτος-μέλος ως κώλυμα για τη χορήγηση άδειας διαμονής

8. Επιβολή απαγόρευσης εισόδου σε θύματα εμπορίας ανθρώπων και σε θύματα διακίνησης μεταναστών

9. Η αποδοχή αίτησης διαγραφής για ουσιαστικούς λόγους ως λόγος ανάκλησης απορριπτικής απόφασης επί αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής, που στηριζόταν στην υφιστάμενη εγγραφή

10. Εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. και κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

11. Άρση της καταχώρησης στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. κατόπιν διαγραφής δικαστικής απέλασης συνεπεία αποδοχής αντιρρήσεων εκτελεστότητας

12. Προσωρινή διαγραφή από τον Ε.Κ.ΑΝ.Α. προκειμένου να καταστεί εφικτή η παρουσία σε δίκη

13. Καταχώρηση ευρωπαίων πολιτών στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. για λόγους δημόσιας τάξης

Άρθρο 27. Τύπος (Άρθρο 12 της Οδηγίας)

1. Υποχρέωση αιτιολόγησης των αποφάσεων επιστροφής και των αποφάσεων απαγόρευσης εισόδου

2. Περιορισμός αιτιολόγησης για λόγους δημόσιας ασφάλειας

Άρθρο 28. Ένδικα βοηθήματα (Άρθρο 13 της Οδηγίας)

1. Ενδικοφανής προσφυγή κατά των αποφάσεων επιστροφής που εκδίδονται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές βάσει της διάταξης του άρ. 21 παρ. 1 εδ. γ΄ του ν. 3907/2011 (άρ. 28 παρ. 1 εδ. α΄ ν. 3907/2011)

2. Iεραρχική προσφυγή ή αίτηση θεραπείας κατά απόφασης επιστροφής που εκδόθηκε ως παρακολούθημα απόρριψης ή ανάκλησης τίτλου διαμονής (άρ. 28 παρ. 1 εδ. β΄ ν. 3907/2011)

3. Συμπεράσματα από τα οριζόμενα στα ανωτέρω στοιχεία (1) και (2)

4. Έλεγχος ουσίας και νομιμότητας της απόφασης επιστροφής από το όργανο που εξετάζει την εκάστοτε προσφυγή

5. Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου (άρ. 28 παρ. 2 ν. 3907/2011)

6. Ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής μετά την αποδοχή αίτησης για χορήγηση προσωρινής προστασίας

7. Το νομικό καθεστώς της παραμονής του αλλοδαπού, πρώην κατόχου ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, μετά την έκδοση δεκτής απόφασης επί της σχετικής αίτησης ακύρωσής του ή μετά την αποδοχή αίτησης θεραπείας

8. Ειδικότερα, το ζήτημα της χορήγησης ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής στους υφ’ όρον απολυθέντες, σε όσους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι στο πλαίσιο ποινικής δίκης κατά την προδικασία, σε όσους κατήγγειλαν αξιόποινες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης και στους ανηλίκους, στους οποίους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα

9. Δύναται να χορηγηθεί ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής ειδικά σε αλλοδαπούς, στους οποίους επιβλήθηκε παροχή κοινωφελούς εργασίας;

10. Δύναται να χορηγηθεί ειδική βεβαίωση νόμιμης διαμονής σε αλλοδαπούς, στους

οποίους έχει επιβληθεί όρος πέραν της απαγόρευσης εξόδου;

11. Το ζήτημα της χορήγησης ειδικής βεβαίωσης σε περιπτώσεις που προσβάλλεται έγγραφο ή ανεπίδοτη απορριπτική ή ανακλητική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

12. Η κατάργηση εκκρεμών δικών για αιτήσεις ακύρωσης και η απόρριψη αιτήσεων αναστολής δυνάμει του άρ. 8 παρ. 6 περ. α΄, β΄ και γ΄ ν. 4198/2013

13. Η δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων από το ΕΔΔΑ προς αποτροπή εξαναγκασμένης απομάκρυνσης

Άρθρο 29. Εγγυήσεις εν όψει της επιστροφής (Άρθρο 14 της Οδηγίας)

Εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας ενόψει της επιστροφής

Άρθρο 30. Κράτηση (Άρθρο 15 της Οδηγίας)

1. Προτεραιότητα στην εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων

2. Το ζήτημα της κράτησης προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών

3. Συνάρτηση της κράτησης με τη λογική προοπτική απομάκρυνσης και την προώθηση της διαδικασίας εξαναγκασμένης απομάκρυνσης με τη δέουσα επιμέλεια

4. Άρση της κράτησης λόγω μη συνδρομής πλέον κινδύνου φυγής

5. Οι μη συμβατές με το άρ. 3 της Ε.Σ.Δ.Α. συνθήκες κράτησης ως αυτοτελής λόγος άρσης της κράτησης

6. Συμπεράσματα αναφορικά με τις προϋποθέσεις κράτησης

7. Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία κατά τις διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

8. Δυνατότητες αντίδρασης του υπό επιστροφή αλλοδαπού, σε βάρος του οποίου έχει διαταχθεί προσωρινή κράτηση στο πλαίσιο εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής

Α. Αντιρρήσεις ενώπιον της αρχής που είναι αρμόδια προς έκδοση της απόφασης

επιστροφής (αντιρρήσεις εντός σαρανταοκταώρου)

Β. Αντιρρήσεις ενώπιον του Προέδρου του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου κράτησης

Γ. Αυτεπάγγελτη επανεξέταση των προϋποθέσεων διατήρησης της κράτησης ανά τρίμηνο

Δ. Αίτηση ανάκλησης απορριπτικής απόφασης επί αντιρρήσεων κατά της κράτησης

Ε. Η δυνατότητα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων από το ΕΔΔΑ

9. Ανώτατο διάστημα προσωρινής κράτησης προς εκτέλεση της απόφασης επιστροφής

10. Η συμβατότητα των ποινικών κυρώσεων για αδικήματα που συνδέονται με την παράνομη είσοδο και διαμονή των αλλοδαπών με την οδηγία 2008/115/ΕΚ

Άρθρο 31. Όροι κράτησης (Άρθρο 16 της Οδηγίας)

1. Κράτηση σε ειδικές εγκαταστάσεις

2. Δικαιώματα των υπό επιστροφή κρατουμένων αναφορικά με τις συνθήκες κράτησής τους

3. Απρόσκοπτη επικοινωνία με συγγενείς, νόμιμους εκπροσώπους και τις αρμόδιες προξενικές αρχές

4. Οι ισχύουσες συνθήκες διοικητικής κράτησης αλλοδαπών στην Ελλάδα

Α. Αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α. αναφορικά με τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα

Β. Η από 31.1.2013 έκθεση του Ο.Η.Ε. σχετικά με τις συνθήκες κράτησης μεταναστών στην Ελλάδα, οι από 29.5.2013 σχετικές επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και η υπηρεσιακή επιστολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

Άρθρο 32. Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών (Άρθρο 17 της Οδηγίας)

1. Κράτηση ανηλίκων στο πλαίσιο εκτέλεσης απόφασης επιστροφής

2. Ανώτατο χρονικό όριο προσωρινής κράτησης ανηλίκων στο πλαίσιο διαδικασίας εξαναγκασμένης απομάκρυνσης

3. Κράτηση ανηλίκων μεταναστών υπό το πρίσμα της Ε.Σ.Δ.Α. και του Δ.Σ.Δ.Π

4. Αμφισβήτηση της ανηλικότητας διοικητικών κρατούμενων

Άρθρο 33. Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (Άρθρο 18 της Οδηγίας)

1. Παρέκκλιση από τις εγγυήσεις των προηγούμενων άρθρων

2. Το στοιχείο του απρόβλεπτα υψηλού αριθμού υπό επιστροφή αλλοδαπών

3. Επείγοντα μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης

4. Δικαστική εξέταση της νομιμότητας της κράτησης σε περίπτωση συνδρομής κατάστασης έκτακτης ανάγκης

5. Εξαιρετικός χαρακτήρας της διάταξης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Άρθρο 34. Επανεισδοχή

Η χρονική και τοπική συνάφεια της παράνομης εισόδου με τη σύλληψη ως κριτήριο για να ακολουθηθεί η διαδικασία επανεισδοχής

Άρθρο 35. Ρύθμιση θεμάτων επιστροφών

Άρθρο 36. Ρύθμιση θεμάτων οικειοθελούς αναχώρησης

1. Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

2. Περίπτωση απόρριψης της αίτησης παράτασης

3. Προϋπόθεση έναρξης της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης, η τήρηση των διατυπώσεων αναφορικά με την επίδοση

