Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011


Χ. Δετσαρίδης, Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση, 2011

Ένα χρήσιμο βοήθημα σε δικαστές, δικηγόρους που ασχολούνται με ζητήματα διοικητικής απέλασης αλλοδαπών και δημόσιους λειτουργούς – υπαλλήλους που υπηρεσιακά σχετίζονται με τις σχετικές διοικητικές πράξεις.

Η μελέτη ασχολείται με την διοικητική απέλαση του αλλοδαπού και την ένδικη προστασία του τόσο από την διοικητική πράξη της απέλασης, όσο και από την απόφαση σχετικά με την κράτησή του σε δογματικό και πρακτικό – νομολογιακό επίπεδο. Το ζήτημα της διοικητικής απέλασης παρουσιάζεται μέσα από την ανάλυση του ισχύοντος εθνικού νομικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένου και του πρόσφατου Ν. 3907/2010 καθώς και του Π.Δ. 114/2010, ενώ παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στους Κανονισμούς, τις Οδηγίες της Ε.Ε. καθώς και στην Ε.Σ.Δ.Α.
Στο μέρος της μελέτης που αφορά την ένδικη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση παρουσιάζονται τα ζητήματα που καλύπτουν όλες τις πτυχές της προσωρινής και οριστικής δικαστικής προστασίας μέσα από μία εξαντλητική αναφορά της νομολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περιλαμβάνονται και αναλύονται επίσης οι πρόσφατες με το Ν. 3900/2010 ρυθμίσεις σχετικά με την προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού. Παράλληλα, το ζήτημα προσεγγίζεται από τη επιστημονική - δογματική του σκοπιά, με αναφορά σε όλες τις πρόσφατες και σύγχρονες θεωρητικές απόψεις.
Η μελέτη αναλύει τόσο σε δογματικό όσο και σε νομολογιακό επίπεδο το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης του αλλοδαπού. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις τελευταίες αποφάσεις του Ε.Δ.Δ.Α., οι οποίες και επηρέασαν τις πρόσφατες νομολογιακές προσεγγίσεις σε εθνικό επίπεδο. Είναι αξιοσημείωτο ότι η μελέτη παρουσιάζει με αναλυτικό τρόπο τη διαμορφωθείσα μέσα από τη νομολογία και την εθνική νομοθεσία (Ν. 3900/2010) «δικονομία», που αφορά το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης.

Edition info

Title
Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από τη διοικητική απέλαση
και το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων κατά της κράτησης
© 2011
Author
ISBN
978-960-445-710-6
Pages
XVIII + 381
Price
€ 38.00
In stock

Table of contents   +

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΕΛΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ο αλλοδαπός και η θέση του στην εσωτερική και διεθνή έννομη τάξη

1. Η έννοια του αλλοδαπού

2. Η θέση του αλλοδαπού κατά το Σύνταγμα

α. Γενικά

β. Οι περιορισμοί του άρθρου 5 παρ. 1 Σ.

γ. Ο αλλοδαπός και η ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 5 παρ. 2 Σ

3. Το εσωτερικό νομικό πλαίσιο απέναντι στην είσοδο και την παραμονή του αλλοδαπού

α. Οι ρυθμίσεις που αφορούν την είσοδο του αλλοδαπού στη χώρα

β. Οι ρυθμίσεις σχετικά με το δικαίωμα παραμονής του αλλοδαπού

4. H θέση του αλλοδαπού στην ΕΕ

α. Γενικά

β. Η αντιμετώπιση του αλλοδαπού από το δίκαιο της ΕΕ και τη νομολογία του

Δικαστηρίου της

γ. Η Συνθήκη Σενγκεν

5. Ο αλλοδαπός σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της ΕΣΔΑ και του ΔΣΑΠΔ

α. Γενικά

β. Η ρύθμιση του άρθρου 3 ΕΣΔΑ για την απαγόρευση υποβολής αλλοδαπού

σε απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση

γ. Η ρύθμιση του άρθρου 8 ΕΣΔΑ και η προστασία της οικογενειακής ζωής

δ. Η απαγόρευση της στέρησης της ελευθερίας και της άνισης μεταχείρισης

του αλλοδαπού. Άρθρα 5 και 14 ΕΣΔΑ

ε. Η ρύθμιση των άρθρων 12 και 13 ΔΣΑΠΔ για την ελεύθερη μετακίνηση

και την απέλαση

στ. Συμπέρασμα

6. Τελικές επισημάνσεις

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η διοικητική απέλαση

1. Η έννοια και η φύση της διοικητικής απέλασης

α. Η απέλαση αποτελεί κυβερνητική ή διοικητική πράξη;