4. Περίπτωση έκδοσης απόφασης επιστροφής αποκλειστικά λόγω εκπρόθεσμης υποβολής αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής – Το ζήτημα της παραλαβής εκπρόθεσμων αιτήσεων ανανέωσης ή χορήγησης άδειας διαμονής

Άρθρο 37. Ρύθμιση θεμάτων απομάκρυνσης

1. Ανάκληση της αρχικώς χορηγηθείσας προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

2. Κάλυψη δαπανών εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής

3. Έμμεση προσωρινή κράτηση

4. Δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας των υπό επιστροφή αλλοδαπών κατά τον χρόνο της οικειοθελούς αναχώρησης

5. Προθεσμία αναχώρησης σε περίπτωση απόρριψης αιτήματος διεθνούς προστασίας και συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης

6. Το ζήτημα της υποβολής μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας

Άρθρο 38. Ρύθμιση θεμάτων απαγόρευσης εισόδου

1. Δυνατότητες αντίδρασης του εγγεγραμμένου στον κατάλογο ανεπιθύμητων υπηκόου τρίτης χώρας

2. Επανεξέταση προϋποθέσεων διατήρησης της εγγραφής ανά τριετία

3. Αυτοδίκαιη άρση της εγγραφής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. βάσει του άρ. 6 παρ. 3 Μ.Κ

4. Λοιπές περιπτώσεις δυνατότητας άρσης της εγγραφής

5. Συνέπειες άρσης της εγγραφής και εκκρεμές αίτημα χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής

Άρθρο 39. Εξουσιοδοτική διάταξη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 40. Επιστροφή υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε. και μελών των οικογενειών τους, καθώς και μελών οικογένειας Έλληνα πολίτη

1. Εισαγωγή

2. Εφαρμογή του ευνοϊκότερου Π.Δ. 106/2007 ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις απομάκρυνσης ευρωπαίων πολιτών και των μελών της οικογένειάς τους και του παρόντος κεφαλαίου μόνον ως προς τη διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων απομάκρυνσης

3. Απομάκρυνση ευρωπαίων πολιτών ή μελών οικογένειας για λόγους δημόσιας τάξης

4. Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο Έλληνα για λόγους που δεν συνδέονται με τη δημόσια τάξη

5. Η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. ως αποκλειστική δικαιολογητική βάση απόρριψης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε μέλος οικογένειας πολίτη Ε.Ε. και ως λόγος εξαναγκασμένης απομάκρυνσης

6. Επανέλεγχος των προϋποθέσεων που δικαιολογούν την εκτέλεση δικαστικής απέλασης σε βάρος ευρωπαίου πολίτη ή μέλους οικογένειάς του μετά την πάροδο διετίας από την έκδοσή της

7. Προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης

8. Απομάκρυνση ευρωπαίων πολιτών ή μελών οικογένειας για λόγους δημόσιας υγείας

9. Εκδιδόμενες επί χρήμασι άνευ άδειας πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α. Λήψη μέτρων για λόγους δημόσιας υγείας

Β. Απομάκρυνση για λόγους δημόσιας τάξης

10. Ευρωπαίοι ρακοσυλλέκτες και προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 41. Προστασία από την επιστροφή

1. Ανήλικοι υπήκοοι τρίτης χώρας που παρακολουθούν ελληνικό σχολείο οποιασδήποτε βαθμίδας της εκπαίδευσης ή οι γονείς ή τα πρόσωπα που έχουν την επιμέλειά του διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα (άρ. 41 παρ. 1 περ. α΄)

2. Οι γονείς ανηλίκων ημεδαπών, οι οποίοι έχουν την επιμέλεια ή την υποχρέωση διατροφής, την οποία και εκπληρώνουν (άρ. 41 παρ. 1 περ. β΄)

3. Οι υπερήλικες, ήτοι όσοι υπήκοοι τρίτης χώρας έχουν υπερβεί το 80ό έτος της ηλικίας τους (άρ. 41 παρ. 1 περ. γ΄)

4. Οι αλλοδαποί που έχουν λάβει ή που αιτούνται να λάβουν διεθνή προστασία βάσει του Π.Δ. 113/2013 (άρ. 41 παρ. 1 περ. δ΄)

Α. Κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συνέχισης εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι δημόσιας τάξης

Β. Συνέχιση της κράτησης στο πλαίσιο εκτέλεσης απόφασης επιστροφής σε περίπτωση που προκύπτει ότι η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβλήθηκε με αποκλειστικό σκοπό την καθυστέρηση ή ματαίωση της εκτέλεσης της απόφασης επιστροφής

Γ. Ο κανόνας της προστασίας των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνή προστασία από την επιστροφή

Δ. Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία

Ε. Υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας με δικαστικό επιμελητή

Στ. Προφορική δήλωση υπό επιστροφή κρατουμένου ότι επιθυμεί διεθνή προστασία, άρση της κράτησής του και επανασύλληψη λόγω μη νόμιμης παραμονής επειδή δεν είχε καταγραφεί το αίτημά του

5. Οι ανήλικοι στους οποίους έχουν επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα με απόφαση του Δικαστηρίου Ανηλίκων (άρ. 41 παρ. 1 περ. ε΄)

6. Προστασία από την επιστροφή για τους έχοντες ομογενειακή ιδιότητα (άρ. 41 παρ. 1 περ. στ΄)

7. Γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και έξι μήνες μετά τον τοκετό (άρ. 41 παρ. 1 περ. ζ΄)

8. Θύματα ή ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων, οι οποίες προβλέπονται στο άρ. 10 του ν. 4285/2014 και στα άρ. 1 και 2 του ν. 927/1979 (Α΄ 139) και προσέρχονται προς υποβολή καταγγελίας ή αναφορά του περιστατικού στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης από την περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19Α του ν. 4251/2014, πράξης του αρμόδιου εισαγγελέα (άρ. 41 παρ. 1 περ. ζ΄)

9. Απέλαση από το Άγιο Όρος και αλλογενείς Αγιορείτες

10. Η προστασία του άρ. 41 ν. 3907/2011, προστασία σε κάθε μορφή εξαναγκασμένης απομάκρυνσης

Άρθρο 42. Τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 3386/2005

Α. Η διάταξη του άρ. 19 Μ.Κ. περί χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

1. Καταργητική διάταξη άρ. 139 Μ.Κ. και διάταξη άρ. 19 και του άρ. 19Α Μ.Κ. περί χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς και ανθρωπιστικούς λόγους

2. Δικαιούχοι άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

3. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3α. Ειδικά για την κατηγορία των κατόχων άδειας διαμονής τουλάχιστον πέντε έτη την τελευταία δεκαετία

3β. Κάτοχοι τουλάχιστον έστω και ενός οριστικού τίτλου την τελευταία δεκαετία

3γ. Υποβολή με αίτηση θεραπείας και νέου αιτήματος νομιμοποίησης της διαμονής στη χώρα

4. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α.

5. Η χορήγηση αποδεικτικού κατάθεσης αίτησης που πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις στην περίπτωση αίτησης για άδεια διαμονής για εξαιρετικούς λόγους από το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α

6. Η εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. για λόγους που σχετίζονται αποκλειστικά με παράνομη είσοδο, έξοδο ή εργασία και οι συνέπειές της στη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

7. Εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. για λόγους δημόσιας τάξης και άρνηση παραλαβής αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής

8. Η ύπαρξη δεσμών ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

9. Η ανάγκη απόδειξης δεσμών στην περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους κατόχων οριστικού τίτλου την προηγούμενη δεκαετία

10. Η απουσία για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών ως λόγος απόρριψης της αίτησης χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

11. Η διάταξη του άρ. 19Α Μ.Κ. περί χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

11α. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε θύματα εμπορίας ανθρώπων

11β. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε θύματα ή ουσιώδεις μάρτυρες εγκληματικών πράξεων

11γ. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε θύματα ενδοοικογενειακής βίας

11δ. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απασχολήθηκαν με ιδιαίτερα καταχρηστικούς όρους εργασίας είτε ως ανήλικοι

11ε. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι παρακολουθούν εγκεκριμένο κατά νόμο θεραπευτικό πρόγραμμα ψυχικής εξάρτησης

11στ. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων απορρίπτεται αίτηση για διεθνή προστασία με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων των Π.Δ. 114/2010, Π.Δ. 113/2013 και του ν. 4375/2016

11ζ. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. σε γονείς ανήλικων ημεδαπών

11ζ. α. Γονείς ανήλικων ημεδαπών

11ζ. β. Νομίμως διαμένοντες γονείς και ανήλικα αδέλφια ημεδαπών

11η. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τον Γενικό Γραμματέα της εκάστοτε αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ενήλικους, ανίκανους να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανήλικους που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού

11θ. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τον Γενικό Γραμματέα της εκάστοτε αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ανήλικους, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με οριστική απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου, που αναγνωρίζεται οριστικά από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών

11ι. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τον Γενικό Γραμματέα της εκάστοτε αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε θύματα εργατικών ατυχημάτων και λοιπών ατυχημάτων που καλύπτονται από την ελληνική νομοθεσία

11ια. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τον Γενικό Γραμματέα της εκάστοτε αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε ανήλικους φιλοξενούμενους σε οικοτροφεία

11ιβ. Διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους από τον Γενικό Γραμματέα της εκάστοτε αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας

12. Άδεια διαμονής μεταναστών δεύτερης γενιάς

13. Ειδικές περιπτώσεις χορήγησης άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

Το καθεστώς των εξαιρετικών λόγων βάσει του άρ. 19 παρ. 6 του Μ.Κ

Άρθρο 43. Μεταβατική διάταξη

Άρθρο 44. Επιτροπές Προσφυγών

Άρθρο 45.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46. Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 47. Έναρξη ισχύος

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Σύνοψη κρίσιμων ζητημάτων του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3907/2011

1. Πεδίο εφαρμογής

2. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ του ν. 3907/2011

3. Η «απέλαση» του νόμου 3386/2005 και η «επιστροφή» του νόμου 3907/2011

4. Πότε ο υπό επιστροφή αλλοδαπός θεωρείται επικίνδυνος διαφυγής με συνέπεια τη δικαιολόγηση της κράτησής του με σκοπό την εξαναγκασμένη απομάκρυνσή του και την εγγραφή του στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

5. Δυνατότητα μη επιβολής απόφασης επιστροφής ακόμη και όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρ. 21 του ν. 3907/2011 με βάση την αρχή της αναλογικότητας

6. Πότε και από ποιο όργανο εκδίδεται η απόφαση επιστροφής

7. Περιπτώσεις επιστροφής αλλοδαπών που διαμένουν παράνομα στη χώρα, αλλά διαθέτουν νόμιμο τίτλο διαμονής σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής στον υπό επιστροφή αλλοδαπό για ανθρωπιστικούς λόγους

9. Ο κανόνας της χορήγησης προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης

10. Διάρκεια εγγραφής στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών

11. Προϋποθέσεις κράτησης των υπό επιστροφή αλλοδαπών βάσει των οριζομένων στο άρ. 30 του ν. 3907/2011

Α. Εξαιρετικός χαρακτήρας της κράτησης και μόνον εφόσον δεν είναι δυνατή η

εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων

Β. Συνέχιση της κράτησης μόνο για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα διεκπεραίωσης της διαδικασίας απομάκρυνσης, η οποία εξελίσσεται με τη δέουσα επιμέλεια

Γ. Κράτηση μόνον εφ’ όσον εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης (άρ. 30 παρ. 1 τελευταίο εδ. ν. 3907/2011)

Δ. Συνέχιση της κράτησης μόνον εφ’ όσον υφίσταται λογική προοπτική απομάκρυνσης (άρ. 30 παρ. 4 ν. 3907/2011)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4375 (ΦΕΚ Α΄ 51/3.4.2016)

MΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 1. Ίδρυση – Αποστολή – Συγκρότηση

1. Μεταρρύθμιση του συστήματος ασύλου

2. Η αναδιάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των σχετικών Περιφερειακών Υπηρεσιών

3. Αρμοδιότητες της νέας υπηρεσίας ασύλου

Άρθρο 2. Στελέχωση

1. Στελέχωση της Υπηρεσίας Ασύλου

2. Νέες αρμοδιότητες Υπηρεσίας Ασύλου

Άρθρο 3. Προϋπολογισμός – Οικονομική διαχείριση – Προμήθειες – Στέγαση Υπηρεσιών

1. Εξαιρετικές περιπτώσεις στέγασης Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου

Άρθρο 4. Αρχή Προσφυγών – Ίδρυση – Αποστολή

1. Αρμοδιότητες της Αρχής Προσφυγών

2. Περίπτωση αποδοχής της προσφυγής από την Επιτροπή Προσφυγών

3. Ένδικα μέσα κατά της απόρριψης της προσφυγής από την Επιτροπή Προσφυγών

4. Περίπτωση παραπομπής του φακέλου στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. από την Επιτροπή Προσφυγών

5. Περίπτωση χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία βάσει του άρ. 22 ν. 4375/2016

6. Έκθεση πεπραγμένων Αρχής Προσφυγών

Άρθρο 5. Αρχή Προσφυγών – Συγκρότηση – Στελέχωση – Λειτουργία

1. Στελέχωση της Αρχής Προσφυγών και των Επιτροπών Προσφυγών

2. Η συνταγματικότητα της συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στις Επιτροπές Προσφυγών

Άρθρο 6. Προϋπολογισμός – Οικονομική Διαχείριση – Προμήθειες – Στέγαση Υπηρεσιών

Άρθρο 7. Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 8. Ίδρυση – Αποστολή – Διάρθρωση

1. Η μετάβαση από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

2. Αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Άρθρο 9. Διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

1. Διαδικασίες Υποδοχής στους συλληφθέντες κατά την παράνομη είσοδό τους, σε παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας που δεν έχουν βεβαιωτικά της ταυτότητάς τους έγγραφα ανεξάρτητα από τον χρόνο εισόδου τους στη χώρα

Άρθρο 10. Δομές

1. Κέντρα και Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

2. Οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας

Άρθρο 11. Στελέχωση

1. Στελέχωση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Άρθρο 12. Προϋπολογισμός – Οικονομική διαχείριση

1. Λειτουργικά έξοδα Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Άρθρο 13. Διοίκηση και Διάρθρωση των Περιφερειακών Υπηρεσιών

Άρθρο 14. Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές Μονάδες

1. Η διάρκεια της παραμονής αλλοδαπών σε εγκαταστάσεις Υποδοχής

2. Αιτούντες διεθνή προστασία και διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Α. Απαγόρευση επιβολής κυρώσεων σε αιτούντα άσυλο λόγω παράνομης εισόδου ή παράνομης παραμονής

Β. Προσωρινή κράτηση αιτούντων άσυλο στο στάδιο της υποδοχής και ταυτοποίησης

Γ. Συμπεράσματα αναφορικά με τη διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

3. Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Α. Η Υποδοχή των ευάλωτων ομάδων

Β. Το ειδικότερο ζήτημα της Υποδοχής και Ταυτοποίησης ανηλίκων γενικά και ασυνόδευτων ανηλίκων ειδικότερα

α. Ορισμός ασυνόδευτου ανηλίκου

β. Αντιμετώπιση των ασυνόδευτων ανηλίκων κατά τη διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

γ. Ο ρόλος του Εισαγγελέα στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων

Γ. Η περίπτωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

4. Λοιπές περιπτώσεις Υποδοχής και Ταυτοποίησης

5. Αναβολή απομάκρυνσης υπηκόων τρίτης χώρας, που υπόκεινται σε διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

6. Το ειδικότερο ζήτημα της Υποδοχής και Ταυτοποίησης πολιτών από τη Συρία

Άρθρο 15. Διοίκηση και καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας

1. Η δυνατότητα επιβολής περιοριστικών όρων σε διαμένοντες στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας

Άρθρο 16. Φύλαξη και Εγκαταστάσεις

1. Οι προδιαγραφές των εγκαταστάσεων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και η συνάρτηση της κράτησης με την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στις εγκαταστάσεις

2. Η χρήση και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών εγκαταστάσεων ως μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Άρθρο 17. Εξουσιοδοτικές Διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 18. Τροποποίηση του ν. 4018/2011

Άρθρο 19. Τροποποίηση του ν. 4332/2015

Άρθρο 20. Τροποποίηση του Π.δ. 104/2012

Άρθρο 21. Τροποποίηση του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)

1. Οι λόγοι δημόσιας τάξης ως δικαιολογητική βάση απόρριψης αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας

2. Ανάκληση άδειας διαμονής δικαιούχου διεθνούς προστασίας ή απόρριψη αίτησης για ανανέωση για λόγους δημόσιας τάξης

Άρθρο 22. Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία

1. Χoρήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση υπεβλήθη τουλάχιστον πέντε έτη πριν τη δημοσίευση του ν. 4375/2016

2. Η αντικειμενικοποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης ανθρωπιστικού καθεστώτος σε αιτούντες διεθνή προστασία

Άρθρο 23. Τροποποίηση του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)

Άρθρο 24. Τροποποίηση του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)

MΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 25. Μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής

Άρθρο 26. Σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής – Συγκρότηση

Άρθρο 27. Συγκρότηση και Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Υποδοχής

Άρθρο 28. Σύσταση Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Μεταναστευτικής Πολιτικής

Άρθρο 29. Προϊστάμενοι Οργανικών Μονάδων – Οργανικές θέσεις

Άρθρο 30. Σύσταση Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας – Μετανάστευσης

Άρθρο 31. Σύσταση Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης

Άρθρο 32. Εξουσιοδοτική διάταξη

MΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2013/32/ΕΕ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ)» (L 180/29.6.2013)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33. Σκοπός (Άρθρο 1 Οδηγίας)

1. Ιστορική πορεία του ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου: από την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Τάμπερε το 1999 έως την Οδηγία 2013/32/ΕΕ «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013)

Άρθρο 34. Ορισμοί (Άρθρο 2 και 4 Οδηγίας)

1. Ιστορική αναδρομή στην Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων

2. Η αρχή της μη επαναπροώθησης βασική αρχή της σύμβασης της Γενεύης

3. Η ιδιότητα του αιτούντος διεθνή προστασία

4. Αποδοχή της αίτησης χορήγησης διεθνούς προστασίας

5. Μέλη οικογένειας αιτούντος διεθνή προστασία

6. Ο ορισμός του πρόσφυγα

7. Ο δικαιούχος επικουρικής προστασίας

8. Η έννοια του ασυνόδευτου ανηλίκου και του εκπροσώπου αυτού (άρ. 34 περ. ια και ιβ ν. 4375/2016)

8α. Ως προς τις διαδικασίες Υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων

8β. Ως προς τη διοικητική κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων

8γ. Η εξαναγκασμένη απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων

9. Η έννοια της άδειας διαμονής (άρ. 34 περ. ιζ ν. 4375/2016)

9α. Εισαγωγικά περί των νομιμοποιητικών τίτλων που αφορούν στη διαμονή πολιτών τρίτων χωρών

9β. Οι προσωρινοί τίτλοι διαμονής που δικαιολογούν τη διαμονή στην επικράτεια

10. Η έννοια του ανιθαγενούς και της «χώρας καταγωγής» (άρ. 34 περ. ιστ ν. 4332/2015)

Άρθρο 35. Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 3 Οδηγίας)

1. Οι έννοιες του διπλωματικού και του εδαφικού ασύλου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ

ΚΑΘ’ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 36. Πρόσβαση στη διαδικασία (Άρθρο 6 και 7 Οδηγίας)

1. Υποβολή αίτησης ασύλου ενώπιον αναρμόδιας αρχής

2. Αυτοπρόσωπη εμφάνιση του αιτούντος κατά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας (άρ. 36 παρ. 2)

3. Διαδικασία προώθησης της αίτησης διεθνούς προστασίας

4. Υποβολή και καταγραφή αίτησης διεθνούς προστασίας κατά τη διάρκεια κράτησης ή κατά την Υποδοχή και Ταυτοποίηση πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς (άρ. 36 παρ. 3)

5. Η περίπτωση της έκδοσης απόφασης συνέχισης της κράτησης στο πλαίσιο του ν. 3907/2011 έως την καταγραφή της αίτησης από την αρχή παραλαβής

Άρθρο 37. Δικαίωμα παραμονής αιτούντων – Εξαιρέσεις (Άρθρο 9 Οδηγίας)

1. Ο κανόνας της μη εξαναγκασμένης απομάκρυνσης αιτούντος διεθνή προστασία

2. Εξαίρεση από την προστασία από την απέλαση λόγω συνδρομής λόγων δημόσιας τάξης

3. Η έννοια του «δικαιώματος ασύλου» και η μη υποχρέωση χορήγησης άδειας διαμονής

Άρθρο 38. Ενημέρωση και παροχή συμβουλών σε κέντρα κράτησης και σημεία εισόδου στην Ελληνική Επικράτεια (Άρθρο 8 Οδηγίας)

Άρθρο 39. Προϋποθέσεις για την εξέταση της αίτησης (Άρθρο 10 Οδηγίας)

1. Προϋποθέσεις εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας

Άρθρο 40. Αιτιολόγηση και επίδοση αποφάσεων και άλλων διαδικαστικών εγγράφων (Άρθρο 11 Οδηγίας)

1. Το δικαίωμα κατάλληλης κοινοποίησης αποφάσεων επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας

2. Αιτιολόγηση απόφασης

3. Τήρηση ουσιώδους τύπου προηγούμενης ακρόασης πριν την έκδοση απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος διεθνούς προστασίας ή σχετικής προσφυγής

Άρθρο 41. Εγγυήσεις για τους αιτούντες (Άρθρο 12 Οδηγίας).

1. Δικαίωμα ενημέρωσης αιτούντων διεθνή προστασία, δικαίωμα πρόσβασης σε διερμηνέα προκειμένου να ενημερώνονται σε «γλώσσα που κατανοούν ή ευλόγως εικάζεται ότι κατανοούν» και δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. καθώς και στην, εν γένει, παροχή νομικής συνδρομής

2. Δικαίωμα παραμονής αιτούντων διεθνή προστασία έως την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης της αίτησης διεθνούς προστασίας

3. Το δικαίωμα χορήγησης ή ανανέωσης ελληνικής άδειας οδήγησης σε αιτούντα διεθνή προστασία

Άρθρο 42. Υποχρεώσεις των αιτούντων (Άρθρο 13 Οδηγίας)

1. Περιπτώσεις κάμψης της προϋπόθεσης του αυτοπρόσωπου στην κατάθεση αιτημάτων διεθνούς προστασίας

2. Περιπτώσεις κατάθεσης αιτημάτων διεθνούς προστασίας μέσω δικαστικού επιμελητή – Τα προβλήματα πρόσβασης στη διαδικασία ασύλου – Πρόσβαση μόνο μέσω skype

3. Το ειδικότερο ζήτημα της χορήγησης άδειας γάμου σε αιτούντες διεθνή προστασία καίτοι αδυνατούν να προσκομίσουν διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ενώπιον των αρχών

Άρθρο 43. Στοιχεία Ταυτότητας των Αιτούντων

1. Καταγραφή στοιχείων αιτούντων στερούμενων ταξιδιωτικών ή άλλων βεβαιωτικών της ταυτότητάς τους εγγράφων

2. Πορεία αίτησης διεθνούς προστασίας σε περίπτωση αδυναμίας εξακρίβωσης της ταυτότητας του αιτούντος

3. Οι ποινικές συνέπειες της αρχικής δήλωσης ψευδών στοιχείων και η μεταγενέστερη αυτόβουλη δήλωση των αληθινών στοιχείων από τον αιτούντα

Άρθρο 44. Παροχή πληροφοριών – Νομική εκπροσώπηση και συνδρομή (Άρθρα 19 έως 23 Οδηγίας)

1. Ως προς την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε αιτούντες διεθνή προστασία

2. Ως προς την πρόσβαση αιτούντων διεθνή προστασία ιδία δαπάνη στην παροχή νομικής βοήθειας από νομικούς ή άλλους συμβούλους της επιλογής τους

Άρθρο 45. Αιτήσεις ασυνόδευτων ανηλίκων (Άρθρο 25 Οδηγίας)

1. Μέθοδος διαπίστωσης ανηλικότητας

2. Εφαρμοστέες διατάξεις που αφορούν στη διαδικασία διορισμού επιτρόπου ανηλίκου

3. Ιστορική αναδρομή θεσμικού πλαισίου προστασίας ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία

4. Ε.Δ.Δ.Α.: Νόμιμη η παράταση της κράτησης αλλοδαπού κατά τις διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης προς διακρίβωση του ισχυρισμού του περί ανηλικότητας ενόψει του ότι ο εν λόγω ισχυρισμός ήταν ψευδής

Άρθρο 46. Κράτηση των αιτούντων (Άρθρα 8 έως 11 και 26 Οδηγίας)

1. Προϋποθέσεις κράτησης αιτούντων διεθνή προστασία

1α. Δυνατότητα επιβολής του μέτρου της κράτησης στο πλαίσιο εξέτασης της αίτησης ασύλου μόνο στις περιπτώσεις που το αίτημα υποβάλλεται κατά τη διάρκεια κράτησης προς επιστροφή ή προς απέλαση

1β. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας του μέτρου της κράτησης αιτούντος διεθνή προστασία

1γ. Προϋποθέσεις κατ’ εξαίρεση επιβολής του μέτρου της κράτησης προς εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας στην περίπτωση που δεν αρκεί η επιβολή περιοριστικών όρων