β. Η απέλαση ως κύρωση και ως διοικητικό μέτρο

2. Η διοικητική απέλαση και η διάκριση της από συναφείς έννοιες

α. Δικαστική απέλαση

β. Έκδοση

γ. Επαναπροώθηση

δ. Επιστροφή, οικειοθελής αναχώρηση απομάκρυνση

3. Το νομικό πλαίσιο της διοικητικής απέλασης

α. Ο νόμος 1975/1991

β. Ο νόμος 2910/2001

γ. Ο νόμος 3386/2005

4. Οι λόγοι που δικαιολογούν τη διοικητική απέλαση

α. Η τέλεση ποινικού αδικήματος ως λόγος απέλασης

β. Η παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών ως λόγος απέλασης

γ. Η επικινδυνότητα του αλλοδαπού για την δημόσια τάξη και ασφάλεια

δ. Η επικινδυνότητα του αλλοδαπού για τη δημόσια υγεία

ε. Συμπέρασμα

5. Η διοικητική απέλαση σε σχέση με το δίκαιο της ΕΕ

α. H νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την απέλαση του αλλοδαπού

β. Η επικινδυνότητα του αλλοδαπού ως το μοναδικό κριτήριο για την

απέλασή του

6. Η διοικητική απέλαση σε σχέση με τους κανόνες της ΕΣΔΑ

α. Η απέλαση και οι διατάξεις της ΕΣΔΑ. Γενικά

β. Το άρθρο 3 ΕΣΔΑ και η προστατευτική του λειτουργία απέναντι στην

απέλαση

γ. Ο σεβασμός της οικογενειακής ζωής σύμφωνα με το άρθρο 8 ΕΣΔΑ και

η προστασία του αλλοδαπού από την απέλαση

δ. Η ρυθμιστική εμβέλεια του άρθρου 5 ΕΣΔΑ για την κράτηση και τον

έλεγχο της νομιμότητας της σε σχέση με την απέλαση του αλλοδαπού

ε. Η δικαστική προστασία του αλλοδαπού σύμφωνα με τις εγγυήσεις

των άρθρων 6 και 13 ΕΣΔΑ

7. Συγκριτική επισκόπηση της διοικητικής απέλασης, άλλες έννομες

τάξεις

α. Η διοικητική απέλαση κατά το γερμανικό δίκαιο

β. Η διοικητική απέλαση κατά το γαλλικό δίκαιο

8. Συμπέρασμα

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Η έννομη προστασία του αλλοδαπού από την απέλαση

1. Γενικά

2. Η προστασία του αλλοδαπού από την απέλαση στα πλαίσια της διοικητικής διαδικασίας

α. Η ενδικοφανής προσφυγή του άρθρου 77 του Ν. 3386/2005

β. Η απόφαση επί της προσφυγής

γ. Η συμβατότητα του άρθρου 77 του Ν. 3386/2005 με τους κανόνες

της ΕΣΔΑ

3. Η δικαστική προστασία του αλλοδαπού από την πράξη της διοικητικής απέλασης

α. Γενικά

β. Η προσωρινή δικαστική προστασία του αλλοδαπού - Η αίτηση αναστολής

κατά της πράξης απέλασης

ι. Το νομικό πλαίσιο της παρεχόμενης δικαστικής προστασίας

ιι. Λόγοι που δικαιολογούν την χορήγηση της αναστολής

ιιι. Η συμβατότητα της προσωρινής δικαστικής προστασίας σύμφωνα με

τις διατάξεις της ΕΣΔΑ σε ζητήματα αναστολής των αρνητικών διοικη-

τικών πράξεων και αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης

κατά την προθεσμία άσκησης των ενδίκων βοηθημάτων

γ. Η δυνατότητα χορήγησης προσωρινής Διαταγής

δ. Η οριστική δικαστική προστασία – αίτηση ακύρωσης κατά της πράξης

απέλασης

4. Η έννομη προστασία από τη διοικητική απέλαση στη Γερμανία και τη

Γαλλία

α. Το νομικό πλαίσιο της δικαστικής προστασίας κατά το γερμανικό δίκαιο

β. Η δικαστική προστασία από τη διοικητική απέλαση στο γαλλικό δίκαιο

5. Συμπέρασμα

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Έννοια και φύση των αντιρρήσεων

1. Γενικά

2. Η κράτηση του αλλοδαπού και οι αντιρρήσεις του Ν. 3386/2005

α. Η κράτηση του αλλοδαπού. Έννοια και διακρίσεις

ι. Κράτηση σε σχέση με την διοικητική απέλαση του αλλοδαπού

ιι. Η κράτηση των αιτούντων πολιτικό άσυλο αλλοδαπών

ιιι. Η κράτηση των υπό επιστροφή αλλοδαπών

β. Η σχέση μεταξύ της κράτησης και του ενδίκου βοηθήματος των

αντιρρήσεων 263

ι. Οι αντιρρήσεις ως βοήθημα κατά οποιασδήποτε κράτησης

ιι. Οι αντιρρήσεις σε σχέση με το ανώτατο όριο κράτησης και τις διαδοχι-

κές απελάσεις

3. Το νομικό πλαίσιο των αντιρρήσεων.