1δ. Η μετάβαση από το άρ. 13 του π.δ. 113/2013 στο αρ. 46 του ν. 4375/2016

1ε. Η προηγούμενη εισήγηση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής παραλαβής ως προϋπόθεση για την επιβολή του μέτρου της κράτησης

1στ. Υποχρέωση νόμιμης και επαρκούς αιτιολόγησης των αποφάσεων κράτησης

1ζ. Η προϋπόθεση τήρησης της κράτησης υπό συνθήκες συμβατές προς το άρ. 3 Ε.Σ.Δ.Α

2. Μεταγενέστερη ανατροπή προϋποθέσεων κράτησης

3α. Η καταχρηστικότητα αίτησης διεθνούς προστασίας ως λόγος επιβολής κράτησης

3β. Ειδικότερα το ζήτημα της καταχρηστικότητας μεταγενέστερων αιτήσεων ασύλου

4. Χρονικά όρια κράτησης αιτούντων διεθνή προστασία

5. Κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία

6. Ο δικαστικός έλεγχος της νομιμότητας της κράτησης αιτούντος διεθνή προστασία

Άρθρο 47. Παραίτηση από την αίτηση (Άρθρα 27 και 28 Οδηγίας)

1. Αρχειοθέτηση υποθέσεων αιτούντων διεθνούς προστασίας

2. Αναβίωση υπόθεσης διεθνούς προστασίας μετά τη θέση αυτής στο αρχείο

Άρθρο 48. Ο ρόλος της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Άρθρο 29 Οδηγίας)

Ιστορική αναδρομή στον ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες παγκοσμίως – Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα

Άρθρο 49. Τήρηση εμπιστευτικότητας (Άρθρο 30 Οδηγίας)

Η αρχή της εμπιστευτικότητας

Άρθρο 50. Αιτούντες που χρήζουν ειδικών διαδικαστικών εγγυήσεων (Άρθρο 24 Οδηγίας)

1. Ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις – Η ειδικότερη περίπτωση των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΒΑΘΜΟ

Άρθρο 51. Διαδικασία της εξέτασης (Άρθρο 31 Οδηγίας)

1. Οι διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας

Άρθρο 52. Προσωπική συνέντευξη (Άρθρα 14 έως 17 και 34 Οδηγίας)

1. Η συνέντευξη και η σύνταξη σχετικής έκθεσης ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας

2. Η ειδικότερη περίπτωση των απαράδεκτων αιτήσεων διεθνούς προστασίας

3. Κλήση για συνέντευξη

4. Παράλειψη συνέντευξης

Άρθρο 53. Ιατρική εξέταση (Άρθρο 18 Οδηγίας)

Το πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης – Ιατρικές εξετάσεις αιτούντων διεθνή προστασία – Περιπτώσεις μεταδοτικών νόσων και επιδημιών

Άρθρο 54. Απαράδεκτες αιτήσεις (Άρθρο 33 Οδηγίας)

Απαράδεκτες αιτήσεις διεθνούς προστασίας

Άρθρο 55. Πρώτη χώρα ασύλου (Άρθρο 35 Οδηγίας)

Πρώτη χώρα ασύλου – Εννοιολογική διάκριση «πρώτης χώρας ασύλου» και «ασφαλούς τρίτης χώρας»

Άρθρο 56. Ασφαλείς τρίτες χώρας (Άρθρο 38 Οδηγίας)

1. Η έννοια της ασφαλούς τρίτης χώρας – Ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης έκαστης αίτησης διεθνούς προστασίας

2. Η ειδικότερη περίπτωση της Τουρκίας

Άρθρο 57. Ασφαλείς χώρες καταγωγής (Άρθρα 36 και 37 Οδηγίας)

Η έννοια της ασφαλούς χώρας καταγωγής – Ανάγκη εξατομικευμένης προσέγγισης έκαστης αίτησης διεθνούς προστασίας

Άρθρο 58. Αβάσιμες αιτήσεις (Άρθρο 32 Οδηγίας)

Δυνατότητα κράτησης υποβάλλοντος αβάσιμη αίτηση διεθνούς προστασίας

Άρθρο 59. Μεταγενέστερες αιτήσεις (Άρθρα 40 έως 42 Οδηγίας)

1. Η έννοια της μεταγενέστερης αίτησης και των νέων ουσιωδών στοιχείων

2. Η διαδικασία εξέτασης μεταγενέστερης αίτησης διεθνούς προστασίας

Άρθρο 60. Διαδικασίες στα σύνορα (Άρθρο 43 Οδηγίας)

1. Η εξέταση αιτήσεων διεθνούς προστασίας κατά τις διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

2. Κράτηση αιτούντων διεθνή προστασία μετά την παρέλευση είκοσι οκτώ (28) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης κατά τις διαδικασίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης

3. Λοιπές εγγυήσεις που απολαμβάνουν οι αιτούντες διεθνή προστασία κατά τη διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

4. Εξαιρετική διαδικασία εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας σε περίπτωση μαζικών αφίξεων αλλοδαπών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ENΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Άρθρο 61. Δικαίωμα άσκησης προσφυγής (Άρθρο 46 Οδηγίας)

1. Το δικαίωμα άσκησης πραγματικής προσφυγής υπό το πρίσμα της νομολογίας του Ε.Δ.Δ.Α

2. Η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά απορριπτικής απόφασης επί αίτησης διεθνούς προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη

Άρθρο 62. Διαδικασία συζήτησης των προσφυγών

1. Ο έγγραφος χαρακτήρας της διαδικασίας εξέτασης της ενδικοφανούς προσφυγής

2. Περιπτώσεις εκπρόθεσμων προσφυγών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 63. Ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (Άρθρα 44 και 45 Οδηγίας)

1. Διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας – Λόγοι ανάκλησης

2. Προηγούμενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου αλλοδαπού πριν την έκδοση ανακλητικής απόφασης

3. Η ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας ως περίπτωση ανάκλησης παράνομης ευμενούς ατομικής διοικητικής πράξης και ως περίπτωση ανάκλησης νόμιμης ευμενούς ατομικής διοικητικής πράξης – Οι συνέπειες της ανάκλησης

4. Η ανάκληση καθεστώτος διεθνούς προστασίας συνιστά σε κάθε περίπτωση ultima ratio

Άρθρο 64. Άσκηση αίτησης ακυρώσεως (Άρθρο 47 Οδηγίας)

1. Άσκηση αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης απόρριψης αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας ή κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας

2. Παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας σε περιπτώσεις απόρριψης αιτήματος χορήγησης διεθνούς προστασίας ή κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας

Άρθρο 65. Υποχρέωση εχεμύθειας (Άρθρο 48 Οδηγίας)

Η υποχρέωση εχεμύθειας, γενικά, στον Υπαλληλικό Κώδικα και, ειδικά, στον ν. 4375/2016

Άρθρο 66. Υποβολή Εκθέσεων (Άρθρο 50 Οδηγίας)

Άρθρο 67. Παραμονή για ανθρωπιστικούς λόγους

1. Ιστορική αναδρομή στη διαδικασία χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία: από τον ν. 1975/1991 έως τον, υπό εξέταση, ν. 4375/2016

2. Η παραπομπή του φακέλου στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στην περίπτωση συνδρομής ανθρωπιστικών λόγων που δικαιολογούν την παραμονή στην ελληνική επικράτεια

3. Παραίτηση από καθεστώς ανθρωπιστικών λόγων και υπαγωγή στο άρ. 19 Μ.Κ

4. Το ειδικότερο ζήτημα της κατάθεσης αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για

εξαιρετικούς λόγους στην περίπτωση που παραπέμφθηκε ο φάκελος στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές του άρ. 28 Π.Δ. 114/2010 για την ανανέωση του ανθρωπιστικού καθεστώτος

5. Το ειδικότερο ζήτημα της αναγνώρισης δικαιώματος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας

MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΧΕΙ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 28 ΤΟΥ Π.δ. 114/2010

(Α΄ 195), ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) Ή ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 1975/1991

(Α΄ 184) ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 19Α ΠΑΡ. 1 ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤ ΤΟΥ Ν. 4251/2014, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ

Άρθρο 68. Ορισμοί

Οι έννοιες των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και των μελών της οικογένειάς τους, των δικαιούχων καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και των αιτούντων διεθνούς προστασίας

Άρθρο 69. Εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας, κατόχων άδειας παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους και των μελών της οικογένειάς τους

1. Το δικαίωμα πρόσβασης στην απασχόληση των δικαιούχων επικουρικής προστασίας και καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους

Άρθρο 70. Επαγγελματική κατάρτιση δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Ως προς την επαγγελματική κατάρτιση των δικαιούχων διεθνούς προστασίας και καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και των μελών της οικογένειάς τους

Άρθρο 71. Εργασία και απασχόληση αιτούντων διεθνούς προστασίας

1. Το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς χορήγησης άδειας εργασίας σε αιτούντες άσυλο και η απόφαση του Ε.Δ.Δ.Α. στην υπόθεση M.S.S. κατά Ελλάδας, C-30696/09

2. Η εξυγίανση του συστήματος παροχής άδειας εργασίας σε αιτούντες διεθνή προστασία

3. Οι περιπτώσεις των μεταγενέστερων αιτήσεων διεθνούς προστασίας

MΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 72. Λοιπές διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών

Άρθρο 73. Θέματα Φ.Π.Α

Άρθρο 74. Μεταφορές προσφύγων και μεταναστών

MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ,

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 75. Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Άρθρο 76. Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων

Άρθρο 77. Ορισμός αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513, 515, 516/2014

Άρθρο 78. Ρυθμίσεις για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων του πολυετούς Εθνικού Προγράμματος

Άρθρο 79. Εξουσιοδοτικές διατάξεις

MΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 80. Μεταβατικές Διατάξεις

Άρθρο 81. Καταργούμενες και τροποποιούμενες διατάξεις

Άρθρο 82. Τελικές διατάξεις

Άρθρο 83. Έναρξη ισχύος

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Α. Εγκλήματα σχετικά με την παράνομη είσοδο στην χώρα

1. Η παράνομη είσοδος και έξοδος αλλοδαπού από τη χώρα (άρ. 83 ν. 3386/2005)

2. Η παράνομη επάνοδος αλλοδαπού καταχωρημένου στον κατάλογο ανεπιθύμητων αλλοδαπών συνεπεία διοικητικής εγγραφής (άρ. 82 παρ. 4 ν. 3386/2005)

3. H επίδραση της ιδιότητας του πρόσφυγα στην ποινική αξιολόγηση της παράνομης εισόδου

4. Ειδικότερα η περίπτωση που η αίτηση διεθνούς προστασίας υποβάλλεται μετά τη σύλληψη για παράβαση του άρ. 83 ν. 3386/2005

5. Η παράνομη είσοδος Ευρωπαίων Πολιτών

6. Η ανασταλτική δύναμη των ενδίκων μέσων στα αδικήματα των άρ. 82 παρ. ν. 3386/2005, 29 παρ. 5 και 30 ν. 4251/2014

7. Η ποινική κύρωση της παράνομης επανόδου δικαστικώς απελαθέντος αλλοδαπού που απελάθηκε συνεπεία δικαστικής απόφασης (άρ. 182 παρ. 2 ΠΚ)

Β. Το μέτρο ασφαλείας της δικαστικής απέλασης (άρ. 74 και 75 ΠΚ)

1. Περιορισμός των εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Γ΄ ν. 3907/ 2011 σε σχέση με τα οριζόμενα στην Οδηγία 2008/115/ΕΚ

2. Η διάταξη του άρθρου 74 ΠΚ όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του νόμου 4322/

3. Επιβολή δικαστικής απέλασης μόνο ως μέτρο ασφαλείας σε περιπτώσεις που επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης. Παύση ισχύος δικαστικών απελάσεων που είχαν επιβληθεί για πλημμελήματα

4. Κατάργηση της επ’ αόριστον απέλασης. Ανώτατο όριο απαγόρευσης επανόδου τα δέκα έτη

5. Δικαστική απέλαση επιβληθείσα ως παρεπόμενη ποινή βάσει της διάταξης του άρ. 35 παρ. 2 του ν. 3459/2006 και εκτέλεσή της ενόψει της κατάργησης της ανω­τέ­ρω διάταξης με το άρθρο 37 του ν. 4139/2013. Υφίσταται πεδίο εφαρμογής για αντιρρήσεις εκτελεστότητας του άρ. 565 Κ.Π.Δ

6. Δικαστική απέλαση και εκκρεμής αίτηση χορήγησης διεθνούς προστασίας

7. Δικαστική απέλαση και παροχή κοινωφελούς εργασίας

Α. Είναι δυνατή η έκτιση της ποινής με παροχή κοινωφελούς εργασίας από αλλοδαπούς που στερούνται νόμιμου τίτλου παραμονής;

Β. Μετατροπή της ποινής σε παροχή κοινωφελούς εργασίας σε αλλοδαπούς που τους επιβλήθηκε δικαστική απέλαση και εκτέλεση δικαστικής απέλασης

8. Υφ’ όρον απόλυση αλλοδαπού, ο οποίος καταδικάσθηκε για πλημμέλημα, με εισαγγελική διάταξη που επιβάλλει την υποχρέωση διαμονής στη χώρα καταγωγής

9. Δυνατότητες αντίδρασης του υπό δικαστική απέλαση αλλοδαπού

Α. Αίτηση Επανόδου κατ’ άρθρο 74 παρ. 3 Π.Κ

Β. Αίτηση αναστολής εκτέλεσης της δικαστικής απέλασης ενώπιον του δικάσαντος δικαστηρίου κατά το προϊσχύσαν άρ. 74 παρ. 4 περ. γ Π.Κ. και αντιρρήσεις κατά της κράτησης του υπό δικαστική απέλαση αλλοδαπού σύμφωνα με το προϊσχύον δίκαιο – Kαταργητική διάταξη του άρ. 4 ν. 4322/2015 (ΦΕΚ Α΄ 42/27.04.2015)

Γ. Αντιρρήσεις εκτελεστότητας κατ’ άρθρο 565 Κ.Π.Δ

1. Η παρέλευση τριετίας χωρίς να έχει αρχίσει η εκτέλεση του μέτρου ασφαλείας της δικαστικής απέλασης ως λόγος παραγραφής του μέτρου ασφαλείας της δικαστικής απέλασης

2. Ως προς το αν είναι παραδεκτή η υποβολή αντιρρήσεων κατ’ άρθρο 565 ΚΠΔ πριν την έναρξη εκτέλεσης του μέτρου ασφαλείας και στην περίπτωση αυτή ποιο είναι το καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο

3. Ως προς το ότι η προστασία από την επιστροφή που προβλέπεται στο άρ. 41 ν. 3907/2011 καταλαμβάνει και την δικαστική απέλαση

4. Η εξέταση του εφικτού της εκτέλεσης της δικαστικής απέλασης ενόσω ο αλλοδαπός εκτίει ποινή

5. Εκτέλεση δικαστικής απέλασης και δικαστική κρίση που αφορά άλλη υπόθεση του ίδιου προσώπου βάσει της οποίας επιβάλλεται η παραμονή του στην επικράτεια

Γ. Αλλοδαποί σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ή υπόκεινται σε διαδικασία έκδοσης

1. Εισαγωγή

2. Η εφαρμογή της αρχής της μη επαναπροώθησης στις περιπτώσεις έκδοσης

3. Η αναγνώριση ενός εκζητούμενου ως πρόσφυγα από άλλο κράτος και η εξωεδαφική ισχύς της αρχής της μη επαναπροώθησης

4. Η έκδοση πρόσφυγα σε ασφαλή χώρα υπό τον όρο της μη περαιτέρω απομάκρυνσης στη χώρα καταγωγής του και η εφαρμογή των ανωτέρω και στις περιπτώσεις των αιτούντων άσυλο

5. Η στάση του Ε.Δ.Δ.Α. στο ζήτημα της έκδοσης προσφύγων ή αιτούντων άσυλο

Δ. Η παραβίαση περιορισμών διαμονής του άρ. 182 παρ. 1 ΠΚ

Ε. Εγκλήματα μεταφορέων

1. Συνέπειες της τροποποίησης που επήλθε με το άρ. 48 παρ. 4 του ν. 3772/2009. Από ένα απλό πλημμέλημα σε βαρύτατο κακούργημα

2. Οι τρόποι τέλεσης του άρ. 30 του ν. 4251/2014

Α. Μεταφορά από το εξωτερικό

Β. Παραλαβή από τα εσωτερικά ή εξωτερικά σύνορα για προώθηση

Γ. Διευκόλυνση μεταφοράς

Δ. Η εξασφάλιση καταλύματος για απόκρυψη του άρ. 30 παρ. 1 Μ.Κ. και οι διαφορά από το άρ. 29 παρ. 6 Μ.Κ

3. Η χρονική και τοπική σύνδεση της μεταφοράς με την παράνομη είσοδο του μεταφερόμενου στην ελληνική επικράτεια ως προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης του άρ. 30 Μ.Κ

4. Το παράνομο της διαμονής στη χώρα του μεταφερόμενου ως θεμελιωτικό στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος του άρ. 30 του ν. 4251/2014