4. Το ένδικο βοήθημα των αντιρρήσεων και οι εγγυήσεις των κανόνων

της ΕΣΔΑ 281

5. Οι προϋποθέσεις για την αποδοχή των αντιρρήσεων

α. Το ύποπτο της φυγής του αλλοδαπού ως αρνητική προϋπόθεση για την

ευδοκίμηση του ενδίκου βοηθήματος.

β. Η επικινδυνότητα του αλλοδαπού για τη δημόσια τάξη

γ. Η διαφωνία του Δικαστή ως προς την κράτηση, άλλοι λόγοι αποδοχής των

αντιρρήσεων

6. Η σχέση του ενδίκου βοηθήματος των αντιρρήσεων με την αίτηση

ακύρωσης και την αίτηση αναστολής κατά της διοικητικής απέλασης

7. Η σχέση των αντιρρήσεων με την «αυτοαπέλαση» του αλλοδαπού (η χορήγηση στην απόφαση επί των αντιρρήσεων προθεσμίας προς αναχώ-

ρηση)

8. Η σχέση των αντιρρήσεων του N. 3386/2005 με την προσωποκράτηση και τις αντιρρήσεις του άρθρου 565 ΚΠΔ.

9. Η κράτηση του αλλοδαπού σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις

α. Το νομικό πλαίσιο στη Γερμανία

β. Το νομικό πλαίσιο στη Γαλλία

10. Συμπέρασμα

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Δικονομικά ζητήματα

1. Γενικά

2. Ο τρόπος άσκησης του ενδίκου βοηθήματος των αντιρρήσεων – Η προσβαλλόμενη πράξη

α. Η προσβαλλόμενη πράξη με τις αντιρρήσεις

β. Τρόπος άσκησης των αντιρρήσεων

3. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Δικαστηρίου για την εκδίκαση των

αντιρρήσεων 332

4. Η προθεσμία άσκησης των αντιρρήσεων

5. Η διαδικασία ενώπιον του Δικαστή

α. Η παράσταση στο Δικαστήριο και η νομιμοποίηση πληρεξουσίου

δικηγόρου

β. Η απόδειξη των ισχυρισμών του αλλοδαπού στη δίκη των αντιρρήσεων

γ. Η δυνατότητα παρέμβασης στη δίκη

6. Η απόφαση επί του ενδίκου βοηθήματος των αντιρρήσεων

α. Τα στοιχεία της δικαστικής κρίσης

β. Η απόφαση του Δικαστή και η συμμόρφωση του αλλοδαπού στο

διατακτικό της

7. Αίτηση ανάκλησης της απόφασης επί των αντιρρήσεων

8. Συμπέρασμα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Content type

Categories

 
Add to cart Add to wishlist
 

Related editions

Σ. Κυβέλος, Η ενδικοφανής προσφυγή, 2η έκδ., 2016
Τρία χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του ανά χείρας έργου, η προβληματική της ενδικοφανούς προσφυγής παραμένει στην επικαιρότητα του δημοσίου διαλόγου για την αναμόρφωση της...
Α. Γέροντας, Ο «εξευρωπαϊσμός» του εθνικού διοικητικού και δικονομικού δικαίου, 2009
Η επίδραση του κοινοτικού δικαίου στην ελληνική έννομη τάξη έχει αγγίξει σχεδόν όλους τους τομείς του δικαίου και ο ευρωπαίος νομικός διαπιστώνει την έντονη διεύρυνση του...
Ε. Γιαννακάκις/Μ. Γιαννακάκης, Η διακοπή της παραγραφής στο Αστικό, Ναυτικό και Δημόσιο Δίκαιο, 4η έκδ., 2024
Η πληρέστερη παρουσίαση όλων των ζητημάτων γύρω από τη διακοπή της παραγραφής μέσα από τη σκοπιά της σύγχρονης θεωρίας και νομολογίας
Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων & Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις (Ν. 4938/2022), 8η έκδ., 2024
Series: Σύγχρονη Νομοθεσία, #14
Ο νέος Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών κυρώθηκε με τον Ν. 4938/2022 και ισχύει από 6.6.2022. Ο νέος Κώδικας αντικατέστησε τον προϊσχύσαντα...
Δ. Ράικος, Διοικητικό Δικονομικό Δίκαιο, 2024
Όλη η ύλη του διοικητικού δικονομικού δικαίου σε ένα έργο με έμφαση στη μεθοδικότητα, την ουσιαστική κατανόηση και την παρακολούθηση της νομολογίας