5. Περίπτωση που η μεταφορά λαμβάνει χώρα από την ενδοχώρα προς το εξωτερικό

6. Η ποινική αντιμετώπιση της μεταφοράς παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια, από μία πόλη σε άλλη, στο πλαίσιο της διάταξης του άρ. 29 παρ. 6 του ν. 4251/2014, όταν αυτή δεν συνδέεται χρονικά και τοπικά ούτε με την παράνομη είσοδο των μεταναστών, ούτε με την παράνομη έξοδο. Διαφορές του άρ. 29 παρ. 6 Μ.Κ. με το άρ. 30 Μ.Κ

7. Η περίπτωση που ο μεταφερόμενος ανήκει στον κύκλο των προσώπων που υπάγονται στη διάταξη του άρ. 2 του ν. 4251/2014. Ειδικότερα η περίπτωση των αιτούντων διεθνή προστασία

8. Η ιδιότητα του επαγγελματία οδηγού ως προϋπόθεση εφαρμογής του άρ. 30 Μ.Κ. και εφαρμογή του άρ. 29 παρ. 5 στην περίπτωση που η διευκόλυνση εισόδου πραγματοποιείται από ιδιώτη οδηγό

9. Ειδικά η περίπτωση της μεταφοράς από το εσωτερικό της χώρας προς τα σύνορα αλλοδαπών, κατόχων υπηρεσιακών σημειωμάτων που τους επιτρέπουν την διαμονή τους στην επικράτεια πλην των συνοριακών νομών

10. Αντιμετώπιση της μεταφοράς από την ενδοχώρα προς τα σύνορα κατόχων υπηρεσιακών σημειωμάτων, όταν η σύλληψη λαμβάνει χώρα εντός συνοριακού νομού, στον οποίο απαγορεύεται η μετάβαση, αλλά πολύ πριν τον συνοριακό σταθμό στο πλαίσιο της άμεσης συνέργειας σε παραβίαση του άρ. 182 παρ. 1 Π.Κ

11. Ποινική ευθύνη σε περιπτώσεις διάσωσης ανθρώπων στη θάλασσα, μεταφοράς ανθρώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας και προώθησης στο εσωτερικό της χώρας ή διευκόλυνσης της μεταφοράς προς το σκοπό υπαγωγής στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης

12. Το ζήτημα της άρσης κατάσχεσης μεταφορικών μέσων που χρησίμευσαν για τη μεταφορά αλλοδαπών-λαθρομεταναστών, όταν ο αιτών την άρση είναι τρίτο πρόσωπο, που δεν σχετίζεται με το έγκλημα, στα πλαίσια της διώξεως του οποίου έλαβε χώρα η κατάσχεση;

ΣΤ. Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα

1. Το αδίκημα του άρ. 29 παρ. 7 του ν. 4251/2014 και η διαφορά του από το αδίκημα που τυποποιείται στο άρ. 217 Π.Κ.

Ζ. Η ψευδής ανωμοτί κατάθεση και η συνδρομή λόγων άρσης του αξιοποίνου (άρ. 225 και 227 Π.Κ.)

Η. Η ποινική αξιολόγηση του εικονικού γάμου αλλοδαπού με ημεδαπό

1. Έγκυρος γάμος με επιλήψιμα ελατήρια

2. Ο εικονικός γάμος με σκοπό τη νομιμοποίηση της διαμονής του πολίτη τρίτης χώρας υπό το πρίσμα του άρ. 29 παρ. 6 Μ.Κ.

3. Ο εικονικός γάμος με σκοπό την νομιμοποίηση του πολίτη τρίτης χώρας ως συζύγου πολίτη Ε.Ε. υπό το πρίσμα του άρ. 220 Π.Κ. (υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης)

Θ. Το αδίκημα της απασχόλησης παράνομα διαμένοντος αλλοδαπού

Ι. Η συμβατότητα της επιβολής ποινικών κυρώσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε στερητική της ελευθερίας ποινή, για αδικήματα σχετιζόμενα με την παράνομη μετανάστευση, με την οδηγία 2008/115/ΕΚ

1. Οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2. Η πρόβλεψη de lege ferenda αποκλειστικά χρηματικής ποινής μέχρι 3000 ευρώ για τα αδικήματα που συνδέονται αποκλειστική με την παράνομη είσοδο και διαμονή ως λύση συμβατή με τις επιταγές τις οδηγίας 2008/115 ΕΕ

3. Τελικά συμπεράσματα

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ: Σύνοψη ζητημάτων κράτησης αιτούντων διεθνή προστασία

και υπό απομάκρυνση αλλοδαπών

Α). Προϋποθέσεις κράτησης αιτούντος διεθνή προστασία (άρ. 46 ν. 4375/2016)

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

2. Έκδοση κατάλληλης απόφασης κράτησης σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4375/2016 – Μη διατήρηση της κράτησης στο πλαίσιο επιστροφής

3. Εξυπηρέτηση ταχείας και αποτελεσματικής εξέτασης αίτησης ασύλου ως λόγος

επιβολής του μέτρου της κράτησης προς εξέταση της αίτησης

4. Αδυναμία εφαρμογής εναλλακτικών και λιγότερο επαχθών της κράτησης μέτρων ως προϋπόθεση για την κατ’ εξαίρεση επιβολή του μέτρου της κράτησης στο πλαίσιο του άρ. 46 του ν. 4375/2016

5. Συνδρομή ενός εκ των εξαντλητικά και διαζευκτικά αναφερομένων στο άρ. 46 παρ. 2 ν. 4375/2016 λόγων κράτησης

6. Ανώτατα χρονικά όρια κράτησης αιτούντων άσυλο

7. Διατήρηση κράτησης υπό συνθήκες συμβατές με το άρ. 3 Ε.Σ.Δ.Α

Β). Προϋποθέσεις κράτησης υπό επιστροφή αλλοδαπού (άρ. 30 ν. 3907/2011)

1. Μη νόμιμη διαμονή του τελούντος υπό κράτηση αλλοδαπού

Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις

2. Λογική προοπτική απομάκρυνσης

3. Υλοποίηση επιστροφής με τη δέουσα επιμέλεια

4. Αδυναμία εφαρμογής εναλλακτικών και λιγότερο επαχθών της κράτησης μέτρων ως προϋπόθεση της κατ’ εξαίρεση επιβολής του μέτρου της κράτησης

Γ). Προϋποθέσεις κράτησης υπό δικαστική απέλαση αλλοδαπών (άρ. 74 Π.Κ.)

1. Εισαγωγικά

2. Δυνατότητες αντίδρασης σε επιβληθείσα δικαστική απέλαση μετά την αντικατάσταση του άρ. 74 Π.Κ. από το άρ. 4 ν. 4322/2015

Δ). Προϋποθέσεις κράτησης κατά τη διαδικασία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (άρ. 14 ν. 4375/2016)

1. Χρονικά όρια κράτησης

2. Διατήρηση περιορισμών της ελευθερίας υπό συνθήκες συμβατές με το άρ. 3 Ε.Σ.Δ.Α

Ε). Προϋποθέσεις κράτησης αιτούντων διεθνή προστασία ενώ οι εν θέματι δήλωσαν την σχετική επιθυμία τους σε λιμένες και αεροδρόμια (άρ. 60 ν. 4375/2016)

1. Εισαγωγικά

2. Εγγυήσεις αιτούντων διεθνή προστασία σε λιμένες και αεροδρόμια

ΧΡΗΣΙΜΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΦΕΤΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Α. Νομολογία επί εφέσεων και αιτήσεων ακυρώσεων αλλοδαπών

Β. Νομολογία σε ζητήματα ιθαγένειας

Γ. Νομολογία σε ζητήματα ασύλου

Δ. Νομολογία επί αντιρρήσεων αλλοδαπών

Ε. Χρήσιμη νομολογία 2014-2016 δ.ε.ε. και ε.δ.δ.α. σε ζητήματα αιτούντων διεθνή προστασία

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

Α. Υποδείγματα για αιτήσεις ακύρωσης

1. Απορρίψεις αιτήσεων χορήγησης άδειας διαμονής δεκαετούς διάρκειας λόγω ελλιπών ενσήμων (Κ.Υ.Α. 15055/546/2011)

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

2. Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

α). Πρόλογος

β1) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χορήγησης αδείας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

β2). Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος χο­ρήγησης αδείας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

3. Ελληνικά τοπωνύμια αναγραφόμενα σε αλλοδαπά έγγραφα με τρόπο διαφορετικό απ’ αυτόν που αναγνωρίζει η Ελλάδα

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

4. Απορρίψεις αιτήσεων ανανέωσης αδειών διαμονής λόγω μη εκπλήρωσης ασφαλιστικών υποχρεώσεων στον Ο.Γ.Α. (Κ.Υ.Α. 15055/546/2011)

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

5. Απόρριψη αίτησης για ανανέωση άδειας διαμονής λόγω μη προσκόμισης σύμβασης εργασίας εντός εξαμήνου από την κατάθεση της αίτησης

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

6. Απόρριψη αίτησης έκδοσης άδειας διαμονής κατά παραβίαση δεδικασμένου

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

7. Απορριπτικές αποφάσεις αιτημάτων ευρωπαίων πολιτών ή/και μελών της οικογένειάς τους για λόγους δημόσιας τάξης ή λόγους δημόσιας υγείας

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος μέλους οικογένειας Έλληνα που έχει ως δικαιολογητική βάση καταδίκες για αδικήματα ήσσονος βαρύτητας ή τελεσθέντα προ πολλών ετών

γ) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος συζύγου Έλληνα που έχει ως δικαιολογητική βάση εγγραφή στον Ε.Κ.ΑΝ.Α. (αποκλειστικά για λόγους παράνομης παραμονής)

δ) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απορριπτικής απόφασης επί αίτησης έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους Ε.Ε.

ε) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης κατά απόφασης επιστροφής εκδοθείσας σε βάρος εκδιδομένων επί χρήμασι άνευ αδείας πολιτών κράτους-μέλους Ε.Ε

8. Αλιεργάτες. Απόρριψη αίτησης ανανέωσης άδειας διαμονής για εξαρτημένη εργασία λόγω μη απόδειξης εργασίας επί έξι μήνες ανά έτος

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

9. Ανάκληση άδειας χωρίς να εκδοθεί δικαστική απόφαση ή αμετάκλητο βούλευμα για χρήση ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

10. Απόρριψη αιτήματος για έκδοση άδειας λόγω εκπρόθεσμης κατάθεσης, μολονότι συνέτρεχαν λόγοι ανωτέρας βίας

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

11. Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση θεώρησης εισόδου για οικογενειακή επανένωση ή για χορήγηση άδειας διαμονής ως μέλος οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

12. Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής βάσει της διάταξης του άρ. 91 παρ. 11 του ν. 3386/2005 λόγω μη απόδειξης διαμονής πριν τις 31.12.2004, λόγω του ότι η διοίκηση έκρινε περιοριστική την απαρίθμηση των αποδεικτικών διαμονής

α) Πρόλογος

β) Υπόδειγμα αίτησης ακύρωσης

13. Απόρριψη αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας που είναι κάτοχος τίτλου διαμονής επί μακρόν διαμένοντος αλλοδαπού σε άλλο κράτος μέλος

Β. Υποδείγματα αντιρρήσεων κατά της κράτησης ενώπιον του/της Προέδρου του Διοι­κητικού Πρωτοδικείου

1. Περίπτωση κράτησης στο πλαίσιο εξαναγκασμένης απομάκρυνσης, ενώ ο αντιλέγων ζήτησε διεθνή προστασία κατά τη διάρκεια της κράτησης

α) Υπόδειγμα αντιρρήσεων

2. Αίτηση ανάκλησης με οψιγενές στοιχείο την υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας

3. Αίτηση για χορήγηση διεθνούς προστασίας πριν την κράτηση. Εκκρεμής αίτηση κατά τη σύλληψη για λόγους δημόσιας τάξης. Κράτηση βάσει απόφασης επιστροφής

4. Διαδοχική απέλαση. Ανέφικτο εκτέλεσης απόφασης επιστροφής που διεγνώσθη με προηγούμενη απόφαση

5. Προτεραιότητα στα εναλλακτικά μέτρα. Ανυπαρξία κινδύνου διαφυγής

Γ. Υπόδειγμα αντιρρήσεων ενώπιον της Αστυνομικής Διεύθυνσης εντός 48 ωρών από τη σύλληψη

Δ. Υποδείγματα για αιτήσεις διαγραφής ενώπιον των Αστυνομικών Διευθύνσεων

1. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής αιτούντος διεθνή προστασία

2. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – δεκτή προσωρινή διαταγή

3. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – Εγγραφή λόγω μη νόμιμης παραμονής και κτήση άδειας διαμονής μετά την εγγραφή

4. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – μέλος οικογένειας Έλληνα

5. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – συμβιών με Ελληνίδα/συμβία Έλληνα

6. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – παρέλευση τριετίας από την ημ/νία εγγραφής

7. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – ανθρωπιστικοί λόγοι

8. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής – από τον κατάλογο των ανεπιθύμητων αλλοδαπών και το S.I.S.

9. Υπόδειγμα αίτησης διαγραφής - δικαστική απέλαση για πλημμέλημα

Ε. Υπόδειγμα υπομνήματος που συνυποβάλλεται με αίτηση για χορήγηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους

ΣΤ. Υπόδειγμα προσφυγής ενώπιον της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης κατά από­φασης επιστροφής

Ζ. Υπόδειγμα αίτησης θεραπείας ενώπιον της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά απορριπτικής απόφασης επί αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής

Η. Υπόδειγμα για αντιρρήσεις εκτελεστότητας κατ’ άρ. 565 Κ.Ποιν.Δ. κατά της δι­καστικής απέλασης λόγω παρέλευσης τριετίας από την εκτέλεση. Εκκρεμής αίτηση ασύλου και λόγοι υγείας

Θ. Υπόδειγμα για αίτηση τροποποίησης εισαγγελικής διάταξης αναφορικά με υπό όρο απόλυση καταδικασθέντος σε ποινή φυλάκισης ως προς το σκέλος της επιβολής του όρου απομάκρυνσης στη χώρα καταγωγής του για χρονικό διάστημα πέντε ετών

Ι. Υποδείγματα αστικών δικογράφων

1. Διόρθωση ληξιαρχικής πράξης

2. Αναγνώριση αλλοδαπής απόφασης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

3. Ανάθεση επιμέλειας

4. Αίτηση χορήγησης άδειας γάμου κατ’ άρθρο 1368 ΑΚ σε μη νομίμως διαμένοντες αλλοδαπούς

ΙΑ. Υπόδειγμα προσφυγής στο Ε.Δ.Δ.Α. για παράβαση του άρ. 3 της Ε.Σ.Δ.Α. (συνθήκες κράτησης)

ΙΒ. Υποδείγματα ποινικών υποθέσεων (αυτοτελείς ισχυρισμοί)

1. Περίπτωση που η προώθηση λαμβάνει χώρα από την ενδοχώρα προς το εξωτερικό

2. Κατηγορία για άρ. 30 παρ. 1 ν. 4251/2014 – μεταφερόμενα άτομα πρόσφυγες – μη πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος

3. Μη πλήρωση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος του άρ. 29 παρ. 5 του ν. 4251/2014 καθώς δεν ξεκίνησε η προσπάθεια παράκαμψης του μηχανισμού ελέγχου των συνόρων

4. Αίτηση ασύλου και παράνομη είσοδος στη χώρα

5. Απασχόληση αλλοδαπών που στερούνται άδειας διαμονής –ποινικές κυρώσεις

6. Έκδοση εισιτηρίων για αλλοδαπούς που δεν διαθέτουν άδεια διαμονής από τα ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης για Αθήνα. Μεταβολή κατηγορίας από άρ. 30 παρ. 1 ν. 4251/2014 σε αρ. 29 παρ. 6 ν. 4251/2014

7. Μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη – Εξαίρεση από το πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρ. 83 ν. 3386/2005

8. Ψευδής αναφορά στις αρχές, ψευδής υπεύθυνη δήλωση. Εφαρμογή της διάταξης του άρ. 227 παρ. 2. Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης αίτησης ασύλου και ψευδή δήλωση στοιχείων

Γενική βιβλιογραφία και αρθρογραφία

Βασικά εθνικά νομοθετικά κείμενα

Γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις, πορίσματα και λοιπά κείμενα

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

ΛΗΜΜΑΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα/Π. Νάσκου-Περράκη/Ι. Παπαγεωργίου..., Άσυλο, σύνορα και δικαιώματα στην Ευρώπη, 2018
Series: Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα, #2
Το Ίδρυμα Καλλιόπης Κούφα για την προαγωγή του Διεθνούς Δικαίου και την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, έλαβε από την Ευρωπαϊκή...
Ζ. Παπασιώπη-Πασιά, Δίκαιο Αλλοδαπών, 2015
Η παρούσα έκδοση, λόγω του νέου νόμου 4251/2014 για τον Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής ΄Ενταξης, εξετάζει τα πολύ καίρια και πάντα επίκαιρα ζητήματα που καλύπτει ο...
Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011
Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς – υπαλλήλους που υπηρεσιακά σχετίζονται με...